Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Vertybės, būdo bruožai, gyveni... > Begalinės Dvasios-Kūrinijos Mo... >

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas apie vertybę ir prasmes, 2010 06 20

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas apie vertybę ir prasmes, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 06 20.
Algimantas:
Mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perteikti šitą mokymą, atsakant į mano sesės dvasioje klausimą, kad išplėstum mūsų supratimą prasmių, vertybių atžvilgiu.
Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:
Mano mylimieji vaikai, kada jūs Mus šlovinate, Mes šloviname jus, ir per šitą šlovinimą mes įgyjame tokį nenutraukiamą dvasinį ryšį, kuris suteikia jums pakylėjimą, pakylėjimą link Mūsų. Mes esame jums prieinami tik per GYVĄ ryšį
Ir kada jūs kalbate apie vertybes, jūs turite suvokti – kūrinijoje egzistuoja VIENA vertybė – MEILĖ. Jinai yra amžina. Niekas jos negali pakeisti. Niekas jos negali modifikuoti. Toji vertybė yra NEKINTANTI, kaip ir Mes esame NESIKEIČIANTYS, turintys VISĄ apimtį. Tačiau toji apimtis – kiek besiplėstų – yra nekintanti savo VERTYBE.
Tuo tarpu PRASMĖS – jos yra AUGANČIOS ir BESIKEIČIANČIOS šitoje pačioje amžinoje jūsų veiklos arenoje. Jūs kiekvienai vertybei suteikiate savo prasmę pagal tos akimirkos jūsų supratimą, kada jūs atsiremiate į savo asmeninį patyrimą.
Juk jūs sakote – PRASMINGAS gyvenimas yra pašvęstas Mūsų labui, VISUMOS labui.
Bet argi prieš tai, kol jūs neatradote Mūsų pasireiškimo savo viduje, tuo pačiu ir jūsų aplinkoje, galėjote pasakyti tokius žodžius, kad jūsų prasmingas gyvenimas yra pašvęstas MŪSŲ labui, kada jūsų akys lakstė po aplinką ir ieškojo, atsiremdamos į tą įvairiapusę, materialią civilizaciją, pripildytą tiek gausos. Akys norėjo šitos gausos patyrimų, norėjo šita gausa naudotis ir vadovautis ja, kadangi ja vadovavosi jūsų kiti broliai ir sesės dvasioje, Mūsų vaikai, pagal SAVO supratimą, pagal SAVO prasmes. Tačiau ir tą akimirką jūs taip pat supratote, kad meilė yra vertybė.
Jūs mylėjote savo mažylius vaikus. Jūs mylėjote savo šeimos narius. Jūs mylėjote juos, atiduodami tai, ką laikėte brangiausia, dalindamiesi su jais tuo, kas, JŪSŲ SUPRATIMU, buvo brangiausia, ir dalinotės tuo iš meilės, NE IŠ PAREIGOS.
Reiškia šitoji meilės vertybė buvo GYVA. Tačiau jai jūs suteikėte SKIRTINGĄ prasmę. Jūs dalinotės meile tiktai su tuo, kas supo jus aplinkui. Apribojote šitą vertybę suteikdami jai savąjį ribotą prasmės požiūrį biologinės šeimos aplinka.
Todėl prasmes jūs turite PLĖSTI; plėsti, gilindami atsivėrimą Mums, ir atramą, savo asmeninę atramą į Mus. Tik šitaip – per GYVĄ ryšį – jūs pradėsite pajausti iš vidaus, kadangi tą jaus jūsų tikrasis dvasinis aš, jog prasmės yra augančios ir atitinkančios TIKROVĘ, kuri yra jūsų sąmonėje.
Sąmonę Mes suteikiame pagal gyvą atsivėrimą Mums, pagal gyvą ryšį su Mumis, nes jūs tada iš Mūsų prisigeriate paties aukščiausio dažnio Mūsų meilės virpesių; prisigeriate Mūsų meilės savosios sampratos, Mūsų amžinosios vertybės, kurią jūs įprasminate savyje, ir tada pasireiškiate savo veiksmu aplinkoje.
Tačiau Mūsų tikrovė taip pat yra vertybė, pripildyta meilės. Tikrovė yra nekintanti, nes ji yra sutalpinta Mūsų glėbyje. Mes esame nekintantys. Reiškia tikrovė, kiek ji besiplėstų į išorinę kosminę erdvę, sukuriant naujas visatas, naujas gyvybės rūšis, vis tiek bus pripildyta Mūsų meilės; meilės, kuri yra vienintelė vertybė, ir kurios jūs turite siekti per gyvą ryšį su Mumis.
Ir kuo daugiau kils jūsų sąmonė, kuo daugiau jūs pasireikšite savo materialiais veiksmais savojoje aplinkoje, tuo daugiau pamatysite, koks prasmingas gyvenimas yra pašvęstas MUMS, kada jūs skleidžiate savo veiksmais šviesą VISUMOS labui; ir skleidžiate matydami TĄ prasmę, ir matydami tame SKLEIDIME prasmę. Prasmė, kuri prieš akimirką jums neegzistavo, po akimirkos tampa jūsų savastimi.
Taip jūs per prasmes lipate evoliucijos kopėčiomis, kurios visos yra Mūsų meilė, o prasmės yra tų kopėčių atskiri laipteliai. Todėl, lipdami tomis kopėčiomis, jūs išliekate Mūsų tikrovėje. Kiek ji besiplėstų, ji yra nekintanti tikrovė, nes pripildyta Mūsų meilės vienintelės vertybės. Tačiau kopėčios, turinčios daug laiptelių, turi daugybę prasmių, ir atsistoję ant kiekvieno naujo laiptelio, jūs pamatote didesnę panoramą. Jūs pamatote didesnį savo veiklos lauką ir jame jūs pajuntate didesnę prasmę kaip turite pasireikšti, skleisdami Mūsų meilės vertybę.
Kada žvelgiate į žemesnius laiptelius, jūs matote, kad ŠITOS prasmės IKI TOL nebuvote patyrę. Tačiau aukštesni laipteliai jums atskleis naujų prasmių jūsų asmeniniame pasireiškime Mūsų labui, tuo pačiu ir jūsų labui, ir per šitą pasireiškimą jūs pamatysite, kad atskleidėte vėl naują prasmę, kurios jūs nebuvote patyrę IKI TOL. Todėl ir dabar, stovėdami ant paties aukščiausio SAVO SĄMONĖS laiptelio, jūs turite Mūsų vertybę savo prasme. Tačiau prasmių Mes jums atskleisime vis naujų ir naujų.
Ir Mūsų kelyje, GYVAJAME kelyje, kuriuo jūs dabar taip žengiate, ir kuriame Mes matome jūsų abejones, sustojimus, o taip pat ir apsisprendimus, Mes žavimės jūsų vis naujais priimtais sprendimais MŪSŲ labui. Kiek Mes laukėme ŠITOS akimirkos, kad šitame nuostabiame pasaulyje atsirastų mažytė Mūsų vaikų grupelė, sujungta į dvasinę šeimą, net ir tokią šeimą, kurią Mes sukūrėme tiesiogiai, sukurdami dvasias iš Savęs, kaip iš Rojaus Trejybės, ir paskleisdami jas Rojuje, o vėliau – ir už Rojaus ribų į Havoną, už Havonos ribų – į kosminę erdvę, kad jos padėtų formuotis KŪRINIJOS dvasinei šeimai.
Ir Mes dabar džiaugiamės, kad jų pagalba, Mes turime JUS – TOKIĄ NUOSTABIĄ VIENINTELĘ šitoje planetoje esančią mažytę Mūsų vaikų saujelę, kurioje jūs juntate tuos dvasinius virpesius ir siekiate naujų prasmių Mūsų vienintelėje nesikeičiančioje meilės vertybėje.
Algimantas:
Ačiū Tau, Begaline Dvasia-Motina-Sese, už šitą mokymą, praplečiantį mūsų supratimą apie prasmę ir vertę. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
--------------------
Ačiū Violetai už šio Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymo įrašą ir išrašymą, kad dabar galėtume su juo susipažinti mūsų Forume visi.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2010-06-24 14:41:47