Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Sveikata, gydymas, pagijimas. > Begalinės Dvasios mokymas apie... >

Begalinės Dvasios mokymas apie fizinį kūną, 2010 11 07

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas-atsakymas, suteiktas Rojaus Trejybės šventovėje, Kaune, 2010 11 07

Laima:
Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau, Begaline Dvasia, aš prašau Tavęs, jei gali, perduok per mūsų dvasios brolį, Algimantą, mums mokymą apie mūsų materialų kūną. Kokias funkcijas jis dabar atlieka? Kiek mes atsiverdami galime įtakoti šito kūno virsmą-vystymąsį į aukštesnes vibracijas, ir kiek šitame kūne yra potencijos, kiek jis gali reikštis planetos sąlygomis?

Algimantas:
Mylimas Tėve, Mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu Tave, kad tu sukūrei šitą nuostabią kūriniją, sumanei evoliuciją. Garbinu iš meilės ir laisva valia. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Aš esu pasirengęs perduoti Jūsų mokymą, susijusį su mūsų fizinio pavidalo paskirtimi. Aš nežinau, į kurį galėčiau kreiptis? Esu pasirengęs perteikti tą mokymą, kuris iš Jūsų perteiksite mano lūpomis visiems.

Begalinė Dvasia- Kūrinijos Motina-Kūrinijos Sesė:

Mano mylimieji vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs vadinate Begaline Motina, Begaline Dvasia, Begaline Sese. Aš esu toji veiksmo išraiška, kur jūs galite taip pat pamatyti Mane, pasireiškiančią per kitus Mano vaikus. Mes esame Trys Lygiaverčiai Rojaus Trejybės Asmenys. Tačiau šitame epochiniame apreiškime Aš esu apibūdinama kaip Veiksmo Dievybė, pasireiškianti atitinkamais poelgiais. Todėl, kada jūs atliekate šviesos, gėrio, išminties, kupinus meilės veiksmus visų labui, per JUS Aš pasireiškiu; pasireiškiu KIEKVIENAME EPIZODE, jeigu tas epizodas numatytas VISŲ LABUI, jeigu jis pripildytas MŪSŲ TRIJŲ MEILĖS VIRPESIŲ TURINIU, tada tie veiksmai yra padiktuoti Mūsų išmintingų impulsų, kuriuos jūs VIDUJE PAJUTOTE. Tą pajuto jūsų DVASINIS asmenybės vidus, jūsų tikrasis gyvasis turinys, kuo jūs pripildėte savo asmenybę.
Tačiau jūs negalite bendrauti vieni su kitais, neturėdami materialaus pavidalo, neturėdamii materialaus kūno.
Juk jūs patys anksčiau dažnai vaikystėje pagalvodavote, skaitydami įvairius pasakojimus, kaip jums būtų smagu turėti kepurę, kuri padarytų jus nematomą. Jums būtų labai smagu paaišdykauti, pajuokauti, ir likti nepastebėtam. Tačiau, kaip gi jūs juokautumėte, jeigu visi taptumėte nematomi vienas kitam? Jūs tada užkliūtumėte vieni už kitų.
Todėl jums šitas materialus pavidalas yra reikalingas jūsų tarpusavio bendravimui, kad galėtumėte atsiskleisti, atsiskleisti tuo, kuo pripildo jūsų tikrąjį dvasinį vidų Mūsų dalelė, kurią jūs vadinate Minties Derintoju, arba Mūsų dvasia, ATSISKLEISTI MŪSŲ TURINIU – meile, grožiu, gėriu, gailestingumu, teisingumu, išmintimi – kad tai būtų skirta VISIEMS.

Šiandien dabartinis jūsų fizinis kūnas turi daug apribojimų, kurie su laiku, einant jums gyvuoju dvasiniu keliu, labai didele dalimi išnyks. Šiandien jūs kenčiate dėl įvairių susirgimų, dėl didžiulių depresinių pasireiškimų, kada jūs jaučiate, jog jums sunku viduje, ir jūs nenorite atlikti jokio veiksmo, ne tiktai kitų, bet ir savo paties labui. Jūs tampate abejingu bet kam, kas yra aplinkui gražaus, gero. TODĖL ŠITAS MATERIALUS KŪNAS TAMPA NEVEIKLUS, NES NEVEIKLUS JŪSŲ DVASINIS AŠ.

Jūsų materialios smegenys – tik per jas veikia jūsų dvasinis aš DABARTINIAME dvasiniame išraiškos pavidale, materialiame kūne – tai jūsų valdymo centras. Tačiau valdymo impulsus suteikiate JŪS, tas dvasinis tikrasis aš, kuris ir pripildytas Mūsų turiniu. Ir jeigu jūs vis daugiau pildysite Mūsų dvasiniu turiniu, gyvais meilės virpesiais, save, tai jūs išmintingai šitą pultą, energetinį pultą, valdysite. Tai yra kaip atominė elektrinė. Jūsų, iš tikrųjų, šitas pavidalas yra milžiniškas energijos generatorius. Bet jūs turite išmintingai jį valdyti. Jūs negalite išmintingai jo valdyti neturėdami mūsų dvasinio turinio. Štai kodėl jūsų dabartinis materialus pavidalas yra toks apribotas - turi tiek daug kliūčių savyje, kurios pasireiškia per fizinį skausmą, per fizinę negalią, per apribotą fizinio pavidalo judėjimą.
Jūs turite patys PUOSELĖTI šitą nuostabų materialų kūną, kurį jūs gaunate tarpusavio bendravimui, bet ŠVIESOS LABUI, ne savanaudiškų veiksmų atlikimui, nes be jo jūs negalite jokių veiksmų atlikti. TAČIAU JIS YRA SKIRTAS ŠVIESOS LABUI, VISŲ LABUI.
Todėl jūs turite jį puoselėti, nes jis yra MŪSŲ ŠVENTOVĖ MATERIALIU PAVIDALU. Ir šitoji šventovė turi būti prižiūrima, prižiūrima, kad ji būtų VISĄ LAIKĄ SVEIKA IR VESTŲ ŠVIESOS, GĖRIO, MEILĖS VAISIUS, SKIRTUS VISIEMS.

