Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 22 Dokumentas. Sutrejybinti Di... > 4. Tie be Vardo ir Skaičiaus >

4. Tie be Vardo ir Skaičiaus

(246.6) 22:4.1 Tie be Vardo ir Skaičiaus sudaro Sutrejybintų Pasiekimo Sūnų trečiąją ir paskutiniąją grupę; jie yra tos pakilusios sielos, kurios išvystė tokį sugebėjimą garbinti, kuris pranoksta evoliucinių rasių iš laiko ir erdvės pasaulių visų sūnų ir dukrų sugebėjimus. Jie yra įgiję dvasinę sampratą apie Visuotinio Tėvo amžinąjį likimą, kuris santykinai pranoksta evoliucinių tvarinių, turinčių vardą ar skaičių suvokimą; dėl to jie yra vadinami Tie be Vardo ir Skaičiaus. Tiksliau išvertus, jų vardas būtų “Tie aukščiau Vardo ir Skaičiaus.”

(247.1) 22:4.2 Rojaus Trejybė šitą sūnų kategoriją apkabina grupėmis po septynis tūkstančius. Uversoje yra įregistruota daugiau kaip vienas šimtas milijonų šitų sūnų, paskirtų į Orvontoną.

(247.2) 22:4.3 Kadangi Tie be Vardo ir Skaičiaus yra išlikusiųjų rasių labiau išsivystę dvasiniai protai, tai jie yra ypač parengti tam, kad svarstytų ir pateiktų nuomonę, kada yra pageidaujamas dvasinis požiūris, ir kada tam, kad būtų adekvačiai suvoktas tas klausimas, kuris kyla sprendžiant nagrinėjamą problemą, kylančiojo karjeros patyrimas yra esminis. Jie yra Orvontono aukščiausieji prisiekusieji. Blogai administruojama prisiekusiųjų sistema kai kuriuose pasauliuose gali būti daugiau ar mažiau teisingumo parodija, bet Uversoje ir jos palydovų tribunoluose prisiekusiaisiais-teisėjais mes naudojame išsivysčiusio dvasinio mentaliteto aukščiausiąjį tipą. Teismų veikla yra bet kokio valdymo aukščiausioji funkcija, ir tie, kuriems yra patikėtas nuosprendžio priėmimas, turėtų būti parinkti iš aukščiausių ir kilniausių labiausiai patyrusių ir supratingiausių individų tipų.

(247.3) 22:4.4 Kandidatų parinkimas į Galingųjų Žinianešių, Tų Aukštųjų Valdžioje, ir Tų be Vardo ir Skaičiaus sutrejybinimo klases yra savaiminis ir automatinis. Rojaus pasirinkimo metodas jokiu būdu nėra savavališkas. Sutrejybintų Pasiekimo Sūnų personalą nulemia asmeninis patyrimas ir dvasinės vertybės. Tokios būtybės yra lygios savo valdžia ir turi vienodą administracinį statusą, bet jos visos turi individualybę ir skirtingus charakterius; jos nėra standartizuotos būtybės. Jos visos yra iš esmės skirtingos, priklausamai nuo savosios kilimo karjeros skirtumų.

(247.4) 22:4.5 Papildomai prie šitų patirtinių savybių, Sutrejybinti Pasiekimo Sūnūs buvo sutrejybinti Rojaus Dievybių dieviškuoju apkabinimu. Dėl to jie veikia kaip Trejybės Stacionarių Sūnų lygiaverčiai partneriai, nes Trejybės apkabinimas iš tikrųjų atrodo, jog nusodina ateities laiko srovėje didelę dalį iš tų nerealizuotų tvarinių būtybių potencialų. Bet visa tai yra teisinga tiktai dabartinio visatos amžiaus atžvilgiu.

(247.5) 22:4.6 Šita sūnų grupė daugiausia, bet ne išimtinai, yra susijusi su laiko-erdvės mirtingųjų kilimo karjeros tarnyste. Jeigu kada nors yra suabejojama dėl mirtingojo tvarinio požiūrio, tuomet šis klausimas yra sprendžiamas kreipiantis į kilimo komisiją, kurią sudaro Galingasis Žinianešys, Vienas Aukštasis Valdžioje, ir Vienas be Vardo ir Skaičiaus.

(247.6) 22:4.7 Jūs tie mirtingieji, kurie skaitote šitą žinią, galite patys pakilti į Rojų, pasiekti Trejybės apkabinimą ir tolimosios ateities amžiais būti paskirti į Dienų Senųjų tarnystę vienoje iš septynių supervisatų, ir kada nors būti paskirti išplėsti tiesos apreiškimą kokiai nors besivystančiai apgyvendintai planetai, net ir taip, kaip tą dabar aš darau Urantijoje.