Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Ėjimas dvasiniu keliu, Tėvo va... > Tėvo dvasia, Minties Derintoja... >

Tėvo dvasia, Minties Derintojas, apie augimą 2006 01 10

2006 01 10 13.55
Bendravimas vyko anglų kalba. Išversta 2006 01 11 20.20
----------------------------
Klausimas: Mano mylimas Tėve, aš tikrai noriu sužinoti daugiau apie augimą. Kas ir kada turi būti laikoma mūsų augimu? Kai kurie žmonės sako, kad augimas yra tiktai žmogaus dvasinis keitimasis, kiti kalba apie didesnį įvairių žinių kaupimą įvairiose veiklos srityse. Ar yra kokia nors galimybė apibrėžti tą, kokia nors bendra augimo samprata taip, kad mes daug geriau žinotume, kokiu keliu žengti?
-----------------------
Minties Derintojas: Mano mylimas sūnau, jūsų augimas nėra tai, ką tu supranti šituo augimo žodžiu žmogiškąja prasme, bet tai, kas yra suprantama šio žodžio Manąja prasme, ta prasme, kurią Aš priskiriu visai kūrinijai ir kiekvienam tvariniui. Kieno nors augimas, tai yra jo vis didesnis ir didesnis panašėjimas į Mane, jo amžinojoje tarnystėje Man ir kūrinijai, o galiausiai ir sau pačiam.
Taigi, augimas nėra tai, ką sudarytų savojo aš segmentavimasis į atskiras dalis, kurių viena reikštų tai, kas yra pripildyta žinių, kita, gailestingumo, trečia, tiesos, ir galiausiai, paskutinė, užklojanti viską kažkokia meile. Jeigu pradėsite save skaidyti ir vystyti kiekvieną segmentą atskirai, tai prarasite vidines tarpusavio jungtis ir, šitaip kiekvieno segmento jungtis nutraukę su visa sistema, jūs prarasite ir tos sistemos, to augimo sistemos, normalų veikimą.
Štai kodėl jūs neturėtumėte rūpintis savojo aš atskirais segmentais, bet vietoje šito jūs turėtumėte įsitraukti į gyvą komuniją su Manimi, užmegzdami šitą gyvą ryšį su Manimi per savo Minties Derintoją.
Ir vien tiktai šito vieno veiksmo pakanka tam, kad jūsų asmenybė augtų iš aukščiau paminėtų segmentų, kurie ir sudaro tos asmenybės charakterį.
Visuomet turite turėti galvoje tai, jog Aš esu Visumos Šaltinis ir Centras, ir būdamas Visuma, Aš galiu fragmentuotis į mažesnes dalis. Lygiai tas pats yra ir su jūsų augimu. Jūsų asmenybė yra Manoji dovana jums kaip visuma. Bet šitoji visuma yra taip pat fragmentuota į atskiras jos charakterio savybes. Jūs turite iš pradžių gimti kaip reali asmenybė, kad vystytumėte segmentuotas savo charakterio savybes. O jūsų gimimas iš dvasios yra Mano antroji dovana jums.
Pirmąją dovana Aš padovanojau jūsų biologiniam Manosios asmenybės dovanos pasireiškimui šitoje materialioje aplinkoje Urantijoje tam, kad jūs savo valia galėtumėte pradėti Manęs ieškojimą. Bet daug didingesnę dovaną aš padovanoju kiekvienam iš jūsų individualiai, kada jūs praaugate savo biologinį asmenybės pasireiškimą, priimdami Mano antrąją dovaną, jūsų tikrosios asmenybės realų pasireiškimą po to, kada jūs gimstate iš dvasios. Būtent dabar jūs imate segmentuoti savo aš į savosios dvasinės asmenybės charakterio atskirus bruožus – tiesos siekimą, meilės reiškimą, gailestingumo dalinimą, gėrio kūrimą, ir grožio gavimą. Kada jūs esate gimę kaip VISUMA, tada ir jūs galite taip, kaip ir Aš, fragmentuotis.
Aš fragmentuojuosi dalindamas save, jūs fragmentuojatės dalindamiesi meile, tiesa, gailestingumu, ir gėriu. su savo sielos broliais ir kūrinija. Šituo MES esame panašūs. O kadangi jūs esate dvasinė asmenybė, tai jūs galite tokius pačius dalykus dalinti ir Mano dvasinei asmenybei, nes Aš esu visų dvasinių dalykų Šaltinis.
Ir tai yra jūsų augimas, kuris prilygsta Manajam augimui patyrimu su kiekvienu iš jūsų.
Jūs negalite augti, darydami bet ką, ko Aš niekada nedaryčiau. Dėl to, jūsų augimą sudaro tik tokie jūsų darbai, kurie atspindi Mano darbus jūsų asmeniniame horizonte, tuo tarpu jūsų asmeniniai darbai taip pat atsispindi visos kūrinijos horizonte.
***
Klausimas: Mano mylimas Tėve, bet mes sakome, kad augame kaupdami daugiau informacijos, daugiau žinių, daugiau patyrimo, įskaitant ir blogą patyrimą, tuomet, kaip galime būti tikri, jog vienoks ar kitoks patyrimas galėtų stabdyti mūsų augimą, jog gali jis būti kaip tik toks, be kurio mūsų augimas gali apsieiti? Mes nesame kaip buhalteriai, kad registruotume, jog šitas patyrimas mums yra geras, o kitas, blogas. Pavyzdžiui, mūsų ligos, ar jos yra papildinys ar kliuvinys mūsų augimui? Ir panašūs patyrimai..?
----------------------
Mano mylimas sūnau, jūsų augimas prasideda šitame materialiame ir pačiame apatiniame pavidale. Todėl, kas yra ir kas nėra jums augimas, jūs neturėtumėte vertinti savo asmeniniu požiūriu, nes šitaip jūs visada suklysite darydami išvadas pasiremdami labai apibrėžtos laiko akimirkos fragmentu.
Jūs turėtumėte žvelgti į visos kūrinijos vystymąsi Manuoju požiūriu. Ir jūs tikrai žinote, kad net ir visatos iš tikrųjų keičiasi, taigi, kas buvo laikoma svarbu viename lygyje ir vienu konkrečiu momentu, jau kitą akimirką tai pavirsta į naują kokybę kitame lygyje. Štai dėl ko jūs neturėtumėte manyti, kad jūsų blogi patyrimai yra iš viso blogi, nes jie yra ne kas kita, kaip tik patyrimai. Bet jūsų protas įvertina juos, atsižvelgdamas į jūsų fizinius, moralinius, ir kultūrinius standartus.
Taigi, jūs turite būti tikri dėl to fakto, kaip jūs užmezgate savo asmeninį gyvą ryšį su Manimi, taip jūs imate patirti mano vibracijų, jūsų viduje, gyvą pulsavimą ir tas gyvų vibracijų pulsavimas atves jus į tokias aplinkybes, kad veiktumėte. O veikdami jūs tikrai patirsite didžiulį ryžtą toje tiesoje, kurią suvokėte, ir toje meilėje, kurią tuo metu ir patiriate, taip, kad net kaip derva juodas purvas pavirs į šviečiantį ir spindintį baltos medvilnės žiedą. Ir tą jūs iš tiesų realiai patirsite, nes Aš neskleidžiu jokių kitokių vibracijų, tik MEILĖS ir GROŽIO. Dėl to jūsų matymas bus transformuotas per jūsų augimą su Manimi, Manyje, ir jaučiant Mane savyje taip smarkiai ir iškeltas taip aukštai, kad jūs tikrai nepatirsite jokio blogio savo dvasinei asmenybei. Tokius išmėginimus tikrai pajėgs ištverti net ir materialus kūnas, kuris priešingu atveju būtų seniai pasidavęs. Ir tai yra jūsų augimas Meile ir Gailestingumu.
***
Klausimas: Mano mylimas Tėve, ar aš turėčiau suprasti taip, kad su Tavimi tikrai nepatirsime jokių blogų pasekmių, jokių blogų emocijų?
------------------------
Taip, Mano mylimas sūnau, su Manimi jūs negalite patirti jokių blogų patyrimų. Net ir tai, ką jūs galėtumėte laikyti blogais patyrimais, juos tokiais laiko jūsų žmogiškasis protas ir jūsų žmogiškasis ego. Bet, kada jūs imate susivienyti su Manimi vis daugiau ir daugiau jūsų žmogiškąjį ego ima užkloti jūsų dieviškasis ego, gautas iš Manęs per Minties Derintoją ir jūsų sielą. Ir toliau jūs nustojate laikyti tuos pačius patyrimus blogais. Ir jūs nustojate rūpintis savuoju aš, o vietoje šito savąją vertinimo sistemą paverčiate į Manąją vertinimo sistemą.
Jūsų žvilgsnis net ir į pačias sudėtingiausias situacijas įgauna labai paprastą požiūrį, kuris visiškai nėra supaprastintas požiūris. Kadangi jūsų asmenybė vis daugiau ir daugiau įgauna panašumo į Mane, tai ir tas būdas, kaip susitvarkyti bet kokioje situacijoje taip pat yra Mano, gautas per jūsų Minties Derintoją, Mano dalelę jūsų viduje. O jį sudaro ne kas nors kita, kaip tik jūsų meilės virpesiai. Štai kodėl net ir pačioje sudėtingiausioje situacijoje Manoji meilė tikrai atvers jūsų protui labai aiškų ir paprastą sprendimą, kad jis būtų tuoj pat įgyvendintas.
Ir šituo paprastumu jūs iš tiesų augate, kadangi be šito realaus ir asmeninio augimo jūs būtumėte veikę labai sudėtingais būdais, kreipdami dėmesį ne į tos problemos sprendimą, o į tai, kaip geriausiai su ja susitvarkyti galėtų jūsų protas. Ir būtų buvę tiesiog natūralu ieškoti pačių sudėtingiausių sprendimų vietoje to, kad būtų ieškoma kuo paprasčiausių.
Dėl to, augimą sudaro ir paprastumas, nes Aš visada pabrėžiu, kad genialumas yra paprastume ir aiškume. Tai yra Mano metodas jus vystyti, kuo aiškesniu ir paprastesniu būdu į jūsų tobulumą kaip Mano sūnus net ir sprendžiant sudėtingas problemas.
Augimas yra jūsų charakterio sugebėjimas išlikti lojaliam ir ištikimam Man savo sieloje. Tai yra didžiausias augimas, kadangi jums reikia stiprinti savo komuniją su Manimi ir tarnauti Man ir kūrinijai, kuri lygiai tiek yra Mano, kiek ir jūsų. Ir būtent tarnystėje yra grūdinama jūsų asmeninė ištikimybė Man. Taigi, būtent jūsų meilės Man veikimo išbandymas ir sudaro jūsų ištikimybę, pasireiškiančią jūsų asmeniniu augimu.
***
Klausimas: Mano mylimas Tėve, ar mes galime palyginti vieno asmens augimą su kito asmens augimu ar su mūsų? Ar patartina lyginti kieno nors augimą iš viso?
--------------------------
Mano mylimas sūnau, jokio augimo neįmanoma palyginti, nes jūs nežinote nei bet kurio kito asmens bet kokio veiksmo motyvų ar vidinių siekių link geresnio savojo aš, ir net palyginti savojo esamo geresnio aš su savuoju aš praeityje neįmanoma. Dėl to, bet koks lyginimas yra beprasmis ir negali suteikti kokios nors objektyvios informacijos apie kieno nors augimą. Jūs turėtumėte savo asmeninį dėmesį sutelkti į savo asmeninį ryšį su Manimi taip, kad šitas ryšys jums garantuotų jūsų asmeninį augimą.
Lygindami savąjį aš dabartyje su savuoju aš praeityje jūs galite jausti pasikeitimus, bet jūs tikrai nepajėgsite įvertinti savojo augimo greičio ar net savojo troškimo augti, nes jūs negalite prisiminti visų niuansų iš praeities. Štai dėl ko, prisimindami savo praeitį jūs geriau susitelkite ties dabartimi ir žvelkite į savo troškimą augti į ateities savąjį aš be kokio nors šio proceso vertinimo, o vietoje šito džiaugdamiesi jūsų charakterio keitimosi pačiu procesu. Tai tikrai suteiks jums pasitenkinimo nejuntant kokio nors nusivylimo dėl mažo ir nereikšmingo pasikeitimo vietoje didingo ir laukto pasikeitimo.
Šiandien, jūs esate per silpni, kad įvertintumėte savuosius žingsnius, kurie jūs visada tikitės, kad bus greitesni ir didesni. Tuo tarpu jūsų augimą sudaro ne jūsų žingsnio sparta, bet jūsų nuoširdus troškimas būti vis labiau ir labiau tokiam, koks esu Aš. Tai nukreipia jūsų projekciją į ateitį per aktualų ryšį su Manimi dabartiniu metu.
***
Ačiū Tau, mūsų mylimas Tėve, už atsakymus, kurie dar kartą pabrėžia mūsų nuolatinį ryšį su Tavimi. Aš myliu Tave, Tėve…
-------------------------
Mielieji, šitas Tėvo mokymas lygiai taip pat praplečia mūsų požiūrį į augimą ir tam tikra prasme perlieja kaip šaltu vandeniu mūsų nuolatinį norą lyginti, kas greičiau eina, kas labiau auga, kai mes nelenktyniaujame su niekuo, o tiesiog natūraliai augame dalindamiesi tuo, ką gauname iš Tėvo ir iš savo brolių ir seserų, iš visos kūrinijos.
AUKIME DRAUGE!
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas