Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Ėjimas dvasiniu keliu, Tėvo va... > Tėvo mokymas apie gimimą iš dv... >

Tėvo mokymas apie gimimą iš dvasios, 2009 04 04

Tėvo mokymas – atsakymas apie gimimą iš dvasios, perteiktas per šeštadienio gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, 2009 04 04.
Algimantas:
Mylimas Tėve, aš esu pasirengęs perduoti tavo atsakymą į tą klausimą, kurį pateikė mano sielos sesė Jurgita, kad Tu paiškintum apie mūsų gimimą iš dvasios. Kaip Tu galėtum mums apibūdinti žmogaus gimimą iš dvasios, kada mes esame tokie skirtingi, turintys skirtingus patyrimus?
-----------------------------------------------
Tėvas:
Mano mylimi vaikai, Aš jus sveikinu čia, kada jūs sueinate į kolektyvinę dvasinę komuniją su Mumis ir tarpusavyje. Kada jūs Mus šlovinate ir garbinate, jūsų sielos prisipildo tokių aukštų Mano meilės gyvų virpesių, esančių jūsų gyvoje sieloje, kad jums iš tikrųjų stinga tų žodžių, kuriais galėtumėte apibūdinti savo vidinę būseną.
Štai šitoji būsena ir paliudija, kad jūs esate gimę iš dvasios, nes jūs neliudijate savo materialiu pavidalu, savo ŽMOGIŠKUOJU KŪNU. Jūs liudijate savo VIDUMI, kuris yra DVASINIS.
Kiekvienas jūsų sielos brolis ir sesė, kada pajunta šitą savo tikrąjį vidinį gyventoją, kurį esu Aš pateikęs jums, kaip asmenybę, kaip amžinybę, pasireiškiančią jūsų asmeniu pavidalu ir išraiška, tai ir yra jūsų gimimas iš dvasios.
Aš jums nesuteikiu nieko kito, išskyrus meilę, ir kada jūs patys pajuntate vis didesnį meilės ošimą savo viduje, kada vis daugiau šitoji Mano meilės banga užlieja jus iš vidaus, ir kada jūs ja taip pat norite užlieti savo sielos brolius, nesvarbu, kaip jie elgtųsi jūsų aplinkoje, tuo labiau nesvarbu, kaip jie elgtųsi jūsų asmens atžvilgiu, jeigu jūs šita pačia Mano meilės banga norite juos užlieti, tai ir yra paliudijimas, kad jūs nesate tas materialus pavidalas, kurį mato jūsų sielos broliai materialiu žvilgsniu, žvelgdami į jūsų materialų apvalkalą. Tai yra tas paliudijimas, kad jūs esate gimę iš dvasios, nes jūs juntate Mano meilės virpesių bangą ir ja norite užlieti kitus Mano vaikus, savo sielos brolius ir seses. Ir šitoks jūsų vidinis patyrimas, ir šitokia vidinė būsena jums patvirtina, kad jūs esate gimę iš dvasios.
Tai iš tikrųjų – tiktai simbolinis, metaforos, kalbinis išraiškos elementas.
Iš tikrųjų jūs esate tie tikrieji vaikai, kurie pranokstate savo materialų pavidalą, kuris buvo pagimdytas jūsų materialių gimdytojų, kuriuos jūs pavadinate tėvais.
Žinokite, jūs esate dvasia, dvasia, kurią Aš jums esu suteikęs visai jūsų amžinybei.
Dėl to, kada jūs pradedate daugiau matyti ir jausti negu jums leidžia tą patirti materialus pavidalas, jau yra paliudijimas, kad jūs esate gimę iš dvasios, nes jūs nebesate vien tiktai tie, kad galite vertinti savo penkiais materialiais pojūčiais, suteiktais jūsų fiziniam pavidalui. Jūs pranokstate juos. Ir šitas pranokimas paliudiją jūsų būseną, kad jūs esate daugiau negu šitie penki materialūs pojūčiai, kuriuos jūs galite patirti ir kuriais galite apibūdinti tai, ką jūs patiriate, ir tai, kuo jūs esate.
Tas jūsų dvasinis gimimas, jisai yra tikrojo jūsų aš išraiška, pasireiškimas, jūsų aplinkoje.
Aišku, jūs turite skirtingą patyrimą. Kiekvienas.
Kiekvienas patyrimas yra unikalus, nepasikartojantis, ir kiekvienas jūs esate nuėję skirtingą patyrimų kelią, kadangi jūsų fizinis amžius yra skirtingas ir, šituo keliu eidami, jūs kaupiate savyje daugybę patyrimų kas akimirką. Tačiau vieni iš jūsų, kurie gyvenate vien tiktai materialiu žvilgsniu ir materialiu mąstymu, daugybę akimirkų praleidžiate, net nesusimąstote apie savo patyrimus, kokie jie yra unikalūs ir nepakartojami. Tačiau tie, kurie žvelgiate jau savo tikruoju žvilgsniu, savo tikruoju aš, dvasiniu žvilgsniu, jūs pradedate vertinti kiekvieną akimirką, pradedate vertinti kiekvieną sekundę. Jūs nebenorite švaistyti jos veltui. Jūs norite ją nugyventi prasmingai ir ne bet kaip, bet kad ta kiekviena užpildyta sekundė jūsų veiksmais, jūsų sprendimais, jūsų darbais, turėtų kuo daugiau šviesos VISŲ labui, kuo daugiau sustiprintų jūsų sielos brolių ir sesių. Tai yra paliudijimas, kad jūs esate gimę iš dvasios, nes jūs pranokstate savo materialų protą, kuris rūpinasi tiktai savo gerove, savo sauga.
Jūs turite žinoti, kad šitas kelias, kuriuo einate dabar jūs, niekada nesibaigia. Jis yra toks platus, kad apima visą kūriniją. Tačiau jame jūs, savo įtikėjimu, galite pasirinkti siauresnį ar platesnį kelią. Ir kuo jūsų įtikėjimas bus ne toks gilus, seklus, tuo daugiau ieškosite lengvesnių kelių, šalutinių takelių. Tačiau gimusiam iš dvasios yra tiktai vienas kelias; kelias, kurį nutiesiau Aš, gyvąjį, einantį per Mane, ne pas Mane, bet per Mane.
Visi keliai sueina į Mane. Tačiau ne visi keliai eina per Mane. Klaidžiojimai, nors yra Manajame kelyje, bet jie neina per Mane. Jie eina per jūsų sugalvotas tradicijas, šventes, papročius, ritualus. Vis tiek jie sueina į Mane.
BET TIK MANO GYVASIS KELIAS EINA PER MANE.
Tiktai gimę iš dvasios jūs galite paliudyti: “Štai aš patiriu TAVE, esantį GYVĄ SAVYJE!“
Tai yra paliudijimas, kad jūs ne tik esate gimę iš dvasios, bet jūs jau paliudijate, kad Aš esu jūsų VIDUJE GYVAS, ir PER MANE jūs patiriate šitą buvimą, Mano paties buvimą jūsų viduje. Jūsų siela yra atsivėrusi jau giliu ĮTIKĖJIMU į Mane.
Tačiau jūs nemanykite, kad šitas įtikėjimas yra visą laiką pastovus. Jis keičiasi. Jis gali seklėt ir gali gilėt. Tai priklauso nuo jūsų asmeninio, kiekvieno, ir kasdienio atsivėrimo Man. Jeigu jūs užmegsite su Manimi ryšį dažniau, jūsų įtikėjimas gilės, ir jūsų kelias ir žingsnis jame taip pat plėsis, stiprės, tvirtės. Jūs jausite, kad šitas kelias jums suteikia ne tiktai palaimą, bet suteikia gyvenimo PRASMĘ. Jūs pajausite, kad gimimas iš dvasios jums suteikia patvirtinimą, kad šitas kelias yra teisingas, o jame žengimas priklauso nuo jūsų įtikėjimo. Ir kuo gilesnis įtikėjimas, tuo didesnė palaima bus einant juo, gyvuoju keliu, tuo didesnis paliudijimas, kad šitas kelias yra VIENINTELIS PRASMINGAS jūsų gimusiam iš dvasios aš.
Jūs nebenorėtumėte sugrįžti į menkesnius kelius, taip pat vedančius pas Mane, nors ir aplinkiniais takeliais, lengvesniais takeliais, bet jūs norite šito GYVO patyrimo. Jūs norite šito GYVO susiliejimo su Manimi, kad šitame gyvajame kelyje jūs galėtumėte taip pat kitiems patvirtinti, jog Aš esu GYVAS, ir esu JŪSŲ VIDUJE.
Ir jūs tą paliudijate savuoju patyrimu, ne tik skaitytais šaltiniais arba girdėtais pasakojimais. Jūs savo gyvu atsivėrimu Man paliudijate – gimimas iš dvasios leidžia jums eiti šituo gyvuoju keliu, atsiremiant į vis gilėjantį įtikėjimą; įtikėjimą, kurį taip pat jūs patiriate. Jis nėra jūsų teorinis samprotavimas. Tai yra jūsų gyvas ryšys su Manimi. Tai yra gyvasis Aš jūsų viduje, su kuriuo jūs bendraujate. Tai yra jūsų dvasinė asmeninė arba kolektyvinė komunija su Manimi. Dėl to, kada jūsų gyvasis įtikėjimas iš seklaus pavirsta į gelmę, tada ir siela prisipildo Mano meilės virpesių tiek, kad jai nebeužtenka savo asmeninio dvasinio bendravimo su Manimi. Ji trokšta kartu patirti savo sielos atsivėrimą Man, garbindama Mane, drauge su kitais sielos broliais ir sesėmis kolektyvinėje komunijoje. Tai yra jūsų kitas patyrimas.
Tą, ką jūs patiriate bendroje kolektyvinėje komunijoje, jūs negalite tiek patirti asmeniškai garbindami Mane, nes čia jūs patiriate ir dvasinį brolystės ryšį su kitais savo sielos broliais, kurie dalyvauja šitoje dvasinėje komunijoje, ir net su tais dvasiniais tvariniais, kurių jūsų materialios akys negali pamatyti, bet dvasiniu ryšiu per dvasinę komuniją jūs patiriate tai. Tai taip pat liudija jūsų realų gimimą iš dvasios.
Gimimas iš dvasios, tai yra jūsų tikrasis aš, kurį Aš jums suteikiu, kad gyventumėte su Manimi, Manyje ir jausdami Mane savyje per visą amžinybę.
Algimantas:
Ačiū tau, mylimas Tėve už šitą mokymą – atsakymą. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
-----------------------------------
Ačiū Violetai už šio nuostabaus mokymo įrašą ir iššifravimą.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas


Algimantas
2009-04-08 09:47