Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Ėjimas dvasiniu keliu, Tėvo va... > Begalinės Dvasios mokymas - ką... >

Begalinės Dvasios mokymas - ką daryti, kai šeimoje vienas eina gyvuoju dvasiniu keliu, o kitas jį net neigia, 2009 05 21

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas-atsakymas, perteiktas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, 2009 05 16.
Algimantas:
Mylima Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Sese, aš esu pasirengęs perteikti Tavo mokymą mums visiems, atsakant į klausimą, kurį pateikė Jurgita, sielos sesė, kaip šeimoje surasti bendrą ryšį, kada vienas eina gyvuoju keliu, o kitas visiškai jį neigia, net ir tyčiojasi iš to gyvojo kelio, jo nematydamas ir nesuprasdamas. Ką daryti einančiajam? Kokį sprendimą priimti?
Begalinė Dvasia-Kūrinijos Motina-Sesė:
Mano mylimi vaikai ir Mano jaunesnieji sielos broliai ir sesės, jūs esate Mano patys mylimiausi vaikai. Aš jus šlovinu dėl to, kad jūs šlovinate Mus, Mus Tris, visos kūrinijos Šaltinius ir Centrus; šlovinate atsivėrusia visa savo siela, nes joje yra tiek daug meilės, kad jūs norite dalintis su visais, ir su Mumis.
Šitoji meilė yra pagrindinė jėga, kuri jus varo kaip AMŽINĄJĮ VARIKLĮ,, nes šitas variklis yra MES.
MES suteikiame šitą amžinąjį variklį JUMS.
Jūs turite laikiną kūną, kuris turi laikiną mechanizmą, laikinas ląsteles, kurios yra visos GYVOS, nes jos gauna energiją iš Mūsų, tačiau jos yra laikinos. Jos nėra amžinos. Materialus jūsų pavidalas yra labai trumpalaikis, bet ir jame jūs galite patirti daugybę patyrimų, kurie jus stiprina, ugdo, ir šitie patyrimai skatina dar žengti vieną iki šiol nepatirtą žingsnį, kad šituo žingsniu jūs paliudytumėte, jūs esate tikrai daugiau, negu šitas materialus pavidalas. Jūs esate tas tikrasis, amžinasis variklis, gaunantis iš MŪSŲ AMŽINĄJĄ ENERGIJĄ.
Todėl šitame kelyje, kuriame jūs vieni su kitais sudarote sąjungas, pavadintas žemiškąja šeima, jūs jaučiate kaip nevienodai veikia jūsų materialus pavidalas, jūsų materialus organizmas. Net ir du, gyvenantys meilėje žmonės, turi nevienodą kūną, nevienodą organizmą. Vienas serga daugiau, kitas mažiau, o jų vaikai vėl turi dar daugiau skirtumų, žvelgiant materialiu žvilgsniu. Jūs nebesuprantate, ko siekia jūsų vaikai, jūsų anūkai, nes aplinka visiškai nepanaši į tai, ko norėtų jūsų vidus, Mūsų padovanotas jums amžinasis variklis, tikrasis jūsų aš; pasireiškimas, kurį jūs gavote iš Mūsų, nes jūs pasireiškiate taip, kaip palaikote gyvą ryšį su Mumis.
Jūs pasireiškiate savo meilės darbais, kurie yra Mūsų atspindys jūsų kasdienėje veikloje, kasdieniame gyvenime, kasdienėje aplinkoje, ir šituos materialius darbus mato jūsų sielos broliai ir sesės. Todėl nenustokite daryti meilės darbus, kad ir kaip jums būtų sunku, kad ir kaip jus skaudintų jūsų žemiškasis šeimos partneris ar jūsų menami materialūs vaikai, kurie nėra jūsų vaikai tikrieji, jie yra jūsų sielos broliai ir sesės, nes jūs esate visi Mūsų vaikai. Dėl to nesvarbu kiek jus beskaudintų, nenustokite daryti jiems meilės darbus. Mylėkite juos dar labiau. Net ir taip, kaip mylime Mes jus, einančius šituo gyvuoju keliu ir jau liudijančius Mus. Mylėkite juos, ir mylėdami, jūs įgysite daugiau kantrybės, kaip su jais elgtis.
Juk jūs turite gyvą ryšį su Mumis. Palaikykite šitą gyvą ryšį labiau spindintį, per didesnį atsivėrimą Mums ir bendravimą, ir jūs pamatysite, kad iš tikrųjų šitame kelyje jūs veikiate ir savo žemiškuosius jūsų partnerius savo žemiškosiose šeimose. Jūs veikiate jų pasąmonę. Nesvarbu, kad jų sąmonė gali susierzinti ir pykti, bet, jeigu jūs jų neveiktumėte, jie būtų dar aršesni.
Mylėkite juos. Atsiduokite jiems didesne meile. Nusileiskite, kaip mažiems vaikams, kada jie prašo.
Tačiau jūs turite būti tvirti, jeigu jie pareiškia pasirinkimą – arba jūsų partneris, arba Tėvas. Jeigu jums pareikš tokią sąlygą, NEDVEJODAMI LIKITE SU MUMIS. LIKITE SU TĖVU, kurį jie taip pat yra girdėję iš kitų ar skaitę apie Jį.
Apie Mane jūs žinote tiktai tie, kurie esate atsivėrę. Todėl ir Aš jums dabar sakau, jeigu bus pasirinkimas pareikštas jums kaip sąlyga tarp jūsų partnerio ar Tėvo, likite su Tėvu, kad ir kaip iš karto jums būtų skaudu priimti šitą sprendimą. Žinokite – tai jūsų naujas patyrimas, kuris leis jums augti; augti savo tikruoju spindėjimu.
Jūs negalite įsiveržti į kito laisvą valią. Jūs negalite pakeisti kito laisvos valios. Todėl jūsų sprendimas kitam negali būti primestas, kad JIS privalo eiti jūsų keliu; eiti lygiai taip pat, kaip ir jūs einate.
Bet jūs niekada nedarykite nuolaidos ir kompromiso, kad liktumėte be Mūsų. Tada bus jums kančia nepakeliama. Pirmiausia, jūs kaltinsite save, kad jūs pasitraukėte nuo Mūsų, neištvėrėte šitame kelyje ir nusileidote į tamsos, dogmų, ritualų apgaubtą mažytį takelį.
Šitame kelyje jūs einate tam, kad šviestumėte, kurie nori šviesos. Nenorinčio šviesos jūs negalite apšviesti.
Kada jūsų Sūnus Kūrėjas, Jėzus iš Nazareto, skelbė savo evangeliją, jis taip pat kalbėjo, kad jo evangelija yra ramybės evangelija, bet ji neatneš ramybės į tą šeimą, kurioje vienas ją priims, o kitas ją atstums. Bet jis visą laiką ragino eiti be baimės. Jis nesakė, kad išspręs už jus problemas, kad šitas problemas panaikins, pašalins. Jis sakė, kad visada stiprins jus kai jūs spręsite šitas problemas, nes VISADA bus su jumis, sprendžiant šitas problemas.
O MES ESAME NET JŪSŲ VIDUJE. Ir jums suteikiame išmintį iš vidaus, kaip spręsti savo problemas. Todėl jūs palaikykite su Mumis gilesnį ir glaudesnį ryšį. Per šitą ryšį jūs gausite Mūsų gilesnę išmintį, kad galėtumėte priimti savo asmeninį sprendimą kiekvienu konkrečiu atveju.
BET VISADA, VISADA, KREIPKITĖS Į MUS SUSTIPRINIMO. Visada pašvęskite save, net ir kalbėdami su savo partneriu, PAŠVĘSKITE SAVE MUMS. Tada kalbėsime mes jūsų lūpomis. Kalbėsime taip, kaip tinka tai akimirkai.
TIK PASITIKĖKITE MUMIS. PASITIKĖKITE TĖVU, ESANČIU JŪSŲ VIDUJE.
Algimantas:
Ačiū tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, už šį mokymą, už meilę. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.


Algimantas
2009-05-21 13:02