Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Reiškiniai kūrinijoje, mūsų pl... > Begalinės Dvasios-Motinos-Sesė... >

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie valstybių skolinimąsi, 2011 06 05

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie valstybių skolinimąsi, perduotas po gyvųjų pamaldų Kaune Rojaus Trejybės šventovėje, 2011 06 05.

Laima:

Matau daug aplink kančios ir problemų, kada žmonės, įmonės, kolektyvai, valstybės skolinasi pinigų ir nesugeba jų grąžinti. Panaudoja juos materialių daiktų pirkimui. Kodėl susiklostė tokia padėtis Urantijos planetoje ir kokias tai turės pasekmes mūsų civilizacijai ir atskiriems individams?

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begalinė Dvasia-Motina-Sese, aš pasirengęs iš Jūsų perteikti mokymą, kas vyksta šiomis sąlygomis, kai valstybės skolinasi vis daugiau ir daugiau ir tas skolas kažkada reikės sugrąžinti kitoms kartoms. Iš kur paimti pinigus? Ką daryti šitoje pasaulio situacijoje, kai kiekviena valstybė yra prasiskolinusi kažkokiam abstrakčiam monstrui, pabaisai, nesvarbu, kaip ji būtu įvardinta ar pasaulio banku ar tarptautiniu valiutos fondu, ar kitomis valstybėmis. Tai ABSTRAKCIJA, o skolos REALIOS. Ką mums daryti šiomis sąlygomis?

Aš perduosiu Tavo mokymą, kuris iš Jūsų Trijų besuteiktų, kad jį galėtų skaityti ar
klausytis kiti mano dvasios broliai ir sesės.

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimieji vaikai, patys mylimiausi, kaip ir visa Kūrinija yra patys mylimiausi Mano vaikai, Aš Esu Trečiasis Šaltinis ir Centras jūsų pavadintas Begaline Dvasia-Motina-Sese. Kai kurie iš jūsų vadinate Mane ir Veiksmo Dievu.

AŠ ESU ASMUO IR ASMENYBĖ.

Ir Aš šlovinu ir garbinu jus PER JŪSŲ ATSIVĖRIMĄ.

KADA SUSILIEJA MŪSŲ GYVI MEILĖS VIRPESIAI, TADA MES IR ŠLOVINAME VIENAS KITĄ. Mes tampame tokiais REALIAIS ASMENIMIS.

Šlovinimas – tai nėra kito iškėlimas virš to, kuris šlovina; tai yra SUSILIEJIMO akimirka. Ir per šitą susiliejimo akimirką meilė pavirsta ta putojančia bangos ketera, kuri ir išreiškia tą ABIPUSĮ ŠLOVINIMĄ. Todėl sakydama: Kada
šlovinu, garbinu JUS, tai Aš pasakau – MYLIU JUS!

Aš esu SUSILIEJUSI su jumis, kaip ir jūs – ATSIVĖRĘ Man – ir Mums visiems Trims – taip pat garbinate ir šlovinate MUS, ir per šitą GYVĄ KOMUNIJOS RYŠĮ, JŪS MYLITE MUS SAVO TIKRUOJU DVASINIU PAVIDALU. Ir šitą meilę jūs patiriate savo BŪSENA.

Kada jus apima TOKIA BŪSENA, ar jūs begalvojate apie valstybės skolą? Ar jūs begalvojate apie kančias; apie tas problemas, kurios iškyla šeimoje, mokykloje, gatvėje; valstybės valdyme; įvairiose ekonominėse organizacijose ar pavienėse struktūrose-kompanijose? TĄ akimirką jūs esate GYVAME KOMUNIJOS RYŠYJE SU MUMIS. Jūsų BŪSENA PRANOKSTA tas problemas, kurias jūs patiriate sugrįžę į sąmonės savo lygį.

Tačiau, jeigu jūs savo sąmonę skaistinsite, savo pasąmonę švarinsite – per Mūsų gyvybingą meiles energijos įleidimą per savo gyvą, bet pakeltą vis aukščiau vožtuvą, jūs PATYS PATIRSITE, kad šitos problemos nėra išsprendžiamos NĖ VIENU KITU BŪDU, KAIP TIKTAI PER GYVĄ ATSIVĖRIMĄ MUMS, PER GYVĄ KANALĄ, SULIEJANTĮ SU MŪSŲ MEILĖS GYVAIS VIRPESIAIS KIEKVIENĄ IŠ JŪSŲ.
Todėl jūsų sprendimai, KIEKVIENO SAVO APLINKOJE, būtų orientuoti į MŪSŲ valios vykdymą, o MŪSŲ valia yra VIENA VISAI KŪRINIJAI – Mes mylime jus VIENODAI VISUS, IR JŪS PAMILĘ KIEKVIENĄ – IR VISUS – PRIIMTUMĖTE SPRENDIMUS, kad jūsų MOTYVAI BŪTŲ MOTYVUOTI GYVA MEILĖS ENERGIJA. Todėl, nebūtų TOKIŲ DARINIŲ, kurie šiandien egzistuoja sukurti SAVANAUDŽIŲ jūsų dvasios brolių ir sesių, kaip virš valstybių iškilę antstatai PASAULINIS BANKAS arba TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS, teikiantis milžiniškas paskolas, teikiantis už milžiniškus procentus, palūkanas. TOKIŲ DARINIŲ NEBŪTŲ, nes nebūtų prasiskolinusių valstybių, nes jūsų ekonomika – grindžiama konkurencija, motyvuota pelnu – savo resursus jau yra išeikvojusi. ŠI tolimesnė ekonomika yra PASMERKTA ŽLUGIMUI.

Tačiau negali VISA žmonija vienu AKIMIRKSNIU nušvisti. TAIP, KAIP NUŠVITOTE JŪS IRGI NE PER AKIMIRKĄ. Jūs kaupėte savo patyrimą ryškesnėje šviesoje, ir dabar galite daug ką vertinti nuo AUKŠTESNIO laiptelio.

Jūs pastebite, kaip NESĄŽININGAI elgiasi jūsų VALSTYBIŲ VADOVAI, nors kalba gražius žodžius, tačiau jie NESILAIKO tų žodžių, vos tiktai reikia priimti konkrečius sprendimus, VISUOMET sprendimai yra SAVANAUDIŠKO pobūdžio – ar tai būtų susieta su kokios nors atskiros grupuotės konkrečioje valstybėje atžvilgiu, ar valstybes atžvilgiu – kaip visumos – lyginant su kitų valstybių sąndrauga. Net ir jūs dabar turite Europos Sąjungą, tačiau, kada jūs priimate politinius įstatymus, ekonominius įstatymus jūs imate žiūrėti savų išskaičiavimų, kurie būtų naudingesni jūsų valstybei. Šiuo atveju , jums nėra svarbu, kaip jūsų įstatymai sąlygos kitų valstybių požiūrį į jus.

Todėl Mano mylimieji vaikai, jūs turite būti pasirengę ATEITIES DAR DIDESNIEMS SUKRĖTIMAMS IR MILŽINIŠKIEMS IŠMĖGINIMAMS JŪSŲ DVASIAI IR JŪSŲ PROTUI, KADA JŪSŲ PROTAS NEBEBUS PAJĖGUS SUPRASTI – KĄ DARYTI?

Jūs turite vis tiktai MANE KIEKVIENO IŠ JŪSŲ VIDUJE, KAIP IR MANO KITUS DU PARTNERIUS – TĖVĄ IR AMŽINĄJĮ SŪNŲ-MOTINĄ-BROLĮ. Todėl jūs turite galimybę per Jų fragmentą ir Mano fragmentą, PATIRTI GYVĄ RYŠĮ IR NUSIRAMINIMĄ, kada jūsų protas nebegalės paaiškinti tokių veiksmų, kuriuos priims jūsų dabartiniai politikai šitoje kartoje. O šitie sprendimai atves į skaudžias pasekmes ir tos skaudžios pasekmės jus REALIAI palies KIEKVIENĄ. TODĖL JŪS TURITE BŪTI PASIRENGĘ DIDESNIAM IŠMĖGINIMUI. TOKIOMIS AKIMIRKOMIS, KURIOMIS JŪSŲ MATERIALUS PROTAS GALI PRARASTI PUSIAUSVYRĄ IR PRIDARYTI KLAIDINGŲ SPRENDIMŲ,.KURIE JUMS TIK SUTEIKS DAUGIAU KANČIŲ.
Jūs turite ATSIREMTI Į MUS, NES TIKTAI SU MUMIS GALITE IŠTVERTI.

