Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Vertybės, būdo bruožai, gyveni... > Begalinės Dvasios mokymas - ap... >

Begalinės Dvasios mokymas - apreiškimas apie smulkmenas ir esmę, 2011 07 02

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas-apreiškimas apie smulkmenas ir esmę, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2011 07 02

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-sese, aš garbinu ir šlovinu iš meilės ir laisva valia, ir kreipiuosi į Tave mokymo-apreiškimo. Kodėl dažnai žmonės, net ir savo klausimais, mėgina surasti atsakymą į labai smulkmeniškus, konkrečius klausimus, o esmės nepastebi, nepajaučia? Ar tos smulkmenos jiems yra tokios svarbios? Ar aš jų tiesiog nesugebu visų sugaudyti, kad aš neatkreipiu į tas smulkmenas dėmesio, ir man jos iš esmės yra nereikšmingos? Kodėl taip yra?
Aš esu pasirengęs suteikti Tavo mokymą iš bet kurio iš Jūsų Trijų, kad su juo galėtų susipažinti ir kiti mano dvasios broliai ir sesės.

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimas ir mylimiausias sūnau, kaip ir Mano visi mylimiausi sūnūs ir dukros, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs vadinate Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Sese. Aš esu tas jūsų vadinamas VEIKSMO Dievas, per kurį veikia kiekviena kūrinijoje egistuojanti esybė, būtybė asmenybės ar ikiasmenybės lygio, ar viršasmenybės lygio. Nėra nė vieno veiksmo, kuris būtų atliekamas be Manęs, bet lygiai taip pat, kaip ir be kiekvieno iš Mūsų, kitų Dviejų LYGIAVERČIŲ Rojaus Trejybės Asmenų.

Mano mylimiausi vaikai, Aš suteikiu šitą atsakymą, kad jūs dabar galėtumėte patirti, jog kiekviena smulkmena, kuri jums atrodo reikšminga, yra svarbi jums TIKTAI TĄ AKIMIRKĄ.

Kuo daugiau atsiversite Mums, tuo vis DIDESNĘ žvilgsnio panoramą talpinsite savo viduje, ir tuo labiau jūs aprėpsite MŪSŲ VISŲ žvilgsniu savo aplinką, kurioje pradings nereikšmingos smulkmenos.

Žiūrėkite, kada jūs žvelgiate į skruzdėlyną, jūs matote jo didybę, jūs matote, kad jame vyksta veikla, bet jūs TĄ AKIMIRKĄ NEGALITE PAMATYTI individualiai kiekvienos skruzdėlės esančių kojų, akių, negalite pastebėti, ką skruzdėlė tuo metu veikia toje aplinkoje, nes toji aplinka jums tą akimirką nėra svarbi.

Norėdami pamatyti konkrečią kažkokią jums tuo metu reikalingą smulkmeną, jūs turite NUSILEISTI iki tos smulkmenos lygio, jeigu prieš tai jūs buvote pakilę iki – jums tą akimirką prieinamo – MŪSŲ lygio.

Todėl pamatę skruzdėlyną, jūs negalite tą pačią akimirką matyti individualios skruzdėlės veiklos. Jums reikia sukoncentruoti dėmesį ties ta INDIVIDUALIA skruzdėle ir tą pačią akimirką jūs išleisite VISO skruzdėlyno vaizdą.

Vienu ir tuo pačiu metu jūs negalite apimti atskirų smulkmenų, atskirų konkrečių veiksmų, ir visumos.

Mes irgi apimame jus visus Savąjame glėbyje. Mes laikome jus visus, vienodai mylinčiai spausdami link Savosios krūtinės, kaip jūs, panaudodami metaforą, vadinate Mūsų priglaudimą jus Savajame meilės glėbyje. Tačiau Mes neturime materialios krūtinės. Tai – tiktai jūsų simbolinis, metafora panaudojamas įvaizdis.

Tačiau Mes jus glaudžiame, jus glaudžiame, kad jūs patiriate Mūsų gyvą meilę. Ir šita konkreti krūtinė dingsta, dingsta, nes jūs patiriate gyvą Mūsų meilės pulsavimą kiekvieno iš jūsų, atsivėrusio Mums, viduje, kur konkrečios krūtinės įvaizdis nustoja prasmės, nustoja reikšmės, nes jūs juntate Mūsų gyvą buvimą savyje savuoju patyrimu. Materialaus kūno prigludimas prie materialios krūtinės jums nublanksta, lieka visuma, kuri yra patiriama. Konkretumas – prigludimas fizinio kūno prie fizinės krūtinės – dingsta.

Todėl ir studijuodami dvasinius apreiškimus, jūs turite turėti omenyje – kuo giliau jūs žvelgsite į dvasinio šaltinio gelmę Mūsų žvilgsniu – per atsivėrimą Mums ir šito gyvojo įtikėjimo gilinimą, ir gyvojo pasitikėjimo Mumis stiprinimą – tuo pačiu jūs suvoksite skaitomų teiginių DVASINĘ GELMĘ, kuri išplės jūsų sampratą į visą kūriniją. Jūsų samprata bus pripildyta Mūsų dvasinio žvilgsnio, dvasinės kosminės įžvalgos, kurioje atskiros detalės nustos vertės, kada jūs žvelgste VISUMINIU MŪSŲ žvilgsniu.

Priklausomai nuo jūsų dvasinės įžvalgos ir atsivėrimo tą akimirką, gali viešpatauti segmentinis arba Mūsų visumos žvilgsnis, kada Mes ir į jus žvelgiame VISUMOS žvilgsniu, žvelgiame į kiekvieną su ta pačia Mūsų meile, kiek toli jūs bebūtumėte nuo Mūsų, ir tuo pačiu, kada Mums reikia pažvelgti į kiekvieną iš jūsų – konkretų asmenį – ir iš vidaus, Mes turime tam jums savo priemonę atsiuntę – Savąją dvasią; arba turime kitų veiklos instrumentų – Mes turime daugybę įvairių kategorijų Savo sūnų ir dukrų, kurios Mums leidžia pažvelgti į jus bet kuriame savosios kūrinijos krašte individualia asmens pasireiškimo forma.

Todėl ir tu, žvelgdamas į savąją aplinką, žvelgi daugiau Mūsų žvilgsniu VISUMINE prasme, vis labiau patirdamas šitos VISUMINĖS prasmės GELMĘ. Ir šitoje gelmėje detalės nublanksta prieš visumos gelmę. Ir šitoji gelmė vis labiau ir labiau tave įtraukia į tą harmoingą simfoniją, kurią tu girdi VIDUJE kūrinijos gama, KOSMINE GAMA. Ir akimirka diktuoja poreikį.

Tas, kuris labiau susidomi jūsų dvasinio apreiškimo konkretaus fakto tyrinėjimu, jisai gali labai dažnai nusivilti, nes įvairūs faktai gali nesutapti jo prieš tai skaitytose įvairiose mokslinėse knygose, žurnaluose, šaltiniuose, tokiuose, kaip mokslinės konferencijos, dabartiniu metu jūsų populiarus internetinis ryšys, kitų žmonių pasisakymai, neturintys nieko bendro su moksliniais dalykais, bet teiginiai išgirsti ir prasilenkiantys su dvasiniuose apreiškimuose pateikiamais teiginiais tokiam jūsų protui sukelia daugybę abejonių, ir šitos abejonės silpnina to paties Mūsų sūnaus įžvalgą. Ir šito žmogaus įžvalga silpnėja. Įžvalgos susilpnėjimas silpnina jūsų dvasinį pasitikėjimą VISA informacija, kuri pateikiama dvasiniame šaltinyje.

Tačiau tai yra tiktai pasekmė jūsų mokymų sistemų, kurios – per kartų kartas – buvo diegiamos jūsų planetoje įvairiose tautose, įvairiose valstybėse. Jūs iki šiol buvote mokomi kreipti dėmesį į faktus, o ne į tų faktų sintezę, jūsų siejimą su praeitimi, su praėjusių kartų gyvenimu, su Mūsų kūrinija. Vien tiktai faktų konstatavimas ir jų dėstymas jūsų prote ugdo poreikį konkrečių faktų įsiminimui, o tuo pačiu ir tokio mokymo sistema reikalauja faktų konstatavimo. Tuo pagrįstos jūsų įvairios viktorinos, kurias jūs taip mėgstate žiūrėti per dabartines televizijos programas. Tas pasireiškia jūsų mokymo programose mokyklose, kada jūs imate vis labiau pasitikėti testų sistema, o ne žmogaus mąstymo analize, ne pokalbiu žmogaus su žmogumi, bet spėlione.

Todėl per atsivėrimą Mums, jūs atsisakysite tokių mokymo formų, kurios jus visą laiką sugrąžins į anksčiau vyravusį scholastinį mokymo metodą įsiminti informaciją ir tuo pasitenkinti, o sieksite bet kokį faktą sieti su visa kūrinijos gyva ir jūsų aplinkoje pasireiškiančia sistema.

Nėra atskirai biologijos, chemijos, fizikos, matematikos, literatūros, muzikos, istorijos, jūsų gyvenimo, kaip izoliuotų segmentų – visa yra susiejama į Mūsų gyvą kūriniją ir jos pasireiškimą jūsų gyvenime. O šitas pasireiškimas priklauso nuo jūsų proto veiklos. Ir būtent kokį vektorių suteiksite savo proto veiklai – ar segmentuotam, ar sinteze susiejant į sistemą pasireiškiančius atskirus faktus, reiškinius – nuo tuo priklausys jūsų tiek gyvensena, tiek ateinančių kartų šviesa.

Jūs turite laisvą valią, Mūsų padovanotą, kad augtumėte ne tiktai savo segmentuotu požiūriu, bet jos vis daugiau ir daugiau apimtumėte į gyvą Mūsų kosminį žvilgsnį, ir susietumėte tuos segmentus į sistemą, kuri būtų įjungta į Mūsų kūrinijos gyvą veiklą.
Ir to dar neužtenka. Visa tai turi turėti PRASMĘ, o prasmė priklauso nuo jūsų požiūrio į tikrovę – kokį atspalvį suteikiate savajam požiūriui, tokią prasmę įgauna vertybės, kurias jūs deklaruojate.

Vertybės yra iš Mūsų. Požiūris taip pat yra Mūsų. Tačiau jūs, jeigu suteikiate Mūsų požiūriui iškreiptą prasmę, gaunate iškreiptą pasekmę, kuri jus skaudžiai veikia tiek asmeniniu, tiek visuomeniniu mastu, tiek ir visos planetos mastu.

Todėl kada jūs, Mano mylimiausi vaikai, šiandien maldose kreipiate savo žvilgsnį į kitus savo dvasinius brolius ir seses, Mūsų pačius mylimiausius vaikus, kurie dar skendi tokiame žemų virpesių užutekyje, patys jame sukeldami šurmulį, bangas, kai Mūsų užutekiai – visi – yra pilni ramybės – ir jūs, per atsivėrimą Mums, jau šitą ramybę patiriate – tai jūsų maldos tą pačią akimirką pasiekia Mus.

Ir Mes džiaugiamės jūsų šviesa, kad jūs kreipiate žvilgsnį ne į faktą, bet į to fakto susiejimą su Mumis, su Mūsų tikrove, su visuma. Todėl per atsivėrimą Mums jūsų dvasinis vidus prisipildo Mūsų gyvų meilės dvasinių virpesių, ir dėl to jūs atsiveriate savo prašymų maldoje, norėdami ir kitiems šitos šviesos, palaimos, ir ramybės, ir žvelgiate į tuos, Mūsų pačius mylimiausius vaikus, kaip ir jus pačius mylimiausius, jau iš aukščiau, ir pavadinate žaidžiančiais vaikais. Jūs būdami net kai kurie iš jūsų fiziniu amžiumii jaunesni negu tie, kurie, NET JŪSŲ AUKŠTESNE DVASINE SAMPRATA ŽAIDŽIA ŠITĄ VAIKIŠKĄ ŽAIDIMĄ, suvokiate, kad jie žaidžia vaikiškus žaidimus.

Todėl tas sampratas, kurios vystosi jūsų viduje, jūs gaunate iš Mūsų. Kuo labiau jūs žvelgsite MŪSŲ žvilgsniu, tuo sampratų gelmė plėsis, augs, gilės, tuo labiau jūs matysite VIENTISUMĄ aplinkoje, ir matysite ĮŽVALGĄ toje aplinkoje, kurios DAR NEPATYRĖTE, kuri Mūsų glėbyje taip pat yra tikra ir pilna pripildyta Mūsų meilės virpesių, ir ji žvelgia į aplinką daug platesniu požiūriu negu šią akimirką žvelgiate jūs į Mūsų aplinką kosmine prasme, kosminės įžvalgos prasme.

Štai kodėl Mūsų jums ir suteikiamas ir požiūris – nuo gilesnio atsivėrimo Mums, nuo gilesnio pasitikėjimo Mumis, nuo gilesnių dvasinių studijų gilumine prasme – vis daugiau ir daugiau įgaus dieviškąją prasmę – MŪSŲ prasmę – kokią Mes suteikiame amžinosioms vertybėms: meilei, tiesai, teisingumui, gailestingumui, o ne tokį požiūrį, kokį šiandien deklaruoja Mūsų mylymiausi vaikai Mums NEATSIVĖRĘ. Jie taip pat deklaruoja amžinąsias vertybes – tiesą, teisingumą, gailestingumą – tačiau šitoms amžinosioms vertybėms jie suteikia SAVĄJĮ požiūrį, o savuoju patyrimu dar paliudija ir savąją tų vertybių prasmę.

Kiek, žiūrėkite, Mūsų vaikų prisiekia Mūsų vardu – Dievo vardu – kad jie laikysis tiesos – Mūsų tiesos – ir tą pačią akimirką užmiršta. Užmiršta – pažeidžia TAI, KAM davė priesaiką. Tai kam reikalinga priesaika, jeigu ji būtų pažeista? Arba kam reikalingas įstatymas, jūsų pačių sukurtas, jeigu tie, kurie davė priesaiką, ją sulaužė, o įstatymas jų atžvilgiu nėra taikomas?

Dėl to, kad jūsų dvasiniai broliai ir sesės, Mūsų patys mylimiausi vaikai, kitą prasmę suteikia Mūsų amžinosioms vertybėms, ne Mūsų dieviškąją prasmę, kokią jūs jau pajuntate savyje, ir tada pajuntate skirtumą, todėl ir galite pasakyti, kad jie žaidžia vaikiškus žaidimus, kurie atima kitiems fizinę gyvybę. Tačiau tokie žaidimai pasaulį sujaukia, sukelia katastrofą, kuri sėja baimes, žemus virpesius Mūsų pačių mylimiausių vaikų šeimose. Ir tai atsiliepia KITOSE KARTOSE.

Štai kodėl konkretūs faktai vien tiktai be analizės, be sąsajos į gyvą Mūsų kūriniją, kaip veikiančią sistemą ir pasireiškiančią kosmose visur ir visada, yra labai toli siekianti pasekmė. Atrodytų toks menkas dalykas domėtis konkrečiu faktu ir įdomu, ir verta, ir suprantamiau negu siekti giluminės prasmės ir vientiso požiūrio į save, į savo vietą visuomenėje, į visuomenės vietą planetoje, į planetos vietą Mūsų kūrinijos šeimoje. Jūsų protas diktuoja jums sprendimus. Mes jus mokome iš vidaus, kad jūs turite supaprastinti savo gyvenseną nuo scholastinio gyvenimo, koks šiandien egzistuoja jūsų pasaulyje, į vis tobulėjantį visų šviesos labui su mažesne gausa materialių gėrybių, bet su vis didėjančia, gilėjančia gausa Mūsų meilės virpesių pasireiškimo tarpusavyje ir Mūsų tiesoje su Mūsų teisingumu, su Mūsų meile jums visiems skirta ir atsiųsta ir jau šiandien pasireiškiančia kiekviename ir aplink kiekvieną.

Štai kodėl Mes visuomet stengiamės konkrečių skaičių, konkrečių faktų suteikti įvairiuose dvasiniuose apreiškimuose kuo mažiau, kad jūs nepaverstumėte tų skaičių ir faktų būtent ta pagrindine – kertine – ašimi aplink kurią ir koncentruotumėte savo veiksmus, gyvenimą. Štai dėl ko Mūsų apreiškimai yra daugiau bendro DVASINIO pobūdžio, kuriuos galite savuoju ATSIVĖRIMU PAJAUSTI – patirti – savo aplinkiniame gyvenime, ir tai jus stiprintų eiti šituo keliu. Ir nesvarbu, kad skaičiai galėjo nesutapti, sarbu, kad esmė, kuri yra meilė, yra iš Mūsų jums pasiųsta ir patiriama, o patyrus meilę, tiesa tampa aiški ir nebėra jos interpretavimo KITOKIA prasme negu yra DIEVIŠKOJI. Ir toje tiesoje vis labiau sušvyti dieviškasis teisingumas, kuris yra nuspalvintas dieviškuoju gailestingumu.
Ir tada jūsų gyvenimas yra pripildytas Mūsų pasireiškimu. Ir šitame gyvenime jūs turite palaimos BŪSENĄ. Ir visa tai diktuoja jūsų ĮŽVALGA ir ATSIVĖRIMAS Mums

O saulių skaičių žinau tik Aš, ir Mano Partneriai iš Rojaus Trejybės; ir tų saulių, kurios bus per visą amžinybę, skaičių žinau tik Aš, ir Mano partneriai iš Rojaus Trejybės.

Bet kas iš to, kad Aš jums pasakyčiau tą skaičių, kurio jūs nesuprastumėte, nes šiandien nėra tokių terminų, net jeigu ir skaičiuotumėte kompiuteriu, kuris paverstų jums net ir simboline skaičių išraiška, jūs vis tiek jos nesuprastumėte.

O meilę jūs patiriate jau ŠIANDIEN. Tikrovę jūs tikrinate savuoju patyrimu jau šiandien. Tiesa jūs imate vis labiau gyventi jau šiandien, ir teisingumas jūsų akimis – jau dieviškaja prasme – vis labiau ir labiau įsiviešpatauja jūsų viduje. Ir gailestingumą jūs pajuntate savyje ir tampate Mumis, pasireiškiančiais savo aplinkoje.

Tai ko jūs dar daugiau norite? Kas gali būti svarbiau už šitai? Koks nors skaičius? Koks nors teiginys?

Imkite, ką duodame ir ką patiriate – per atsivėrimą Mums – kuo plačiau, kuo giliau, o visa kita sutekės – per atsivėrimą Mums ir dvasinių šaltinių studijas – visa savo dvasine gelme.

Intelektas yra svarbus, kada jis yra atsirėmęs į DVASIĄ. O kada jis pabirai, segmentuotai mėgina analizuoti faktus, jis patenka į užburtą ir tamsų labirintą, kuriame jam kyla vis daugiau ir daugiau jį patį painiojančių klausimų. Tuomet eikite iš tamsos labirinto į DVASINĘ ŠVIESĄ NE SUSMULKĖDAMI, bet AUGDAMI DVASIOJE, ir būkite Mūsų patys mylimiausi vaikai, nešantys PAČIĄ RYŠKIAUSIĄ šviesą ten, kur jos taip stinga; neškite DRĄSIAI, RYŽTINGAI. Kalbėkite savo lūpomis, bet vis pasitikėdami daugiau ir daugiau, kad kalbate NUO MŪSŲ. O šitą jūs galėsite daryti vis didesniu laipsniu per susiliejimą su Mumis.

Štai kam reikalingas jūsų atsivėrimas - kad Mes kalbėtume jūsų lūpomis, kad Mes gyventume jūsų gyvensena, kad jus matytų tie, kurių Mes negalime pasiekti, net ir Apvaizdos dėka. Mes ją panaudojame, panaudojame stichinių nelaimių metu, įvairių reiškinių sukūrimo akimirką, tačiau jiems šito neužtenka, nes jie koncentruojasi į aplinką SEGMENTUOTAI.

Todėl Mes jus panaudojame kaip savo mylimiausius vaikus savo kitiems mylimiausiems vaikams kaip MŪSŲ PASIREIŠKIMĄ – jūsų – kupino meilės, kantrybės, tiesos, teisingumo, ir gailestingumo – GYVENIMĄ.

Gyvenkite MUMIS. Būkite MUMIS. Mes esame JŪSŲ, bet ir JŪS esate MŪSŲ. MES NEGALIME BŪTI VIENAS BE KITO. PATIRKITE šitą teiginį ir GYVENKITE juo.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, už šitą nuostabų, išplečiantį mokymą-apreiškimą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Sakau nuoširdų ačiū Violetai už šio mokymo įrašymą ir išrašymą, kad galime dabar jį skaityti visi, kas nuoširdžiai siekia dar didesnės tiesos ir šviesos pažinimo ir patyrimo savo kasdieniame gyvenime drauge su Rojaus Trejybe.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2011-07-08 23:32:14