Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Šeima, vaikai > Tėvo mokymas apie vaikų auklėj... >

Tėvo mokymas apie vaikų auklėjimą, mitybą, gydymą, 2011 03 26

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave ir šlovina visa savo atsivėrusia dvasios gelme, nes būtent JŪS TRYS ESATE MANO – IR KIEKVIENO – TĖVAI ir padovanojote man, kaip ir KIEKVIENAM – asmenybę, kuri ir yra dvasinė, o ne materiali ar morontinė-siela. Aš garbinu iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų TAVOJI valia. Amen.

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, šiandien sulaukiau vienos iš savo dvasios sesių prašymo, kreiptis į JUS mokymo apie vaikų AUKĖLJIMĄ NUO PAT KŪDIKYSTĖS, ape mitybą, ir kaip gydyti susirgusius, ir kaip tėvai gali juos paskatinti eiti GYVUOJU keliu?
Kadangi klausimai visi yra tokie gilūs, tai kiekvienam iš jų tu gali suteikti po ATSKIRĄ MOKYMĄ, tačiau dabar aš prašau tavęs, kuris iš jūsų Trijų Rojaus Trejybės ASMENŲ jį suteiksite, sujungti tai į bendrą mokymą apie mūsų ryšį su VAIKAIS?
Aš esu pasirengęs tavo suteikiamą mokymą užrašyti ir pateikti mūsų svetainės Forume VISIEMS.

Tėvas:

Mano mylimiausias sūnau, kaip ir VISI Mano – ir MŪSŲ – mylimiausi sūnūs ir dukros, AŠ ESU PIRMASIS ŠALTINIS IR CENTRAS, KURĮ JŪS VADINAMTE TĖVU.

Aš suteiksiu tau šį mokymą, kad galėtumm juo apšviesti kitus savo dvasios brolius ir seses, Mano pačius mylimiausius vaikus.

Aš esu Meilės Šaltinis ir Centras, ir esu toks Šaltinis ir Centras visai kūrinijai, todėl Manoji meilė – paskleista iš MŪSŲ TRIJŲ – aprėpia visą kūriniją ir ji – tik ji VIENINTELĖ – tegali jums užtikrinti ir jūsų vaikų auklėjimą ir sveiką gyvenseną materialiu pavidalu, ir Mano jiems suteikiamą mitybą jau nuo pat jūsų atsivėrimo Man ir vaisiaus pradėjimo Manosios dukros įsčiose. Jau nuo pat tos akimirkos Aš maitina savo naująjį sūnų ar dukrą Savo Mele, per Man atsivėrusią ir iš Manęs geriančią šitą gyvą meilės virpesių nektarą Mano dukrą – būsimąją kūdikio motiną.

Šiandien jums dar labai sunku suvokti VIENOVĘ Manojoje kūrinijoje DVASIOS PAGRINDU, nes jūsų aplinka to nedemonstruoja, todėl ir VISIEMS suteikti TOKIO mokymo, kokį aš suteikiu ASMENIŠKAI TAU, negaliu, nes tas dvasinis kitų Mano vaikų, ir tavo dvasios brolių ir sesių, sąmonės lygis negalėtų tokio mokymo priimti be baimės ir pasipriešinimo. Todėl tai, ką dabar sakysiu per tave tavo dvasios broliams ir sesėms NETAIKYTINA TAU, gaunančiam iš Manęs mokymus asmeniškai pagal tavo sąmonės sampratas; todėl tu turi žinoti, jog ŠIS mokymas jokiu būdu NEPANEIGIA tau ASMENIŠKAI mūsų suteikiamų mokymų; ir dėl to tu turi vadovautis TAU ASMENIŠKAI suteikiamais mokymais, o KITUS mokyti pasiremdamas ŠITUO mokymu, skirtu VISIEMS.

