Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Šeima, vaikai > Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio... >

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie gimdymą namuose, 2011 07 17

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie gimdymą namuose, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune, 2011 07 17
Algimantas:
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese aš šiandien išgirdau džiugią žinią, kad gimė dar vienas tavo sūnus, gimė namuose. Aš noriu Tavęs paklausti mokymo, kada vis daugiau žmonių pasirenka gimdymą namuose, kiek tai yra pagal Tavo valią, kiek tai sukelia pavojų ar priešingai – ramybės, kurios nėra ligoninėje, kurioje daug tokių gimdančiųjų?
Aš esu pasirengęs tą mokymą perteikti visiems, nežinau kuris iš Jūsų suteiksite?
Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:
Mano mylimiausias sūnau – kaip ir Mano visi mylimiausi sūnūs – Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs vadinate Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu. Aš šlovinu jus, kad garbinate jūs ir šlovinate Mus, šlovinu per gyvą jūsų atsivėrimą.
Kada atverta jūsų GYVASTIS, tada jūs pulsuojate MŪSŲ RITMU - jūs pajuntate tą gyvybingą TEKĖJIMĄ jūsų viduje, jūs prisipildote TOKIŲ VIRPESIŲ, kad jūs norite kilti dar daugiau, IŠKILTI VIRŠ ŠITOS PLANETOS, SUSILIETI SU MUMIS, norite pakilti į KŪRINIJĄ DAR AUKŠČIAU – tai ir yra jūsų siekiamybės BŪSENA kasdienėje aplinkoje. Tačiau tokią būseną sunku išlaikyti, nes jūs turite atsiverti Mums atsitraukdami nuo savo kasdienių darbų.
Ir kada jūs dabar išgirstate, kad gimė naujas Mūsų sūnus ar dukra; ir gimė neįprastoje, jums, aplinkoje – namuose – daugelis jūsų gali sunerimti, dėl to, kad tai gali kelti pavojų to kūdikio gyvybei – kaip ir gimdančiosios Mūsų dukros gyvybei – fizine prasme. Jūs NETURITE BIJOTI tokių, jūsų akimis, naujų gimimo aplinkybių ir sąlygų. Jums kelia tai BAIMĘ, kad tai nėra įprasta, tačiau jūs turite suvokti, kad šitos sąlygos yra NATŪRALIOS, jeigu jūs ATSIDUODATE MUMS, jeigu jūs gimdote DRAUGE SU MUMIS. Tuomet nebus jokios traumos, kūdikis gims sveikas – nepriklausomai nuo aplinkybių ir sąlygų – nes tik atsidavęs Mums vaikas nejaučia to skausmo, nejaučia tos baimės ir dėl to gimdo be skausmo ir natūraliai.
Tačiau, Mano mylimiausi vaikai, jūs turite suprasti, kad gimimo akimirka – jinai yra džiugi, tačiau jinai yra tiktai pradžia į tą, dar džiaugsmingesnį, Mūsų sūnaus ar dukros UGDYMĄ MŪSŲ DVASIOJE. Jūs turite nuostabų naują gimusį asmenį; ir kiek jūs jam padėsite augti Mūsų atvaizdu, tokiu, kokį Mes esame jam suteikę ir kokį Mes jau dabar turime pasiekusį Mus, visos kūrinijos centre – Rojuje – tiek jūs prisidėsite prie visos Mūsų dvasinės šeimos šviesinimo ir ugdymo savajame pasaulyje, savojoje, dabartiniu matu matuojant, valstybėje, savojoje teritorijoje, mieste, kaime, savojoje šeimoje, savo name, pirkioje. Jūs galite Mūsų šviesa apšviesti jį iš išorės. Virpesiai sklinda po visą aplinką ir apkabina, myluoja tą jūsų kūdikėlį; o jeigu dar suteiksite Mūsų išmintį padėdami jam atsiskleisti tikruoju dvasiniu ūgiu, jūs pripildysite jį turiniu – meile ir šviesa. Pripildysite tokiu turiniu, kokį Mes esame jam sumanę, kaip ir jums esame tokį turinį sumanę.
Todėl jūs turite būti NUOSEKLŪS - visur ir visada. Jeigu pasirenkate gimdymą namuose, jūs turite atsiremti į Mus – tai yra garantija, kad kūdikis gims sveikas. Bet jūs turite pažvelgti dar į ankstesnį etapą, turite siekti bendro kūrimo drauge su Mumis, o tai reiškia, kad jūs turite kurti tą Mūsų bendrą kūdikį – dvasioje ir kūne – nuo pat pirmosios sueities, nuo pat pirmosios akimirkos, ir likti dvasiniame ryšyje visus tuos mėnesius, kol tas būsimasis, jūsų materialiomis akimis išvystas, su meile lauktas, kūdikis vystosi kaip vaisius-embrionas Mūsų sukurtose žmogiškąjam pavidalui moters įsčiose. Visa tai taip pat prisideda prie kūdikio sveiko atėjimo į šitą pasaulį. Todėl jūsų nuoseklumas yra nuo pat pirmosios akimirkos iki pilnametystės to gimusio Mūsų sūnaus materialiu pavidalu, bet esančio dvasioje dar tuščio indo.
Štai kodėl jūs turite savo nuoseklumą demonstruoti savo GYVENIMU.
Aš sveikinu tuos, kurie kaip Mano vaikai ateina su kūdikiais ir į šitą Mano šventovę, kad pasveikintų Mane savo džiugesiu, savo meilės virpesiais, kurie sklinda iš JŲ – jums net nepajautus – o jie Mus garbina savo NATŪRALUMU, savo TIKRUMU, savo BEBAIMIŠKUMU. Štai kodėl jūs turite kolektyvinėje maldoje garbinant Mus NEBIJOTI ATSIVESTI VAIKŲ, NET IR KŪDIKIŲ, nes tai yra SVEIKATA JIEMS, kad vėliau nereikėtų jums ieškoti fiziniu pavidalu kitų dvasios brolių ir sesių, jūsų vadinamų daktarų, kad galėtų sutrikusią energetinę pusiausvyrą atstatyti dirbtinėmis priemonėmis.
Dėl to Aš jums sakau, Mano mylimieji, likite GYVAME ryšyje su Mumis. Būkite NUOSEKLŪS savo gyvenimu DRAUGE su Mumis, pasiekdami tą BŪSENOS IŠRAIŠKĄ savo sąmonės lygiu, kada susiliejimas yra jums tas GYVAS ryšys, kuris PATIRIAMAS VIDUJE. Tai yra garantija, kad jūs eisite Mūsų gyvuoju keliu būdami SVEIKI, STIPRŪS, ir tą demonstruosite kitiems kaip pavyzdį, paaiškindami, KODĖL jūs esate tokie sveiki ir stiprūs, kai kiti yra iš tikrųjų pilni kančios fizine prasme, psichologine baime, dvasios pasimetimu.
Aš sveikinu jus visus, kurie yra ATSIVĖRĘ, atsivėrę savo visu TIKRUOJU AŠ, kuris turi būti NUOŠIRDUS. Jeigu nors yra lašelis nenuoširdumo, reiškia tas pats kaip saulė pridengta tamsių debesų. Nupūskit tuos debesis, kad saulė apšviestų jus. O Manoji saulė suteikia gyvastį, bet ji nedegina, ji pripildo energijos, kuri ir pasireiškia tiek vaisiaus užmezgimo metu, tiek vaisiaus brendimo metu, tiek paties gimimo metu, išvystant asmenybei šį pasaulį ir toliau augant Mūsų vaiku dvasioje.
Štai kodėl Aš jums sakau, Mano mylimieji, visada žvelkite ne tik į formą, bet į TURINĮ, kad jūs būtumėte gyvame ryšyje patiriantys meilę. Jūs galite patys, kiekvienas, patikrinti save – jūs sau NUOŠIRDŽIAI turite pripažinti, KIEK jūs mylite VIENAS KITĄ, IR VISUS; ir atsakyti SAU. Ir tai bus PATIKRINIMAS, KIEK jūs esate ūgtelėję DVASINIU ŪGIU, ir KIEK jūs esate Mums ATSIVĖRĘ, KIEK Mumis PSITIKITE.
Todėl, Aš sveikinu to mažylio atėjimą į nuostabų šviesos pasaulį, ir Aš jį matau šviesos pavidalu. O kiek jūs suteiksite šitam pavidalui kančios, tamsos, kaip tie saulę uždengiantys juodi debesys, tai ir priklauso nuo Mano kitų vaikų, kurie jūsų vadinami, žemiškuoju supratimu, tėvais, nuo jų atsivėrimo ir gyvo ryšio su Manimi ir dalyvavimo šitoje šventovėje kolektyvinėje komunijoje – iš MEILĖS dalyvavimo, ne iš pareigos, nes tai yra BŪSENA, kuri atveda jus čia.
Štai kodėl NUOSEKLUMAS IR NUOŠIRDUMAS yra NEATSEIJAMI. Jeigu esate nuoširdūs, jūs siekiate dalyvauti šitame nuostabiame dvasiniame gyvajame kelyje kaip DVASINĖS BROLYSTĖS ŠEIMA.

Algimantas:
Ačiū Tau, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------
Nuoširdus ačiū Daliai už šito mokymo įrašymą, ir Jurgitai – už jo išrašymą, kad su juo susipažintų visi mūsų svetainės skaitytojai.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2011-07-20 12:15:32