Jūs turite patys suvokti, kad šitas kūnas turi apribojimų dėl jūsų labai riboto požiūrio ir į patį kūną, ir į save. Jūs turite išlaisvinti savo vidų. Dabar jis yra sujauktas, apribotas, suvaržytas. Dėl to pasireiškia visoje kūrinijoje, taip pat ir jūsų viduje, priežasties-veiksmo-pasekmės dėsnio veikimas. Jis pasireiškia per šito kūno labai ribotą panaudojimą.

Jeigu jūs keltumėte savo dvasinį sąmonės lygį, jūs pamatytumėte, kiek šitas kūnas gali jums suteikti džiaugsmo, palaimos, kiek jis gali iškelti jus virš tos materialios tikrovės, kurioje dabar jūs esate nuskendę, tarsi jūs būtumėte tos materialios tikrovės slėnyje, o kada jūs galite pakilti ant milžiniškų kalnų viršūnių ir matyti tą slėnį giliai, toli nuo viršūnių. Bet nuo viršūnių jūs matote ir horizontą, milžinišką erdvę, ir į tą reaguoja kiekviena jūsų kūno ląstelė. Aš jums dabar kalbu apie DVASINĘ viršūnę, apie DVASINĘ erdvę, ir apie tą tikrovę, kurios jūs nematote.
Todėl dabartinis šito materialaus kūno apribojimas yra jūsų pačių menko dvasinio lygio pasekmė, ir išraiška, bet tai nereiškia, kad visą laiką šitaip ir bus.
Jūs patys JAUČIATE, ką reiškia eiti GYVUOJU dvasiniu keliu. Jums reikia keisti visą save – keisti savo sampratas, keisti savo požiūrį į visą aplinką, ir į save. Bet į tai reaguoja jūsų fizinio kūno ląstelės.
Jeigu jūs eisite šituo gyvuoju keliu, jūs matysite, kaip stiprėja ir sveiksta jūsų kūnas. Jis tampa elastingas, pripildytas gyvasties virpesių, kurie jums teiks pasitenkinimą, ir džiaugsmą, tuo pačiu sveikatą, bet jūs taip pat jausite, kad turite keisti mitybą; mitybą, kuri būtų taip pat iš Mūsų. Reiškia jūs neturite maitintis maistu, kuriame yra gyvybė. Jūs negalite išsaugoti savąją gyvybę, atimdami ją iš kito, jeigu norite savojo fizinio pavidalo VEIKSMINGESNIO IR PRODUKTYVESNIO pasireiškimo Manuoju veikimu jūsų aplinkoje.
Jūs turite laisvą valią. Jūs renkatės patys, bet RENKATĖS PAGAL SAVO DVASINIUS LAIPTELIUS IR SAVO SĄMONĖS LYGĮ. Ir kuo aukštesnis bus jūsų sąmonės dvasinis lygis, tuo labiau jūs viduje turėsite Mūsų turinio – meilės turinio – kuris nenumato atimti gyvybę niekam.
Mes jus maitiname. Tiesiogiai maitiname.
Bet jūs – vėl – turite apribojimų – NEPASITIKĖJIMĄ Mūsų vedimu iš vidaus; nepasitikėjimą, kuris iškart jus smugdo, smugdo ir pripildo tarsi sunkia, jums nepanešama, našta.

Todėl šitas kūnas iš tikrųjų yra sumanytas tam, kad jis būtų teikiantis jums džiaugsmą kiekvienam savu žingsniu žengiant į priekį – į šviesą – tiek fiziniu pavidalu žengiant, tiek ir dvasiniu žingsniu – atsiremiant į Mus, ir žygiuojant gyvuoju keliu.

Ateis laikas, kada jūs sužinosite daug daugiau apie savo fizinio pavidalo galias. Dabar nėra prasmės jums tą sužinoti, nes jūs nesate pajėgūs įgyvendinti tuos siekius, kurie bus ateities kartose, ir šitoje planetoje gyvenantiems Mūsų vaikams materialiu pavidalu.
Šiandien jūs esate per daug tamsos varžomoje aplinkoje, nes jūs patys suprantate, kad perdidelė šviesa yra rizikinga, gyvenant tamsoje, jūsų pačių atžvilgiu, nes jūs jau dabar patiriate, kaip į jus nepatikliai žiūri tie, kurie neina gyvuoju keliu. Todėl jums aiškinti apie šito kūno ateities perspektyvą Aš negaliu, nes nevisi jūs esate pasiekę tokį dvasinį sąmonės lygį, kad priimtumėte šitą tiesą kaip TIKROVĘ.

-----------------------------------------
Algimantas: Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Nuoširdus ačiū už šito mokymo vaizdo įrašą Arūnui, o Violetai sakau ačiū už šio mokymo teksto išrašymą, kad mūsų Forume su juo galėtų susipažinti visi norintys.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2010-11-24 10:36:17