Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 22 Dokumentas. Sutrejybinti Di... > 1. Trejybės Apkabinti Sūnūs >

1. Trejybės Apkabinti Sūnūs

(243.6) 22:1.1 Visi Trejybės apkabinti sūnūs turi pirminę dualią arba viengubą kilmę, bet po Trejybės apkabinimo jie yra amžiams atsidavę Trejybės tarnystei ir paskyrimui. Šitas korpusas taip, kaip yra atskleistas ir kaip yra organizuotas supervisatos tarnystei, apima septynias asmenybių kategorijas:

(243.7) 22:1.2 1. Galinguosius Žinianešius.
(243.8) 22:1.3 2. Tuos Aukštuosius Valdžioje.
(243.9) 22:1.4 3. Tuos be Vardo ir Skaičiaus.
(243.10) 22:1.5 4. Sutrejybintus Saugotojus.
(243.11) 22:1.6 5. Sutrejybintus Ambasadorius.
(243.12) 22:1.7 6. Dangiškuosius Sargybinius.
(243.13) 22:1.8 7. Aukštųjų Sūnų Padėjėjus.

(243.14) 22:1.9 Šitos septynios asmenybių grupės toliau yra klasifikuojamos pagal kilmę, prigimtį, ir funkciją į tris pagrindinius skyrius: Sutrejybinti Pasiekimo Sūnūs, Sutrejybinti Pasirinkimo Sūnūs, ir Sutrejybinti Tobulumo Sūnūs.

(244.1) 22:1.10 Sutrejybinti Pasiekimo Sūnūs — Galingieji Žinianešiai, Tie Aukštieji Valdžioje, ir Tie be Vardo ir Skaičiaus—yra visi su Derintoju susilieję pakilusieji mirtingieji, kurie yra pasiekę Rojų ir Užbaigtumo Korpusą. Bet jie nėra užbaigtieji; kada juos apkabina Trejybė, tada užbaigtųjų sąraše jų vardų nebebūna. Šitos kategorijos nauji sūnūs, vadovaujant Dienų Amžiniesiems, palyginti trumpą laikotarpį, yra mokomi specialiuose kursuose, Havonos žiedų kiekvienos grandinės planetoje būstinėje. Po šito jie yra paskiriami į Dienų Senųjų tarnystę septyniose supervisatose.

(244.2) 22:1.11 Sutrejybinti Pasirinkimo Sūnūs apima Sutrejybintus Saugotojus ir Sutrejybintus Ambasadorius. Jie yra parenkami iš kai kurių evoliucinių serafimų ir pervestų tarpinių tvarinių, kurie yra nukeliavę per Havoną ir pasiekę Rojų, o taip pat iš kai kurių mirtingųjų, susiliejusių su Dvasia ir susiliejusių su Sūnumi, kurie yra lygiai taip pakilę į Šviesos ir Gyvenimo centrinę Salą. Po to, kada juos apkabina Rojaus Trejybė, ir po trumpo mokymo Havonoje, Sutrejybinti Pasirinkimo Sūnūs yra paskiriami į Dienų Senųjų vyriausybes.

(244.3) 22:1.12 Sutrejybinti Tobulumo Sūnūs. Dangiškieji Sargybiniai ir jų lygiaverčiai partneriai, Aukštųjų Sūnų Padėjėjai, sudaro unikalią dvigubai sutrejybintų asmenybių grupę. Jie yra Rojaus-Havonos asmenybių arba ištobulintų pakilusių mirtingųjų, kurie ilgą laiką pasižymėdavo Užbaigtumo Korpuse, tvarinių sutrejybinti sūnūs. Kai kuriuos iš šitų tvarinių sutrejybintų sūnų, po tarnystės su Septynių Pagrindinių Dvasių Aukščiausiaisiais Vykdytojais ir po tarnystės, vadovaujant Trejybės Sūnums Mokytojams, iš naujo sutrejybina (apkabina) Rojaus Trejybė, ir tada pasiunčia į Dienų Senųjų vyriausybes kaip Dangiškuosius Sargybinius ir kaip Aukštųjų Sūnų Padėjėjus. Sutrejybinti Tobulumo Sūnūs yra paskiriami tiesiai į supervisatos tarnystę be tolimesnio mokymo.

(244.4) 22:1.13 Iš Trejybės kilusių mūsų partnerių—Išminties Tobulintojų, Dieviškųjų Patarėjų, ir Visuotinių Cenzorių—skaičius yra pastovus, bet Trejybės apkabintų sūnų nuolat daugėja. Visos septynios Trejybės apkabintų sūnų kategorijos yra pasiunčiamos kaip vienos iš septynių supervisatų vyriausybių nariai, ir kiekvienos supervisatos tarnystėje jų skaičius yra lygiai toks pat; niekada nebuvo prarasta nė vieno. Trejybės apkabintos būtybės niekada nenuklydo; jos gali laikinai suklupti, bet niekada nė viena nebuvo nuteista dėl supervisatos vyriausybės paniekinimo. Pasiekimo Sūnūs ir Pasirinkimo Sūnūs niekada nesuklydo Orvontono tarnystėje, bet Sutrejybinti Tobulumo Sūnūs, priimdami sprendimus, kartais suklysdavo ir šituo sukeldavo laikiną susipainiojimą.

(244.5) 22:1.14 Vadovaujant Dienų Seniesiems, visos septynios kategorijos veikia labai panašiai kaip save valdančiosios grupės. Jų tarnystės spektras nusidriekia toli; Sutrejybinti Tobulumo Sūnūs neišvyksta iš savojo paskyrimo supervisatos, bet sutrejybinti jų partneriai raižo didžiąją visatą, keliaudami iš laiko ir erdvės evoliucinių pasaulių į amžinąją Rojaus Salą. Jie gali veikti bet kurioje iš supervisatų, bet tą jie visada atlieka kaip pirminio paskyrimo supervyriausybės nariai.

(244.6) 22:1.15 Akivaizdu, jog Trejybės apkabinti sūnūs buvo paskirti į septynių supervisatų nuolatinę tarnystę; aišku, šitas paskyrimas yra dabartinio visatos amžiaus laikotarpiu, bet mes niekada nebuvome informuoti, jog tas turi tęstis amžinai.