Tačiau, kokie bebūtų sprendimai ir tų sprendimų pasekmės, viso pasaulio neištiks tokia katastrofa, kad išnyktų valstybės nuo žemės paviršiaus. Vienos – TURTINGESNĖS – išsilaikys ilgiau, kitos – bus pasmerktos PARSIDUOTI turtingesnėms.

Jūs puikiai prisimenate iš skaitytų istorijos šaltinių, kaip viena visuomeninė santvarka – farmacija – keičia kitą. Buvo laikas, kai vergovė buvo paplitusi ir tos vergovės išplitimas, atėjus akimirkai, ėmė stabdyti tolimesnį visuomenės raidos etapą. Reikėjo pakeisti šitą į aukštesnę farmaciją – feodalinę. Tačiau tas pakeitimas neįvyko per akimirką. Ir buvo daug tų Mūsų vaikų, kurie siekė IŠSAUGOTI vergovę ir
STABDYTI FEODALINĖS FARMACIJOS ĮSIGALĖJIMĄ. Tačiau vis tiktai aukštesnė feodalinė santvarka turėjo pažangesnių metodų ir ji išstūmė vergovinę santvarką. Feodalinę santvarką pakeitė aukštesnė – kapitalistinė – santvarka, bet taip pat pareikalavo ir daug žmonių fizinių gyvybių, ir milžiniško psichologinio, intelektualinio sukrėtimo, kas DAUGYBĘ Mano vaikų atvedė į tokias jūsų, taip su didžiule baime tariamas ligas, kaip išprotėjimą, šizofreniją, depresiją, savižudybes.

Kada vyksta VIRSMAS, YPAČ TOKS, KADA KEIČIAMOS VISO PASAULIO VISUOMENĖS FARMACIJOS, TOKIŲ SUKRĖTIMŲ IŠVENGTI NEĮMANOMA. Tačiau jūs žinote, kad turite tas priemones, kurios yra kaip GELBĖJIMOSI RATAS, kaip GELBĖJIMOSI LIEMENĖ, kada jūs galite vandenyje neeikvodami tiek daug pastangų, išsilaikyti ir sulaukti pagalbos.

O Aš esu jūsų gelbėjimosi ratas ir gelbėjimosi liemenė. ROJAUS TREJYBĖ YRA PATI GALINGIAUSIA – IR VISIEMS PRIEINAMA – GELBĖJIMOSI LIEMENĖ. Ir būtent ,tiktai su Jos suteiktomis priemonėmis ir turi būti KEIČIAMA DABARTINĖ PASAULIO VISUOMENĖS SANTVARKA – FARMACIJA.

ŠIANDIEN KAPITALISTINĖ-IMPERIALISTINĖ SISTEMA SAVO RESURSUS IŠEIKVOJO.

ATEINA NAUJOJI AUŠROS EPOCHA – DVASINĖS ARISTOKRATIJOS EPOCHA, kada Mūsų vaikai, atradę Mus, kiekvienas per atsivėrimą Mums savo viduje, PATIRIANTYS MUS, ateis prie valstybių vairo; ir būtent jie bus TIE GYVIEJI ŠVYTURIAI, KURIE SUTEIKS IMPULSĄ VYSTYTIS TOLIMESNIAM – IR NAUJAM – ŽMONIJOS ETAPUI.

Tačiau taip pat šitam etapui nebus sklandus vystymasis. Nuo pat pirmos akimirkos, kaip ir ankstesnes farmacijas daug kas mėgino sustabdyti, taip ir šitą MŪSŲ ŠVIESOS FARMACIJĄ – ARISTOKRATINĖS ŠVIESOS, DVASINIO ELITO ŠVIESOS farmaciją – jau dabar mėgina stabdyti.

O jūs esate PIRMIEJI ŠVYTURIAI, šitos dvasinės MŪSŲ ELITO FARMACIJOS ŠAUKLIAI, todėl jūs turite pirmiausia PATYS SUVOKTI SAVO VIDUMI, PATIRTI SAVO BŪSENĄ, kad Mes esame PAJĖGŪS jus pripildyti TIEK meilės gyvų virpesių, kad jūs taptumėte RYŽTINGI ŠAUKLIAI.

PELNO ekonomika šiandien yra priėjusi AKLAVIETĘ.

Pelno ekonomikos negalima grįsti visuomenės tarpusavio santykių BROLYSTĖS DVASIA, kuri pripildyta Manosios meilės. Todėl valstybės negali skolintis iš kitų, jos turi sulaukti BENDRADARBIAVIMO DVASIOS IŠ ATSIVĖRUSIŲ KITŲ VALSTYBIŲ VADOVŲ. Tačiau šiandien TOKIŲ VALSTYBIŲ jūsų planetoje dar NĖRA, kurios turėtų DVASIŠKAI NUŠVITUSIUS VADOVUS.

Jūs esate PIRMIEJI ŠAUKLIAI, KURIE SĖSITE ŠITĄ SĖKLĄ, o kol šita sėkla sudygs ir duos daigą, daigas dar turi pavirsti į sutvirtėjusį stiebą, o stiebas pavirsti kamienu, kuris taip pat dar gali nuo audrų palūžti, o juk tiktai išaugęs tvirtas kamienas ir
turintis jau daugybę šakų yra tas PATIKIMAS ŠEŠĖLIS IR PRIEDANGA VISIEMS, jūs turite Mano suteiktas priemones, apie kurias jūs ne kartą iš Mūsų esate ne tiktai girdėję, kaip veikia, bet ir patys patyrę – vieni daugiau, kiti mažiau – pasireiškimą jūsų asmeniniame gyvenime. Čia Aš turiu mintyje APVAIZDĄ.

Apvaizda yra ne šiaip sau kalbos metafora. Tai yra Mano suteikta DVASINĖ PARAMA JUMS - pagalbinė priemonė, gelbėjimosi ratas ir liemenė, atstovaujanti Mums jūsų aplinkoje. Todėl jūs turite naudotis ja, kaip SAVO PAGALBINE PRIEMONE, ŠVIESINDAMI IR KITUS, melsdami, kad apvaizdą įsikištų, kai jūs matote, kaip žūsta derlius nuo sausros, kai liūtys išguldo laukus.

MELSKITE KAD APVAIZDA SUTEIKTŲ APSAUGĄ, IR JI SUTEIKS!

Žmonėms tai bus papildomas impulsas, kaip staiga liūtis, audra liovėsi. Lygiai taip pat, kaip dabar nėra suprantama, IŠ KUR KYLA VIRUSAI, taip ir tada nebus suprantama, KAIP GALĖJO LIAUTIS AUDRA? Žmonėms tai bus penas SUSIMĄSTYMUI, o ji bus jūsų indėlis, nes jūs MELDĖTE APVAIZDOS ĮSIKIŠIMO ir ji – kaip gelbėjimosi ratas – išsiskleidė.

Jūs turite taip pat suprasti, kad dabartinė MOKESČIŲ SISTEMA yra tokia MILŽINIŠKA NAŠTA tiek verslui, tiek žmogui asmeniškai. Jeigu našta yra per didelė, žmogus stengiasi nuslėpti mokesčius, o mokesčių slėpimas tą žmogų prispaudžia iš vidaus, kada jis daro nenorėdamas, daro nusižengimą, ir jam viduje kyla įtampa. Jeigu įsivyrautų dvasinė brolystė tarpusavyje, mokesčių našta nukristų iki DEŠIMTIES procentų – būtų PASITIKĖJIMAS tarpusavyje, tarp įvairių verslo kompanijų. Ir NĖ VIENA kompanija nesiektų slėpti mokesčius, kadangi, dešimtį procentų sumokėti nuo savojo pelno yra kiekvienai kompanijai GARBĖS reikalas. O nuo to priklausytų ir tarpusavio santykiai toje kompanijoje. Žmonės gautų didesnius atlyginimus, nebūtų dvigubų buhalterinių apskaitų.

Tačiau kadangi, NĖRA PASITIKĖJIMO MUMIS, tai jūsų valdžia mano pakėlus mokesčius bus galima surinkti daugiau į biudžetą pinigų ir iš to biudžeto bus galima daugiau pakelti tiek pensijas, tiek įvairius socialinius išmokėjimus pašalpų pavidalu.
Tačiau MILŽINIŠKA KLAIDA yra daroma NEATSIVĖRUSIŲ MUMS politikų, kurie mano, kad sunkdami paskutinius syvus iš vis dar vos besisukančio verslo jie gali tikėtis didesnių įplaukų į biudžetą. JIE PAMIRŠTA PATĮ ŽMOGŲ! KOKIA BŪSENA TIE ŽMONĖS MOKA PINIGUS? Juk kiekvienas žmogus mokėdamas tuos mokesčius, kurie jam yra nepakeliami – o dar tie atlyginimai yra tokie menki – jis moka juos su DIDŽIULE NUOSKAUDA IR PRAKEIKSMAIS TIEMS PATIEMS VALDŽIOS ŽMONĖMS. O juk tai yra REALŪS KIEKVIENO IŠ TŲ MŪSŲ VAIKŲ paskleidžiami energetiniai ŽEMO dažnio virpesiai. Ir tais žemais virpesiais nudažoma VISA VISUOMENĖ, VISA VALSTYBĖ. Todėl jūs ir pradedate jausti TO ENERGETINIO LAUKO SLĖGIMĄ jūsų pačių psichologiniam, intelektualiam poveikiui. Dėl to dauguma žmonių, kada pajunta kritinę tokių virpesių poveikio struktūrą savyje, kad nebegali jų ištverti, pakelia ranką prieš savo fizinę formą, jūsų vadinamą materialų kūną – pasitraukia iš šio gyvenimo arba puola į depresiją, arba tiesiog ieško aktyvesni palankesnių sąlygų kitose valstybėse.

Todėl valstybė skolindamasi iš kitos valstybės arba iš įvairių kitų sukurtų viršvalstybinių organizacijų parodo šitos ekonomikos BANKROTĄ.

Valstybė, turinti sveikų, jaunų žmonių, turi stimuliuoti jų veiklą, kad šita veikla suteiktų jiems PASIREIŠKIMĄ SAVO TIKRUOJU AŠ SAVO APLINKOJE, kad nereikėtų lakstyti iš vieno pasaulio krašto į kitą, kad SAVO aplinkoje jie galėtų pasireikšti kaip MŪSŲ VAIKAI.
Valstybės vadovai nėra TOJI šviesa, kuri būtų skleidžiama VISŲ LABUI. O JŲ PRIEDERMĖ BŪTENT BŪTI TA ŠVIESA, SUTEIKTI SĄLYGAS, KAD KIEKVIENAS ČIA GYVENANTIS IŠSISKLEISTŲ VISU SAVO SUŽYDĖJIMU KAIP NUOSTABIAUSIA GĖLĖS ŽIEDO IŠRAIŠKA. Jūs turite vieni kitiems sužydėti Reiškia jūs turite turėti TOKIĄ valdžią, kuri suteikia tokias sąlygas augti šitam žiedui ir išsiskleisti jam, kad jūs matytumėte šito žiedo grožį.

Kiekvienas iš jūsų valstybės emigruojantis Mano vaikas, ieškanti geresnio gyvenimo kituose kraštuose, tai yra tas pats kaip neprasiskleidusi gėlė su nuostabaus grožio Mano sumanytu žiedu, yra pakasta šalnos arba nukirpta žirklėmis. Įsivaizduokite tą Mano užsodintą GRAŽŲ GĖLYNĄ, bet nukarpytais žiedais – gėlyną, kuriame nėra gyvasties ir Mano sumanyto grožio.

Štai kodėl, Mano mylimiausieji vaikai, Aš kreipiuosi į jus kaip į Mano nuostabiausio grožio gėlyną:

ATSIVERKITE MUMS GILIAU!
PALAIKYKITE SU MUMIS DVASINĘ GYVĄJĄ KOMUNIJĄ IR JŪS PRISIPILDYSITE TOS NUOSTABIOS MEILĖS ENERGIJOS, kada jūs pulsuosite savo nuostabaus žiedo grožiu, kurį pastebės jūsų aplinka, ir stebėsis, kada aplinkui vyks tokie jūsų protui nepriimtini dalykai, bet jūs būsite ta šviesa ir tuo grožio žiedu, kuris ir kels kitiems nuostabą. O jūs jiems aiškinsite, kodėl jūs žydite, kai aplinkui yra skinami, kerpami, ir šalnos pakandami gėlyno žiedai.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylima Begalinė Dvasia už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-----------
Nuoširdų ačiū sakau Daliai iš Kauno, kuri šį mokymą įrašė į diktofoną ir iššifravo, kad mes galėtume jį skaityti visi, šito nuoširdžiai norintys.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2011-06-13 22:19:05