Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Reiškiniai kūrinijoje, mūsų pl... > Tėvo mokymas-atsakymas apie at... >

Tėvo mokymas-atsakymas apie ateivius iš kitų planetų į mūsų planetą, Urantiją, 2010 08 07

Tėvo atsakymas-mokymas apie ateivius, suteiktas Rojaus Trejybės šventovėje, 2010 08 07.
Algimantas:
Mylimas Tėve, mano dvasinė sesė Tau pateikė klausimą apie ateivius iš kitų planetų. Ar jie yra? Kaip mums savo protu tai suprasti? Koks jų tikslas, jeigu jie yra? Kas mus gąsdina, kai juos pamatom ir kodėl? Ką Tu gali mums paaiškinti, suteikdamas daugiau šviesos, kad mes nebijotume tokių reiškinių, kurie mums nėra iki galo sumprantami?
Aš esu pasirengęs perteikti, savo balsu, Tavo suteikiamą mokymą, jeigu Tu manai, kad jisai mums šiuo metu reikalingas GYVAJAME dvasiniame kelyje.
Tėvas:
Mano mylimieji vaikai, Aš garbinu ir šlovinu jus drauge su jūsų šlovinimu, kurį jūs siunčiate MUMS, kai Mums nereikalingas jūsų šlovinimas – jis reikalingas JUMS, nes PER ŠLOVINIMĄ JŪS PAJUNTATE PATĮ AUKŠČIAUSIĄ JŪSŲ SĄMONĖS PASIREIŠKIMĄ GYVU ATSIVĖRIMU. Štai ŠITAS GYVAS ATSIVĖRIMAS ir išreiškia tą GYVĄ DVASINĮ RYŠĮ, NUKREIPTĄ Į MUS, KURIS IR REIKALINGAS MUMS. Juk jūs patys puikiai suprantate – Mes, apkabindami visą kūriniją, paskleisdami visą gyvą energiją, sukurdami gyvybę, ir materialias visatas, VISKĄ TURIME SAVYJE.
Jūs nieko negalite suteikti Mums DAUGIAU. Absoliučiai NIEKO! Išskyrus vieną – SUGRĄŽINDAMI Mūsų meilę SAVUOJU ATSIVĖRIMU, kada jūs iš tikrųjų esate NUOŠIRDŪS ŠITAME RYŠYJE, ir šitas nuoširdumas, per gyvą atsivėrimą, jus DAR DAUGIAU PRIPILDO Mūsų GYVŲ meilės virpesių, ir tuo pačiu jūs patiriate nenutraukiamą saitą su Mumis, ir STIPRĖJATE šituo saitu ir savuoju žingsniu dvasiniame GYVAJAME kelyje.
Jūs vadinate jį GYVUOJU keliu. Iš tikrųjų tai yra – Manoji TIKROVĖ, Manoji KŪRINIJA. Ir jame nėra negyvų kelių. Jame yra žengimas naujų patyrimų kaupimo keliu visumos labui, atsirėmus į Mus, drauge su Mumis, ir į visą tai įnešant ASMENINĮ INDĖLĮ, į savęs didesnį SUSILIEJIMĄ su Mumis – SUPANAŠINIMĄ SU MUMIS – KADA JŪS IR TROKŠTATE DIDESNIO GĖRIO VIS DIDESNEI KŪRINIJOS DALIAI. Jums nebeužtenka savosios planetos. Jūs trokštate gėrio ir meilės taip pat patyrusioms tamsos epizodus planetoms, kuriose yra daugybė jūsų dvasinių sesių ir brolių.
Tas gyvsis ryšys taip pat jaudina ir kitus kitose planetose gyvenančius Mano vaikus. Jie gyvena lygiai taip pat jausdami troškimą padėti kitiems, kurie yra žemesnėje pakopoje, stovi ant žemesnio laiptelio dvasinio pakilimo erdvėje – savo dvasinio pakilimo PATYRIMO erdvėje.
Todėl žinokite, kada jūsų Sūnus Kūrėjas užbaigė savo paskutinįjį – septintąjį – įsikūnijimą, kurį jis įvykdė materialiu pavidalu, būdamas Jėzumi iš Nazareto, jisai gavo absoliučią valdžią savo sukurtai vietinei visatai. Jis įžengė į naująjį statusą – ŠEIMININKO SŪNAUS KŪRĖJO statusą; o tai reiškia, kad jisai sukaupė VISĄ patyrimą, kuris reikalingas TOKIAM statusui, ir jo DABARTINĖ kvalifikacija leidžia jam valdyti visatą lygiai tokiu pačiu būdu, kaip AŠ JĄ VALDYČIAU, BŪDAMAS ŠITOJE VISATOJE. Tačiau savo absoliučios valdžios jis taip pat ATSISAKĖ, atiduodamas ją ir savo PARTNEREI, lygiai taip, kaip ir Aš dalinuosi Savo valdžia su Lygiaverčiais Savo Partneriais, kitais dviemis Rojaus Trejybės Nariais. Jis ima pavyzdį iš MŪSŲ; kaip ir tie Mano vaikai, jūsų dvasiniai broliai ir sesės, kurie yra atsivėrę Man, arba Mums, ima pavyzdį iš Mūsų, ir trokšta gėriu dalintis su visais – kiekvienas savo galimybių ir kvalifikacijos laiptelyje.
Jūsų dabartinis Šeimininkas Sūnus Kūrėjas, turėdamas visą valdžią, nusprendė iškart imtis atstatomojo laikmečio programos; atstatomojo į priešmaištinę padėtį. Tačiau neužtenka atstatyti, reikia ir ištaisyti tai, kas yra tamsos kelių šaknų paveikta mirtingųjų pasąmonėje, PER KARTŲ KARTAS ĮSIŠAKNIJĘ. Todėl ištaisomojo laikmečio programa numatyta tam, kad būtų galima šitą tamsos šaknį išrauti taip, kad neturėtų liūdnų pasekmių tos planetos, kurios patyrė izoliaciją ir maištą.
Šiaip planetos vystosi savarankiškai, savarankiškai ta prasme, kad nėra skatinamas keliavimas iš vienos planetos į kitą, nors tą atlikti įmanoma. Tačiau neskatinama dėl to, kad nebūtų kopijuojama kitų planetų gyvensena. Kiekviena planeta turi turėti savo nepakartojamą originalumą. Ir tiktai dvasiniu GYVU RYŠIU su Mumis jų fantazija paverčiama į realius vaisius, sukurtus toje planetoje VISUMOS LABUI. Ir šitie vaisiai yra matomi ir juntami visos žmonijos kiekvienoje planetoje.
Tuo tarpu dabar, kada jūsų Šeimininkas Sūnus Kūrėjas, turėdamas absoliučią valdžią savo sukurtoje vietinėje visatoje, tik ja pasidalindamas drauge su savo partnere – Vietinės Visatos Motina Dvasia, nusprendė imtis IŠTAISOMOJO LAIKMEČIO programos, kad atstatytų tai, kas buvo prarasta, ir net panaikintų tai, kas yra įsišakniję giliai mirtingųjų pasąmonėje, o taip pat ir žemesnių dvasinių būtybių atmintyje. Dėl tokio plano įgyvendinimo nestandartinių nuostatų jums taip pat yra numatyta pagalba iš kitų planetų, kurią suteiks jums aukštesnę dvasinę ir materialią civilizaciją turintys jūsų dvasiniai broliai ir sesės, kurie dar nėra patyrę išėjimo iš savosios planetos, ir prisikėlimo aukštesniu morontiniu pavidalu.
Tačiau jie yra įvaldę daug aukštesniu lygiu energiją. Todėl jų kelionės iki jūsų planetos, transformuojant energiją, įgalina juos įveikti milžiniškus atstumus kosmine erdve. Ir vis daugiau jūs pamatysite jūsų erdvėje esančių tokių švytinčių kosminių laivų, kokių iki šiol jums neteko matyti. Tačiau jūsų baimė, jūsų agresyvumas neleidžia priartėti tiems Mano vaikams, jūsų dvasiniams broliams ir sesėms, kurie yra kvalifikuoti ir pajėgūs suteikti didesnę paramą jums.
Mano sūnus, jūsų sielos-dvasinis brolis, Algimantas, jums ką tiktai aiškino, kokia yra šiltnamio efekto pagrindinė priežastis, ir kilmė. Jūs nesat pajėgūs apvalyti šito lauko, kadangi JŪSŲ, einančių GYVUOJU keliu, yra tik saujelė. Todėl Šeimininkas Sūnus Kūrėjas ir imasi visų PAPILDOMŲ priemonių, suteikdamas galimybę laisva valia pasireikšti kitiems jo dvasiniams broliams ir sesėms iš apgyvendintų pasaulių, kurie gali pritaikyti savo žinias ir savo pripildytą dvasinę tapatybę gyvų meilės virpesių, kad kurtų tą gerovę JUMS, kurią jūs turite kurti SAVO jėgomis.
Tačiau šiandien jums tą atlikti perdaug sunku. O dvasinės būtybės savo pagalbą jums turėjo nutraukti, kadangi jūsų planeta NEBĖRA IZOLIUOTA. Todėl jums į pagalbą, PALAIPSNIUI, ir ateis iš kitų planetų aukštesnio proto, aukštesnio dvasinio išsivystymo jūsų dvasiniai broliai ir sesės, kada tai bus didesniu laipsniu jums priimtina, KADA JŪS NEBŪSITE NET TOKIE AGRESYVŪS, NEPULSITE IŠKART SIEKTI JUOS SUNAIKINTI SAVO MATERIALIAIS GINKLAIS, kurie yra bejėgiai prieš jų aukštesnį energijos įvaldymo lygį; kada jūs NEBIJOSITE, net ir matydami gausybę šviesulių, kurie gali pakibti vienoje ar kitoje planetos vietoje; kada jūs nepanikuosite, tada šita pagalba bus jums ir suteikiama. Dabar jums suteikiama galimybė pamatyti, pamatyti pavienius šviesulius; pamatyti tam, kad jūs pratintumėte savo žvilgsnį, jog šalia jūsų yra ir KITI, NORINTYS PADĖTI JUMS.
Žinokite – NĖ VIENAS IŠ JŲ NĖRA ATĖJĘS SU BLOGIO MISIJA. Tie, kurie skelbia jums panašius prasimanymus, kad yra grobiami žmonės iš šitos planetos, kad jie dingsta – tai yra NETIESA. Nė vienas iš tų, kurie manipuliuoja energiją ir yra atvykę į misiją, nėra toks, kad panaudotų energijos manipuliavimą prieš Mano valią ir blogio tikslais. JIE YRA PATIKRINTI; patikrinti savo dvasiniu patyrimu ir ant materialios civilizacijos aukštesnio laiptelio. Todėl jų pastangos yra nukreiptos į šviesos ir meilės pasireiškimo kryptį ir visų – jūsų planetoje esančių – labui, kaip ir tos planetos labui, iš kurios jie atvyksta, nes šitos misijos metu jie kaupia patyrimą, kurį paskiau perteiks kitiems SAVO planetoje.
Jie aiškins taip, kad yra planeta, kurią buvo ištikęs maištas; ji yra pasiekusi materialių laimėjimų, tačiau dvasiniu lygiu yra kūdikystės amžiuje, dėl to jie bijo visko; BIJO VISKO, kas jiems yra NEPAŽINTA, NEPATIRTA, NESUPRANTAMA, ir toji baimė juos dar daugiau gąsdina, kada prisimena įvairių prasimanymų apie nebūtus ateivius, kurie gali sunaikinti, sunaikinti juos; ir ypač tuo naudojasi kai kurie jūsų dvasiniai broliai ir sesės, valdantys atskirus darinius, pavadintus valstybėmis, ir jie jau dabar pateikia planus, kuriuos svarsto kaip galima ieškoti sąjungininkų mėginant apsiginti nuo ateivių, kuriant naujas ginklų rūšis, kurios būtų veiksmingesnės, negu šiandieninės, kad ten būtų nukreipti patys intelektualiausi jūsų pasiekimai materialioje sferoje.
ŽINOKITE – BET KOKIOS PASTANGOS GINTIS NUO MIELĖS YRA BERASMĖS. Jums ateinantys padėti dvasiniai broliai ir sesės NETURI AGRESIJOS. Juos stebina JŪSŲ agresija. Jie – kupini meilės ir noro palengvinti jūsų dabartines problemas, kurių jūs nepajėgūs išspręsti; nepajėgūs dėl to, kad neatsiveriate Man; nepajėgūs gauti naujų energijos įsisavinimo būdų. Todėl jums atrodo, kad bet kokia kita – tegu ir protinga – ateivių banga taip pat gali būti agresyvi, kaip ir jūs esate agresyvūs jų atžvilgiu, ir vienas kito atžvilgiu. Jūs darote išvadas remdamiesi tiktai savojo samprotavimo lygiu ir savuoju patyrimu.
