Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Šeima, vaikai > Tėvo mokymas apie vyrus ir mot... >

Tėvo mokymas apie vyrus ir moteris, perteiktas Rojaus Trejybės šventovėje, Kaune, 2011 03 13

Tėvo mokymas, suteiktas Rojaus Trejybės šventovėje Kaune, 2011 03 13

Dalia:
Mylimas Tėve, aš šiandien noriu prašyti mokymo, kadangi mano sielos brolis Vytautas, išreiškė tokią mintį, kad moteris savo kūdikiui duoda labai daug blogo, daugiau blogo, negu vyras, ir mane stebina šitokia mintis, kadangi mano sielos brolis yra gyvajame kelyje. Aš noriu mokymo, kuris išsklaidytų šitas abejones ir tokią nuostatą, kad moteris yra prastesnė, kad moteris yra mažiau tobula. Net devynioliktame amžiuje, mūsų europinėje dalyje, vyrai diskutuodavo, “šviesūs vyrai“ – kabutėse – diskutavo ar moterys turi sielą.

Aš noriu, Tėve, kad Tu išsklaidytum šitas abejones, kad neliktų jokių dviprasmybių, kad paskaitęs šitą apreiškimą, ne tik mūsų gyvajame kelyje dalyvaujantys vyrai ir moterys, bet ir musulmonui , neliktų dviprasmybių.

Algimantas:

Mylimas Tėve, aš kreipiuosi į Tave su tuo pačiu savo dvasios sesės, Dalios, klausimu, ar iš tikrųjų , kaip kurie gali pasakyti, moters pasąmonė yra labiau užteršta, negu vyro, ji padaro daugiau žalos vaikui, negu vyras, ar priešingai – vyro labiau užteršta pasąmonė, ir jis pridaro daugiau vargų kitiems? Esu pasirengęs Tavąjį mokymą perteikti garsiai, kad išgirstų jį ir kiti, ir susipažintų su juo, kada jis bus patalpintas mūsų svetainės Forume.

Tėvas:

Mano mylimas sūnau, Aš tave šlovinu ir garbinu, kada tu atsiveri Man.
Jus visus myliu ta – Savo – DIEVIŠKĄJA meile; vienodai myliu jus, Mano vaikus: vyrus, moteris – sūnus, dukras.

Manoji meilė liejasi jums per kraštus. Kadangi jūs nesugebate atsiverti tiek, kad į save įsileistumėte tiek meilės, kiek Aš jums suteikiu, žinokite, Manosios meilės yra visuomet jums suteikiamas perteklius.

Aš esu Amžinasis Meilės Šaltinis, iš kurio niekada nesibaigs gyvai – kas akimirką – besiliejanti gyvoji meilė.

Nebijokite ateityje jos stygiaus ir trūkumo tiek jums asmeniškai, tiek visai kūrinijai. Aš esu tas, iš kurio bekraščio, bedugnio Gyvojo Šaltinio, kas akimirką liejasi meilė kiekvienam - ir visumai.

Kiekvieną paukštelį pamyluoju, kiekvieną žolytę paglamonėju, gėlytei Aš suteikiu šilumą ir šviesą, ir myliu vienodai, kaip ir jus, gyvus Savo vaikus. Nėra man skirtumo, kad Aš reikščiau meilę jūsų vadinamajai gyvai ir negyvai gamtai.

Aš esu TAS, kuris neskirstau Savosios meilės. Aš ją SUVIENIJU visoje kūrinijoje, ir todėl ir jūs turite suvienyti visą kūriniją per atsivėrimą Man – Mums Trims, Rojaus Trejybės Asmenims, Šaltiniams ir Centrams.

Tik per šitą atsivėrimą jūs pamatysite, kad jūs veikiate dvasioje būdami VIENA; veikiate unisonu – nesvarbu, ar jūs save skirstote pagal intelektą į aukštesnį lygį ar žemesnį lygį; pagal savąjį išsilavinimą, pareigas esate nevienodi; pagal savo sampratas taip pat esate skirtingi. Todėl ir žvelgiate į moterį ir į vyrą tarsi jie būtų visiškai nebe Mano vaikai, tarsi vieni galėtų daugiau pridaryti blogų darbų, o kiti mažiau.

Mano mylimieji vaikai, jūs gi suprantate, kad šviesos darbai yra visi iš Manęs jums padiktuoti.

Bet kaip jūs galite Manąją užduotį suprasti, būdami užsivėrę?

Todėl ATVERKITE SAVE Man, ir jūs PATIRSITE, kokia užplūsta jus meilė, o tada su ta gyvąja meile argi jūs galite padaryti nors kam skriaudą? Tegul tai bus ir pats silpniausias, mažiausias kūdikėlis. Argi jis būtų tas kūdikėlis, kuriam norėtumėte skriaudos, norėtumėte jį įskaudinti, suteršti, nesvarbu, jūs esate vyras ar moteris, klausimas būtų vis tiek tas pats – suteikti jam meilę, globą, apsaugą. O jeigu tai bus jau ūgtelėjęs vaikelis? Jūs norėsite, kad jis taip pat pažintų gilesniu žvilgsniu savo aplinką, kad toje aplinkoje jis taip pat pasireikštų geru darbu. Ir TĄ demonstruos tiek Mano sūnus, tiek dukra savo santykyje su mažyliu, su ūgtelėjusiu vaikeliu, su paaugliu.

Todėl, Mano mylimieji, jūs neskirstykite savo gyvybės pagal lytį, nes tarša ateina ne pagal lyties pasireiškimą, o pagal jūsų atsivėrimą ar užsidarymą Man. Jeigu jūs užsidarote, tuomet tarša juk pereina į jūsų pasąmonę ne vien tiktai iš jūsų pačių sujaukto aplinkos gyvenimo, bet ir per kartų kartas, per tūkstančius metų, suterštų ir baimėje gyvenusių kartų gyvenimo pasėtą tamsos sėklą, ir ji duoda vaisius jums šitoje kartoje – vienodai duoda vaisius – tiek vyrui, tiek moteriai.

Jūsų dvasiniame apreiškime, kurį pavadinome Urantijos Knyga, yra minima, kad skirtingos lytys skirtingai vertina aplinką: moteris – daugiau jausminiu pagrindu, vyras – daugiau intelektualiu pagrindu; moteris turi gilesnę intuiciją, vyras turi daugiau analitinį supratimą. Tačiau, Mano mylimieji, tai yra pateikta materialaus žmogiškojo proto apibūdinimo kryptis. Aš jums kalbu apie jūsų, kaip Mano vaikų, pasireiškimą, o šituo atveju jūs negalite pasireikšti tuo materialiu protu. Jums reikia atverti savo materialų protą MAN, kad Aš užliečiau jus Savo meile, ir tas, materialus protas suminkštėtų iš kieto, kuris vertina skirtingu požiūriu – intelektualiai, analitiškai, arba emocingai jausminiu pagrindu – kad jis vertintų visą aplinką šviesos ir išminties susietu į visos kūrinijos dvasinę sistemą pagrindu – įžvalga. Ir tuomet jūs suprasite, kad šitoji įžvalga pranoksta jūsų konkrečią lytį.

Juk tai ir yra tas DVASIOS proto daigas, kuris pranoksta jūsų fizinį pavidalą.

Todėl jūs ir galite kalbėti apie dvasinius dalykus jau nebekreipdami dėmesio, kas juos sako – vyras ar moteris. Atsivėrimu savo jūs liudijate, ar jūs suprantate TAI, KĄ girdite, o savuoju patyrimu jūs galite paliudyti – taip, tai yra tikra – ir nebekreipdami dėmesio, ar šitą jūs prieš tai patyrimą išgirdote iš vyro ar iš moters.

DVASINIS PROTAS PRANOKSTA MIRTINGOJO MATERIALAUS PROTO SUVOKIMĄ!

Todėl Aš jus ir raginu – atsiverkite Man daugiau. Juk esate Mano vaikai. Pranokite to mirtingojo materialų pavidalą ir materialių smegenų dėka jums veikiantį materialų protą. Tos pačios materialios smegenys gali išplėsti – Mano dėka – sampratas, įžvalgas, išmintį iki dvasinio proto lygmens, pranokstant net morontinio proto lygmenį.

Štai tuomet, kada jūs būsite pažadinti morontiniu pavidalu, kad kauptumėte patyrimą morontiniu lygiu, jūs nebeturėsite lytinio potraukio priešingai lyčiai, nes jūs jau gyvensite aukštesniu energetiniu pavidalu. Jūs būsite patyrę mirtingojo gyvenimo džiaugsmus, malonumus.

Tačiau Aš jums pasiūlau AUKŠTESNĮ laiptelį, ir jame yra sudėti nauji patyrimai ir nauji pasitenkinimai, nauji malonumai. Tačiau jie pranoksta jūsų šitame gyvenime patiriamus malonumus. Tačiau ir šitame gyvenime jūs galite pranokti to materialaus proto juntamus juslinius malonumus, intelekto teikiamus jums pasitenkinimus, kada jūs atsiveriate Man ir pakylate į aukštesnį dvasios išsiskleidimą, nes jūs esate Mano suteikta jums asmenybės dvasia – asmenybės dovaną jūs gavote dvasinę ne materialią. Šitas tiktai pavidalas yra labai laikinai suteiktas tam, kad jūs galėtumėte tarpusavyje bendrauti, kad susišnekėtumėte, kad mokytumėtės tarpusavio santykių gerinimo ir išreiškimo meilės dvasiniu pavidalu, dvasiniu pagrindu. Tada jūs pamatysite, kad šitas jūsų patyrimas jus iškelia net virš tų malonumų, kurie dar visiškai neseniai jums atrodė nepranokstami.

Štai tie dvasiniai jums suteikiami malonumai yra juntami jau nebe materialaus mirtingojo proto, bet DVASINIO PROTO, nors juntami tomis pačiomis materialiomis smegenimis – jų dėka. Tačiau sampratos yra visiškai kitokios. Ir tai visiškai nebepriklauso nuo to, ar jūs esate vyras, anksčiau suvokęs viską intelektualiai, analitiškai sugebėjęs įvertinti įvairius veiksmus, santykius, reiškinius, ar moteris, kuri jausmingai ir emociškai savo intuicija grindė tų pačių reiškinių savąjį supratimą. Dabar jūs PRANOKSTATE tai, nes atsiverdami Man jūs savo įžvalgą pakeliate į IŠMINTIES aukštumą.

O išminties šaltinis esu Aš.

Ir Aš jūsų nedalinu pagal lytis, kad jūs būtumėte labiau vieni nuskriausti, o kiti išaukštinti. Aš neaukštinu nė vieno, net ir iš Mūsų Trijų – kaip Kūrėjo – tiesiogiai kilusių dvasių, aukščiau, negu jūs esate šituo materialiu pavidalu, kuris yra pats žemiausias pavidalas jūsų kelyje. O Aš jus vienodai aukštinu, kaip ir tuos, kurie tiesiogiai yra kilę iš Mūsų.

Todėl ir jūs nežeminkite vienas kito, mėgindami kreipti dėmesį į kažkokias apnašas, kurios gali suteršti vaikutį – ar jis būtų moters rankose, ar vyro rankose – ar bendrautų su paaugusiu vaikeliu vyras ar moteris.

Žvelkite MANUOJU žvilgsniu su MEILE, ir tada toji jūsų atsivėrimo būsena visuomet plėsis, stiprės, gilės. Jūs patys jausite vis stipresnį GYVĄ SUSILIEJIMĄ su Manimi, ir gausite milžinišką bangą palaimingų jums meilės virpesių, ir juos jaus aplinka, net ir nesuprasdama, bet vieniems tie virpesiai žadins pasimetimą, erzulį, o kitus ramins, bet jie nežinos ŠALTINIO.

O JŪS paskleisite tuos virpesius per gilesnį atsivėrimą, nes jūs jau turėsite gyvą ryšį su Manimi – jūsų Šaltiniu, o Šaltiniui yra visi, kurie Jį geria, mylimi vienodai.

Aš esu visus girdintis vienodai.

Todėl jūs taip pat galite paskleisti Manąjį vandenį, perduodami kitiems, kuriems Šaltinis – kol kas – nėra girdėtas, kad yra gyvasis Šaltinis – ESU AŠ.

Todėl paskleiskite Mano gyvąjį vandenį jiems paprastesniu pavidalu, paprastesniu pasireiškimu, bet visuomet atsiverdami Man, pajausdami Mano vedimą iš vidaus, ir drauge su Manimi.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylimas Tėve, už šį nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------
Ačiū Daliai už šito TĖVO mokymo įrašymą ir Violetai – už išrašymą, kad su juo galėtume susipažinti visi – ir MOKYTIS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2011-03-24 12:53:34