Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Ėjimas dvasiniu keliu, Tėvo va... > Tėvo mokymas apie atsakomybę, ... >

Tėvo mokymas apie atsakomybę, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune, 2010 11 21

Tėvo mokymas-atsakymas apie mūsų atsakomybę, perduotas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, Kaune, 2010 11 21

Algimantas:
Aš esu pasirengęs perteikti Tavo mokymą apie mūsų atsakomybę, atsakantį į tavo dukros Laimos pateiktą klausimą - kokia mūsų atsakomybė šitame šviesos ir meilės gyvajame kelyje ir dabartinėje aplinkoje.

Tėvas:
Mano mylimieji vaikai Aš šlovinu ir garbinu jus lygiai taip, kaip ir jūs šlovinate ir garbinate Mus, nes šitas kelias yra, iš tikrųjų, kaip jūs sakote, vienas vienintelis, nes jis yra nutiestas iš Mūsų visai kūrinijai. Jūs nesate išskirtiniai, nesate vieninteliai šitame, savo planetos, mažyčiame aguonos grūdelyje. Jūs esate neatsiejama visos gyvos kūrinijos dalis, o kūrinijos kelias yra tas tikrasis gyvasis kelias, per jį jūs augate, labiau vienas kitą pažįstate, daugiau patiriate Mus, ir patirdami Mus, jūs jaučiate daugiau pasitikėjimo Mūsų vedimu iš vidaus. Kuo gilesnis atsivėrimas, tuo daugiau Mes galime suteikti jums meilės virpesių.

Jūs meldžiate Mūsų, kad Mes jums suteiktume dar daugiau meilės, pasitikėjimo. Nemelskite Mūsų. Mes suteikiame jums net daugiau, negu jūs sugebate to aprėpti, priimti, į savo vidų įsileisti. Melskite sau, ir savo dvasiniams broliams, daugiau atsiverti ir pasitikėti. Mes jums negalime daugiau suteikti negu jūs galite paimti. Reiškia, apribojimai yra ne iš Mūsų pusės, bet iš jūsų pusės.

Kada jūs kalbate apie dvasinę savojo gyvenimo gyvą žengimą į priekį – didesnę šviesą – jūs kalbate taip pat ir apie atsakomybę.
Kokią Mes turime atsakomybę, kada Mes esame Meilės Šaltinis ir Centras? Mes žinome VIENA – SKLEISTI MEILĘ; ir Mes ją skleidžiame. Ta meilė pasklinda gausia energijų kaskadų grandine, pasklinda po visą kūriniją. Yra įvairių energijos rūšių. Iš vienų jūs galite formuoti materialią aplinką, tokią, kaip: kalnai, ežerai, medžiai, gyvūnija, bet yra ta energijos rūšis, kurią jūs galite pajausti tiktai atsivėrę Mums savo dvasia, savo asmenybe, kurią mes taip pat jums padovanojome, kad jūs mėgautumėtės šita gyva energetine išraiška.

Kada jūs patiriate šitą gyvą meilės tekėjimą savyje, ar jūs galvojate apie kokią nors atsakomybę? Jūs GYVENATE TUO, KĄ PATIRIATE.
Todėl Aš negaliu jums suteikti NIEKO MAŽIAU, KAIP SAVO MEILĘ. Pildykitės jos daugiau, atsiverdami Mums. Ir tada jūs patirsite, kada meilė tampa jūsų gyvastimi,meilė tampa jūsų vidumi, jūsų tikruoju aš, gyvenimu, tada žodis – atsakomybė - nebetenka prasmės. Jūs daugiau, pulsuodami Mūsų meilės gyvais virpesiais, stengiatės nenuskriausti kito, neatstumti kito, sustiprinti kitą. Jūs nežiūrite, kokie jums yra šeimoje, iki tol, brandinti atsakomybės teiginiai, nuostatos, kokios jums buvo suteiktos, ar kokias jums suteikė visuomenė, net kokių atsakomybių reikalauja iš jūsų griežti įstatymai. Jūs GYVENATE MŪSŲ MEILE, IR JI PRANOKSTA ATSAKOMYBĖS JAUSMĄ.

Kol jūs neprisipildote savo meilės gyvais virpesiais, per atsivėrimą Mums, kad tie virpesiai jus keltų iš vidaus, keltų į šviesą, į kūrybą, tol jūs tada turite sau taikyti suvaržymus, drausminti save. Taip, TADA jūs turite pajausti atsakomybės jausmą.

Aš jums galiu pasakyti taip – jūs galite būti atsakingi prieš savo silpnesnius brolius. Neįžeidinėkite jų. Tie, kurie neina gyvuoju keliu – jie yra impulsyvūs. Jie iškart užsigaus dėl kiekvieno jūsų pasakyto žodžio, kurį supras savaip. Jie nesupranta jūsų motyvo, jie nejaučia jūsų virpesių. Todėl jie gyvena tiktai tokiu žodžiu, kokį jūs išreiškiate, bet jie tą žodį priima BE JŪSŲ MOTYVŲ TURINIO, TIKTAI KAIP APVALKALĄ. Ir tai, kas viešpatauja jų materialiame prote, ir suteikia tą impulsą įsižeidimo reakcijai. Todėl, taip, jūsų atsakomybė – išmintingai taikyti šitą dvasinę šviesą, kurią gaunate iš Mūsų.
Nevisiems jūs galite atskleisti tiek, kiek atskleidžiate vieni kitiems tarpusavyje, kurie einate šituo keliu. Jūs turite prisiderinti prie kitų, kad galėtumėte surasti bendrą ryšį; bendrą ryšį, kalbėdami su tais žmonėmis. Todėl jūs turite save suvaržyti, bet suvaržyti ne tiek, kad nutylėti ir nepasakyti didesnės šviesos, bet, kad ją galėtumėte pasakyti išmintingu teiginiu, išmintinga mintimi, išmintingu veiksmu pademonstruodami. Tai ir bus jūsų atsakomybė. Atsakomybės rūšių jūs galite, graduodami šitą sąvoką, surasti daug. Tačiau Aš jus mokau atsivėrimo Man ir meilės prisipildymo iš visų Trijų Meilės Šaltinių ir Centrų, kad jums diktuotų išmintį MŪSŲ ŠVIESA IR MEILĖ. Tada atsakomybės teiginys iš jūsų leksikono išnyks. Jūs vieni kitus apglėbsite dvasiniais, bet, iš tikrųjų, realiais virpesiais, ir meilė bus viešpataujantis įstatymas; ir tiktai jis diktuos jums kiekvieną kasdienį žingsnį, kad jums nereikėtų mąstyti – ar aš buvau atsakingas už tą veiksmą, ar ne, ar aš būsiu atsakingas už tą veiksma, ar ne.
Jeigu viską jūs suliesite su Mūsų gyvaja meilės banga, kas yra gyva jūsų viduje, kaip jūsų tikrasis dvasinis aš, tada jūs pulsuosite ta pačia meile visiems; ta pačia meile, šviesa, ir tiesa, o išmintis suteiks jums galimybę surasti bendrą ryšį su visais savo sielos ir dvasios broliais ir sesėmis, ir turint pačių kilniausių, šviesiausių meilės motyvų padėti jiems, sustiprinti juos, o kartais ir sudrausminti. Tai nebus atsakomybės išraiška. Tai bus taip pat meilės išraiška - sudrausminti tą, kuris pažeidžia kitų laisvą valią, primesdamas savo tamsą, primesdamas savo nusikalstamą veiksmą, primesdamas savo nuostatas, kurios galbūt nepriimtinos tai grupei, kuriai mėginama ją primesti. Todėl, jeigu jums kas nors mėgins taip pat nešti tą tamsesnę sampratą, negu joje gyvenate jūs jau dabar, jūs sudrausminsite tą, kad apgintumėte savo šviesą, bet taip pat tą padaryti turėtumėte išmintingai. Ir kuo daugiau bus jumyse atsivėrimo Mums, kuo jis bus gilesnis, tuo daugiau jūs gausite išminties iš Mūsų, kuri bus nuspalvinta Mūsų meile.

Todėl Aš, kreipdamasis į jus, ir suteikdamas šį mokymą, kalbu apie meilę, kaip apie vandenyną, kuris užlieja visą jūsų dvasinį vidų, ir visą jūsų žmoniją, visą kūriniją, ir kuo jame giliau jūs maudotės, skęstate, tuo gyvybingesni esate, ir tuo išmintingiau nugyvenate prasmingą gyvenimą šitame pasaulyje, pašvęsdami save šviesai, tiesai, gėriui, grožiui, ir visa tai jaučiate meilėje, nes esate gyvame ryšyje su Mumis.
Todėl siekite gilesnio atsivėrimo Mums, Mūsų meilės patyrimo, ir visa kita bus suteikta jums jau šitoje gyvoje bangoje.

Algimantas:
Ačiū tau, mylimas Tėve, už šį puikų mokymą, apšviečiantį, padedantį, papildantį mūsų požiūrį, ir suteikiantį peno apmąstymui. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Nuoširdus ačiū Arūnui, vaizdo kamera įrašiusiam šį mokymą, ir Violetai, šį mokymą išrašiusiai, kad tekstą galėtume skaityti mūsų Forume.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2010-11-29 11:11:56