Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Reiškiniai kūrinijoje, mūsų pl... > Tėvo mokymas atsakant Tomui ap... >

Tėvo mokymas atsakant Tomui apie įvykius 2009m., perduotas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, 2009 02 14

Tėvo mokymas-atsakymas į Tomo klausimą, perteiktas per gyvąsias, šeštadienines pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, 2009 02 14.

Tomas:

Kaip turėtume vertinti naujų “pranašų” atsiradimą ir jų pranašystes, iš kurių vienas, gyvenantis Odesoje, skelbia netgi apie tai, kad jau šiais – 2009 metais – planetoms išsirikiavus kryžiumi ir apsiblausus saulei, įvyks “didysis žmonijos persikėlimas į Tėvo namus” ir tai bus epochinis įvykis, kuris neturėtų bauginti visų išpažįstančių provoslavų tikėjimą, nes tai vienintelis tikėjimas, Tėvui priimtinas(!?), ir panašias nesąmones, ir visa tai žinąs neva iš jo tiesioginių ryšių su Tėvu?
Nekelčiau šio klausimo, jeigu rusakalbių Urantijoje nebūtų tiek daug ir nebūtų jie taip plačiai pasklidę.

Tėvas:

Mano mylimi vaikai, Aš jus visus sveikinu, kada jūs Mane garbinate, kada jūs pradėjote garbinti Mūsų Rojaus Trejybę. Aš jus visus sveikinu.
Jūs esate Mano patys nuostabiausi vaikai, kaip ir visi kiti yra Mano nuostabiausi vaikai visoje kūrinijoje.
Tačiau jūs žengiate šituo šviesos keliu, kuris yra prieš kiekvieną iš jūsų, paklotas Mano meilės. Ir šitas kelias apjungia jus į visą kūrinijos šeimą. Ir žengiate šituo keliu tokiame pasaulyje kuris tiek daug tūkstančių metų buvo merdėjantis izoliacijoje ir dvasinėje tamsoje. Dėl to jūs negalėjote pajausti to vientiso ir gyvybingo ryšio su Manimi per visus šituos tūkstančius metų, per kartų kartas. Dėl to kiekviena karta nešė savo šviesą, kuri buvo dalis šviesos, bet didesnioji dalis buvo nuo jūsų pačių, ankstesniųjų kartų supratimu, pridėta iškraipymų; ir šitie iškraipymai suteikė jūsų civilizacijai iškreiptą veidą.

Tai yra tas pats, ką jūs matote nuėję į kreivų veidrodžių kambarį. Jūs juokiatės, nes jūs žinote, kad nesate toks, kokį matote kreivame veidrodyje.

Lygiai taip pat, kada jūs girdite bet kokias pranašystes bet kuriems konkretiems metams, jūs galite dabar, patyrę tą gyvą ryšį su Manimi, jaustis lygiai taip pat, kaip kreivų veidrodžių kambaryje.

Nėra jokių metų, kurie būtų jums lemtingi!

Jūs patys dabar jau matote platesniu ir gilesniu, skvarbesniu, dvasiniu žvilgsniu, kad žmonija, tie kiti Mano vaikai, jūsų sielos broliai ir sesės, nesivysto vienu ir tuo pačiu žingsniu. Kiekvienas iš jūsų esate unikalus. Ir tai, kas gali atrodyti vienam, kad ateinantys arba šie metai, arba dvyliktieji metai yra lemtingi, pragaištingi, tie metai, kuriais turi sudrebėti jūsų planeta, kitam jūsų sielos broliui kaip tik gali atrodyti, kad tai yra džiugesio ir atsivėrimo Man metai.

Todėl žinokite, kad jūs augate, kiekvienas asmeniškai, ir kiekvieno asmeninis augimas suteikia sustiprėjimo visos kūrinijos šviesėjimui, tuo pačiu ir visos žmonijos šviesėjimui. O konkretus akimirksnis, jisai neturi jokios įtakos. Jisai yra tiktai nulemtas tam, kad galėtumėte tarpusavyje geriau bendrauti, suprasdami laiko tėkmę. Kada jūs pasieksite Rojų, jūs pamatysite, kad laiko tėkmė yra neapribota laiko atžvilgiu. Tai yra įvykių seka – įvykiai pakeičiantys vieni kitus. Štai yra pagrindinis atsparos taškas, ką jūs dabar laikote laiko skaičiavimu.

Jūs kaip tik pastebėsite, jeigu dabar atsiveriate Man vis labiau ir labiau, ir šituo atsivėrimu jūs taip pat praskiedžiate visą tos žmonijos tamsą, kuri tiek daug tūkstančių metų buvo kaupiama baimėje ir klaidžiojimų kelyje. Tai jūs pamatysite, kad jau atmieždami šitą tamsą, jūs net ir tuos pačius lemtingus jums metus, šiuos ar dar po kelerių metų, tarsi atitolinate į neapibrėžtą ateitį. Dėl to jūs turite suprasti, kad įvykiai apsprendžia jūsų, kitų sielos brolių, ir visos visuomenės, ir visos žmonijos vystymąsi. Ne konkretūs metai, ne konkretūs laiko tarpsniai, bet įvykiai tuose laiko tarpsniuose, o jūs esate tų įvykių atlikėjai. Įvykiai nevyksta be jūsų.

Jeigu jūs skaitote knygą, girdite kito pasakytą mintį, kuri jus nuteikia neigiamai, sukelia baimės virpesius jūsų pačių viduje, jie nusėda į jūsų pasąmonę, ir jūs jau tuo pačiu kuriate žemus virpesius, kurie sklinda iš jūsų pasąmonės. Jie pasklinda į visą planetą ir net į visą kūriniją. Ir šituo pačiu jūs tuos pačius tamsius ir jūsų tokius neigiamai vertinamus įvykius priartinate. Ir lygiai taip pat užmegzdami gyvą ryšį su Manimi, jūs keliate savo energetinius virpesius į aukštesnį dažnį, ir tuo pačiu atitolinate bet kokius jums nepageidautinus tamsius įvykius, skausmingus, jums sukeliančius kančią, įvykius.

Todėl bet kokie tokie apreiškimai, kokius gauna kiti jūsų sielos broliai ir Mano vaikai, jie turi savyje daugybę priemaišų, kurios ateina iš tų vaikų pasąmonės. Tačiau jūs tais apreiškimais patikite, kada neturite gyvo ryšio su Manimi, kada jūs neturite šviesesnio iš Manęs jums sakomo žodžio, kuris jus stiprintų, pakeltų ir vestų jus į šviesą, į gyvą meilę, kad jūs šitoje meilėje patirtumėte, jog Aš esu jūsų ta vienintelė kelrodė žvaigždė. Ir tiktai atsirėmę į šitą Mano vedimą, esantį jūsų viduje, jūs galėsite bet kokius, net ir pačius jums atrodančius tamsiausius, įvykus paversti šviesos pasireiškimu; pasireiškimu jūsų veiksmais, kurie taip pat stiprins ir kitus jūsų sielos brolius, nes jie, matydami materialius jūsų veiksmus, neturėdami gyvo ryšio su Manimi, stiprės per jūsų meilės pasireiškimą.

Todėl netikėkite nė vienu savo sielos broliu ir sese, kuris jums minės konkrečius metus, konkrečias datas.

Nėra datų!

Net Aš pats negaliu jums pasakyti kokiais metais įvyks kokie įvykiai, nes jūs turite kiekvienas iš Manęs padovanotą laisvą valią, kurios Aš negaliu jums apriboti. Ir, jeigu Aš dabar pasakysiu jums bet kuriuos metus, nes Aš, žinodamas visą kiekvieną amžinybės segmentą, galiu pasakyti, kad tais metais įvyks tas įvykis. Tačiau jūs, atsiremdami į tuos metus, pradėsite kaupti savo pasąmonėje pagrindinį dėmesį, kuris iškils į jūsų sąmonės lygmenį, kad šitie metai jums yra lemtingi, visai planetai, ir jūs lauksite tų metų, kaip milžiniškos tamsos, kaip nakties. Ir šitas laukimas jums vis daugiau ir daugiau paralyžiuos jūsų laisvos valios pasireiškimą.

Todėl jūsų laisva valia, kurią suteikiau jums Aš, nebegalės pasireikšti laisvėje. Ji bus paralyžiuota.

Ir, žinodamas tų įvykių pasireiškimo priežastis, Aš jums negaliu atskleisti nė vienos datos, nes šita data jus paralyžiuotų, jus sustingdytų.

Todėl Aš nė viename apreiškime nė vienam nesu pasakęs net jeigu jis ir kalba Mano vardu, jokių konkrečių metų, nei gėrio, nei blogio metų, nes jie visi yra siejami su jūsų laisvos valios veiksmu, su jūsų laisvos valios pasireiškimu.

Todėl jeigu jūs pradedate kreipti dėmesį į skaitomų arba girdimų apreiškimų konkrečias datas, jūs tuo pačiu suvaržote savo veiklos diapazoną, savo veiklos lauką, nes jūs jau orientuojatės, kad suspėtumėte ką nors padaryti iki tų metų, kad jūs galėtumėte užkirsti tais metais įvyksiančių kažkokių tragiškų įvykių pasireiškimą.

Dėl to, Mano mylimi vaikai, kada jūs skaitote Mano kitų vaikų apreiškimus, jūs turite savyje Mane, kad galėtumėte patikrinti, atsiverdami Man, ar tokie įvykiai jus gąsdina, ar jie jus prislegia, ar jūs nekreipiate dėmesio į tai, nes jūs turite gyvą tiltą su Manimi.

Ir šitie įvykiai, ar jie įvyktų vienais ar kitais metais, jums nėra tokie baisūs ir siaubingi, nėra tragiški; jūs žinote gyvąjį kelią, kuriuo galite tiems įvykiams užkirsti kelią; užkirsti kelią, patys tapdami didesne šviesa, patys priešpastatydami savo veiksmus, sutapatintus su Mano valia, tų įvykių pasireiškimui, kurie prieštarautų Mano valiai, nes Mano valia jums yra skleisti vien tiktai meilę ir šviesą, kad jūs šita šviesa ir meile gyventumėte ir, jeigu jūs šita meile gyvensite, jūs neturite bijoti nė vieno įvykio, koks jis bebūtų skausmingas. Jis niekada jums nesukels skausmo.

Jeigu jums kelia arba baimę, arba kančią bet koks įvykis, kuris yra pateikiamas bet kokiame apreiškime, bet kokiame žodyje, reiškia jūsų ryšys su Manimi nėra toks gyvas. Jis yra trūkinėjantis. Todėl jūs turite atstatyti tą trūkinėjantį ryšį su Manimi, kad šitas jums keliantis, kol kas, baimę įvykis, būsimasis įvykis jums nebūtų toks aktualus. Jūs neturite savęs saistyti su jokiu įvykiu, koks jis būtų didingas ar skausmingas.

Jūs turite gyventi kiekvieną akimirką, gyvu ryšiu su Manimi, ir šitą gyvą ryšį panaudoti aplinkos šviesinimui. Ir tada tas įvykis, kuris turi įvykti, jis įvyks ir taip, bet jo pasekmės bus mažiau skausmingos visai aplinkai.
Jūs galite prisidėti prie to savo asmeniniu Mano valios vykdymu, kada jūs šitą valią vykdote iš meilės Man.

