Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Ėjimas dvasiniu keliu, Tėvo va... > Begalinės Dvasios mokymas, kas... >

Begalinės Dvasios mokymas, kas yra mūsų pasireiškimas visų labui, ir kaip mes, JAU DABAR, galime veikti VISŲ LABUI? 2011 09 10

Per Rojaus Trejybės šventovėje vykusias gyvąsias pamaldas Kaune 2011m. rugsėjo 10 dieną, Laima iš Velžio paprašė Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės atsakymo-mokymo, kas yra mūsų pasireiškimas visų labui, ir kaip mes, JAU DABAR, galime veikti VISŲ LABUI?
Algimantas:
Aš esu pasirengęs perteikti Tavąjį mokymą, kad mes galėtume išgirsti ir susipažinti su juo, kaip gi mums veikti, kad tas mūsų pasireiškimas būtų visų labui jau dabar, gyvenant šitame pasaulyje, šituo metu ?
Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:
Mano mylimieji vaikai, Aš Esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs vadinate Begaline Dvasia-Motina-Sese. Aš Esu sužavėtas jūsų šlovinimu Mūsų Trijų asmenų. Jūs esate Mūsų šlovė TAIP PAT, nes jūs semiate Mūsų šlovę iš nesenkančio Šaltinio ir PATYS JŪS TAMPATE ŠLOVINGI.
AŠ JUS ŠLOVINU IR GARBINU SAVĄJA MEILE; ir esu pasirengęs jums suteikti šitą atsakymą, kuris padės jums pažvelgt į aplinką Mano – ir Mano Kitų Lygiaverčių Dviejų Rojaus Trejybės BENDRAMINČIŲ, BENDRAKŪRĖJŲ, IR PARTNERIŲ – žvilgsniu.
Atsiverdami Mums ir garbindami Mus, JŪS JAU VEIKIATE PAČIA GALINGIAUSIA ENERGETINE IŠRAIŠKA VISŲ LABUI; VISŲ LABUI, KAIP GALI PASIREIKŠTI MŪSŲ VAIKAI ŠITOJE KARTOJE, ŠITAME PASAULYJE, dar būdami materialiu pavidalu, turintys labai neilgą patyrimą TIKROVĖJE, ir dar trumpesnę susiliejimo su Mumis kelio atkarpą.
Jums labai sunku tą patyrimą ilgai išlaikyti, kad galėtumėte iš tikrųjų patirti, kaip jūs, garbindami Mus, iš tikrųjų veikiate visumos labui, NET IR MŪSŲ LABUI. JŪS PADEDATE MUMS, NES JŪS EINATE TUO KELIU KAIP PIRMIEJI GARBINANTYS MUS – TRIS ŠALTINIUS IR CENTRUS – DAR BŪDAMI MATERIALIU PAVIDALU. VISOJE KŪRINIJOJE JŪS TAMPATE TAIS PIRMEIVIAIS, TAIS PIONIERIAIS, žengiančiais visiškai neištyrinėtoje tankmėje.
Tačiau jūs, jausdami Mūsų vedimą iš vidaus ir atsidave jam, ir PATIRIATE, kad šitas šlovinimo ir garbinimo gyvasis kelias yra iš tikrųjų tikras ir teisingas – TIKROVĖS KELIAS – IR JIS SKIRTAS VISAI KŪRINIJAI.
Nesvarbu, kad jūs šiandien esate tokioje aplinkoje, kuri jums nepadeda, o priešingai, kelia gausybę barjierų, sudaro gausybę kliūčių. Ir jūs matote jau MŪSŲ žvilgsniu, kokia yra tamsa aplink NUŠVITUSIUS JUS. Jūs matote, KIEK LAUKIA jūsų darbų, ŠVIESOS DARBŲ.
Tačiau kokį jūs darbą bepadarytumėte iš meilės, susilieję su Mumis, patirdami Mūsų vedimą iš vidaus – ir būtent ta BŪSENA, kada susiliejate su Mumis ir atliekate tą darbą – jūs ir atliekate jį VISUMOS LABUI, nesvarbu kokį – jeigu ir pakelsite menkiausią šiukšlytę, jūs padarysite tai visų labui, nes jūs tą atliksite turėdami motyvą MEILĖS, ne ĮSITEIKIMO Mums, ne PAREIGOS kurstoma motyvą, kad turi būti jūsų aplinka švari, tai jūsų pareiga – pasirūpinti betarpiška aplinka. Šito Mums neužtenka, kad darbas būtų atliekamas VISŲ LABUI – svarbu MEILĖS motyvacija. Ją jūs turite pajausti vidine BŪSENA.
Tačiau tai nereiškia, kad Aš jus turėčiau dabar stabdyti nuo gėrio darbų, kuriuos jūs atliksite pradiniame etape motyvuoti pareigos – atlikite! ATLIKITE TĄ PAREIGĄ !
Tačiau visą laiką palaikydami su Mumis ryšį jūs patys nepastebėsite, kada jūsų vidus prisipildis Mūsų meilės, ir tada jūsų KIEKVIENAS darbas bus motyvuotas MEILĖS GYVŲ MŪSŲ VIRPESIŲ.
Mes jums suteikiame planetas, per kurias jūs žengsite siekdami vis ryškesnio pasireiškimo savąja asmenybe, atskleisdami savo patencialus – pavertę juos į aktualus – ir šitame gyvajame kelyje jūs vis labiau patirsite MEILĖS motyvaciją. Ir šita motyvacija jus stiprins ir kels atlikti vis ryžtingesnius ir kupinus šviesos visumos labui savo asmenybės darbus.
Kada jūs gyvenate šitame pasaulyje ir esate motyvuoti savų – jums tiktai naudingų – motyvų, tada jūs labai dažnai vengiate savanoriško darbo. Jūs siekiate slėptis už kitų nugarų ir jeigų yra koks nors prašymas atlikti kokį nors darbą, jūs stengiatės slėptis už kitų, galbūt KITAS atliks šitą darbą, kuris jums neatrodo patrauklus.
Ir kadangi savanoriškumo principai nėra išugdyti, nes nevyrauja viduje MEILĖS motyvacija, todėl apeliavimas į pareigą labai retam kada sužadina savanoriškumo pasireiškimą. Todėl jūsų aplinkoje savanoriškų darbų taip stinga, o KIEK DAUG yra veiklos, kurią galėtų atlikti savo noru tie, kurie toje aplinkoje gyvena, dirba.
Jums reikalingi organizatoriai, kad organizuotų kokią nors talką; ir tai jūs nelabai noriai prisidedate prie tokių talkų, manydami, kad KITI tai padarys, todėl vis daugiau ir daugiau jūsų aplinkoje pasireiškia tie darbai, kurie nukreipti PRIEŠ MŪSŲ MEILĖS VALIĄ.
Ir kada jūs eisite šituo GYVUOJU KELIU vis toliau, jūs pamatysite, kad jūsų aplinkoje atsiras vis daugaiu savanorių, ir patys nepajausite, kaip iš meilės jūs taip pat pradėsite siūlytis į daugybę užduočių, daugybę misijų, PATYS SAVO NORU.
Manojoje Kūrinijoje, kurioje VIEŠPATAUJA padovanota LAISVOJI valia, SAVANORIŠKUMO principas yra motyvuojamas Mūsų MEILĖS GYVAIS VIRPESIAIS, kuriuos pajunta KIEKVIENAS, turintis GYVĄ atsivėrimą Meilės ŠALTINIUI – Mums Trims, ar bent Vienam iš Mūsų.
Todėl ir šituo laikmečiu, kada jūs tik pradedate PIRMĄJĮ žingsnį žengti gyvuoju keliu, kada aplinka jums tiek sukelia daug abėjonių, nepasitikėjimo SAVIMI – MUMIS, jums sunku turėti tokią savanoriškumo pasireiškimo aplinką jūsų viduje, nes aplinka slopina tokią aplinką; slopina iš išorės, todėl ir vidus dažnai NEIŠDRĮSTA suspindėti TOKIA šviesa, KOKIA NORETŲ IŠ VIDAUS suspindėti. O juk veiksmą reikia atlikti išorėje. Ir labai dažnai ta šviesa JŪSŲ PAČIŲ laisva valia yra NUSLOPINAMA. Jūs NEIŠDRĮSTATE pasireikšti tuo darbu visų labui.
Nemanykite, kad tie darbai turi būti tokie, už kuriuos įprasta jūsų aplinkoje gauti įvertinimą, visuomenės pripažinimą, aukštus valstybinius apdovanojimus.
Meilės darbai – motyvuoti Mūsų virpesiais – yra jūsų NATŪRALUS gyvenimas.
Todėl Aš jums ir pradėjau savąjį mokymą-atsakymą nuo to, kad jūs Mus garbindami ir šlovindami JAU VEIKIATE VISŲ LABUI, TAIP, KAIP ŠIUO METU JŪS GALITE VEIKTI. Todėl kad veikdami šitokiu būdu jūs geriate – per atsivėrimą Mums – Mūsų meilės virpesius, kad jie jus užpildytų kuo pilniau. Ir turėdami jų pasireiškimą viduje jūs ir išdrįsite pasireikšti savo materialiais veiksmais išorėje. Neturėdami viduje Mūsų meilės virpesių jūs neišdrįsite pasireikšti, net ir menkais darbais.
Įsivaizduokite, jūs dažnai praeinate ir nepastebite, kiek yra tokių jums veiklos sferų, sričių, kur galėtumėte užkalbinti žmogų. O jam kaip tik tą akimirką reikalinga, kad kažkas su juo pabendrautų. Ir per šitą atsivėrimo akimirką jūs pamatysite, kokia yra nuostabi bendravimo su kitu jūsų dvasiniu broliu ar sese, ne tik akimirka, bet ir PRASMĖ.
Ir tai būtų jūsų taip pat pasireiškimas visų labui – visų ŠVIESOS labui. Jūs pajaustumėte per šitą gyvą ryšį, KAIP reikalingas bendravimas vieno su kitu.
Matote aplinkoje milžinišką NEMATOMŲ barjerų sieną, neįveikiamą sieną. Žmonės nebendrauja vieni su kitais, jie užsisklendę savyje. Šita užsklanda liudija JŲ VIDINĘ BAIMĘ, MEILĖS STOKĄ.
Todėl jūs ir prisidėtumėte prie šitos milžiniškos ir nematomos sienos tirpinimo iš išorės, kaip Mes ją tirpiname iš vidaus, kada vis dažniau kalbintumėte žmones įvairiose vietose, kur ankščiau jums net buvo neįprasta kalbinti.
ATSIVERKITE MUMS, PABENDRAUKITE SU MUMIS IR PAMATYSITE, MES JUS PRIVESIME PRIE TOKIŲ ŽMONIŲ, KURIEMS JŪS JAU GALITE SUTEIKTI BENDRAVIMĄ.
O kada jūs turėsite Mūsų Meilės virpesių TIEK, kad jie LIESIS PER KRAŠTUS, tada jūs pamatysite, KIEK padidės jūsų dvasinis imlumas ir žvilgsnis į išorę, žvelgiant Mūsų žvilgsniu. Jūs patys pastebėsite, KUR reikalinga jūsų PAGALBOS ranka, kuri ir veiks VISŲ LABUI.
Algimantas:
Ačiū Tau mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
----------------------
Nuoširdus ačiū Daliai už šio mokymą įrašymą ir išrašymą, kad su juo susipažintų visi, šito norintys.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2011-09-21 11:49:22