Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 17 Dokumentas. Septynios Aukšč... > 8. Aukščiausiųjų Dvasių funkci... >

8. Aukščiausiųjų Dvasių funkcijos

(205.2) 17:8.1 Aukščiausiųjų Dvasių septynios grupės sudaro Trečiojo Šaltinio ir Centro tiek kaip Begalinės Dvasios, tiek ir kaip Bendrai Veikiančiojo funkcinės šeimos branduolį. Aukščiausiųjų Dvasių sfera nusidriekia nuo Trejybės buvimo Rojuje iki evoliucinių mirtingųjų kategorijos proto veikimo erdvės planetose. Šitokiu būdu jos iš tiesų suvienija žemyn nusidriekiančius administracinius lygius ir koordinuoja šitų lygių personalo daugiapuses funkcijas. Ar tai būtų Atspindinčiųjų Dvasių grupė, palaikanti ryšį su Dienų Senaisiais, ar Kuriančioji Dvasia, sutartinai veikianti su Sūnumi Mykolu, ar Septynios Pagrindinės Dvasios, esančios grandinėje aplink Rojaus Trejybę, Aukščiausiųjų Dvasių veikla yra sutinkama visur centrinėje visatoje, supervisatose, ir vietinėse visatose. Jos veikia vienodai su “Dienų” kategorijos Trejybės asmenybėmis ir su “Sūnų” kategorijos Rojaus asmenybėmis.

(205.3) 17:8.2 Aukščiausiųjų Dvasių grupės yra Trečiojo Šaltinio ir Centro didžiulės tvarinių šeimos betarpiški kūrėjai drauge su savo Begaline Motina Dvasia. Tarnaujančiųjų dvasių visos kategorijos kyla iš šito susivienijimo. Pirminiai supernafimai atsiranda iš Begalinės Dvasios; šitos kategorijos antrines būtybes sukuria Pagrindinės Dvasios; tretinius supernafimus sukuria Grandinių Septynios Dvasios. Atspindinčiosios Dvasios, kolektyviai, yra nuostabios angeliškųjų gausybių kategorijos, galingųjų sekonafimų, tarnaujančiųjų supervisatoje, motinos-tvėrėjos. Kuriančioji Dvasia yra vietinio kūrinio angeliškųjų kategorijų motina; tokie serafiniai tarnai yra originalūs kiekvienoje vietinėje visatoje, nors sumodeliuoti pagal centrinės visatos modelius. Visiems šitiems tarnaujančiųjų dvasių kūrėjams tiktai netiesiogiai padeda Begalinės Dvasios, visų angeliškųjų tarnaujančiųjų dvasių amžinosios motinos, centrinė buveinė.

(205.4) 17:8.3 Septynios Aukščiausiųjų Dvasių grupės yra apgyvendintos kūrinijos koordinatoriai. Jų reguliuojančiųjų vadovų, Septynių Pagrindinių Dvasių, susivienijimas pasirodo, kad koordinuoja Dievo Septinkarčio toli nusidriekiančias veiklas:

(205.5) 17:8.4 1. Kolektyviai Pagrindinės Dvasios beveik prilygsta Rojaus Dievybių Trejybės dieviškumo lygiui.
(205.6) 17:8.5 2. Individualiai jos išeikvoja trivienės Dievybės pirmines galimybes, kurias galima suvienyti.
(206.1) 17:8.6 3. Kaip Bendrai Veikiančiojo skirtingi atstovai jos yra saugyklos Aukščiausiosios Būtybės tai dvasios-proto-galios aukščiausiajai valdžiai, kurios ji dar asmeniškai nenaudoja.
(206.2) 17:8.7 4. Per Atspindinčiąsias Dvasias jos sinchronizuoja Dienų Senųjų supervisatų valdymą su Madžestonu, visuotinio atspindėjimo Rojaus centru.
(206.3) 17:8.8 5. Dalyvaudamos individualizuojant vietinių visatų Dieviškuosius Tarnus, Pagrindinės Dvasios prisideda prie Dievo Septinkarčio paskutiniojo lygio, prie Sūnaus Kūrėjo-Kuriančiosios Dvasios vietinės visatos sąjungos.

(206.4) 17:8.9 Funkcinę vienybę, neatskiriamą nuo Bendrai Veikiančiojo, besivystančioms visatoms atskleidžia Septynios Pagrindinės Dvasios, jo pirminės asmenybės. Bet ateities ištobulintose supervisatose šita sąjunga neabejotinai bus neatskiriama nuo Aukščiausiojo patirtinės aukščiausiosios valdžios.


(206.5) 17:8.10 [Pateikta Uversos Dieviškojo Patarėjo.]