Štai kodėl jums būtinas gilesnis atsivėrimas Mums, kad galėtumėte pajausti tą gyvą meilę ir kitų planetų gyventojams, kad patirtumėte, jog Manojoje kūrinijoje meilė viešpatauja, ir Aš siunčiu savo vaikus į kitas planetas tiktai su meile ir meilės plėtimo ir gilinimo labui.
Todėl nustokite bijoti tų, kurie jums tiesia pagalbos ranką. Ištieskite savo ranką. Paimkite ją ir paspauskite; ir aiškinkite kitiems, kad jie taip pat nebūtų apimti nerimo, baimės, net ir panikos. Aiškinkite, kad tokie atvykimai dažnės, apims didesnę teritoriją jūsų planetos, nes planeta dabar skęsta; skęsta, ją reikia gelbėti visomis įmanomomis priemonėmis.
Štai dėl ko jūsų Sūnus Kūrėjas ir meta kitų planetų desantą, nors tai nėra įprasta. Tačiau pagalba suteikiama visomis išgalėmis, kad tik jūsų kritinė blogio masė neviršytų gėrio masės tiek, kad nebebūtų įmanoma toliau kurti gėrį šitoje planetoje. O ši planeta Mano saugoma kaip akies vyzdys, nes į ją Aš pasiunčiau Savo Sūnų, sukūrusį ir valdantį vietinę visatą, žmogiškuoju pavidalu. Antros TOKIOS planetos niekada nebebus vietinėje visatoje.
Todėl ji saugoma ir puoselėjama daug daugiau net negu jūs galite įsivaizduoti savo lakiausiose fantazijose. Todėl ir pagalba jums suteikiama nestandartinė. Bendraukite. Ir kuo daugiau atsivėrę būsite Man, kuo daugiau gersite Manosios gyvosios meilės virpesių, tuo mažiau jus baimins kiti jūsų dvasiniai broliai ir sesės iš kitų planetų. Jūs pajusite kokia yra nuostabi meilės bičiulystė tarpusavyje su jais. Ateis toji akimirka, kada įvyks tarpusavio ryšys tarp Mano vaikų, pasiųstų iš kitų planetų jums į pagalbą, ir jūsų.
Tačiau net ir tokiu atveju, žinokite – jūs taip pat pramogaujate ir sukuriate dirbtinų šviesulių kopijas, kurios gali būti paleistos naktį ir šviesti. Ir, pamačius pirmą kartą šituos šviesulius, galima supainioti su tais kosminiais laivais, kurie yra realūs ir tikri, o šitie degantys šviesuliai yra tiktai mažytė ugnelė, kad pamalonintų jūsų materialias pramogas, kurios vyksta nakties metu. Ir kada jūs matote šviesulį dangaus skliaute, sklendžiantį be garso, jums tai sukelia nuostabų pojūtį, ir jeigu jūs esate patys jį paleidę arba tie, kurie yra drauge su jumis, jūs žavitės. Kitiems gali sukelti nerimo, kada pamatys šviesulį jau toli nuskridusį nuo tos pakilimo vietos.
Todėl žvelkite į dangų dažniau. Grožėkitės juo. Stebėkite jį. Studijuokite jį. Jis yra Mano kūrinijos knyga jūsų materialiam žvilgsniui.
Ir kada jūs atsiveriate Man, prisipildote Mano gyvų meilės virpesių, tada net pajuntate, kad toji erdvė nėra tuščia. Ji pilna gyvybės, nors ir nematot jos, net ir tų planetų, kuriose toji gyvybė drauge su Manimi kuria gėrį ir jūsų labui.
IR NIEKADA NIEKO NEBIJOKITE. KŪRINIJA YRA DRAUGIŠKA.
Aš valdau tiktai meile. Aš neturiu kito – netinka žodis pasakyti šiuo atveju, bet jums įprasta – kito ginklo, kito kelio, kitos priemonės, tai grubu – neišreiškia TO, KUO Aš valdau.
Aš valdau net DAUGIAU NEGU MEILE. Meilė tai yra tiktai samprata, kokią Aš mėginu jums įdiegti - visa tai, kas yra gražiausia - jūsų supratimu.
AŠ VALDAU VISKĄ SAVIMI, SAU IR IŠ SAVĘS.
Algimantas:
Ačiū tau, Tėve. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
Nuoširdų ačiū sakau Violetai už mano, IR VISŲ URANTŲ mylimo Tėvo šito nuostabaus mokymo įrašymą vaizdo kamera ir jo viso teksto išrašymą, kad jį dabar galėtų studijuoti nuosekliaii VISI.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas