Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Šeima, vaikai > Tėvo mokymas-atsakymas dėl mūs... >

Tėvo mokymas-atsakymas dėl mūsų jauniausiųjų dvasinių brolių, 2010 11 06

Tėvo mokymas-atsakymas, perteiktas Rojaus Trejybės šventovėje, 2010 11 06

Rojaus Trejybės gyvąją šventovę Vilniuje lanko daugiau kaip dvidešimt žmonių. Vienas iš jų pradėjo atsivesti savo du sūnus – Eliją – dešimties metų, ir Emanuelį – dvylikos. Jų abiejų dvasinis mąstymas toli pranoksta ne tik jų bendraamžių mąstymą, bet net ir suaugusiųjų, kurie nenori nuoširdžiai patirti Rojaus Trejybės.

Šiandien pirmą kartą per mūsų gyvąją komuniją su Rojaus Trejybe garsiai meldėsi Emanuelis. Ir kokia buvo šviesi ir ryški jo malda, kad man ėjo ašaros. Ir ne tik man. Jo malda mus taip giliai sujaudino, malda už kitų atsivėrimą Rojaus Trejybei, malda už vaikus, kad jie taip pat atsivertų Rojaus Trejybei. Būtent dėl to vidinio ir gyvo virpesių ryšio tarpusavyje, kuris mus suvienijo su Kūrėju ir tarpusavyje, ir tuo mus taip giliai sujaudino, buvo Violetos prašymas, kad Tėvas suteiktų mokymą.

Violeta:

Mylima Rojaus Trejybe-Pirmasis Šaltini ir Centre-Tėve, šiandien – toks gyvas ir jaudinantis patyrimas mus palietė giliai dvasioje, ir aš kreipiuosi į Tave, kad suteiktum mokymą, skirtą būtent jauniausiems mūsų broliams dvasioje.

Algimantas:

Mylimas Tėve, aš esu pasirengęs pagarsinti Tavo mokymą, skirtą mūsų jauniausiems dvasiniams broliams – Elijui ir Emanueliui.

Tėvas:

Mano mylimieji vaikai, Aš garbinu jus, kaip ir jūs garbinate Mane, garbindami Mus, Tris. Manoji meilė liejasi jums, kada jūs, iš tikrųjų, per garbinimą, nuraminate savo žmogiškąjį, tą žemąjį, protą, kuris jus trikdo, niekada nesuteikia ramybės, visą laiką siekia dar didesnių materialių turtų, materialių postų, materialios įtakos, materialaus populiarumo, materialios galios, ir tada jūs pavargstate; pavargstate, nes jūsų jėgos senka, energija silpsta, jūs pradedate vysti iš vidaus, jus užpuola materialios ligos, jūs prisimenate savo materialų amžių.

Man nėra materialaus amžiaus.

Aš nematuoju jūsų gyvenimo metų tėkme.

Todėl Man nėra – jūsų samprata – jaunų, mažų Mano vaikų.

Aš visą kūriniją laikau savajame glėbyje, ir visi yra Mano vienodai mylimi. Aš neišskiriu jūsų nė vieno, kadangi Mano meilė vienodai apkabina kiekvieną iš jūsų. Aš negaliu suteikti išskirtinio mokymo tiems, kuriuos jūs laikote savo jaunesniais, mažesniais dvasiniais broliais ir sesėmis.
Manuoju žvilgsniu žvelgiant – jūs esate amžinybėje. Amžinybėje nebėra metų. Jūs esate visi pasiekę Rojų; pasiekę, nors tarp šito realaus patyrimo, kada stovėsite Mūsų akivaizdoje, įsiterps milijardų milijardai metų, ir milijardai šviesmečių, keliaujant kosmine erdve. Tačiau manuoju žvilgsniu – jūs visi este jau Mūsų akivaizdoje – Rojuje.

Todėl Aš jums visiems suteikiu tą patį mokymą. Tiktai jūsų menkas patyrimas dvasiniame kelyje iškart išskiria tą, kuris yra dar be patyrimo - žmogiškuoju pavidalu žvelgiant, ir šituo žmogiškuoju požiūriu vertinant – jis yra dar vaikas, nesubrendęs, neturi išmintingų sampratų, nes – trumpas patyrimas šitame pasaulyje; tiktai pati pradžia šito evoliucinio žingsnio į amžinybę. Todėl jus stebina, stebina tos gilios mintys, stebina jų sakomi žodžiai.

Tačiau jūs ne kartą esate girdėję, kada atsiveriate Mums, per šitą atsivėrimą Mes jus pripildome išminties, pripildome energijos, pripildome meilės gyvų PATIRIAMŲ virpesių. Mes ne tiktai šito pripildome jus. Mes pripildome jus idėjų, kurias galite įgyvendinti šitame materialiame pasaulyje, kad pagerintumėte materialios civilizacijos vystymąsį į priekį. Šiandien jūs šituo INSTRUMENTU nesinaudojate. Todėl jus ir stebina žmogiškojo vaiko lūpomis tariami šviesos žodžiai, reiškiamos šviesos mintys, sampratos.
Juk tos mintys ateina iš Mūsų.

Todėl nematuokite savo dvasinių brolių ir sesių materialiais metais.

Neskaičiuokite, KIEK nugyvenote - daug ar mažai.
Atsiverkite Mums ir gyvenkite PRASMINGAI KIEKVIENĄ AKIMIRKĄ.

Kiekvienas gyvenimo tarpsnis turi vertės, jeigu jis yra pripildytas MŪSŲ MIELĖS KOKYBĖS, ir JŪSŲ VEIKSMŲ SU MUMIS.

Jūs turite atkreipti dėmesį į savojo gyvenimo KOKYBĘ, ne į KIEKYBĘ, ne į fizinį amžių, bet KAIP tas fizinis amžius yra PRIPILDOMAS MŪSŲ TURINIU, ir KAIP JŪS TĄ TURINĮ PANAUDOJATE VIENI KITŲ LABUI, IR MŪSŲ LABUI.

Juk jūs, dvasinėje komunijoje, jau tiek pripildėte Mūsų gyvų meilės virpesių, kad jūsų žvilgsnis nebeįsitenka jūsų planetoje. Jūs siekiate susiliejimo su Mumis apkabindami visą kūrinijos dvasinę šeimą. Štai kiek jūs IŠPLĖTĖTE SAVO žmogiškąjį požiūrį, vertinant jūsų dvasinių brolių ir sesių, kurie neina gyvuoju keliu, požiūriu. Jie jūsų kokybės nebegali įvertinti, nes ji yra perdaug spindinti jiems, perdaug akinanti juos, nors tai yra tikroji Mūsų pasireiškimo kokybė jūsų aplinkoje.

Todėl būkite drąsūs ir ryžtingi, nebijodami gyventi tiesoje kiekvieną akimirką. Ir, atsidavę Mūsų vedimui iš vidaus, jūs patirsite, kad šita gyvenimo kokybė jus pačius stiprina iš vidaus.
Kuo ryžtingesni, drąsesni būsite savo aplinkoje, tuo galingiau ją veiksite. Su Mumis jūs esate iš tikrųjų toji šviesa, kuri ir paveiks aplinką.
Be jūsų Mes esame bejėgiai.
Kam gi Mes sumanėme evoliuciją ir jus, kaip evoliucijos reiškėjus, jeigu jūs neišreiškiate Mūsų šviesos?
Kaip ta tamsa pavirs į šviesą?
O jeigu jūs esate atsirėmę į Mus, gyvenate Mumis, tai ko jūs bijote, turėdami Mus SAVYJE, ir jau PATYRĘ Mus savyje?
Juk jūs sakote – su Mumis įmanoma VISKAS. Mes esame Rojaus Trejybė, kuri yra VISAGALĖ. Tai KODĖL tada jūs esate NERYŽTINGI, kupini baimės veikti savojoje aplinkoje Mūsų šviesa?
Atsiduokite Mums. Pagarbinkite, pasimelskite Mums asmeniškai, kad nusiramintų jūsų tas lakstantis žmogiškasis protas, ir tada, nurimęs, jis prisipildys Mūsų meilės virpesiais ir išmintimi, ir tada jūs išmintingai pasireikšite toje aplinkoje, kad paveiktumėte ją Mūsų šviesa.
Tai yra paprasta. Genialumas – jūs gi sakote – yra paprastume; ir jūs veiksite genialiai tą aplinką, net ir taip, kad ta aplinka nesusierzintų.

Todėl, Mano mylimieji vaikai, Aš jums sakau tai, kad stiprinčiau jus visus. Stiprinčiau. O kiekvieną iš jūsų Aš pasiekiu iš vidaus, ir kiekvienam iš jūsų Aš suteikiu - per jūsų atsivėrimą Man – šviesą ir išmintį.
Gyvenkite ja, bet visą laiką būkite su Mumis gyvajame ryšyje.
Tada šitoji šviesa taps jūsų šviesa. Nors Man ji jau ir DABAR yra JŪSŲ šviesa, ir per per visą amžinybę yra jūsų šviesa, nes ji yra skirta jums.
Tokia yra Mano meilė.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šį mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
-----------
Nuoširdus ačiū Violetai už Tėvo šito mokymo įrašą ir išrašymą, kad galėtume jį skaityti visi norintys.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2010-11-12 12:49:24