Ir šita aplinka nebus tokia jums tamsi; ir pasmerkta be išeities aklavietė. Jūs žinosite, kur yra išeitis. Ir šitą išeitį siūlysite kitiems.

Jeigu jūs tiktai jausite, kad jus paralyžiuoja baimė, kad jus paralyžiuoja tų įvykių, numatytų, kaip jūs sakote aname apreiškime, konkrečiais metais, tai šitas paralyžius negalės šitų įvykių nuskaidrinti, užkirsti kelią šitiems įvykiams, ir dėl to šitie įvykiai iš tikrųjų pasireikš; pasireikš per jūsų paralyžių, per jūsų baimę.

Tačiau jūs turite prisiminti vieną esminį dalyką – šitas pasaulis yra globojamas taip, kaip neglobojamas nė vienas pasaulis visoje jūsų gimtojoje visatoje. Šitame pasaulyje buvo jūsų Sūnus Kūrėjas žmogiškuoju pavidalu. Dėl to niekada Sūnus Kūrėjas nebeateis žmogiškuoju pavidalu antrame pasaulyje. Ir šitas pasaulis yra per visą amžinybę jau numatytas, kad neišnyktų. Jeigu jau kiti pasauliai ir gali išnykti, šitas neišnyks niekada, nes jame Visatos vienas iš dviejų Visatos Sutverėjų patyrė jūsų mirtingojo gyvenimą; ir visa visata per visą savo amžinąjį egzistavimą turės šitą pasaulį kaip tą vietą, kurioje visos Visatos Sutverėjas kaupė tą patį žemiausią mirtingojo materialaus tvarinio patyrimą.
Ir kokia bebūtų skausminga padėtis šitoje planetoje, net jeigu joje ir viršytų kritinė blogio masė gėrio kritinę masę, šitas pasaulis bus puoselėjamas ir gelbstimas taip, kaip nėra ir nebus gelbstimas joks kitas pasaulis, kur evoliucinė eiga numatyta, kad vyktų natūralia eiga.

Šitas pasaulis turi išskirtinę vietą.

Todėl jokie kiti pranašavimai apie sukrėtimus, kataklizmus, apie pasaulio pabaigą, jie nėra iš Manęs ir nėra tikri, net jeigu jie yra sakomi Mano vardu. Tai yra taip pat Mano mylimų vaikų troškimas padėti šitam pasauliui. Tačiau iš pasąmonės ateina baimės virpesiai, kurie tuo pačiu išgąsdina skaitančius tą apreiškimą, kad ateina tokie sukrėtimo metai, kada žmonija turės palikti šitą pasaulį.

Nėra šitam pasauliui numatyta toks evoliucinis vystymasis, kad jį paliktų žmonija.

Jame yra šviesa, padovanota Mano Sūnaus Kūrėjo, jūsų Jėzaus iš Nazareto, ir šita šviesa spindi. Ir dabar šitame pasaulyje spindi kaip niekur kitur, nes šitą šviesą jis uždegė čia, gyvendamas jūsų materialiu pavidalu.
Ir šitą spindėjimą jūs tai pat galite stiprinti, nebijodami panašių apreiškimų, kurie suteikia jums daug baimės.

Jūs turite atsiremti į Mane. Atsiremti į tai – kas yra GYVA.

Tačiau neatsirėmę į Mane, jausite baimę.

Ir tie sukrėtimai, kurie iš tikrųjų laukia planetos, gali jums atrodyti, kad jie yra perdaug milžiniški.

Jeigu jūs paklausite savo vaikų, jeigu jiems teko būti tose vietose, kur siautė uraganai, kur siautė milžiniškos viesulo bangos, jiems tuomet atrodė toje audros ir viesulų sūkurio pačioje gelmėje, kad visa planeta apimta tokių reiškinių, nors kitur švietė saulė, kitur buvo ramybė, ir žmonės net nemanė, kad yra kažkur kitokia audringa vieta toje pačioje planetoje.
Todėl jūs ir turite žinoti, kad šita planeta, nors ir patirs milžiniškų sukrėtimų dėl to, kad ji mėgina eiti prieš Mano valią, tačiau joje yra tas spindėjimas, ta šviečianti saulė, kuri pranoksta tą viesulą ir audrų bangas.

Ir jūs taip pat galite pajausti, kad galite pranokti šitas audrų bangas ir viesulų sūkurius, užmezgę gyvą ryšį su Manimi. Ir tada jūs patys tapsite tais spinduliais, kokiu buvo jūsų Jėzus iš Nazareto, Mano Sūnus Kūrėjas.

Ir jūs tada patys, be jokios baimės, eisite į tą audrų ir viesulų sūkurį, ir kitiems savo materialiu pavidalu rodysite, kad šita audra, tai nėra ta audra, kuri apėmusi visą šitą planetą. Tai yra audra tiktai aplinkinėje terpėje. Ir jūs rodysite jiems kelią ir išeitį, kaip iš šitos audros, iš šito viesulo surasti saulės spindulį, nes juo būsite kiekvienas iš jūsų, atradęs Mane savo viduje ir atsidavęs Mano vedimui, nes Aš jus panaudosiu kaip savo spindulius materialiu pavidalu; net ir sukrėtimo akimirkomis, ir audros debesyje, iš kurio liesis liūtys ir milžiniški vėjai raus medžius.

Ir kada aplinkui bus pakrikimas, kada aplinkui bus pasimetimas, jūs būsite tie spinduliai, kurie materialiu pavidalu šviesite tamsoje, stiprinsite kitus savo sielos brolius ir seses, kad jie atrastų savyje lygiai tą patį spindulį, kuriuo jūs būsite jau tapę.

Jau dabar jūs esat tais spinduliais, tik jūs neleidžiate patikėti sau.

Dėl to Aš jums, Mano mylimiausi vaikai, ir sakau – Aš šviesą skleidžiu iš vidaus kiekvienam, bet jūs matote aplinkui, kad retas kuris iš Mano vaikų žvelgia į savo vidų. Dėl to Man reikalingi jūs, kaip Mano spinduliai išorėje.

Dėl to ir Kristų Aš siunčiau, kad pamatytų Mano spindulį kiti Mano vaikai, kurie į save nežvelgia, kuriems buvo lengviau žiūrėti į išorę.
Tačiau net ir tada, kada buvo Mano spindulys, pats nuostabiausias, atsiųstas jiems, jie pasielgė su juo priešingai negu Mano valia buvo numatyta. Bet Aš leidau šitai įvykių eigai vystytis natūraliai; kaip ir dabar Aš leidžiu vystytis visiems įvykiams natūraliai. Kaip ir jūsų Šeimininkas Sūnus Kūrėjas leidžia visiems įvykiams jūsų planetoje vystytis natūraliai.
Jūsų planeta nebėra daugiau izoliacijoje. Jūs turite patys imtis didesnės atsakomybės ant savo pečių; ant savo pečių nešdami Mano meilę ir šviesą tai tamsai, kuri gaubia kitus Mano vaikus, jūsų sielos brolius ir seses.

Bet jūs žinokite, baimės nėra.

Baimė yra tiktai, kai nėra ryšio su Manimi.

Yra tik meilė. Nieko nėra daugiau be meilės.

Ir, jeigu jūs atsiremiate į Mane, per gyvą atsivėrimą Man, Mano meilė gyvais virpesiais užpildo jus. Ir jūsų baimės nebėra.

Ir žmonės stebėsis, kodėl jūs nebijot. O jūs jiems aiškinsit iš meilės jiems, ir drauge su Manimi, aiškinsit mylėdami juos, nes juos mes mylėsime Mano meile ir jūsų atsivėrimu Mano meilei ir jūsų asmeniniu patyrimu su Mano meile.
.......................................................................
Algimantas:

Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.