Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Reiškiniai kūrinijoje, mūsų pl... > Tėvo mokymas apie apokalipsę, ... >

Tėvo mokymas apie apokalipsę, perduotas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 03 13

Tėvo mokymas apie apokalipsę, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 03 13.
Algimantas:
(trūksta sakinio pradžios)... yra kitų sielos sesės minčių apie tai, kada mes kalbame apie artėjančią katastrofą, kad tai yra sektos požymis, kada yra klausiama apie anksčiau pranašautą apokalipsę, kodėl mes neturime laiko, kad galėtume ramiai studijuoti Urantijos Knygą, kad galėtume perteikti šituos dvasinius mokymus savo sielos broliams ir sesėms? Ar tai yra mūsų pačių klaidingi samprotavimai, kuriuos mes priimame iš tavęs? Kaip mes galime išvengti to kas gąsdina daugelį nuoširdžių mūsų sielos brolių ir sesių, kurie nori eiti TAVO keliu, atsiduoti TAVO vedimui iš vidaus, kad šitos katastrofos būtų išvengta?
Aš pasiruošęs Tavo mokymą perteikti savo sielos broliams ir sesėms, kad jie galėtų taip pat daugiau sužinoti, lygiai taip pat galbūt numatyti savo veiksmus.
Tėvas:
Mano mylimieji vaikai, jūs šlovinate Mus, Mes šloviname jus. Mes esame dvasinės vienovės ryšyje. Jūs juntate, atsivėrę Man, atsivėrę Mums visiems Trims jūs juntate tiesioginį gyvą pulsavimą, kaip šita meilės harmonijos styga sužadina jūsų viduje esančią nuostabiausią, pačią giliausią, jums nematomą, ir dar nesuprantamą, Mano jums suteiktą, dvasios amžinąją dovaną, asmenybės dovaną.
Jūs esate DVASIOS. Nesate net sielos.
Kada jūs kalbate apie sielos atsivėrimą, jūs taip pat turite suvokti, jog tai yra tiktai tarpinė grandis – kol jūs tapsite amžinosiomis dvasiomis jau aktualizavę savo potencialą, kurį Aš jums padovanojau kaip asmenybės dovaną. Aš jums dovanoju, kaip ir kiekvienam kitam, ne mažesnes dovanas kaip DVASINES, nes Aš esu visos materialios kūrinijos DVASINIS pagrindas – Šaltinis ir Centras.
Todėl atsivėrę Man jūs ir pajuntate tą giluminį DVASINĮ ryšį, kuris pranoksta net ir sielos tapatybės patyrimą, kuris jūsų bus kaupiamas po prisikėlimo per tūkstančius metų, ir šita ateitis jus atves iki jūsų DVASINĖS asmenybės tapatybės įprasminimo, įasmeninimo. Tačiau dabar, atsivėrę Man, jūs patiriate – per gyvą palaimos ryšį su Manimi – DVASIOS APRAIŠKĄ savyje. Ir kada jūs pajuntate šitą gyvą, iš Manęs jums suteiktą ryšį, kada jūs pajuntate tą gyvą palaimą, esančią jūsų viduje, kuris yra visas pripildytas Mano meilės virpesių, jūs juntate KOKIA tai yra GILUMINĖ vidinė palaima ir harmonija – ramybė ir meilė.
Štai TOKIA MEILĖ ir kuria materialią civilizaciją jūsų pasaulyje. TOKIĄ Aš suplanavau kūriniją, kad TOKIOJE palaimos būsenoje būtų kuriami jūsų materialios civilizacijos vaisiai; kuriami, kad jūs galėtumėte vieni su kitais dalintis šita nuostabia harmonijos pasireiškimo ir konkrečių materialių vaisių išraiška; DALINTIS VIENI SU KITAIS VISŲ LABUI, kad jums būtų smagu ir jauku, kur jūs benorėtumėte nukeliauti šitame mažyčiame krašte, pavadintame Urantijos planeta, jūs galėtumėte nukeliauti be jokių kliūčių, ir, kad jus pasitiktų lygiai taip pat su meile ir ta pačia palaimos harmonija, kuri yra to jūsų sielos brolio ar sesės viduje per atsivėrimą Man.
Kada šitokiu būdu nušvinta didelė dalis jūsų sielos brolių ir sesių, tada jūs galite sukurti milžiniškus gėrio darbus. Jūs sukuriate juos DRAUGE SU MANIMI; sukuriate tam, kad būtų geriau VISIEMS, nes jūs kuriate turėdami MOTYVĄ, kad BŪTŲ JUMS VISIEMS GERIAU. Jūs neiškeliate savęs, kad būtų geriau tiktai asmeniškai jums vienam, nes jūsų motyvas negali būti sudvejintas, kad būtų geriau jums vienam asmeniškai, ir kad būtų jums geriau visiems. Jūs pasirenkate, kokia motyvo jėga viešpatauja jūsų viduje. Ir kada motyvas yra nukreiptas į visumos šviesą, tada geriau ir jums asmeniškai, nors ne tiek, kiek būtų gerai, jeigu jūsų motyvas būtų nukreiptas tiktai jūsų savojo aš labui. Tačiau tuomet jis būtų pasiektas KITŲ sąskaita, o tai nebūtų jums taip pat džiugu. Jūs nejaustumėte palaimos, nors jums ir būtų didesnis rezultatas.
Todėl, jeigu jūs kuriate materialią civilizaciją, kada jūs išnaudojate vieni kitus, kada tie, kurie turi valdžią, pinigus, ir jėgą savo rankose ir ją panaudoja savo interesų ir savojo ego iškėlimo labui, tuo pačiu jie gauna sau geidžiamus rezultatus; gauna, nes jie tuos rezultatus, net nesuvokdami, PRIEŠPASTATO MANIESIEMS interesams, nes MANO intersai yra jūsų VISŲ LABUI, kad jūs patirtumėte gerovę, siekdami interesų visumos labui įprasminimo.
Jeigu jūs valdote valstybę, bet paminate visų interesus, tai nėra Manoji valia, kad šitaip būtų valdoma valstybė. Šitaip jūs pažeidžiate Mano valią; pažeidžiate, nes jūs neturite gyvo atsivėrimo Man, dėl to priimate klaidingus sprendimus.
Jums stinga išminties, nors este kupini intelekto. IŠMINTIS YRA TADA, KADA SAVO INTELEKTĄ PANAUDOJATE VISUMOS LABUI IR PAJUNTATE MANO VEDIMĄ IŠ VIDAUS. Tada jūsų sprendimai įgauna DIEVIŠKĄJĄ išmintį. Tada jūs kuriate drauge su Manimi, ir jūsų sprendimai yra nukreipti į visų jūsų šalies Mano vaikų interesų įgyvendinimą.
Jeigu jūs žvelgsite platesniu mastu, kokį sudaro jūsų planeta, tai jūs matysite, kad kiekviena valstybė turi savo vadovus, kurie siekia savų interesų įprasminimo įvairiomis priemonėmis. Tos priemonės skiriasi savo reakcingumu, savo priešprieša Mano valiai, net žiaurumu, ir jos pamina skirtingą skaičių Mano vaikų, jūsų sielos brolių ir sesių, interesus. Kiekvienas iš jūsų turite savų interesų. Jeigu jūsų yra keli milijardai, jūs negalite šitų interesų suderinti tarpusavyje, nes kiekvieno yra savi interesai, ir tiktai tie, kurie iškyla per valdžią, per jėgą, per pinigus, jie priverčia kitus paklusti; paklusti jiems, nes visi kiti pasijunta bejėgiai. Jie neturi kuo pasipriešinti jų interesų įprasminimui. Tačiau, jeigu jie susikeistų vietomis, lygiai taip pat siektų įprasminti savuosius interesus, savos grupės interesus, savos partijos interesus, ir tuo pačiu pažeistų Mano laisvą valią visiems.
Bet Aš jums daviau išeitį iš tokios tamsios ir nematomos labirinto aklavietės. Aš daviau jums savo šviesą, savo dvasią. Per ją Aš jums lieju savo išmintį, kad jūs savo laisvą valią suderintumėte vieni su kitais, atsivėrę Man, suderinę savo valią su Manaja valia. Tuomet jūs suderinsite visumos, kaip savosios dvasinės šeimos narių laisvą valią. Tada jūs pamatysite, kad kiekvienas asmeniškai savo laisvą valią paskiria Manosios laisvos valios įprasminimui savo kasdieniame gyvenime. Ir toks jūsų vadovas, politinis vadovas, finansinis vadovas, ar jėgos vadovas, negali savo interesų iškelti virš visumos interesų.
O dabar jūs pažvelkite į savo aplinką. Pažvelkite plačiau, kas vyksta šitame mažyčiame jūsų pasaulyje. Pažvelkite, KIEK IŠ JŪSŲ esate savo laisvą valią pašventę iš meilės, ne iš pareigos, iš meilės pašventę Manosios valios vykdymui savo kasdieniame gyvenime. Jūs pamatysite, KOKIA MILŽINIŠKA praraja yra tarp tų, kurie yra pašventę savo valią Manosios valios vykdymui, ir visos aplinkos.
Yra daug Mano vaikų, kurie kalba šviesos žodžius, taria Mano vardą, bet jie nėra atsivėrę Man TIEK, kad matytų aplinką VISUMOS žvilgsniu, kad jie suprastų, KOKIA yra PRASMINGA veikla, nesvarbu kokioje sferoje bepasireikštų toji veikla: politikoje, ekonomikoje, sporte, švietime, kultūroje, asmeniniame gyvenime, tarpusavio ryšiuose. Kada yra TOKIA MILŽINIŠKA praraja, ir kada MES SIEKIAME JUMS PADĖTI PRAREGĖTI; praregėti savo VIDUJE, jūs išorėje nuostabiai matote ir dar daugiau kuriate savo civilizaciją išorinių reginių paįvairinimu, kad jūs galėtumėte patenkinti savo materialų žvilgsnį.
BET TAI YRA DVASINIS AKLUMAS! JŪS TURITE PRAREGĖTI SAVO VIDUJE. Tik tada jūs galėsite pradėti žengti pirmuosius žingsnius; pirmuosius žingsnius nuo savo neišmintingų ir tuo pačiu klaidingų priimamų sprendimų, kurie veda jus į supriešinimą dar didesniu mastu ir dar giliau.
Mes darome viską, kad jums padėtume ir iš išorės, ir iš vidaus, bet Mūsų parama yra tokia, kad Mes negalime pažeisti jūsų laisvos valios. Mes beldžiamės įvairiais darbais. Daug iš jų jūs pamatote materialiomis akimis ir įvardijate, kad jie yra stebuklingi; stebuklingai žmonės išsigelbsti tokiose situaciose, kuriose neturėtų išsigelbėti.
Tai ne šiaip sau yra išsigelbėjimas. Tai yra jūsų SUSIMĄSTYMUI, kad yra AUKŠTESNĖ jėga, kuri PADEDA išsigelbėti. Jeigu jinai egzistuoja, reiškia jinai jums padeda, nes ji išgelbsti. Jeigu ji išgelbsti, tai KODĖL JA NESINAUDOJATE? Naudokitės. Juk ji tam ir suteikta, kad jūs galėtumėte patys patirti jos suteikiamą pagalbą ne tiktai katastrofų metu, bet ir jūsų džiugesio metu. Tačiau jūsų džiugesys yra materialaus pobūdžio. Jis yra netikras. Jis yra dirbtinis. Jūs turite jausti džiugesį savo viduje per ryšį su Manimi, bet šito ryšio jūs nesiekiate.
Tada Aš norėčiau jūsų paklausti – KAIP MAN DAR JUMS PADĖTI, kad jūs nedarytumėte patys klaidingų sprendimų, kurie vis labiau jus nuteikia vieną prieš kitą, nes jūs vis tiek ir toliau siekiate naudos sau – valstybės mastu, kad valstybė būtų geresnė palyginus su kitomis valstybėmis; partijos mastu – kad partija turėtų didesnę galią negu kitos partijos; asmeniniu mastu – kad jūs geriau atrodytumėte negu jūsų draugai, kaimynai. Bet nėra TOKIA Mano valia, kad jūs šitaip susipriešintumėte iškeldami save, iškeldami savo grupę, iškeldami savo teritoriją.
Juk Aš jus VISUS myliu vienodai ir VIENODAI jumis rūpinuosi. Todėl ir jūs turite vykdyti Mano valią.
Argi jūs šito nesakote, net ir tie, kurie dar nėra atsivėrę Man, net ir tie sako, kad “Ne mano valia, bet TAVO tebūnie.“ Tai kodėl gi pasako jūsų lūpos, o jūs nepaverčiate šitų, lūpomis tartų žodžių, materialiais veiksmais? Kodėl gi nepaklūstate Mano valiai?
KAIP MAN DAR DAUGIAU JUMS PADĖTI, KAD JŪS SAVO RANKOMIS NEGRIAUTUMĖTE ŠITOS PAČIOS, TOKIOS TRAPIOS CIVILIZACIJOS, nors jums atrodančios tokia tvirta. Taip, tvirta, jūsų materialiu žvilgsniu žiūrint. Jūs net ir tiek prigaminote ginklų, kad tapote ginklų įkaitais. Dabar jau ne vien tiktai karo metu jūs šaunate vienas į kitą, bet miestuose jūs ginkluojatės vienas nuo kito. Jūs esate apimti nerimo, baimės, nes nežinote kas beldžia į namus; ar paliks jus gyvą. Galbūt tai eina tas, kuris nešasi ginklą, o jūs jo neturite. Todėl ieškote taip pat būdų kaip apsiginti, nesvarbu kokie tai būtų būdai, bet jūs norite apsiginti net ir, jeigu reikėtų, atimant kito gyvybę.
Ir lygiai tokie patys jūs esate valdžioje. Jūs gi niekuo nesiskiriate nuo tų, kurie eina su ginklu, tiesiogiai žudo, ir tų, kurie duoda įsakymą žudyti. Tas, kuris duoda įsakymą žudyti, nusikalsta daugiau, negu tas, kuris žudo būdamas kareivis, nes jūs jį parengiate tokį, kad jis žudytų. Jis negali pasipriešinti įsakymui, nes jūs jį vėl nuteisite; nuteisite kaip nepaklususį įsakymui. Kada jūs šitaip tvarkote valstybę, jūs žalojate tuos jaunus žmones.
Įsakymais negalima tvarkyti valstybės. Jūs turite ŠVIESINTI valstybę.
Jūs turite visas PAGRINDINES lėšas kuo skubiau skirti ŠVIETIMUI. Švietimui. Ir dar kartą švietimui. Bet švietimui, atremtam į DVASINĮ pagrindą.
Aš jums jau esu kalbėjęs, jūs negalėsite apsaugoti savosios visuomenės, nepainaikinę dabartinio visuomenės moralės smukimo lygio, nenukreipę pagrindinių lėšų į statybas ir į žemės ūkį. Tai dvi veiklos sferos, kurios apima pačią didžiausią jūsų sielos brolių ir sesių skaičių, o švietimas stovi net virš jų. Švietimas suteikia išmintį KAIP reikia tas statybas ir žemės ūkį organizuoti; organizuoti MANO PAGRINDU.
Kada Aš jums kalbėjau apie materialią idėją, Aš kalbėjau KĄ DARYTI šitoje situacijoje jūsų valstybei, neturinčiai didelių finansinių, energetinių, ir materialių išteklių.
Dabar Aš jums kalbu, KĄ jūs turėsite daryti IŠ TIKRŲJŲ, norėdami iš esmės SUTVARKYTI PASAULĮ PAGAL MANO ATVAIZDĄ. Tai reiškia, kad pagrindiniai resursai turi būti skiriami švietimui. Tačiau švietimui tokiam, kurį Aš jums suteiksiu, ne kokį jūs dabar įsivaizduojate iš savosios patirtinės padėties. Toks švietimas yra perdaug specializuotas ir neatskleidžia žmogaus kaip Manosios kūrinijos pilnateisio šeimos nario vaidmens. Todėl dabartinis jūsų švietimas demoralizuoja žmones. Jie tampa susvetimėję, nes jūs sukuriate pseudoprestižines profesijas – vienų trūksta, kitų perdaug. Vienos vertinamos kaip pelningos, kitos visiškai yra nereikalingos dėl to, kad jūsų švietimo sistema neatitinka Manosios valios. Dėl to tokiame sąmyšyje Mes ir siekiame jums suteikti kuo didžiausią pagalbą, kad būtų įmanoma išvengti tragiškų pasekmių.
Tačiau KIEK iš jūsų šituo tikite, net ir šituo Mano žodžiu, kurį Aš dabar sakau? KIEK iš jūsų tikite?
Vien tiktai patikėti neužtenka. Reikia dar turėti gyvą ryšį su Manimi, kad būtų šitie veiksmai paversti kitiems matomu pavidalu, ir kad tai būtų paversta visos visuomenės mastu, visos žmonijos mastu. O juk sprendimai priimami kasdien. Veiksmai įgyvendinami kasdien ir pasekmės yra kasdienės, ir jeigu šitos pasekmės yra NE TOKIOS, KOKIAS AŠ SUMANIAU, o tiktai tarpinės, kurias jūs patys esate sau nusistatę dėl to, kad siekiate savų interesų įgyvendinimo, reiškia šitos pasekmės yra ne iš Manęs. MANO PASEKMĖS ŠVIESOS. JŪSŲ PASEKMĖS ŠITAI ŠVIESAI NEPRILYGSTA. REIŠKIA JOS NEGALI IŠLIKTI.
Aš jūsų – KIEKVIENO – prašau, skleiskite meilę ir gėrį meilės darbais. KIEK iš jūsų skleidžiate tą? Reiškia visi tie jūsų veiksmai išlikti negali, nes NEKLAUSOTE, KĄ Aš jums nuolat sakau ir iš išorės, per Mano dvasinį pasireiškimą per kitus Mano vaikus, ir iš vidaus, tiesiogiai. Tam Aš jums ir suteikiau savo dalelę, savo dvasią, Minties Derintoją, kad išgirstumėte ir sustabdytumėte katastrofą, kurios jūs taip bijote. Tačiau baimė yra tiktai tiems, kurie yra susitapatinę su savo materialiu pavidalu ir su savo materialia civilizacija. Jie jį bijo prarasti, ir tai, kas brangu jų materialiam žvilgsniui.
Bet gi jums nėra ko bijoti, kurie turite gyvą ryšį su Manimi. Jūs puikiai jau dabar patiriate, jog šita planeta yra tiktai pati pirminė pakopa tolimesniam jūsų žengimui; žengimui amžinybės keliu. Jūs juntate, kaip jūsų viduje rimsta siela, kada jūs turite dvasinį GYVĄ ryšį su Manimi, ir jūs negalite daryti blogų darbų. Jūs darote tiktai gėrio darbus. Veiksmai yra atitinkantys Mano valią. Todėl nepergyvenkite dėl tų pasekmių, kurias kuria jūsų neišmintingų sielos brolių ir sesių sprendimų įgyvendinimo veiksmai.
Pergyvenkite, kad jūs turėtumėte gilesnį ryšį su Manimi. Pergyvenkite, kad jūs turėtumėte kuo didesnį atsidavimą Man. Pergyvenkite, kad jūs būtumėte meilės apraiška kuo ryškiausiu spindėjimu; spindėjimu, kuris ir apšvies jūsų aplinką ir padės nušvisti visai žmonijai.
Jums šitas nušvitimas ir YRA iš to tamsaus labirinto išėjimo milžiniška išsiveržimo banga; išsiveržimo į NAUJĄ EPOCHĄ, NAUJĄ ERĄ. Šitoje šviesos eroje jūs turėsite sau laisvą pasireiškimo horizontą. Jūs pajausite, KOKIA TAI YRA NUOSTABI ERDVĖ, kur galite įprasminti savo nuostabius, išmintingus sprendimus, ir tais veiksmais, kurie atitinka Mano valią.
Ir jūs net minties neturėkite, kad negalite RAMIAI studijuoti Urantijos Knygos apreiškimą. Atsiverkite Man. Atsiverkite šitame kelyje ir pajauskite šito kelio viso proceso malonumą, pasitenkinimą iš studijų, iš dalinimosi savo patyrimu, studijuojant šitą šaltinį, su kitais savo sielos broliais ir sesėmis, kad ir jie taip pat pradėtų atsiverti Man, šlovinti Mane. O civilizacijos baigtis, kokią dabar įsivaizduojate jūs, nėra tokia tragiška jums, žinantiems, kad šitokia civilizacija turi savo pabaigos etapą.
Kada byrėjo vergija, feodalizmas gąsdino net ir vergvaldžius. Lygiai taip pat gąsdino ir vergus, nes vergas nežino kaip gyventi laisvėje. Dėl to vergvaldžiai gaudė, žudė tuos vergus. Jie negalėjo per akimirką susitaikyti su ta mintimi, kad yra įstatymas valstybės mastu suteikti vergams laisvę, panaikinant vergovę. Bet buvo daug vergvaldžių, kurie kovojo prieš tokią net ir valstybės mastu priimtą nuostatą, ir dėl to žuvo daug vergų, nors jau buvusių laisvėje. Lygiai taip pat žuvo daug ir vergvaldžių, siekusių išlaikyti senąją tvarką.
IR DABAR NAUJOJI EPOCHA – TAI NĖRA TUŠČIAS TEORINIS TEIGINYS.
Naujoji epocha – tai yra jūsų planetos epocha, kurioje yra Mano gyvi vaikai, jūsų sielos broliai ir seserys. Viena epocha negali pasikeisti STAIGA, PER AKIMIRKĄ, IR TAPTI ŠVIESOS EPOCHA tarsi ji būtų tūkstančius metų egzistavusi.
JŪS ESATE ŠITOS NAUJOSIOS EPOCHOS ŠAUKLIAI – GYVIEJI MANO ŠAUKLIAI.
Todėl jūs nepergyvenkite dėl to virsmo, kuris jau prasidėjo.
Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen
---------------
Nuoširdų ačiū tariu ir jums visiems, kurie perskaitėte šį Tėvo prasmingą mokymą, kurie susimąstėte dėl savęs ir dėl mūsų visų. Ačiū Violeta tau, kad šį Tėvo mokymą įrašei ir iššifravai, nes tai daug laiko, kruopštumo, ir pastangų reikalaujantis procesas. Ir tą darai mūsų visų labui, net ir tų, kurie dar tik ateityje skaitys šį nuostabų Tėvo mokymą.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2010-03-18 12:07:17