Kada jūs laukiate savojo kūdikio – kaip mylintys ir žemiškieji būsimieji tėvai – tada jūs jaučiate savo viduje GILUMINĘ meilę savo būsimajam kūdikiui. Ir jeigu jūs atsiveriate Man – ir Mano kitiems Dviems Lygiaverčiams Rojaus Trejybės Asmenims – toji meilė įgauna DVASINĘ KOKYBĘ VISŲ ATŽVILGIU, NET TIK LAUKIAMO VAIKELIO ATŽVILGIU. Tokia milžiniška NAUJA KOKYBINĖ samprata per gyvą ir kasdienį atsivėrimą Man peraugą į PATIRIAMĄ PALAIMOS BŪSENĄ JŪSŲ DVASIOS VIDUJE – JŪSŲ DVASINIO ASMENS VIDUJE. Ir šitoji būsena PAMAITINA jūsų būsimąjį kūdikį MANĄJA IR GYVĄJA MEILE – KOSMINIAIS ENERGETINIAIS VIRPESIAIS – TIESIAI IŠ MŪSŲ TRIJŲ IR ESANČIŲ ROJUJE.

Todėl ŠITOKIA gyvybine energija maitinamas vaisius-embrionas visada augs sveikas ir stiprus, net ir toks, koks yra Mano sumanytas – kad augtų meilėje ir šviesoje – mylinčioje ir mylimoje žemiškoje šeimoje tarp Mane mylinčių ir Man atsivėrusių Mano vaikų, kurie naująją gyvybę kūrė DRAUGE su Manimi, o dabar DRAUGE su Manimi-Mumis rūpinasi jos pamaitinimu Manąja meile.

Manoji meilė yra tas PAGRINDINIS maistas ir vaistas nuo bet kokio nepritekliaus – tiek fizinio maisto stygiaus, tiek emocinių sukrėtimų ir iškrypimų. Ir dar daugiau – ji yra pagrindinė APSAUGOS GYVA PRIEMONĖ, KAD NEPATIRTUMĖTE JUMS NEMALONIŲ IR SKAUSMINGŲ PATYRIMŲ, TUO PAČIU IR GIMĘS KŪDIKIS BŪTŲ NUO JŲ APSAUGOTAS JŪSŲ GYVO RYŠIO SU MANIMI DĖKA.

ŠITAIP sulaukus MŪSŲ BENDROMIS MEILĖS PASTANGOMIS SUKURTOS NAUJOS GYVYBĖS, JEIGU JŪS IR TOLIAU LIKSITE GYVAME RYŠYJE SU MANIMI, TAI JUMS ŠIS GYVAS RYŠYS PATS DIKTUOS IŠ VIDAUS MEILĖS PULSAVIMĄ VISIEMS MANO TVARINIAMS, TODĖL JŪS PATYS PATIRSITE, KOKIA YRA NUOSTABI MANOJI KŪRINIJA, IR JOS VISI GYVENTOJAI.

Šis gyvas ryšys jums suteiks vis didėjantį PASITIKĖJIMĄ ir Manimi, ir savo pačių jėgomis, nes jūsų PATYRIMAS JUMS PATVIRTINS JŪSŲ PAČIŲ PASVEIKIMĄ IŠ ĮVAIRIŲ NEGALAVIMŲ, KURIE IKI TOL GALĖJO NEGAILESTINGAI KANKINTI JŪSŲ FIZINĮ PAVIDALĄ. Kada meilė įsiviešpataus jūsų viduje TIEK, kad jūs patys nebegalėsite be jos gyventi nė akimirkos, kada ji veršis iš jūsų per kraštus ir veršis visiems vienodai, tada jūsų tokią virpesių BŪSENĄ taip pat jaus ir jūsų kūdikis; ir jis jaus iš jūsų sklindančią gyvą meilę visiems SAVĄJĄ VIDINE RAMYBE. Todėl būtent ŠI RAMYBĖ maitins kūdikį DAUGIAU negu bet koks materialus maistas. Tuo tarpu jūsų viduje pulsuojanti gyvoji meilė jums leis paliudyti iš vidaus, kad jūs ir patys negalite maitintis, ir maitinti kūdikio, tokiu maistu, kuris jam būtų kenksmingas. O bet kokios neigiamos emocijos – pyktis, pagieža, pavydas, kerštas, savęs aukštinimas, kitų menkinimas, ir bet kokios kitos neigiamos apraiškos, net maža dalele suaižančios – ir net sunaikinančios – ramybės-palaimos BŪSENĄ, taip pat apnuodija ir motinos krūtyse esantį kūdikio maistą-pieną.

Kadangi Manoji kūrinija remiasi DVASIOS PAGRINDU, IR JOS MEILĖS GALIA, tai ir Mane pamilęs Mano vaikas NEBEGALI ir savęs maitinti atimdamas gyvybę kitam tvariniui. Todėl VEGETARIŠKA mityba yra būtent TOJI mityba, kurioje yra Manosios MEILĖS DAUG DIDESNIS PASIREIŠKIMAS IR IŠSISKLEIDIMAS negu atimant gyvybę gyviems Mano tvariniams, kurie patys gali judėti ir priimti SAVO pačių SPRENDIMUS, KAD SAVE APSAUGOTŲ NUO SUNAIKINIMO.

Šiandien dar labai nedaug Mano vaikų PASITIKI VEGETARIŠKA MITYBA KAIP MANO JIEMS SUTEIKTA MITYBA, KAD JIE BŪTŲ SVEIKI IR STIPRŪS DRAUGE SU MANIMI KURTI GĖRIO IR ŠVIESOS KASDIENĘ ŠVENTĘ SAVYJE IR MANYJE, IR JA GYVENTI SAVO IŠORINĖJE APLINKOJE.

Tačiau TIE, iš jūsų, kurie šį mokymą SUPRASITE IR JUO VADOVAUSITĖS, ir patys ATSISAKYSITE GYVULINIO MAISTO, patys galėsite PATIRTI savo kūno stiprėjimą ir sveikimą, o tai jums taip pat leis PATIRTI didesnį DŽIAUGSMĄ, kuriuo jūs spinduliuosite savo mažyliui vaikeliui. Ir jis nuo TOKIO maisto – be kito Mano tvarinio atimtos gyvybės – taip pat augs daug žvalesnis, vystysis kaip sveikas ir stiprus – savojo amžiaus – Manasis sūnus ar dukra.

Tačiau jūs negalėsite šitaip maitinti – sveikai maitinti – savojo vaikelio, kol PATYS SAVOSIOS MITYBOS DAR BŪSITE NEPAKEITĘ, nes jūs patys Manuoju žodžiu NEPASITIKĖSITE. Ir dar daugiau, nežinosite nuo ko pradėti tokią mitybą savo vaikeliui. O toks pasimetimas ir baimė jūsų pačių viduje, žemins jūsų sąmonės energetinius virpesius, kuriuos taip pat jaus ir jūsų mažylis.

Štai kodėl Manoji kūrinija, būdama GYVOJI KŪRINIJA, TURI REMTIS Į MANO IŠMINTĮ IR SAVO PATYRIMĄ, O NE Į MOKSLINES KNYGAS, KURIOS PARAŠYTOS MANO TAIP PAT VIENODAI MYLIMŲ VAIKŲ, BET KURIE PATYS NĖRA IŠMINTINGI, NORS IR PROTINGI. Todėl jų protingi samprotavimai ir išvedžiojimai yra vienas kitam prieštaraujantys, o jų milžiniškos lavinos šiandien nepajėgia sustabdyti niekas. Todėl niekas ir negali sulaukti šviesos mokymų ir mitybos klausimais, kurie aktualūs visiems – seniems ir jauniems, sveikiems, ir ligotiems, turtingiems ir vargšams.

Kada JŪS PATYS gyvensite ATSIVĖRĘ Man, tada jūs NATŪRALIAI NUGYVENSITE SAVO GYVENIMĄ ŠITAME PASAULYJE SU MANIMI. Jums nereikės nieko daugiau ieškoti ir skaityti, JEIGU GYVENSITE MANIMI, nes jūs skaitysite MŪSŲ BENDRĄ GYVĄJĄ TIKROVĖS IR GYVENIMO KNYGĄ.

Ir TOKĮ GYVENIMĄ matys jūsų mažylis nuo pat pirmųjų suvokimo akimirkų. Jis IMLIAI atsivers kiekvienam jūsų meilės virpesiui ir jūsų su meile ir kantrybe suteikiamam mokymui apie Mane ir jūsų ryšį su Manimi ir jūsų mažylio vietą šitoje dvasinėje MŪSŲ BENDROJE IR VIENOJE ŠEIMOJE.

Jūsų mažylis ŠITAIP – nuo pat mažumės – ir bus GYVAJAME KELYJE, NES JŪS ŠITO KELIO MOKYSITE NE TEORIŠKAI, BET SAVO GYVENIMU IR ATSIDAVIMU MAN DRAUGE GYVAI DALINSITĖS SAVO PATYRIMU, MOKYDAMI MAŽYLI NE TEORIŠKAI, BET PRAKTIŠKAI-PATIRTIŠKAI GYVENTI SAVO GYVENIMĄ KAIP SŪNUI AR DUKRAI – TIK NEBE JŪSŲ, BET MŪSŲ – o jūsų dvasios broliui ar sesei.

Jeigu Aš jums dabar pradėčiau mokyti ką jūs turite daryti vakare, o ką ryte, tai jūs ir manysite, kad tik šitaip ir tegalite elgtis ryte ar vakare.

Todėl Aš jums suteikiu mokymą TOKĮ, kurį kiekvienas prisitaikysite pagal kiekvieno asmeninį gyvą atsivėrimą Man. Ir jūs patys PATIRSITE IŠ MANĘS, KOKIE JUMS REIKALINGI MAISTO PRODUKTAI, IR JUOS NAUDOSITE SAVO IR SAVO MAŽYLIO MAITINIMUI.

Nėra specialaus maisto mažyliui nustojus jį maitinti iš motinos krūties. Tai tik jūsų klaidinga samprata. Vienintelė išlyga jūsų mažyliui yra ta, kad maistas turi būti VISADA paruoštas prieš valgį, ir neturinčiam dar dantukų mažyliui jis turi būti augalinio maisto tyrelės pavidalu, o ne kąsnių.

Ir jūs savo maitinimu DRAUGE su Manimi patys PATVIRTINSITE, kad šito Mano mokymo žodžiai buvo tikri ir teisingi, kada patys pradėsite taikyti šį mokymą savo gyvenime su Manimi.

Todėl jūsų Man atsivėrusi dvasia – jūsų asmenybė – tikrasis jūsų dvasinis aš, kurį ir padovanojau jums kiekvienam, kad gyventų sveikas ir šviesus su Manimi, - įgaus vis didesnį PASITIKĖJIMĄ MANIMI, ir jis pats pradės KURTI – TAIP PAT DRAUGE SU MANIMI – ĮVAIRIUS PATIEKALUS. IR KIEKVIENAS PATIEKALAS BUS VIS SU NAUJU SKONIO ATSPALVIU, NES KŪRĖJAS, O JUK MES KURSIME JUOS DRAUGE, NIEKADA NESIKARTOJA, VISADA JIS KURIA ORIGINALĄ, KOPIJŲ KURTI NĖRA REIKALO KŪRĖJUI.

Maistas yra susijęs su fizinio kūno sveikata, kaip ir fizinis kūno apkrovimas taip pat yra susijęs su sveikata. Todėl jau tik gimęs kūdikėlis gali – ir turi – būti mankštinamas su MEILE ir MANIMI, kad nuo pat mažumės turėtų atsparumą bet kokiems fiziniams krūviams, kada jis jau bus suaugęs, ir kada Mano jam suteikiami iššūkiai pareikalaus jo valios sprendimų ir jų įgyvendinimo fiziniu veiksmu.

Būtent dėl to, kad Manoji kūrinija yra GYVA IR VIENTISA, O NE SUSKAIDYTA, todėl negalima žvelgti ir į Man pateiktus klausimus kaip visiškai izoliuotus, nes negalima maitintis sveikai be ATSIVĖRIMO MAN, KAD IR KOKĮ SVEIKĄ MAISTĄ VARTOTUMĖTE.

Aš jau prieš tai jums sakiau, kad MANOJI MEILĖ YRA PATS GYVYBINGIAUSIAS MAISTAS, TODĖL BE ATSIVĖRIMO MAN JŪS TEGAUSITE TIK MATERIALAUS MAISTO TEIKIAMĄ ŠEŠĖLĮ, O TIKROSIOS GYVYBINĖS ENERGIJOS JUMS IR PRISTIGS, DĖL TO JUMS KILS DAUGYBĖ LIGŲ, NET IR JAUNAME AMŽIUJE.

O atsivėrimas Man reiškia KOMUNIJĄ SU MANIMI – INTYMŲ IR ARTIMĄ BENDRAVIMĄ, PASIKALBĖJIMĄ SU MANIMI, KAD JŪS PAJAUSTUMĖTE MANO JUMS JAU SUTEIKTA RAMYBĘ NET IR VALGYDAMI MATERIALŲ MAISTĄ, IR JAUSDAMI JO DIEVIŠKĄ MANO JUMS SIUNČIAMĄ SKONĮ.

Todėl prie maitindami tiek kūdikį – net ir motinos pienu – tiek ir jam jau duodami kitokį maistą, PASIMELSKITE – ATSIVERKITE MAN. Tai NURAMINS IR JUS, IR KŪDIKĮ.

Kai šitaip jūs kaskart prieš valgį įprasite melstis, jūsų augantis vaikutis, kuris yra labai imlus, nes jo pasąmonė dar nėra užteršta, pats matydamas daug greičiau pasisiūlys pasimelsti prie stalo už visus. Suteikite jam šitą galimybę, nes tai stiprins ne tik jo ryšį su Manimi, bet ir jums teiks giluminę palaimą iš vidaus. O juk tai ir yra GYVASIS KELIAS, kuriuo einate jūs, o jūsų pėdomis seka jūsų auganti atžala.

Štai kodėl atsirėmę VIEN TIK Į MANE JUS PATYS PATIRSITE IŠ MANĘS JUMS SUTEIKIAMUS MOKYMUS, KOKS GI JUMS REIKALINGAS MAISTAS BŪTENT TĄ JŪSŲ SĄMONĖS AKIMIRKĄ, KAIP IR JŪSŲ KŪDIKIUI.

O gydymo jūsų vaikučiui NEPRIREIKS JOKIO, NES JIS AUGS SVEIKAS, KADANGI NĖRA MANOJI MEILĖ TOKIA, KAD JĄ GALĖTŲ NUSTELBTI VIRUSAI AR BAKTERIJOS.

AŠ ESU SVEIKATOS IR ŠVIESOS ŠALTINIS, TODĖL RŪPINKITĖS SAVO RYŠIU SU MANIMI, IR NEGALVOKITE APIE LIGAS, KURIŲ JŪS NETURĖSITE, KAIP IR JŪSŲ VAIKELIS, JEIGU ŠITĄ GYVOSIOS UPĖS VAGĄ NUOLAT IR NUOŠIRDŽIAI GILINSITE IR VALYSITE. O tai jau priklauso nuo jūsų. Tačiau kiekviena jūsų NUOŠIRDI PASTANGA sulauks ATLYGIO. Ir jį patirsite savo sveikata ir palaima.

Ačiū tau, mylimas Tėve, Pirmasis Šaltini ir Centre, už tokį puikų mokymą. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
---------------------------------
Mielieji, kiekvienas iš ŠITO MOKYMO PASISEMKITE PAGAL SAVO GYVĄ ŠVIESĄ, KURI JAU YRA JŪSŲ VIDUJE IŠ ROJAUS TREJYBĖS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
Algimantas
2011-03-26 20:13:04