Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Ėjimas dvasiniu keliu, Tėvo va... > Tėvo mokymas apie veikimą apli... >

Tėvo mokymas apie veikimą aplinkoje, 2011 09 11

Kada sekmadienio rytą pagarbinau Rojaus Trejybę ir pasimeldžiau, po maldos ėmė lietis Tėvo perteikiamas mokymas, kupinas meilės ir stiprybės. Jis pasakė tai, ko reikėjo mano atsivėrusiai dvasiai, kad patirčiau sustiprinimą ir nuraminimą. Po to bevaikščiodama po mišką ir bemąstydama panorau dar kartą Tėvo paprašyti mokymo visiems, kurį galėčiau užrašyti ir pateikti forume:

„Mano mylimieji vaikai, aš esu Pirmasis Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamas Tėvu. Aš jus visus apkabinu begaliniu savo glėbiu, suteikiu jums pilnatvės patyrimą, kuriame sutelpa Manoji meilė, ramybė, išmintis, gailestingumas ir tiesa. Šiomis tobulomis savybėmis aš vienodai dalinuosi su savo lygiaverčiais partneriais Amžinuoju Sūnumi Motina-Broliu ir Begaline dvasia Motina Sese. Kada jūs atsiveriate Man, jūs patiriate tokius pakilius jausmus, kurie nuspalvina jus Mano meilės atspalviu. Kada jūs atsiveriate Mums trims Šaltiniams ir Centrams ,šis meilės atspalvis įgauna pilnatvės pojūtį, nes Mes neveikiame kūrinijoje kaip nors atskirai vienas be kito. Mes veikiame nedalomai.
Dvasinė šviesa, Mano brangieji, jus pasiekia tiek, kiek dedate pastangas patys, atverdami Mums savo dvasią. Ji neateina savaime, nes kiekvienas veiksmas, nors ir menkiausias, nukreiptas Mūsų labui jus sustiprina iš vidaus ir padeda jums atsiskleisti tikraisiais Mūsų sūnumis ir dukromis. Aš jau ne kartą esu jums minėjęs, kad pirmiausia turite prisipildyti Mūsų gyvos šviesos, meilės, išminties, kad sklidinas jūsų vidus galėtų skleisti dvasinę šviesą kaip pagalbą jos ištroškusiems kitiems Mano vaikams, gyvenantiems visiškoje dvasinėje tamsoje. Todėl pirmiausia juos turite mokinti gyvo ryšio su Mumis Trimis Šaltiniais ir Centrais, kad plėstųsi jų suvokimas ir patirtų pilnatvės pojūtį savo viduje, o ne tuštumą, kaip dauguma jaučia dabar.
Tik klodami dvasinį pamatą per kasdienį gyvą ryšį su Mumis, jūs tvirtėsite savo dvasiniu Aš ir vis labiau atsiskleisite įvairiais savo nuostabios Mūsų padovanotos asmenybės atspalviais ir niuansais. Žinios, kurias semiatės iš Mūsų suteiktų jūsų planetai šaltinių kaip Urantijos Knyga, Sūnaus Kūrėjo jums žinomo Jėzumi Kristumi apreiškimas ir Mūsų gyvi mokymai jums turi remtis ant to dvasinio pamato. Tai jau tolimesnis jūsų augimo etapas, kad pažintumėte kūriniją ir Mūsų pasireiškimą joje visur. Išmintį irgi semiatės iš Mūsų, kad galėtumėte paskleisti kitiems savo dvasios broliams ir sesėms.
Jūs esate Mūsų šviesos žiburiai šioje planetoje ir šiame laikmetyje, galintys prisidėti prie jos nušvitimo tik per nuoširdų savo dvasios atvėrimą Mums Rojaus Tėvams.Tai kloja pagrindą tolimesniam jūsų atsiskleidimui, išdrįstant nešti gyvąją tiesą ir sampratas taip, kaip jus rengiame kiekvieną iš vidaus. Ir Mes žinome, kad jūs nešite šią šviesą ir meilę su gyvu žiburiu savo viduje.
Jums reikalingas laikas, kad gaunamos iš Mūsų gyvos sampratos įsitvirtintų jumyse, kad įleistų šaknis kaip daigas, kuris ima tvirtėti glostomas saulės. Jūs esate globojami ir užliejami pastoviai Mūsų dvasinės meilės ir šviesos, puoselėjančios jus vardan visų gerovės.
Niekada nesusitelkite tik į savo Aš, žvelkite į aplinką kaip į visumą, nes esate didžiulės kūrinijos šeimos pilnateisiai nariai. Ir šiuo metu jūs esate vieninteliai, galintys atspindėti Mus savo veikla, pasireikšdami taip, kaip ir Mes pasireiškiame visos kūrinijos mastu, drąsiai ir ryžtingai, veikliai ir išmintingai su meile, semdamiesi šių dvasinių savybių per kasdienį bendradarbiavimą su Mumis.
Mes ir jūs pabudę dvasioje Mūsų vaikai esate bendrakūrėjai, šviesinantys ne tik šią tamsos apimtą planetą, bet ir visą kūrinją. Savo gyvu atsivėrimu rodote pavyzdį net ir tiems Mūsų vaikams, kurių nemato jūsų materialios akys, bet kurie taip pat kiekvienas turi savo užduotį ir tikslą padėti jums augti ir atsiskleisti vis platesniu pasireiškimu.
VISA KŪRINIJA YRA VIENTISA SISTEMA. Ir jei nors vienas jos segmentas patiria suirutę, pasekmes jaučia visa kūrinija, tik skirtingu lygiu. Kada akmenį metate į vandenį, jo visu paviršiumi nuvilnija bangelės, į pakraščius silpdamos.
MES VISI TRYS ŠALTINIAI IR CENTRAI ESAME REALŪS IR PATIRIAMI TIK JŪSŲ VIDUJE, kurį noriai atveriate arba su baime užsklendžiate. Pasirinkimas jūsų rankose. Nuo kiekvieno jūsų priklauso, kiek atspindėsite Mus per savo atvertą dvasią, atspindėsite visumai, ne tik šiai planetai.
ATSPINDĖDAMI MUS VISAI KŪRINIJAI.“

Ačiū mylimas Tėve.

Kiekvienas gaunamas mokymas nuostabus tuo, kad viduje yra patiriama jo dvasinė gelmė, praplečianti dvasinį žvilgsnį ir suvokimą.
Jurgita
2011-09-13 21:36:06