Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Šeima, vaikai > Tėvo mokymas-atsakymas apie ly... >

Tėvo mokymas-atsakymas apie lyčių lygybę, 2010 05 01

Tėvo mokymas-atsakymas apie lyčių lygybę, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 05 01.
Algimantas:
Mylimas Tėve, mano sielos sesė, Laima iš Velžio, Tau pateikė klausimą – kokia yra lyčių lygybė Tavuoju požiūriu? – ir aš esu pasirengęs Tavąjį atsakymą perteikti garsiai, kad galėtų šitą mokymą išgirsti ir kiti Tavo vaikai, mano sielos broliai ir sesės.
Tėvas:
Mano mylimieji vaikai, jūs esate tokioje planetoje, kuri yra dviejų skirtingų lyčių mirtingųjų planeta. Jūs turite galimybę vieni kitus pažinti vis geriau ir geriau, patirti, koks yra gyvenimas JŪSŲ lyties. Tačiau jūs negalite IKI GALO atskleisti, KOKS yra gyvenimas PRIEŠINGOS lyties. Kad ir kaip jums priešinga lytis dalintųsi savo patyrimais, jums iki galo nebus suprantami tie patyrimai, nes kiekviena lytis turi savo neišsemiamus klodus, neišsemiamas galimybes. Todėl ir samprata iki galo negali būti adekvati kiekvieno iš jūsų lyčiai apie priešingos lyties gyvenimą ir sampratas.
Tokia yra Manosios evoliucijos sumanyta dalis, kad jūs vieni su kitais, būdami skirtingų lyčių, per gilesnį atsivėrimą Man, atsidavimą Mano vedimui iš vidaus galėtumėte atsiskleisti kiekvienas SAVOSIOS lyties PASIREIŠKIMU VISA SAVO PILNATVE. Ir kada jūs pasireikšite savosios lyties PILNATVE, JAUSDAMI MANO VEDIMĄ IŠ VIDAUS, TIK TADA JŪS IR PATIRSITE MEILĘ, MANO MEILĘ PRIEŠINGAI LYČIAI, net ir nesuprasdami, KOKIA yra kitos lyties gyvenimo patirtis. Jūs patirsite savo, kaip MANO SŪNAUS AR DUKROS, patyrimą, ir lygiai taip pat jūs galėsite palyginti, kad ir priešinga lytis taip pat patiria, kaip MANO SŪNAUS AR DUKROS, patyrimą. Tada jūsų samprata bus siejama SU MANIMI IR PER MANE, kaip kitos lyties MANOJO VAIKO samprata, o dar ir šią pačią sampratą jūs būsite, dvasiniu požiūriu ir dvasine prasme, jau patyrę per atsivėrimą Man.
Todėl tarpusavio skirtingų lyčių lygybė yra įmanoma TIKTAI PER ATSIVĖRIMĄ MAN. Nėra kito kelio, kad abi lytys pasiektų lygybę tarpusavyje. Kol nėra atsivėrimo Man, tol vis daugiau ir daugiau kiekviena lytis sieks pranašumo, iškeldama savo, savo aš ir savo lyties pranašumą – viena – kaip ir per ikišiolinę evoliucinę istoriją buvusi didesnę laiko dalį pavergta, pajungta moteriškoji lytis – mėgindama atstatyti šitą tarpusavio lygybę, įprasminti savąją lytį, kaip niekuo nemenkesnę, bet tuo pačiu metu ir mėgindama demonstruoti, kad ji gali atlikti tokius pat darbus, kokius atlieka ir priešingos lyties Mano vaikai.
Tai yra saviapgaulė ir nepilnavertiškumo komplekso pasireiškimas dėl to, kad nėra gyvo ryšio su Manimi. Dėl to siekiama išoriškai sulyginti abi lytis.
Abi lytys negali būti lygios, nes jos dėl to ir yra skirtingos lytys, kadangi jos atlieka skirtingą funkciją.
Juk negali viena lytis turėti šeimos, turėti palikuonių – kokia bebūtų lytis – moteriška ar vyriška.
Tiktai skirtingos abi lytys, suėjusios į dvasinę harmoningą meilę, sukuria drauge su Manimi ir sveikus palikuonis, kitus Mano vaikus – Mano sūnus ir dukras.
Todėl Aš esu sumanęs tokį evoliucinį planą, kad jūs tarpusavyje siektumėte santarvės vieni su kitais ir tarp lyčių tiktai per gyvą ryšį su Manimi. Tada tiktai jūs suprasite, kad skirtingos lytys ir skirtingų lyčių atstovai, bendraudami tarpusavyje, sudaro gyvą sistemą.
Jeigu jūs giliau susimąstytumėte, jūs pastebėtumėte, jog tie kolektyvai, kuriuose yra vyrų ir moterų, gali sutarti daug geriau. Jie gali nuimti stresą daug greičiau. Vienos lyties kolektyvai nėra pajėgūs. Jie yra kaip paukštis su vienu sparnu. Reikalingi abu sparnai. Tačiau jie yra skirtingose pusėse, ir tik tada gali moti, kada yra jungtis, o jungtis esu Aš. Kada abi lytys šitą jungtį suranda per atsivėrimą Man, tada iš tikrųjų jos niekada nebesiekia viešpatauti viena kitos atžvilgiu ir lygiai taip pat nemėgina įrodinėti, kad yra lyčių lygybė. Tada jos patiria dvasinę brolystę, kaip Mano vaikų, tarpusavio gyvaja jungtimi sujungtų į gyvąją sistemą, pasireiškiančią materialiais darbais, kuriančią drauge su Manimi palikuonis; palikuonis skirtingų lyčių, bet sveikus palikuonis, nes Aš suteikiu gyvastį ir sveikatą.
Aš sumaniau, kad jūsų skiriasi smegenų funkcija. Skirtingos lytys turi skirtingą sampratą į pasaulį. Jeigu moteriškoji lytis daugiau yra laikoma intuityvia, vyriškoji – daugiau loginė. Tai intuicija, sujungta į logiką, sukuria giluminę išmintį, kurią kiekvienas iš jūsų geriate iš Manęs, bet šitoji išmintis, kada sueina į tarpusavio bendravimą, sukuria nuostabius, harmoningus tiek materialius, tiek dvasinius vaisius, kurie numatyti VISUMOS LABUI.
Dabar jūs kuriate įvairias teisines sistemas. Kiekviena valstybė savas. Kiekviena valstybė mėgina įtvirtinti savo tradicijas, savo sampratas, ir kiekviena valstybė žvelgia savuoju žvilgsniu į skirtingų lyčių lygybę. Tačiau tai, kad jūs dabar kovojate už teisę kurti santuokas tarp tos pačios lyties atstovų, tai nėra dviejų skirtingų lyčių lygybė, besinaudojanti jūsų pačių sukurtomis, teisiniu požiūriu, vienodomis galimybėmis.
Aš nesuteikiau abiems skirtingoms lytims vienodų galimybių pasireikšti, nes jos turi skirtingas funkcijas.
Negali moteriškoji lytis ir vyriškoji lytis pasireikšti vienodomis galimybėmis. Jos gali pasireikšti tiktai savojoje erdvėje, savojoje lytyje, pasinaudodamos vienodomis galimybėmis. Tuo tarpu priešingos lyties galimybės jai yra neprieinamos.
O jūs dabar kuriate tokius įstatymus, kuriais norite pažeisti Mano sukurtos evoliucijos pagrindinį dėsnį materialiems tvariniams, skirtingų lyčių tvariniams, kurie turėtų kurti šeimas tiktai priešingų lyčių, kad galėtų drauge su Manimi, per atsivėrimą Man, kurti palikuonis, savo kitus sielos brolius ir seses, ir juos ugdyti kaip Mano dukras ir sūnus, papildydami vieni kitus.
Todėl jūs turite suvokti, kad skirtingos lytys dėl to IR YRA SKIRTINGOS; jos negali būti panašios, vienodos, lygios. Jos turi SKIRTINGAS FUNKCIJAS.
Tačiau atsivėrimo Man galimybėmis jos turi lygias teises, ir tiktai per atsivėrimą jos patiria meilę ir DVASINĘ LYGYBĘ, dvasinę lygybę, kurioje nekyla ir minties skriausti priešingą lytį – nebūtinai fiziškai, galima skriausti moraliai, finansiškai.
Todėl priešingos lytys – lygios prieš Mane kaip Mano vaikai. Bet jūs vienas prieš kitą, kol neatsiversite Man, nesukursite tos trokštamos abiejų skirtingų lyčių lygsvaros, nes jūs nesuprantate, kol neatsiveriate Man, kodėl egzistuoja šitos skirtingos lytys.
Kada jūs keliausite aukštesniu pavidalu, po prisikėlimo, jūsų skirtingų lyčių nebeliks. Liks jūsų asmenybės gyvasis pasireiškimas, nors jame liks atspalvis, kokia lytimi jūs pradėjote savo kelią į amžinybę, bet išnyks tie skirtumai, kurie dabar egzistuoja jūsų pasaulyje. Ir kuo yra žemesniame dvasiniame išsivystymo lygyje žmonija, tuo didesnis neatitikimas Mano sampratai, kas yra skirtingos lytys ir kokia yra tų skirtingų lyčių lygybė. Jums sumanyti dabartiniame pasaulyje darbai yra perdaug iškrypę iš šviesos kelio, iš Mano sumanyto kelio. Todėl jūs stengiatės įprasminti savo kiekvieno aš per iškreiptą sampratą.
Todėl net ir skirtingos lytys labai dažnai imasi joms nebūdingų darbų ir tuose darbuose pasiekia realių aukštumų, ir tas aukštumas suvokia kaip savo gyvenimo prasmės viršūnę. Tačiau tai yra tiktai jų žmogiškojo egoizmo, žmogiškojo ego pasireiškimo viršūnė, bet ne Mano viršūnė.
Mano evoliucija yra sumanyta tam, kad jūs tarpusavyje, bendraudami tarp skirtingų lyčių ir vienas kitą papildydami, kurtumėte harmoniją visoje planetoje, nesiektumėte viešpatavimo vieni prieš kitus, iškeldami savąjį ego.
Kada šeimoje atsiranda rungtyniavimas tarp skirtingų lyčių, tada visiškai nebetenka prasmės šeima, kuri būtų Mano evoliucijos pagrindinė ląstelė materialioje planetoje, turinčioje dviejų skirtingų lyčių gyventojus. Tada jūsų skirtingų lyčių pasireiškimas ir kuo aukštesnis materialus žingsnis ir laiptelis savanaudiškam materialiam žmogiškajam protui atrodo aukštesnė vertybė, kurios ir stengiasi siekti kiti, matydami šitokią vertybę atlyginta materialia turtų gausa, valdžios, pareigų, populiarumo išraiška. Ir tada Mano skirtingų lyčių sumanyta evoliucija dar daugiau iškreipiama, harmonija pažeidžiama, ir šeimos nebėra tokios, kokios yra sumanytos Manajame evoliuciniame plane, ir koks iš tikrųjų jis yra realizuojamas.
Ir prie šito Mano evoliucinio plano realizavimo jūs taip pat šią pat akimirką prisidedate savo dvasiniu žengimu Mano gyvajame kelyje, kad galėtumėte paliudyti kitiems, jog šitos nuostabios dvi skirtingos Mano vaikų lytys yra sumanytos, kad atrastų jungtį ir tarpusavyje susijungtų per Mane.
Tiktai tada bus Mano dvasinė lygybė abiems lytims, turinčioms savo skirtybes.
Algimantas:
Ačiū Tau, Tėve, už mokymą. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen
----------------
Mielieji, lyčių lygybės problemos NIEKADA NEIŠSPRĘS VALSTYBIŲ ĮSTATYMAI, nes ji yra išsprendžiama tik mūsų tikrajam aš atsivėrus savo paties viduje Tėvui-Rojaus Trejybei. Tai yra NUOSTABIAUSIA SĄLYGA, SUTEIKTA MUMS KIEKVIENAM.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas