Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Ėjimas dvasiniu keliu, Tėvo va... > Begalinės Dvasios mokymas apie... >

Begalinės Dvasios mokymas apie Tėvo, ir Rojaus Trejybės, valios vykdymą, 2008 11 29

Rojaus Trejybės Trečiojo Asmens - Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės - mokymas apie Tėvo, ir Rojaus Trejybės, valios vykdymą, suteiktas per gyvąsias pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, 2008 11 29

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Sesės mokymas apie Tėvo, tuo pačiu ir Rojaus Trejybės visų TRIJŲ ASMENŲ, valios vykdymą, perduotas per mūsų GYVĄSIAS pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje Vilniuje 2008 11 29.
Ačiū Violetai už įrašytą tekstą videokamera ir jo išrašymą.

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Kūrinijos Motina-Broli, Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Sese, mūsų yra tiek atsivėrusios sielos, tiek jose yra Tavosios meilės virpesių, kad yra gyvas patyrimas su Tavimi, ir šitas patyrimas stiprina mus iš vidaus, ir mūsų stiprėjimas yra visos kūrinijos šeimos labui, nes jis yra Tavo suplanuotas, nes Tu viską žinai nuo pabaigos, ir žinai, kiek mes kiekvienas atsiversime kiekvieną akimirką, kiek mes turime savyje baimės pasąmonėje, nepasitikėjomo Tavimi, ir savimi.
Ir Tu viską tirpdai, užliedamas mus meilės viepesių banga, kurią mes galime pajausti tik atsiverdami Tau, savo asmeninių pastangų dėka, ir tik mūsų asmeninės pastangos, kasdien, leidžia patirti didesnį, ar mažesnį, pasitikėjimą Tavimi. Tik nuo mūsų laisvos valios, gautos iš Tavęs, priklauso mūsų pasitikėjimas Tavimi, ir ryžtas eiti šituo, gyvuoju, Tavo keliu.
Tu negali priversti mūsų eiti.
Tu viską padarei, net Save padovanojai, dovanodamas Savo dvasią mums, kiekvienam, ir dabar lauki iš mūsų atsakomojo žingsnio – atsiremti į Tave, ir eiti šituo keliu be baimės, nes Tu vedi iš vidaus, ir esi mūsų viduje.
Dėl to mes turime pajausti Tave gyvą, tikrą, realų. Mes meldžiame tokios atsivėrimo būsenos kuo didesniam skaičiui mūsų sielos brolių ir sesių, kad jie nustotų vieni kitus žudyti: karuose, darydami nusikaltimus, šeimose, įtūžę, nebesusivaldydami, prievartaudami mažylius vaikus, vardan savo įgeidžių patenkinimo, apgaudinėdami kitus, kokius postus beužimdami, siekdami sau naudos, ir tuo pačiu užsidengdami nuo Tavęs, nuo visos kūrinijos Tavosios šeimos šviesos, nes jie nesuvokia, kad eina prieš Tavo valią.
Mes vakar, po Urantijos grupės užsiėmimo, kalbėjomės, ir mano vienas sielos brolis paklausė, kas yra Tavoji valia? Kaip mes ją turėtume vykdyt? Ir aš pasiūliau, kad kitą kartą mes galėtume padiskutuoti šita tema, bet aš noriu dabar Tavęs paklausti, Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Sese, kas yra Tavoji valia? Kaip ją mes turime vykdyti, kiekvienas, kada yra tokia įvairovė mūsų, kada toks skirtingas dvasinis lygis, kai mes taip skirtingai suprantam. Kas yra Tavo valios vykdymas? Ar išvis galima kažką apibendrinti tokioj margoj ir tamsioj aplinkoj, kai atrodo, niekas ir nemąsto apie tai, kad iš širdies vykdytų Tavo valią, nesiekdami savų, kažkokių, interesų įgyvendinimo, patenkinimo?
Aš esu pasirengęs šitą, Tavąjį mokymą, perduoti savo lūpomis garsiai, kad ir kiti mano sielos broliai ir sesės galėtų išgirsti Tavąjį mokymą.
------------------------------
Begalinė Dvasia:

Mano mylimi vaikai, Mano jaunesnieji broliai ir sesės dvasioje, jūs esat dvasios taip pat.

Nežiūrėkit į savo materialų apvalką. Žiūrėkit kas yra jūsų viduje.

Ir Manoji valia yra Tikrovė. Toji Tikrovė, kuri atsiveria prieš jūsų žvilgsnį, kada jūs atsiveriat Mums, kada jūs pajuntate iš savo vidaus, kad ESAME MES – tikri, gyvi, jūsų viduje, ir tada prisipildote gėrio, meilės, gailestingumo, ir norite spinduliuoti lygiai tais pačiais meilės, gėrio, gailestingumo virpesiais ir visiems savo sielos broliams ir sesėms.

Jūs norite likti ramybės būsenoje. Jūs norite likti tyloje. Ir tai jau yra Mūsų valios vykdymas.

Kada jūs esate tie tikrieji, Mūsų padovanoti, kaip asmenybės besiskleidžiantys vis stipresniu, stipresniu daigeliu, vidiniai aš, jūs negalite skleistis nevykdydami Mūsų valios.
Jeigu jūs pašvenčiate, nors akimirką pagalvojate apie Mus, jau jūs vykdote Mūsų valią.
Jegu jūs nors akimirką pažvelgiate į dangų su MEILE, jau jūs vykdote Mūsų valią.

Jeigu jūs nors akimirką pažvelgiate į vaiką ir jam pareiškiate, nors mintyse, GAILESTINGUMĄ, jeigu tam vaikui reikalinga suteikti pagalbą, kada motina jį skriaudžia, bet jūs nedrįstate prieiti ir paguosti tą vaiką, net ir tokiu atveju, mintyse užjautę vaikutį, jau vykdote Mūsų valią.

Žinokite, Mūsų valią kiekvienas iš jūsų galite vykdyti kiekvieną akimirką, vis labiau, ir labiau šviesindami, skaidrindami savo mintis. Šitos mintys yra iš Mūsų. Ir kuo skaidresnė yra mintis, tuo, žinokite, ji yra tikresnė, yra iš Mūsų, ne iš jūsų pasąmonės, bet iš Mūsų. Ir tuo jūs jau vykdote Mūsų valią. Tačiau, kada jūs prisipildote Mūsų skaidrių minčių savo viduje, o tos mintys išreiškia Mūsų virpesius, kurie yra jūsų viduje, tada šitie, kupini Mūsų meilės, virpesiai, kurie yra iš tikrųjų GYVI, pradeda iš vidaus jus kutenti, ir jūs norite padaryti gerą veiksmą. Ir štai šita Mūsų valios vykdymo pasireiškimo akimirka įprasmina jūsų pirmąjį tarnystės veiksmą, kurį suteikiate kitam savo sielos broliui, ar sesei.
Šitaip jūs pasireiškiate tarnaudami Mūsų kūrinijos visai šeimai, jos labui, tuo pačiu ir savo labui, nes kiekvienas darbas, kurį jūs atliekate su meile ir nuoširdumu, niekada neprapuola.

Nors Mūsų kūrinija turi nuostabų spindėjimą, tačiau šitame spindėjime jūsų gėrio darbas, per visą amžinybę, išsaugo jūsų tapatumo neprarastą, meilės kupino, akinančio baltumo, spindėjimo, ir gyvybingumo išraišką.
Ir šitoji išraiška bus prieinama per visą amžinybę kiekvienam iš archyvų.
Jūa bet kada sužinosite apie savo gerus darbus, kuriuos darėte, darote, ir darysite šitame pasaulyje, ar kituose pasauliuose, jeigu jums kils toks poreikis apie savo darbus ką nors prisiminti ir sužinoti.

Tačiau kada jūsų aplinka yra tamsi, kurioje yra tiek daug skausmo ir kančios, kada šitoji tamsi aplinka gniuždo jus iš vidaus, net jūsų ir noras nepasiduoti tokiai aplinkai, jau yra Mūsų valios vykdymas.

Jūs neturite manyti, kad Mūsų valios vykdymas, tai yra milžiniški, didingi žygdarbiai, apie kuriuos turi sužinoti visa jūsų planetos žmonija.

Apie kiekvieną iš jūsų darbų žinau Aš. Nes nė vieno darbo, nė vienos minties jūs negalite atlikti be Manosios žinios.

Dėl to, žinokite, jūs viską, ką darote Mūsų labui, darote su Manąja žinia, tačiau savo laisva valia.

Ir dėl to ženkite drąsiai šituo Gyvuoju Keliu, vykdydami Mūsų valią vis drąsiau, ir drąsiau, nes jūs įprasite didesniu žingsniu žengti šituo Gyvuoju Keliu, kuris taps jums tvirtesnis, ir jūs pamatysite, kad šitas žingsnis jums patiems teikia pasitenkinimą, nes jame jūs augate, ir, juo žingsniuodami, jūs vis stipriau ir stipriau pasitikite Mūsų vedimu iš vidaus.

Šitaip jūs leisite ir jūsų tamsiai aplinkai sužinoti, kad yra iš viso Mūsų Gyvoji Valia, ne vien tiktai ką supranta ta aplinka, kad galima, padarius blogą darbą, pridengti mūsų šviesos ir meilės vardu.

Tai nebus Mūsų valia. Mūsų valia yra atvira visiems. Nereikia pridengti jokiais gražiais žodžiais. Nereikia jokių ritualų, jokių dogmų, kurie pridengtų jūsų veiksmus, nes Mūsų valios vykdymas priklauso nuo jūsų minčių, nuo jūsų motyvų. Tik kada jie yra skaistūs ir šviesūs, nes jūs juos gaunate iš Mūsų, tik tada jūs vykdote Mūsų valią.
Jūs galite nuveikti didingus darbus, tačiau jeigu jie bus suteršti neskaisčiais motyvais, jie nebus Mūsų valios vykdymas, nors kitiems tai ir bus padaryti geri darbai. Bet jums tai nebus Mūsų valios vykdymas.

Štai dėl ko taip reikalingas Gyvas jūsų ryšys su Mumis.

Mes jau ESAME jūsų viduje. Jums jau nebereikia prašyti, kad Mes ateitume jums į pagalbą.
Mes ESAME jūsų viduje, ir pagalba jums suteikta. Tik atsiverkite Mums, ir tai jau bus Mūsų valios vykdymas.

Imkite šitą pagalbą, ir tai jau bus Mūsų valios vykdymas.

Suteikite šitą pagalbą kitiems savo sielos broliams ir sesėms, kurie nežino, kad tokia pagalba jau yra jiems suteikta; ir prašo šitos pagalbos, melsdami.

Ir tai jau bus MŪSŲ VALIOS VYKDYMAS.
------------------------------------
Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Sese, už šitą mokymą. Ačiū Tau už meilę, už gėrį, ir išmintį. Aš meldžiu, kad mes neštume šitą išmintį ir tarnystę vieni kitiems be baimės ir pasitikėdami Tavo vedimu iš vidaus. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
------------------------------------------
Mielieji, šis mokymas leis kiekvienam iš mūsų pažvelgti, kaip ir kur mes, kiekvienas, vykdome Tėvo ir Rojaus Trejybės valią, kiek mes patys NORIME ją vykdyti DAR DAUGIAU. IR TUO PAČIU JIS PADĖS MUMS PAŽVELGTI Į SAVO VIDŲ IR PASIKALBĖTI SU PAČIU SAVIMI, KAIP SEKASI ŠIOJE SFEROJE. O DAR GERIAU PASIKALBĖTI SU TĖVU IR PASIPASAKOTI, KAIP SEKASI VYKDYTI JO VALIĄ KASDIEN, KOKIOS KYLA KLIŪTYS, KOKIE SUNKUMAI, KAS TRUKDO, KAS PADEDA IR SKATINA JĄ VYKDYTI DAR GERIAU.

Ir šis NUOŠIRDUS POKALBIS-MALDA taip pat jau bus TĖVO VALIOS VYKDYMAS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas