Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Mūsų mintys ir apvaizdos veiki... > Begalinės Dvasios mokymas apie... >

Begalinės Dvasios mokymas apie APVAIZDOS veikimą šitame laikmetyje, 2011 01 16

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas-atsakymas į Laimos iš Velžio klausimą apie Apvaizdos veikimą šitame laikmetyje, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje - Kaune, 2011 01 16

Algimantas:

Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina Broli, Mylima Begaline Dvasia-Motina Sese, aš esu pasirengęs perduoti Tavąjį mokymą, kuris iš Jūsų Trijų perduosite, kad paaiškintumėte mums plačiau, negu yra Urantijos Knygoje, apie Apvaizdos veikimą dabar, šitame laikmetyje, šitoje planetoje –Urantijoje.

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimieji vaikai, Aš esu Trečiasis Šaltinis ir Centras, kurį jūs vadinate Begaline Dvasia-Begaline Motina-Begaline Sese.

Aš jus myluoju, bučiuoju, garbinu taip, kaip jūs garbinate, atsiverdami savo pačia giliausia dvasine gelme, kokią šią akimirką pajėgiate atverti. Štai tai ir yra mūsų GYVASIS ryšys, gyvoji komunija, kuri SUVIENIJA mus, ir leidžia jums PATIRTI Mūsų gyvą PASIREIŠKIMĄ jūsų viduje. Jūs prisipildote daugiau šviesos, daugiau meilės, palaimos, ir trokštate, kad daugiau tokių savo dvasios brolių ir sesių patirtų šitą pačią būseną, kad jie šitaip galėtų skleisti tas pačias meilės šviesos ir palaimos mintis, o taip pat ir imtis darbų, veiksmų.

Tačiau jūs TIEK ūgtelėjote šitame gyvajame kelyje, kada apsižvalgote savo aplinkoje, kasdieniame gyvenime, pamatote kontrastą tarp to, ką jūs jaučiate, ką patiriate, ir ką matote aplinkoje. Šitas kontrastas sunkiai jums suvokiamas, kadangi jūs per tokį trumpą laiką nužengėte šimtmečius, dar daugiau, tūkstantmečius kelio, palyginus su praėjusiomis kartomis.

Jūs dabar stovite ant tokios dvasinių kopėčių laiptelio pakopos, kad žvelgiate labai iš aukštai į apačioje esančią aplinką. Todėl jūs matote daug toliau negu ta aplinka, žvelgdama nuo savojo laiptelio nemato toliau negu siekia jų materialus žvilgsnis. Tai dar labiau sukelia kontrastą tarp JŪSŲ matymo ir VIEN TIK MATERIALIU žvilgsniu žvelgiančiųjų, taip pat Mano mylimų vaikų, jūsų dvasios brolių ir sesių. Ir kad šitą atotrūkį, šitą milžinišką skirtumą būtų galima kiek įmanoma sumažinti, Mes jums ir suteikiame pagalbą visomis įmanomomis priemonėmis, kas ir yra pavadinta – jūsų milžiniškame dabartiniui laikmečiui perduotame apreiškime, Urantijos Knygoje – Apvaizda.

Apvaizdos pavadinimas – tai yra paprastesnis pasakymas, kaip Mes pasirenkame diegti šviesą šitoje planetoje, panaudodami tinkamas įvairias priemones ir tų priemonių gyvus skleidėjus.

Jūs puikiausiai suvokiate, kai pamąstote apie įvairius savo gyvenimo epizodus, net ir trumpalaikes akimirkas, kiek jūs buvote kartų patekę į sunkią padėtį, ir kažkas jums suteikė, tuo metu nesuvoktą, pagalbą. Suvokiate dabar, kada ūgtelėjote į aukštesnį dvasinį lygį, kad KAŽKAS jums padėjo IŠ AUKŠČIAU. Tai ir buvo APVAIZDOS pagalba, kurią Mes numatėme jums, kad šitame kelyje jūs nebūtumėte PRARASTI. Ne vienas iš jūsų galėjote prarasti savo fizinę gyvybę daug anksčiau, bet Mes jus SAUGOJOME, kad patektumėte į ŠITOS AKIMIRKOS dabar esantį jūsų atsivėrimo dvasinį laiptelį MŪSŲ GYVAJAME TIKROVĖS kelyje.

Kada Mes kalbame apie tai, kad Mes jums padedame Apvaizdos dėka, tada Mes turime mintyje tas DVASINES būtybes, ir Tarpines Būtybes, kurios gali jums suteikti pagalbą. Jūs negalite pamatyti – KOL KAS – savo vadinamųjų angelų sargų-serafimų. Tačiau KIEK jie įdeda pastangų, NUOŠIRDŽIŲ PASTANGŲ, kad jums sumodeliuotų TOKIAS aplinkybes, kad ŠITOSE aplinkybėse jūs išliktumėte NET TOKIE, kad jums ir PLAUKAS NUO GALVOS NENUKRISTŲ, nes vien tiktai JŪSŲ sprendimai, įtakoti jūsų laisvos valios, kurie sukuria taip pat PASEKMES, galėtų jums būti LABAI SKAUDŪS, daugeliui net – fizine prasme – lemtingi, prarandant net šitą patį fizinį apvalkalą. Tačiau serafimų veikla, MODELIUOJANT APLINKYBES, kad tik jus išsaugotų šitame kelyje, jums nėra suvokiama, jums nėra matoma. Todėl jūs TARSI ir nepastebit tų aplinkybių, kurios veikia jus iš išorės. Jums tai yra įprasta aplinka. Tačiau norint, kad šita įprasta aplinka jus veiktų taip, kad nežeistų nei dvasios, nei fizinio pavidalo, iš angelų-serafimų reikalauja daugybės pastangų.

Jūs matote, kokia atrodo dabar nesutramdoma gamtos stichija, pasireiškianti įvairiais pavidalais: ir potvyniais, ir gaisrais, ir žemės drebėjimais, ir visa tai kainuoja daugybę jūsų fizinio kūno gyvybių. Tačiau tarp tų gyvybių atsiranda išsigelbėjusių TOKIŲ žmonių, kurie NEGALI SUVOKTI, kaip jie išliko. Jie ir išliko Apvaizdos ĮSIKIŠIMO dėka; išliko TAM, kad KITIEMS LIUDYTŲ, savuoju patyrimu, kad jie kreipėsi į Mane pagalbos, ir toji pagalba buvo suteikta, panaudojant Apvaizdą.

Jeigu nebūtų kreipinio į Mane, per prievartą Aš nebūčiau suteikęs tos pagalbos. Aš atsiliepiau į šauksmą, nukreiptą į Mane, ir panaudojau Apvaizdą tam, kad būtų įgyvendintas tas atsivėrusios sielos-dvasios šauksmas, panaudotas kitų labui, STIPRINTI KITUS, kadangi kiekvienas išlikęs tokioje aplinkoje, kaip jūs dažnai pasakote stebuklingai išlikęs, apie savo patyrimą pasakoja visiems, ir visi stebisi, kad jis išliko tokiomis aplinkybėmis. Ir kyla jūsų dvasios broliams ir sesėms natūralūs klausimai, kaip buvo galima išlikti, kada jūsų dabartiniai moksliniai tyrimai negali patvirtinti tokių faktų?

Ir žmogaus MĄSTYMAS GILĖJA dėl tokių – net ir pavienių – faktų, kurie yra pagarsinami liudijimais, savuoju patyrimu. Net ir tie mąstantys, bet nepatyrę tokios skaudžios patirties, vis tiek viduje plečia savo mąstymo gelmę; plečia tam, kad mėgintų atsakyti sau į klausimą – kaip galėjo išlikti žmogus tokiomis aplinkybėmis?

Apvaizdos veikimas jūsų aplinkoje taip pat yra LABAI AKTYVUS. Ne kartą jūs girdėjote iš Mūsų mokymų, kad jūs esate Mūsų gyvi švyturiai, kupini meilės ir šviesos. Jūs esate PIRMIEJI, kurie kitiems skinate kelią šitos tamsos aplinkoje. Todėl Apvaizda jus NE TIKTAI STEBI, PUOSELĖJA, BET SAUGO JŪSŲ ŽINGSNIUS. Saugo jus, kad šitame kelyje jūs IŠLIKTUMĖTE, net ir taip, kaip Gyvybės Nešėjai saugojo, kada prasidėjo gyvybės evoliucija jūsų planetoje, šitą besivystančią gyvybės plazmą. Ir daugybę kartų buvo iškilusi grėsmė, kad gali gyvybės gija nutrūkti.

Todėl Mes šitą – GYVĄJĮ – kelią pakloję prieš jus, suteikėme ir visas priemones, kad jisai būtų GYVAS KELIAS VISAI PLANETAI. Bet Mes negalime visos planetos nušviesti PER AKIMIRKSNĮ. Todėl Mes ir sutelkiame Apvaizdos dėmesį Į TUOS, kurie gyvuoju keliu EINA. Jūs tiktai būkite ATIDESNI, žvelgdami į savo gyvenimo aplinką, į savo veiksmus, ir pasekmes, ir pastebėsite, KIEK DAUG KARTŲ Apvaizda ĮSIKIŠO, kad jums SUŠVELNINTŲ pasekmes, KIEKVIENAM iš jūsų. Jūs tiek daug priimate NEIŠMINTINGŲ sprendimų, kai ŠVIESA yra JŪSŲ VIDUJE, o jūs vis tiek siekiate tą šviesą patobulinti, pakoreguoti, pataisyti savais metodais, ir sava samprata, ir natūralu, pasekmės būtų daug skaudesnės, jeigu ne Apavaizdos ĮSIKIŠIMAS TARP JŪSŲ ir TOS SKAUDŽIOS PASEKMĖS. Apvaizda jums yra kaip pagalvė krentantiems.

Jūs esate tie, kurie esate saugomi LABIAU negu saugote savo AKIES VYZDĮ. Jums tą sunku pagalvoti ir tuo patikėti, kaip Aš, visus vienodai mylintis, NĖ VIENO neišskiriantis ir NĖ VIENO neatstumiantis, galiu JUS saugoti ŠITAIP SAVOSIOS APVAIZDOS DĖKA.

Taip, Aš saugau jus daug daugiau, nes jūs ATSIDAVĖTE Mano vedimui iš vidaus.

Todėl Aš jums ir suteikiu savosios Apvaizdos apsaugą, nes Apvaizda veikia TŲ LABUI, kurie veikia savo gyvenimu ir veiksmais TAIP PAT VISŲ LABUI, kurių gyvenimo prasmė turi vektorių ne savojo aš patenkinimo kryptimi, bet visų šviesos skleidimo kryptimi. Todėl kiekvieno, kurį Aš myliu VIENODAI, veiksmai yra SKIRTINGI PAGAL SAVO PRASMĘ, IR EVOLIUCIJOS VEKTORIŲ TOJE PLANETOJE. Jūsų vektorius yra Manojoje šviesos upės srovėje. Todėl visiškai natūralu, kad Apvaizda ir rūpinasi jumis – IŠSKIRTINAI – palyginus su kitais. KITI gauna DALELĘ TO, KIEK gaunate JŪS.

Apvaizda veikia VISUMOS labui. Todėl ir tose stichinių nelaimių aplinkybėse ji įsikiša ten, kur reikalinga atsiliepti į nuoširdų kvietimą, kad pagalba būtų suteikta vardan VISUMOS, ne vardan savojo ego išgelbėjimo materialaus kūno pavidalu.

Kada jūs žvelgsite į savo aplinką DABAR, jūs žvelgsite KITOKIU žvilgsniu. Jūs stebėsite, stebėsite ir kiekviename kelių susikirtime jums priimant sprendimus, ir įgyvendinant tuos sprendimus, ir sulaukiant tų sprendimų veiksmų ir tų veiksmų pasekmių. Jūs stebėsite, KIEK tuose veiksmuose-pasekmėse yra jūsų ASMENINIO indėlio, ir KIEK jis yra PAPILDYTAS, pakoreguotas, Manosios Apvaizdos.

PLĖSKITE ŠITĄ ŽVILGSNĮ. PLĖSKITE SAVĄJĮ HORIZONTĄ, kad savo aplinkoje, jums veikiant VISŲ LABUI, jūs VIS LABIAU PASTEBĖTUMĖTE ir Manosios Apvaizdos veikimą DRAUGE SU JUMIS, lygiai taip, kaip jūs veikiate drauge su Mumis.

VISI MES VEIKIAME VISŲ LABUI.

Algimantas:

Ačiū Tau už šitokį nuostabų mokymą, mano mylima Begaline Dvasia-Motina- Sese. Aš myliu Tave, garbinu, ir dėkoju Tau. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
------------
Nuoširdžiai dėkoju Daliai už šito mokymo įrašymą diktofonu, ir Violetai – už šio mokymo įrašo išrašymą, kad visi galėtume jį skaityti ir apmąstyti.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2011-01-26 23:17:39