Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Sveikata, gydymas, pagijimas. > Begalinės Dvasios mokymas, kas... >

Begalinės Dvasios mokymas, kas yra autizmas, 2011 09 17

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas-atsakymas, kas yra autizmas, suteiktas Rojaus Trejybės šventovėje po gyvųjų pamaldų Vilniuje, 2011 09 17

Kadangi Begalinė Dvasia-Motina-Sesė suminėjo mano meldimąsi už Astą ir apsilankymus pas ją, tai Violeta išrašė ir mano maldos fragmentą, kuris ir pateikiamas prieš Violetos klausimą ir Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės atsakymą-mokymą.

Algimantas:

... Aš meldžiu, kad mes visada kreiptumėmės į Tave apraminimo ir tuo pačiu apšvietimo, iš vidaus, kad galėtume priimti sprendimą atitinkantį Tavąją valią, ir tai būtų visų šviesos labui. Aš meldžiu, kad šitame kelyje mes būtume veiklesni, aktyvesni, ryžtingesni, kokia bebūtų tamsos aplinka, kad mes joje nebūtume tie, kaip našlaičiai, be tėvų, turėdami savo gyvą patyrimą su Jumis, kad mes ir elgtumėmės kaip patiriantys meilę iš mylinčių ir mylimų Tėvų, patiriantys globą ir vedimą, kad toje aplinkoje, tamsoje, mes elgtumėmės kaip pilni Tavosios Meilės vaikai. Aš meldžiu, kad gyvasis kelias, kuris visada grindžiamas Tavo meilės pagrindu ir laisva valia, niekada nebūtų toks, kad jame nebūtų manęs, ir aš meldžiu, kad kiekvienas melstų, kad šitame kelyje būtų JIS, net jeigu daugiau nieko neliks šitame kelyje, kad JIS nepasitrauktų iš šito kelio. Aš meldžiu, kad mes būdami šitos kartos visos žmonijos druska, suteikiantys jai skonį – Tavąjį skonį – iš tikrųjų ir teiktume tą skonį, nes jeigu druska nebeteikia skonio, ją telieka sutrypti kojom, kaip nereikalingą. Aš meldžiu, kad mes niekada nepavirstume tokia druska, kuri nesuteiktų gyvenimui skonio. Meldžiu, kad šitame gyvąjame kelyje mes turėtume iš tikrųjų vis didėjantį apetitą ir augantį alkį dvasiniam vandeniui, ir dvasinei duonai, dvasinei veiklai, dvasinei meilei.
Meldžiu tiems, kurie šią akimirką serga, kad mūsų meilės virpesiai apramintų juos iš vidaus ir iš išorės, kaip ir Tu visą laiką ramini iš vidaus. Todėl aš ir siunčiu šiuos meilės virpesius drauge, mūsų suvienytus dvasioje, Astai, kuri keturiolika metų guli ant patalo ir nepasikelia. Jau jinai pradeda, pradeda, savo smegenų impulsais reaguoti, reaguoti į atskirus žodžius, ir net kaip jai išeina melstis už kitus, ir už MUS MELSTIS! Meldžiu, kad Apvaizda veiktų, kad ji stiprėtų, jos motina įgytų didesnį pasitikėjimą žengti šituo gyvuoju tikrovės keliu.
Meldžiu Daliai Vokietijoje didesnio atsidavimo Tau, didesnio pasitikėjimo Tavimi, ir stipresnio ryšio, kad ramintųsi jos pasąmonė, kuri tiek pilna baimės, kad ji pajaustų šviesą, kaip ji daugiau nustelbia tas baimes, ir ji keltųsi tam, dvasiniam, gyvąjam keliui ir žygiui.
Meldžiu Ritai sustiprėjimo dvasiniame kelyje Londone. Meldžiu Valdui Airijoje dvasinės šviesos iš vidaus, kada daugybė pasklidusių, materialia prasme, tautiečių iš tikrųjų išbėgę iš šitos vietos – jų pusė milijono per dvidešimt metų – tai yra genocidas – aš meldžiu, kad atsikvošėtų mūsų premjeras, prezidentė, parlamentas. Negalima šitaip tvarkyti valstybės, padarant joje jovalą, gąsdinant žmones, kad jie dar daugiau bėgtų, ypač jauni ir aktyvūs, kurie ir gali keisti šitą šalį iš vidaus priimamais naujais sprendimais ir nauja ryžtinga veikla. Aš meldžiu, kad šitame šviesos nedideliame lopinėlyje neišsilakstytų visi veiklūs žmonės, kad neliktų čia vien tiktai ligoniai, seni, ir nusikaltėliai, ir tie, kurie yra pasyvūs.
Aš meldžiu, kad mes šitame kelyje iš tikrųjų savo maldomis, asmeninėmis ir kolektyvinėmis, ir veikdami drauge su Apvaizda, keistume gyvenseną šitame mažyčiame žemės lopinėlyje per atsivėrimą Tau. Nes tik šitoks kelias yra įmanomas šviesai sklisti evoliuciniu būdu.
Meldžiu iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Violeta:

Mylimas Trečiasis Šaltini ir Centre, aš prašau Tavęs mokymo apie tokį reiškinį, kuris yra vadinamas autizmu, o moksliškai – Aspergero sindromu, kuris yra, šito sindromo tyrėjų nuomone, genetinis susirgimas, ir tokių dvasinių brolių, turinčių šitą sindromą, visoje planetoje vis daugėja ir daugėja, nors sako, kad jie turi fenomenalią atmintį, ir sako, kad jie yra genijai. Tuomet kyla ir kitas klausimas – o kas yra genijus? Ir tuo pačiu mane domina ir tai, ar yra Minties Derintojai, tokių dvasinių brolių ir sesių protuose, ar jie veikia, skleisdami Rojaus Trejybės šviesą?

Begalinė Dvasia-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Sesė:

Mano mylimieji vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamas Begaline Dvasia-Motina-Sese. Aš šlovinu ir garbinu jus, kada atsiveriate ir šlovinate ir garbinate Mus Tris, Neišskiriamus ir Vienareikšmius Šaltinius ir Centrus.

Mes sukūrėme kūriniją JŪSŲ labui. SAVO labui mes turime VISKĄ.

Mes paskleidėme KOSMINĘ ERDVĘ, kad joje jūs galėtumėte mėgautis Mūsų gyvąja meile, patirti Mūsų meilę, ir Mūsų meilės vilnyse pajausti, kokia yra palaima suptis ant jų, ir pasinerti į jas.

Mano mylimieji vaikai, Aš jus vedu iš vidaus, vedu link Savęs. Jūs neturite jokios išeities šitoje kūrinijoje, kurią galėtumėte priešpastatyti Mums, Mūsų meilei; nėra kitos išeities, kaip tik gyventi su meile, meilėje, ir meilės pojūčiu atlikti visus veiksmus.

Yra daugybė jūsų evoliuciniame kelyje pažeidimų, nukrypimų nuo Mūsų vedimo. Todėl šitie nukrypimai per genetinį paveldėjimą perduodami iš kartos į kartą. Jūs klaidingai manote, kad genijus tai yra tas, kuris parodė nepaprastą materialų sugebėjimą. Kadangi jūs neturite kitaip kaip apibūdinti tokio žmogaus išskirtines savybes palyginus su savo aplinka, jam suteikiate genijaus apibūdinimą. Tai yra – tas TIKRASIS ŽMOGUS. Mes siekiame, kad jūs visi taptumėte TIKRAISIAIS žmonėmis. Tada jūs pamatysite, kad nėra tokio atotrūkio tarp tų, kurie iškyla į jūsų vadinamą genijaus viršūnę, ir jūsų, esančių šitos viršūnės papėdėje. Jūs visi būsite šviesa – Mūsų šviesa – ir darysite tokius veiksmus, atliksite tokius darbus, kuriuos, ŠIĄ AKIMIRKĄ, jūs priskirtumėte tiktai genijui.

Kada buvo evoliucinių nukrypimų jūsų planetoje, iš kartos į kartą vis menkėjo jūsų biologiniai resursai; jūsų genetinis paveldėjimas vis menko. Todėl tai atsiliepė ir jūsų mąstymui. Smegenys taip pat nebuvo panaudojamos tam, kam jos yra Mūsų sumanytos – semti iš Mūsų dvasinę šviesą, žinias iš Mūsų semti tiesiogiai, naudotis jomis visų šviesos labui. Šitokiu būdu smegenys pavirstų išminties skleidimo priemone.

Dabar, kada yra daugybė žmonių, turinčių sulėtintą mąstymą, iškreiptą mąstymą, jūs galite pamanyti, kad tie žmonės yra nesuvokiantys, nesugebantys atlikti daugybės veiksmų. Taip, yra daugybė tokių žmonių. Tačiau Manoji dalelė, Minties Derintojas, nepalieka to, kurio smegenys yra pajėgios užmegzti gyvą ryšį su Mumis, nesvarbu kaip jūs apibūdintumėte tuos žmones. Jeigu yra apibūdinamas koks reiškinys, tai nereiškia, kad individualiai kiekvienas jau nebėra pajėgus užmegzti ryšį su Mumis, jeigu jūs tuos ir atsiliekančio mąstymo Mūsų vaikus – taip pat vienodai mylimus, kaip ir tuos, kurie mąsto skvarbiai – mokytumėte gyvo ryšio su Mumis.

Štai dabar jūsų dvasios brolis Algimantas ir savo maldoje - ir savo apsilankymų metu - meldžia gyvo ryšio Mano dukrai, kurią jis vadina žmogiškuoju vardu Asta; meldžia, kad smegenys pradėtų priimti maldos impulsus – tai yra smegenų skatinimas, lavinimas. Jos turi būti iš sąstingio arba iš sulėtinto veikimo kurstomos, kaip kibirkštimi užvedamas net ir mechaninis variklis, kada uždegamas kuras, taip jūs turite dvasine malda, kaip dvasine kibirkštimi, UŽDEGTI smegenų veiklą, kuri šiandien jums atrodo pažeista neatstatomai.

Įdėkite pastangų ir pamatysite kokie yra nuostabūs vaisiai Mūsų suteikiami.

Todėl neskubėkite nurašyti kaip netinkamų jūsų dvasinių brolių ir sesių, kada jūs veikiate be Mūsų, neatsivėrę Mums, nemokote atsivėrimo tų, kurių mąstymas yra kitokio greičio negu jūsų. Jūs ir nematote tų pasekmių, kaip jie galėtų iš tikrųjų žengti didžiulį žingsnį į priekį. Todėl pradėkite nuo savęs, mokydami juos gyvo bendravimo su Mumis, tą darydami nuosekliai ir kasdien. Juk ir jūs ūgtelėjote ne per vieną akimirką. Ką patiriate šiandien, tai jūs galėtumėte pasakyti, kad autizmu – palyginus su jumis – pasireiškia visa žmonija. Ji žengia ne į tą pusę, nes jos niekas nemokė, nemokė žengti atsidavus Mūsų vedimui iš vidaus. Štai kodėl jūs dabar galite pastebėti iš aukščiau, koks yra milžiniškas atotrūkis tarp žmonijos, kariaujančios ir žudančios tarpusavyje vieni kitus, ir jūsų patyrimų, net ir šios gyvosios komunijos akimirką; bet tai yra jūsų patyrimo akimirka. O kiek buvo iki tol įdėta jūsų asmeninių pastangų.

Todėl ir jūs, žvelgdami į tuos, kuriuos pripažįstate kaip sulėtinto mąstymo, atsiliekančio mąstymo savo dvasios brolius ir seses, jūs nežinote, KIEK Mes veikiame iš vidaus SAVO dvasia, veikiame žinodami nuo pabaigos, kuris, asmeniškai, yra pajėgus užmegzti su Mumis ryšį per atsivėrimą Mums, jeigu JĮ BENT KAS PAMOKYTŲ IŠORĖJE ŠITO RYŠIO.

Todėl Mes iš vidaus vis tiek beldžiame. Padėkite Mums iš išorės.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------
Nuoširdus ačiū Violetai už Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės šio mokymo įrašymą ir išrašymą, kad su juo susipažintų mūsų Forume VISI.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2011-09-22 13:59:42