Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 22 Dokumentas. Sutrejybinti Di... > 8. Tvarinių Sutrejybinti Sūnūs... >

8. Tvarinių Sutrejybinti Sūnūs

(251.5) 22:8.1 Priedo prie tvarinių sutrejybintų sūnų, aptariamų šitame pasakojime, yra didelis skaičius neapreikštų tvarinių sutrejybintų sūnų kategorijų—septynių užbaigtųjų korpusų ir Rojaus-Havonos asmenybių daugiapusių ryšių įvairių palikuonių. Bet visas šitas tvarinių sutrejybintas būtybes, apreikštas ir neapreikštas, Visuotinis Tėvas apdovanoja asmenybe.

(251.6) 22:8.2 Kada kylančiųjų sutrejybinti ir Rojaus-Havonos sutrejybinti nauji sūnūs yra jauni ir neišmokyti, tada jie paprastai yra pasiunčiami ilgiems tarnystės laikotarpiams į Begalinės Dvasios septynias Rojaus sferas, kur jie tarnauja, mokomi Septynių Aukščiausiųjų Vykdytojų. Vėliau tolimesniam mokymui juos gali įsūnyti vietinėse visatose Trejybės Sūnūs Mokytojai.

(251.7) 22:8.3 Šitie įsūnyti aukštos ir pašlovintos tvarinio kilmės sūnūs yra Sūnų Mokytojų mokiniai, studentai padėjėjai, o kai dėl klasifikacijos, tai jie dažnai laikinai būna klasifikuojami kartu su šitais Sūnumis. Jie gali vykdyti ir iš tiesų vykdo pasiaukojamai daug kilnių užduočių savo pasirinktų tarnystės valdų labui.

(251.8) 22:8.4 Vietinėse visatose Sūnūs Mokytojai tvarinių sutrejybintus savo globotinius gali pasiūlyti tam, kad juos apkabintų Rojaus Trejybė. Po šito apkabinimo pasirodantys Sutrejybintais Tobulumo Sūnumis, jie patenka į Dienų Senųjų tarnystę septyniose supervisatose, šiuo metu yra žinomas kaip tik toks šitos unikalios du kartus sutrejybintų būtybių grupės likimas.

(252.1) 22:8.5 Nevisus tvarinių sutrejybintus sūnus apkabina Trejybė; daugelis tampa Rojaus Septynių Pagrindinių Dvasių, supervisatų Atspindinčiųjų Dvasių, ir vietinių kūrinių Motinų Dvasių padėjėjais ir ambasadoriais. Kiti gali gauti specialias užduotis amžinojoje Saloje. Dar kiti gali pradėti tarnystę Tėvo slaptuosiuose pasauliuose ir Dvasios Rojaus sferose. Galiausiai daugelis patenka į bendrą Sutrejybintų Sūnų korpusą Havonos vidinėje grandinėje.

(252.2) 22:8.6 Išskyrus Sutrejybintus Tobulumo Sūnus ir tuos, kurie susirenka Vicegeringtone, atrodo, kad visų tvarinių sutrejybintų sūnų aukščiausiasis likimas yra patekti į Sutrejybintų Užbaigtųjų Korpusą, vieną iš septynių Rojaus Užbaigtumo Korpusų.