Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Reiškiniai kūrinijoje, mūsų pl... > Tėvo mokymas apie išeitį iš da... >

Tėvo mokymas apie išeitį iš dabartinės sunkios ekonominės padėties, 2009 03 18

Tėvo mokymas, perteiktas per gyvąsias, šeštadienines pamaldas Rojaus Trejybės šentovėje, 2009 03 14, apie išeitį iš dabartinės ekonominės sunkios padėties.
Algimantas:
Žemė ieško išeities. Ir atrodo, kad nesuranda išeities. Ir šiandien vyks didžiausių pasaulyje valstybių finansų ministrų susitikimas Anglijoje. Jie ieškos vėl išeities iš tokios padėties. Kokia gali būti išeitis? Mes suvokiam, kad atsivėrimas Tau yra svarbiausia. Bet kaip praktiškai tą pasiekt, kad šita padėtis išnyktų?
Tėvas:
Mano mylimi vaikai, aš jus visus šlovinu taip, kaip net ir jūs Mane šlovinate ir kaip Mano visus partnerius iš Trejybės šlovinate.
Aš jums atiduodu visą meilę, nė vienos menkiausios smiltelės nepasilikdamas sau. Viską dalinu jums, kad tik jums būtų geriau, kad tik jūs spindėtumėte Manąja šviesa, kad jūs apkabintumėte vieni kitus sutiktus gatvėje, sutiktus bet kur, apkabinumėte iš meilės. Tada jūs pajustumėte, kad Aš jus myliu daug stipriau, negu jūs galite išreikšti šitą meilę fiziniu veiksmu apkabindami savo sielos brolį ar sesę, Mano mylimą vaiką, sūnų ar dukrą.
Dabar jūs esate sunerimę, šitame pasaulyje, nes jūs nežinote ką daryti, kad vėl sugrįžtų ramybė, nors maža dalele nusistovėjusi ekonomika ir finansų sistema. Bet ji negali atsirasti savaime, priimant materialius veiksmų sprendimus. Šitoji ekonomika yra grindžiama tokiais veiksmais, kurie yra nustelbę Manosios meilės išraišką materialiu pavidalu, kad ekonomika tarnautų VISUMOS labui.
Jūs, dabar nedidelės grupelės, net ir atskiros valstybės, užgrobiate Mano jums suteiktus gamtos turtus, kurie yra neprivatizuojami, nenuperkami. Jie yra skirti VISIMES jums naudoti VISŲ labui. O jūs dabar užgrobiate, apsistatę sargybiniais, apsitvėrėte sienomis, ir iš šitų BENDRŲ Mano jums suteiktų turtų kraunate sau milijardus, kraunate sau turtus. Ir tų turtų įtakoje jūs skriaudžiate kitus, išnaudojate juos.
Tai kaip jūs galite spręsti, net ir susirinkę pačių dabar jūsų supratimu stipriausių, galingiausių valstybių, ekonominiu požiūriu, į bet kokius susitikimus, į bet kokias konferencijas ir svarstyti, kokiais materialiais sprendimais jūs galite surasti išeitį iš tokios padėties?
Jūs puikiai suprantat, ką reiškia patyrimas su Manimi, kurie jau atvėrėte savo vidų Man. Jūs žinote, kad negalite daryti kitam pikto ir blogo. Ne dėl to, kad žinote savo protu, bet dėl to, kad jūsų siela MYLI visus, kuriems galėjote anksčiau kerštauti, linkėti bloga, ir net skriausti juos, nes jūs galbūt buvote fiziškai ar ekonomiškai stipresni ir dėl to jūsų atitinkami veiksmai atitiko jūsų TUOMETINĮ sielos lygį.
Kada siela miega, tada viešpatauja, VISUR, žemasis protas, kuris milžinišku laipsniu dar daugiau suvaržo sielą. Ir kada jūs priimate tuos sprendimus, ir įgyvendinate juos viso pasaulio mastu, jūs matote, kokia yra neišmintinga jūsų materialių vedlių vykdoma finansinė ir ekonominė politika, nes ji nėra pagrįsta Mano meilės virpesiais.
Dėl to jūs turite daugiau atsiduoti Mano vedimui iš vidaus, prisipildyti Mano meilės virpesių, kad jums jokia aplinka nekeltų nerimo.
Žinokit, nerimą jaučia tiktai jūsų tas žemiškasis protas, kurį jūs gaunate su šituo materialiu pavidalu per materialių smegenų veikimą. Bet jūs nesate nei materialios smegenys, nei šitų smegenų veikimas, nei šitas materialus jums matomas kūnas. Jūs esate Mano padovanoti asmenybių vaikai - dukros ir sūnūs. Jūs esate tie, kurie pasireikšite per visą amžinybę.
Dėl to jūsų siela, kuri taip pat nėra jūsų smegenų produktas, tai yra jūsų proto, kuris užmezga ryšį su Mano mažyte jums pasiųsta dalele, kurią jūs vadinate Dvasia, Mano Dvasia arba Minties Derintoju, produktas. Bendru veiksmu jūs sukuriate savo TIKRĄJĮ aš, kurį Aš jums padovanojau, kuris neturi materialaus pavidalo, kuris neturi materialių smegenų.
Ir jeigu jūs vis daugiau ir daugiau palaikote atsivėrusį gyvą ryšį su Manimi, jūsų siela stiprėja ir prisipildo meilės virpesių, kad jai jokios krizės yra nebaisios, jokie materialūs sukrėtimai nėra baisūs.
Dėl to Aš jus raginu, Mano mylimieji vaikai, daugiau atsiverkite Man. Nepagailėkite kasdien paskirti laiko gyvam bendravimui su Manimi.
Ateis laikas, kada šitas bendravimas jums duos neapsakomų vaisių. Kada kitiems bus sunki aplinka, jūs galėsite šitą aplinką stiprinti, kad ji nepasimestų tiek, kiek gali pasimest nematydama išeities.
Mano mylimieji vaikai, išeitis esate JŪS. Ne tas vykstantis Anglijoje sambūris.
IŠEITIS ESATE JŪS.
Algimantas:
Ačiū Tau mylimas Tėve. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.


Algimantas
2009-03-18 21:31