Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Reiškiniai kūrinijoje, mūsų pl... > Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio... >

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie globalizaciją, 2009 10 12

Mielieji, pateikiu jums Amžinojo Sūnaus-Kūrinijos Motinos-Brolio mokymą apie globalizaciją ir mūsų indėlį. Kadangi bendravau anglų kalba, tai čia jums siūlau vertimą į lietuvių kalbą.
Mūsų svetainės angliškame variante, irgi Forume, įdėjau šį mokymą originalo kalba.
------------------------
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Kūrinijos Motina-Broli, Begaline Dvasia-Kurinijos Motina-Sese; aš garbinu tave už tavo melę ir šviesą mano sielos, tau atsivėrusios, viduje, kada ji trokšta šitos gyvos komunijos su tavimi. Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Dabar mūs sielos borliai ir sesės iš tikrųjų kalba apie globalizaciją mūsų planetoje. o kai kurie iš jų net ir veikia už ir prieš globalizaciją. Tu taip pat palaikai kūrinijos šiemos vienybę. Ira š tikrai noriu gauti, iš bet kurio iš jūsų Trijų, mokymą šiuo klausimeu ir mūsų vaidmenį globalizacijoje.
Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:
Mano mylimas sūnau ir broli, esu Aš, kurį tu vadini Amžinuoju Sūnumi-Kūrinijos Motina-Broliu, ir aš tau tikrai suteiksiu šį mokymą, kad išplėsčiau tavo sampratą apie globalizaciją mūsų požiūriu.
Globalizacija yra toks procesas, kurį skatiname Mes – Rojaus Trejybė – jūsų sielos viduje link visos kūrinijos, nes Mes norime, kad jūs pajaustumėte mūsų meilę ir jungtumėtės į kūrinijos šeimą, kurią Mes ir pradėjome kurti iš meilės.
Tačiau motyvai gali būti skirtingi, kad įvykdytumėte šitą užduotį. Kai tik jūs atveriate savo širdį Mums, tada tą darote iš meilės, net ir taip, kaip tą darome ir Mes, kad peverstumėte šią šeimą realia, eančia aplink jus jūsų planetoje; bet vos tik jūs nuspalvinate šį motyvą savo asmeniniu savanaudišku motyvu, tada šitas pats procesas yra sudarkomas jūsų žmogiškųjų troškimų ir aistrų, kurios ir paverčia mūsų šviesią šeimos idėją į jūsų savanaudišką sumanymą, kad patenkintų žmonių tam tikrų grupių interesus, ar net klanų, kurie yra tarpusavyje persipynę skirtingais savanaudiškais interesais.
Deja, šitie tikslai yra pasiekiami nešvariomis priemonėmis, kurios neturi nieko bendro su mūsų meile ir šviesa tikrovėje, nors jūs galite pateikti juos gražiais žodžiais kaip patrauklų padažą patiekalui, kad atrodytų gražiai ir turėtų gerą skonį.
.
Bet tai yra iliuzija, kad jūs galėtumėte vykdyti Mūsų valią, kada siekiate savo interesų patenkinimo visumos sąskaita. Tuo tarpu Mes siekiame visumos meilės ir šviesos interesų patenkinimo individo sąskaita, kuris dar nesuvokia, kad šitas pats jo asmens augimas, nors ir skausmingas jam būtent dabartiniu momentu, savyje talpina jo paties tikrojo aš nuostabų pasireiškimą visų labui artimiausiu metu, kai tik jis atvers savo sielą Mums.
Dėl to tiktai jo atsivėrusi siela yra pajėgi priimti tokius išmintingus sprendimus, kurie veda link mūsų ir kurie remiasi į mūsų meilę ir šviesą.
Ta globalizacija, kurios jūs siekiate, savo planetoje, šiuo metu, nėra toji globalizacija, kuri atitinka žmonijos interesus, vietoje šiti ji yra tokia, kuri tenkina jūsų sielos brolių ir sesių nedidelės grupelės interesus, tų, kurie ateina į valdžią ir kurie trokšta ją net dar daugiau padidinti, nepaisant tų protestų, kuriuos reiškia jų kiti sieloos broliai ir sesės, kurie žvelgia daug toliau negu anų savanaudiškš veiksmai, nors ir maskuojami labai gražiais žodžiais, bet visi jie nukreipti prieš žmonijos neturtinguosius ir silpnuosius, kurie ir sudaro daugumą.
Kada jūs iš meilės pradėsite veikti tarpusavyje pačiu žemiausiu lygiu kurdami susivienijimus tarp eilinių žmonių, tokius kaip, santuoką tarp skirtingų tautų, bendras įmones visų labui, vykdysite jungtinę veiklą kultūros ir politikos sferose, tarp šeimų, tada iš tiesų pradėsite jausti ir pamatysite tai, ką jums reikia daryti dėl to, kad jūsų gyvenimas ir veikla taptų gyvybingesnė; ir jūs tikrai veiksite, kad šį tikslą įgyvendintumėte, o tada, ir tik tada, jūs ir galėsite veikti kaip šviesos ir meilės mūsų sūnūs ir dukros. Ir šitoks veikimas jus suvienys dvasioje nebesiekiant jokių savanaudiškų interesų patenkinimo, nes bet kokie materialūs interesai žmones atskiria, o ne suvienija, nes žmonės keičiasi, ir jų interesai taip pat keičiasi, ir tiktai dvasinės vertybės yra amžinos, ir net suteikia platesnę perspektyvą, kada jūs augate visų labui.
Todėl toji globalizacija, kurią Mes jums jau sumanėme kaip jūsų planetos, ir net kaip visos kūrinijos, globalizaciją, turi iš pradžių prasidėti jūsų jūsų širdyje ir sieloje atrandant Tėvą, esantį jūsų viduje.
IR ŠITAS VIENINTELIS VEIKSMAS TIKRAI PADARYS GLOBALIZACIJOS PROCESĄ VAISINGĄ MŪSŲ AKYSE, NES TAI BUS IŠ TIKRŲJŲ TEISINGA KRYPTIS JUMS ŽENGTI VYKDANT MŪSŲ VALIĄ.
Ir šitas procesas tikrai jus suvienys VISUS Į ŽMONIJOS VISUMINĘ ŠEIMĄ URANTJOJE IR NET VISOJE KŪRINIJOJE.
Tuo tarpu tai, ką šiandien jūs vadinate globalizacija iš viso nėra globalizacija, nes tai yra jūsų pralaimėjimas siekiant naujų rinkų ir valstybės galingų poveikių kitiems, kad apsisaugotumėte ir apsigintumėte nuo kitų, stipresnių jūsų sielos brolių grupių, kurie yra lygiai taip pat tamsūs ir nedvasingi dėl to ir veikia prieš mūsų valią, KURI YRA TOKIA, KAD SUVIENYTŲ JUS VISUS MŪSŲ MEILE IR ŠVIESA, o ne tuščiais lozungais ir laikinais veiksmais, kurie provokuoja kitų sielos brolių pasipiktinimą ir įniršį, kada jie mato tokius apgavikiškus veiksmus ir milžinišką neteisingumą gamtai ir ekonomikai, politikos ir šeimos vertybėms, visuomenės ir žmonių tarpusavio santykiams ir taikai.
Todėl dabartinė globalizacija tikrai žlugs, kadangi ji nėra kuriama atsirėmus į mūsų vedimą, kurį jūsų siela gali pajausti savo viduje, bet vietoje šito jūs remiatės į savo žmgiškąjį gyvulinį intelektą, kuris yra negailestingas ir godus, kuris siekia valdžios ir šlovės sau, o ne geresnio gyvenimo kitiems.
Tai, kas nėra iš mūsų Mūsų tikrai išnyks, ir labai greitai.
Mes veikiame per savo šviesos ir meilės vaikus, per tuos, kurie paskiria ir pašvenčia savo gyvenimą Mūsų valios vykdymui iš meilės ir laisva valia, kurią Mes jiems ir padovanojome. Dėl to būkite tikri, jog ateis tas laikas, kada jūs ateisite į aukščiausią valdžią ir vadovausite šitoms valstybems, kurios tikrai sugriaus dabar egzistuojančias sienas ir paraginsite savo sielos brolius ir seses susijungti mūsų meilėje ir šviesoje, saugant ir puoselėjant ne tik vargšus ir apleistus, atstumtus ir kenčiančius sielos brolius, bet taip pat ir saugodami gamtą ir jos resursus natūralių iškasenų ir laukinės gyvūnijos puoselėjimu.
Mes rengiame jus meilės ir šviesos globalizacijos misijai, kad jūs galėtumėte spindėti šita meile ir šviesa daug toliau negu dabartinis materialios ir savanaudiškos globalizacijos procesas, kuris yra pasmerktas žlugimui, kadangi dabartiniai jūsų politiniai ir ekonominiai-finansiniai lyderiai, kurie yra tamsūs ir akli dvasioje, jo nepripildė Mūsų meile ir šviesa, ir jiems reikalinga jūsų parama, kadangi jūs jau pažįstate Mus kaip gyvas būtybes savo asmeniniu patyrimu ir gyvu bendravimu su Mumis garbinant Mus ir siunčiant Mums savo prašymų maldas, už kurias Mes jums dėkojame, ir kurios padeda jūsų planetai dvasiškai pabusti. Iš meilės ir laisva valia, kurią Mes jums padovanojome, siųskite savo prašymų maldas Mums, kad jūsų įvairių valstybių politiniai vadovai bustų iš dvasinio miego, kad jie apsižvalgytų aplinkui ir suvoktų, jog šis traukinys lekia perdaug greitai kai lokomotyvo mašinistas miega ir negali kontroliuoti jo greičio ir krypties.
Mes visada raginame jus melstis Mums, net ir tiek dažnai, kiek dažnai jūsų atsivėrusi siela šito trokšta, ir kuo dažniau jūs melsitės, tuo šviesesnė tikrai bus aplinka.
Jūs turite žinoti, kad jums meldžiantis jūsų viršsąmonė atsiveria Mūsų gyvam bendravimui ir kaip tik šitą akimirką jūsų sąmonė yra pajėgi pasiųsti šituos aukšto dažnio virpesius iš jūsų tikrojo aš, ir šitie realūs virpesiai pasiekia kiekvieną asmenį, į kurį jūs nukreipėte juos, ir jie švelniai pasibeldžia į jo pasąmonę, kad net ir jo sąmonė galėtų pajusti tam tikrą keistą ir nepažįstamą impulsą, ir šitas impulsas privečia jį pakeisti savo ankstesnį sprendimą ir iš naujo jį apmąstyti, ir paieškoti geresnio sprendimo kelio. Šituo jūs įnešate savo indelį į aplinką panašiai kaip saulės spinduliai tirštame rūke, kada vis stipresni saulės spinduliai miglą išsklaido ir jūs galite matyti peizažą, kuris tik prieš akimirką buvo visiškai paslėptas nuo jūsų žvilgsnio.
Taigi, mes jus raginame melstis už savo politikus vis stipriau ir vis dažniau ir didesnėmis grupėmis, kad paskleistumėte daugiau savo meilės, kuri iš tikrųjų yra Mūsų meilė, spindulių, ir šituo jūsų aukšto dažnio virpesiai tikrai išsklaidys rūką aplink tuos jūsų sielos brolius ir seses, kurie priima politinius ir ekonominius-finansinius sprendimus, turinčius paveikio jūsų visų gyvenimui. Jie tikrai priims savo pačių sprendimus ir savo laisva valia, bet turėdami bent jau skirtingą energetinių virpesių aplinką negu ji buvo anksčiau.
Būtent jūsų silpnas įtikėjimas ir pasitikėjimas Mumis ir verčia jus manyti, kad jums nereikia melstis už kitus, nes vis tiek niekas nepasikeis. Aš ką tik sakiau tau, kad jūs esate Mūsų vaikai ir veikiate kaip saulės spinduliai, kad būtų išsklaidytas tirštas rūkas. Ar tu norėtum gyventi rūke ar saulės apšviestoje aplinkoje? Nė vienas nenorėtų gyventi rūke. Taigi ir veikite kaip Mūsų šviesos švyturiai ir ištirpinkite šitą rūką savo šviesos spinduliais, sudarytais iš Mūsų meilės virpesių, kurie nematomi, bet yra tikri ir labai aktyvūs. Šituo jūs realiai padėsite Mums žadinti jūsų sielos brolius, Mūsų kitus vaikus, kuriuos Mes mylime, net ir taip, kaip mylime ir jus, ir Mes juos raginame iš vidaus, tuo tarpu jūsų prašymų maldos padės Mums žadinti juos iš išorės.
VEIKIME DRAUGE DVASINĖS GLOBALIZACIJOS LABUI, kuri galiausiai atves į politinę ir ekonominę globalizaciją, kuri bus MŪSŲ globalizacija.
IR TAI BUS TIKROJI GLOBALIZACIJA, KURIĄ MES SUMANĖME JŪSŲ PLANETAI. IR JŪS JAU DABAR VEIKIATE KAIP ŠITOS TIKROSIOS GLOBALIZACIJOS PIONIERIAI, IR JI TIKRAI NESUSIDURS SU JOKIOMIS ANTIGLOBALISTŲ PROTESTO DEMONSTRACIJOMIS, BET VIETOJE ŠITO JĄ VIS DAUGIAU IR DAUGIAU PAREMS MŪSŲ VAIKAI KOLEKTYVINĖS KOMUNIJOS SU MUMIS IR TAPUSAVYJE METU GARBINDAMI MUS, IR DIENA IŠ DIENOS GYVENDAMI MŪSŲ MEILĖJE, IR VISŲ LABUI PANAUDODAMI SAVO LAISVĄ VALIĄ TIKRAI JĄ SULIEDAMI SU MŪSŲ VALIA.
Taigi, Aš, ir Mano Lygiavcerčiai Rojaus Partneriai, raginame jus kurti šitokios rūšies globalinę dvasinę sąjungą ir drąsiai ir ryžtingai eiti šituo keliu drauge su Mumis, nes Mes, VISI TRYS, esame jūsų viduje ir vedame jus iš vidaus visos kūrinijos šeimos labui, ir ŠITAS KELIAS yra dar daugiau jūsų asmeniniam labui.
-------------------------------------------------------------------
Mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, ačiū Tau už šitokį nuostabų mokymą, kuris tikrai išplėčia mūsų žvilgsnį. Aš trokštų pajusti tavo vedimą iš vidaus vis stipriau, kad galėčiau prisidėti prie JŪSŲ SUMANYTOS MUMS GLOBABALIZACIJOS Urantijoje. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-------------------------------------------------
Susimąstykite ties dabar vysktančia globalizacija ir nukreipkite savo siela, kad ji paverstų globalizaciją tikrai dieviška, net ir tokia, kaip ją ir sumanė Rojaus Trejybė.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
Vilnius, Lithuania,
2009 10 12
13.30 (išversta iš anglų klabos – 17.50)


Algimantas
2009-10-12 18:24