Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Sveikata, gydymas, pagijimas. > Tėvo mokymas-atsakymas apie tu... >

Tėvo mokymas-atsakymas apie tuos, kurių kūnai yra paliegę, 2010 05 23

Tėvo mokymas-atsakymas apie tuos, kurių kūnai yra paliegę, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 05 23

Tėvas:
Mano mylimieji vaikai, šlovinkite Mus, bet šitas šlovinimas yra skirtas pirmiausia JUMS. Jūs negalite Mūsų šlovinti, kada nėra atsivėrusi jūsų siela. Jūsų burnos bus užrakintos. Jūs taip pat neišdrįstate ištarti maldos žodžių garsiai dėl to, kad sielos DAR NĖRA atsivėrusios Man TOKIA GELME, KOKIA JOS BUS ATSIVĖRUSIOS ATEITYJE. Todėl Mano, ir Mūsų visų Trijų, šlovinimas tuo pačiu yra jūsų šlovinimas – sielų ir dvasių – kad jos stiprėtų ir išdrįstų spindėti savo tikruoju šviesos nušvitimu, kurį Mes suteikėme jums nuo pat pirmosios akimirkos ir per visą amžinybę. Todėl jūs šlovinsite Mus VIS GALINGIAU, VIS STIPRIAU, su kiekvienu nauju patyrimu, nes šitas šlovinimas yra skirtas jūsų pačių sielos stiprėjimui, didesniam atsivėrimui, ir didesniam pasitikėjimui Mumis, kad Mes vedame jus iš vidaus ir šituo vedimu jums suteikiame daugiau patyrimų.
Dabar jūs prašote mokymų, skirtų tiems, kurie, jūsų supratimu, yra nuskriausti; jų kūnas yra paliegęs, suluošintas. Tačiau žinokite, KIEKVIENAS GAUNA TOKĮ ATPILDĄ, koks yra iki tol nugyventas jų gyvenimas. Nėra NĖ VIENO, kuris turėtų DABAR ligą, kuri neatitiktų jo nugyvento gyvenimo, priimtų iki tol sprendimų, ir padarytų veiksmų, įgyvendinant šituos sprendimus.
Todėl jūs turite ĮSISĄMONINTI, kad kūrinija Mano yra GYVA - gyva energetinė kosminė SISTEMA. Joje kiekvienas minties virptelėjimas yra tarpusavyje įaudžiamas į nuostabų raštą; arba tą raštą suaižantis. Kiekvienas jūsų veiksmas taip pat ĮTAKOJA jūsų ATEITIES VEIKSMUS ir jūsų fizinio pavidalo SVEIKATĄ.
Kiek jūsų praėjusios kartos įtakojo jūsų dabartinės kartos sveikatą? Tą jūs galite pamatyti materialiu žvilgsniu, matydami kiek yra paliegusių žmonių, matydami kiek yra suluošintų žmonių, nes jie gyveno praeities kartų suteiktais mokymais, ir tie mokymai nebuvo nukreipti VISUMOS LABUI. Jie buvo nukreipti savanaudiška kryptimi, ir nukreipti tiktai individo labui, galingesnio individo labui. Ir kiekvienas galingesnis nustumdavo silpnesnį; nustumdavo, kad galėtų pasinaudoti to, nustumtojo, užimtu plotu. Šita prasme, Aš paminiu žodį “plotas“, ne materialia prasme, bet dvasine prasme, užimdamas jo gerbūvį, užimdamas jo gėrį, bet užimdamas blogaja prasme.
Jūs taip pat matote, kokia yra aplinka. Jums taip pat skaudu, matant šitą aplinką, kurioje viešpatauja neteisingumas, prievarta, savanaudiškumas, apgaulė. Jūs negalite šitos aplinkos niekaip sutvarkyti kitaip, priimdami savanaudiškus įstatymus, priimdami savanaudiškus sprendimus, atlikdami savanaudiškus veiksmus. Tas kelias veda į dar didesnį susiskaldymą.
Kada tiktai jūs ATVERIATE SAVO VIDŲ MAN, jūs PAJUNTATE, kad iš tikrųjų jūs NESATE ŠITAS KŪNAS. Šitas kūnas jus nustoja dominti tiek, kiek domino anksčiau, kad jį puoštumėte, kaip negyvą lėlę. Šis kūnas yra jūsų veiklos priemonė. Jūs turite jį palaikyti tiktai tiek išpuoselėtą, kad jis būtų SVEIKAS. O sveikas kūnas turi būti VISUOMET, aktyviai ir fiziškai veikiantis.
Todėl šitos dvasinės, vidinės transformacijos pakeičia jūsų požiūrį į šitą materialų pavidalą kaip į kažką daugiau, negu jūsų pasireiškimo priemonę, kurią jūs gaunate labai laikinai, nes jūs, kiekvienas, nesate šita materiali pasireiškimo priemonė. Jūs esate tiktai tas, kuris naudojate šitą pasireiškimo priemonę. Todėl ir tie, jūsų sielos broliai ir sesės, kurie yra netekę šitos materialios priemonės – materialaus kūno – kokios nors dalies, jie nėra nepilnaverčiai. Taip, jie negali padaryti materialių veiksmų pilnavertiškai, kokius galite padaryti jūs. Tačiau gi jie yra tie, viduje spindintys taip pat savo šviesa, TIKRIEJI Mano vaikai.
Šitas kūnas nukentėjo dėl to, kaip Aš jums sakiau, dėl neteisingų padarytų veiksmų, neteisingai priimtų apsisprendimų, ir nebūtinai jų asmeniškai įtakotų materialaus proto. Galėjo įtakoti jų aplinka; aplinka, kuriai jie nepajėgė atsispirti, ir šitos aplinkos milžiniškos galios įtakoje jie priėmė tokius sprendimus, kurių ir nenorėjo priimti, bet jie negalėjo atsispirti jiems, ir atėjo akimirka, kada jų kūnas neteko vienos kurios nors dalies – arba viduje, esančio organo, kuris nėra gyvybiškai svarbus, kad kūnas nustotų egzistavęs, ar išorinės dalies.
Vidinis gyventojas, jūsų, Mano mylimieji vaikai, dėka turės visada sveiką ir pilnavertį kūną, jeigu jūs mokysite kitus, mažylius vaikus, kurie yra patys kaip tušti indai ir pasirengę prisipildyti Mano meile per jus, Mano šviesa – dalinama per jus. Tada, žinokite, jie taip pat turės savo materialų kūną sveiką, niekada nepateksiantį į jokias tragiškas aplinkybes, kuriose netektų kurios nors kūno dalies.
O dabar tie, kurie jau yra netekę kurios nors kūno dalies, jie turi apmąstyti savo gyvenimą, nuoširdžiai apmąstyti savo gyvenimą – kokiais motyvais jie nugyveno savo gyvenimą iki šios akimirkos savo kasdieną – ar jie gyveno visumos labui, ar stengėsi ieškoti tiktai sau geresnio kąsnio, geresnės vietos, ir tuo pačiu nustumdami kitą, arba kiti, nustumdami juos.
Tačiau jūsų gailestingumas nėra gailestis. Neverkšlenkite dėl tų, kurie yra bejėgiai. SUTEIKITE JIEMS ŠVIESĄ. Suteikite jiems tą šviesą, kurią jūs pajuntate savo viduje, kad jie atrastų Mane savyje ir KELTŲSI iš tos bejėgiškos būsenos!
Gailestingumas yra KELIO PARODYMAS IŠ TOS KANČIOS IR BEVILTIŠKUMO AKLAVIETĖS, kurioje jie atsiduria, patirdami kūno sulenkimą arba sužalojimą.
Jūsų gailestingas gėrio kūrimas drauge su Manimi yra tada, kada jūs stiprinate juos. O juk jūs jau žinote, jie yra tai, kas yra šitų materialių kūnų viduje. Jūs turite STIPRINTI juos.
O kaip jūs juos stiprinsite, jeigu mėginsite vėl jų žvilgsnį nukreipti į materialų gyvenimą, į materialias, aplinkos diktuojamas veiksmų ir šitų veiksmų įgyvendinimo sferas? Vėl jie pateks į dar didesnę kančią, nes jie negalės pritapti prie tų, kurie yra, jų žvilgsniu, visaverčiai, nes turi pilną materialų pavidalą, o jiems kažko jau trūksta. Tai jūs ir turite stiprinti kaip tikruosius gyventojus šitame kūne, kuris jau turi, iš dalies, materialaus veikimo apribojimą.
Bet, kada jie sužydės DVASINE ŠVIESA, kada išsiskleis dvasiniu žiedu, tada jie patys patirs, kad šitas kūnas yra NE JIE. Jie tiktai turi savo, to tikrojo aš, pasireiškimo priemonę tos pašios šviesos, kurią jie jau patyrė, skleidimui KITIEMS. Tada jie galės stiprinti ir tuos, turinčius visavertį materialų pavidalą, bet dvasiškai palūžusius. O TAI YRA BAISIAU – PALŪŽTI DVASIŠKAI.
Dvasinis nuosmukis su laiku veda į materialų išsigimimą; materialų išsigimimą, kuris sukuria, ką jau dabar pastebite, daugybę materialių produktų, kurių nebeįmanoma aprėpti, nebeįmanoma suvartoti, nes jų tiek nereikia. Poreikis šitam materialiam pavidalui yra nedidelis. Tačiau tas dvasinis nuosmukis sukuria naujus sprendimus, kad būtų gausinama materiali aplinka, ir šitoje materialioje aplinkoje siekiama kuo didesnio ir besočio materialaus maitinimosi turtu, jo gausa, jo materialia įtaka, siekiant savo materialių interesų patenkinimo valstybės mastu, partijos mastu, šeimos mastu, individo mastu, bet visa tai yra nukreipta NE VISŲ LABUI. Todėl tokia DEGRADACIJA, palaipsniui, degraduoja VISA CIVILIZACIJA.
Degradacija prasideda asmeniškai individe, kuris nusigręžia nuo dvasinių prasmių, nuo dvasinės šviesos. Civilizacija nedegraduoja per akimirksnį ir visa iš karto. Ji degraduoja per kiekvieną degraduojantį Mano sūnų ar dukrą asmeniškai.
Todėl jūs taip pat, šviesdami kitus, stiprindami kitus, jūs veikiate asmeniškai, pajutę viduje šitą šviesą ir stiprybę. Todėl jūs stiprinkite tuos, kurie nejunta šitos šviesos viduje, yra pilni baimės, neapykantos šviesai. Stiprinkite. Iš vidaus. Paaiškindami šitą nuostabią kūrinijos dvasinės šviesos veikimo harmoniją, kad jie suvoktų – TIKTI JAUSDAMI ŠVIESĄ SAVO VIDUJE JIE GALI TAIP PAT TAPTI ŠVIESŪS.
Ir nesvarbu, kad kūnas gali būti jau patyręs vieną ar kitą netektį, sužalojimą. Tai nėra kliūtis nušvisti tikrajam Mano sūnui ar dukrai, kurį aš sumaniau kūrinijos labui, visos šeimos – kūrinijos šeimos – labui, ir savo paties labui. Tai nejaugi dabar dėl materialaus kūno vienos dalies, bet ne gyvybiškai svarbios, praradimo jūs turite atsisakyti šito savo gyvojo nušvitimo Mano labui, iš meilės Man, iš meilės visų labui?!
Jūs turite paaiškinti tiems savo sielos broliams ir sesėms, kad šita materiali priemonė yra labai laikina, jog jie mato kaip neišvengiamai sensta šita materiali priemonė. Ji neišvengiamai turi būti sugrąžinta į dulkės pavidalą, nes ji nėra Mano dovana jūsų tikrajam asmenybės dvasios pasireiškimui. Jūs gausite – su laiku – dvasios amžinąjį pavidalą, kuris ir atitiks jūsų AMŽINOSIOS DVASINĖS ASMENYBĖS IŠRAIŠKĄ. Tačiau dabar jūs pradedate šitą kelią pačiu pirminiu, materialiu pavidalu, BET SU JUO JŪS NETURITE SUSITAPATINTI. Jūs turite atskirti šitą materialų pavidalą nuo tikrojo savo aš. Savąjį aš uždekite Manąja meile. Tada jūs stiprėsite savo materialiu pavidalu, ir net tie jūsų sielos broliai ir sesės, kurie šiandien neturi kai kurių materialaus kūno dalių, taip pat stiprės materialiu pavidalu. Stiprės. Ir stiprins kitus.
Jūs labai dažnai siekiate gailestingumą paversti gailesčiu. Gailestis žudo asmenybės charakterį. Gailestis, kada jūs drauge su tuo, patekusiu į sunkią padėtį, susitapatinate, bet nerodote jam išeities ir sustiprinimo. Būtent gailestingumas rodo išeitį ir sustiprinimą. Tad ir parodykte vietoj gailesčio gailestingumą savo sielos broliams ir sesėms, kad jie nustotų SAVĘS gailėtis, kad jie KILTŲ iš patalo drauge su ATRASTU MANIMI JŲ PAČIŲ VIDUJE.
Su Manimi įmanoma VISKAS! ŠITĄ ir sakykit. VISIEMS. Ir tai nėra stebuklas. Viskas – reiškia VISKAS. Jūs gi pripažįstat, kad Aš esu VISAGALIS.
Tai kodėl jūs netikite, kad ir tas, kuris yra paliegęs ligos patale, negali pakilti iš patalo?
Štai, PADĖKITE Mano vaikams siekti TOKIO ĮTIKĖJIMO.
Tai bus JŪSŲ GAILESTINGUMAS. Ir ŠITOKIO gailestingumo Aš laukiu iš jūsų VISŲ. Šito laukia JŪSŲ PLANETA, IR KŪRINIJA.
Gailestį palikite, kaip praeities atgyveną. Ji yra praėjusių kartų neteisinga interpretacija, kas yra gailestingumas.
Algimantas:
Mylimas Tėve, ačiū tau už tokį nuostabų mokymą, kuris suteikia mums daugiau tvirtumo ir žinių, ko reikia bendraujant su tais mūsų sielos broliais ir sesėmis, kurie patiria fizinį kūno kentėjimą ir nusivylimą dėl jo fizinių galių apribojimo.
-------------
Nuoširdus ačiū Violetai už šito mokymo užrašymą Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje ir jo išrašymą, kad dabar galėtume jį skaityti visi.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas