Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Sveikata, gydymas, pagijimas. > Begalinės Dvasios-Kūrinijos Mo... >

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Sesės mokymas apie ligų gydymą, 2009 01 31

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas perteiktas per gyvąsias, šeštadienines pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje, 2009 01 31.
Algimantas:
Į mane kreipiasi vis daugiau mano sielos brolių ir sesių dėl sutrikusios sveikatos. Aš jų gydyti negaliu. Aš tik galiu už juos pasimelsti, ką ir darau, o gydai TU. Ir malda padeda jiems, nes tada gydai Tu IŠ VIDAUS. Todėl dabar noriu paprašyti Tavojo mokymo apie žmogų kamuojančių ligų gydymą.
Kodėl žmogus negali gyti kai gydo daktarai? Bet kada gydai Tu, jis pagyja. Jeigu Tu šitą mokymą suteiktum mums visiems, aš esu pasirengęs jį perduoti savo lūpomis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:
Mano mylimi vaikai ir Mano jaunesnieji broliai ir sesės dvasioje, Aš sveikinu jus, kada jūs garbinate Mus Tris - Rojaus Trejybės Pagrindinius Šaltinius ir Centrus.
Sveikinu tuo pačiu, kada jūs atsiveriate kiekvienam iš Mūsų. Nesvarbu vardu kokiu bevadintumėte kiekvieną iš Mūsų, siela savo virpesiais iš karto tiesia gyvą tiltą tarp kiekvieno iš Mūsų ir jūsų.
Dėl to Aš džiaugiuosi ir, kaip jūs sakytumėte, “ verkiu iš laimės“.
Taip, Aš turiu tą pojūtį, kuris nėra fizinio pavidalo ašaromis išreiškiamas, bet Aš jaučiu dvasiniais virpesiais, ir Aš taip pat siunčiu tuos pačius virpesius, kad jūs pajaustumėte, jog iš tikrųjų yra gyvas ryšys tarp jūsų ir kiekvieno iš Mūsų tuo pačiu jūsų sielos atsivėrimo momentu. Ir būtent šitas atsivėrimas ir leidžia jūsų gyvai sielai, kiekvienai fizinio kūno ląstelei, pajausti Mūsų meilės virpesių tekėjimą.
Meilės virpesių tekėjimas nėra vien tiktai simbolinis ir teorinis žodis.
Tai yra GYVAS virpesių tekėjimas. Dėl to jis ir pavadinamas - GYVAS.
Jis yra realus, energetinis tekėjimas toks, kad kiekviena ląstelė pajunta, ko negali suteikti fizinis gydymas, kurį gali suteikti sielos brolis, kurį jūs vadinate gydytoju. Tuo tarpu Mūsų meilės virpesių gyvas tekėjimas pasiekia kiekvieną ląstelę be fizinio pjūvio; pasiekia per jūsų atsivėrusios sielos priimtą gyvo meilės tekėjimo srovę, kuri žadina kiekvieną pažeistą ląstelę, ir kiekvienai sveikai ląstelei suteikia būtent tą augimo, vystymosi kryptį, kokia ji turi ir augti, ir vystytis.
Kodėl jūs sergate? Todėl, kad jūs gyvenate ne tą natūralų gyvenimą, kokiu pulsuojame Mes.
Mes jums suteikiame mokymus, suteikiame jums žinias, o jūs jas atstumiate, ir, kaskart atstumdami šitas žinias, jūs tuo pačiu vis labiau ir labiau užveriate savo sielą, ir vis mažiau gauna šito gyvojo meilės virpesių nektaro tekėjimo kiekviena gyva ląstelė.
Juk jūs puikiai suprantate, kad visa kūrinija yra Mūsų sukurta. Negali kūrinija būti atskirta nuo Kūrėjo. Negali kūrinijoje egzistuojantis nė vienas tvarinys būti atskirtas nuo jį sukūrusio Šaltinio.
Tai kodėl jūs manote, kad jūsų gyvo fizinio kūno ląstelės gali išlikti sveikos, jeigu jūs nutraukiate gyvą ryšį su šitos pačios ląstelės Šaltiniu?
O Šaltinio ryšys yra tiktai per jūsų sielą. Jeigu jūs atveriate sielą, kiekviena kūno ląstelė gauna šitą gyvą Mūsų meilės virpesių nektaro tekėjimą. Tik šitaip yra gydoma kiekviena ląstelė.
Kodėl jūs pasitikite savo materialiais sielos broliais, kuriuos jūs vadinate gydytojais? Todėl, kad jie suteikia jums energijos atitinkamą formą, išreikštą materialaus vaisto pavidalu. Ir štai tada jūs, vartodami materialų vaistą, jūs taip pat apraminate savo vidų, apraminate savo sąmonę, ir tada nuraminta sąmonė leidžia, stresą patiriančiai ląstelei, atsigauti. Šitaip ląstelė pradeda atsistatyti. Tačiau tai yra trumpalaikis ir dirbtinomis priemonėmis suteikiamas ląstelės atstatymas. Jis negali būti toks, kokį suteikiame Mes per jūsų atsivėrusią sielą. Kada jūs gaunate iš Mūsų tą nematomą gyvąjį meilės virpesių nektaro pritekantį vaistą į vidų. Jūs jo nematote, kaip matote materialų vaistą. Materialiu vaistu jūs tikite, o šito Mūsų tikrojo vaisto jūs net neparagaujate.
Jeigu tik jūs atsivertumėte savo siela Mums, jūs iškart patirtumėte, kad šitas poveikis yra galingesnis negu tą poveikį suteikia materialus, jūsų sąmonę slopinantis, ir jūsų vadinamas, vaistas.
Todėl jūs turite, kiekvienas, suprasti, jeigu jūsų kūnas pradeda sirgti, reiškia jūsų siela yra užvėrusi tą gyvą ryšį su Mumis.
Ar jūs galite įsivaizduoti save, tie, kurie turite savo mylimų vaikų, kad jūs galėtumėte savo vaikus kankinti, kankinti ligomis, kankinti fiziniais skausmais?
O juk Mes esame Meilės Šaltinis.
Argi jūs manote, kad Mes sukuriame jus, kad jūs kankintumėtės ligų, skausmų, nerimo terpėje? MES ESAME DAUG LABIAU MYLINTYS JUS negu jūs galite net ir pačia karščiausia meile mylėti savo pačių pagimdytus vaikus.
Tai kodėl tada jūs galvojate apie Mus, kad Mes jums siunčiame ligas, skausmą, kančias, kad mes šitaip jus baudžiame, kada iš Mūsų spinduliuoja vien tiktai MEILĖ, kuri yra kurianti?
O kūryba tai yra palaima! Tai yra augimas. Tai yra naujas pasireiškimas.
Liga - tai yra griūtis ir griovimas.
Jūs ir patys, patirdami fizinį skausmą, negalite susitelkti ties kažkokiu kūrybiniu veiksmu, nes jūs dėmesį sukaupiate į tą skausmingą vietą, ir šitas dėmesys kūrybai nebėra skiriamas iš viso.
O Mes gi esame Kūrybos Šaltinis!
Tai kokių jūs dar ieškote vaistų, kai jūs turite viską, jau Mūsų jums padovanotą viduje gyvą sielą? Atverkite ją Mums, ir iš Mūsų jūs gausite gyvus meilės nektaro tekančius vaistus, kuriuos pajaus kiekviena jūsų fizinė ląstelė, kad jūs galėtumėte būti sveiki; visą laiką sveiki; ir kitiems savo sielos broliams ir sesėms paliudyti, kad fizinis kūnas yra visada sveikas sveikoje sieloje.
Taip, yra tokių Mūsų vaikų, kurie iš tikrųjų yra gimę nesveiki. Suserga būdami ir maži. Bet jūs turite žvelgt į praeitį, ne akimirkos praeitį, bet praeitį, kuri nusidriekia per šimtus tūkstančių metų, ir žinoti, kad kiekiena karta įneša savo indėlį į būsimųjų ligų atsiradimą būsimosiose kartose, arba jų gydymą; net ir dabartinių ligų gydymą, kad būtų sveikesnės ir ateities kartos.
Ir bus toji karta, kuri neturės ligų, nes ji turės nuolatinį ir pastovų gyvą ryšį per atsivėrusią sielą Mums.
Ir Aš jums sakau, kad nebus nė vieno sergančio žmogaus šitoje planetoje.
Ir jūs dabar galite būti visi sveiki, jeigu jūs atsiversite nuoširdžiai Mums. Ir per šitą atsivėrimą jūs patys patirsite - kiekiena liga yra išgydoma. Nėra nė vienos ligos, nes ligas ne Mes jums sukūrėme! Todėl Mes, Sveikatos Šaltinis, galime suteikti jums tą amžiną vaistą, jūsų pačių sukurtoms baimės, nerimo, streso, neapykantos, pykčio, keršto, godumo, savanaudiškumo ligoms. Tik šitos jūsų ydos sukūrė jūsų dabar fizinio kūno net ir vadinamas nepagydomas, ligas.
Kodėl jūs norite likti šitoje tamsoje? Kodėl jūs nenorite išsilaisvinti? Kodėl jūs nenorite pamatyti, kad šalia jūsų yra sielos broliai ir sesės, kuriems reikalinga jūsų meilės pagalba, sustiprinimas?
Neužsisklęskite tarp savo keturių sienų! Išeikite į gatves. Apkabinkite žmogų. Nebijokite jo.
Jeigu jūs sergate, jūs sergate dėl to, kad esate užsidarę savyje. Kol jūs liksite užsidarę, jūsų ligos jus tik kamuos.
Manoji kūrinija yra viena. VIENA, bet jums VISIEMS, dėl to ir yra, kad jūs jau dabar pajuntate, kad ji yra VIENA ŠEIMA.
Tai kodėl jūs nesivadovaujate tuo, ką sako jūsų lūpos, kad esate VIENA ŠEIMA? Tai kodėl bijote savo kitų sielos brolių ir sesių, ištiesti jiems pagalbos ir meilės ranką? Ir šita, iš meilės ištiesta, savo pagalbos ranka jūs taip pat padėsite atsiverti savo sielai ir tuo pačiu sveiks jūsų materialus kūnas.
Kol jūs šitaip neatversite sielos, tol bergždžios jūsų maldos ir prašymai.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ačiū tau, mylima Begaline Dasia-Motina-Sese. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.


Algimantas
2009-02-06 12:20Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.