Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Mūsų mintys ir apvaizdos veiki... > Begalinės Dvasios-Motinos-Sesė... >

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas - KAS YRA MŪSŲ TEIGIAMAS POŽIŪRIS Į APLINKĄ, 2010 03 29

Mano mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu mus visus glaudi prie savęs per kiekvieno iš mūsų asmeninį atsivėrimą tau ir tavo gyvo buvimo pajautimą savyje. Aš garbinu tave, kad tu vedi mus, kiekvieną, gyvuoju tavosios TIKROVĖS KELIU PAS SAVE Į ROJŲ – VISOS KŪRINIJOS GEOGRAFINĮ CENTRĄ. Aš garbinu tave iš meilės ir laisva vaila, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Mylima Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Sese, tu esi PROTO ŠALTINIS IR CENTRAS VISAI KŪRINIJAI KAIP ROJAUS TREJYBĖS TREČIASIS ŠALTINIS IR CENTRAS, todėl aš kreipiuosi į Tave mokymo apie mūsų proto nuostatas, kada kai kurie iš mano sielos brolių ir sesių sako, kad mes turime teigiamai mąstyti, teigiamai matyti aplinką, nors joje aš matau tiek daug skausmo ir kančios, savanaudiškumo ir neteisingumo, kaip gi mes galime nepastebėti blogio ir likti abejingi tokiai aplinkai savo protą nuraminę vadinamuoju teigiamu mąstymu?
Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:
Mano mylimiausias sūnau, tu MUS ką tik pašlovinai, ir Mes TAVE šloviname; šloviname, nes tai ir yra TIKRASIS teigiamas mąstymas, kada tu atsivėrusią savo siela susilieji su MUMIS Mūsų garbinime, o Mes – tavęs garbinime, nes šitaip mes tampame vienu dvasiniu VIENIU, kuriame nėra jokio plyšelio neigiamam mąstymui.
Ir tik tada tu pajunti, kiek dau energijos ir jėgų suteikia tavo atsivėrusiai sielai toks gyvąs mūsų tarpusavio ryšys ir tu trokšte trokšti savo sielos aukštesniu – morontiniu – išminties protu, kuris toli pralenkia tavo žmogiškąjį materialų protą, padėti ir kitiems tavo sielos broliams ir sesėms taip pat pajusti tokią gyvą palaimą, pritekančią iš Mūsų į tavo atsivėrusią sielą. Štai toks troškimas yra teigiamas mąstymas kiekvienai atsivėrusiai sielai.
Tačiau jūs savo aplinkoje turite nusileisti iki žemiškojo materialus proto veiklos lygio,. kuris yra iš prigimties SAVANAUDIŠKIAS ir rūpinasi tik savo interesų tenkinimu. Todėl tik TOKS protas net nesuvokia, jog gali būti AUKŠTESNIS proto lygis, kuriame savojo ego interesai gali būti nukreipti VISUMOS naudai, VISŲ LABUI. Jam tokie apmąstymai nėra priimtini. Todėl ir aplinkui esanti visuomenė visiškai teigiamai vertina jūsų veiksmus, kurie yra nukreipti į savo biologinės šeimos turto kaupimą savo vaikų ateities geresniam aprūpinimui, nors aplinkui pilna skurstančių sielos brolių ir sesių, tačiau jų protas tokių nuskriaustų sielos brolių ir sesių stengiasi nepastebėti, su jais nepasidalinti nei savojo turto naštos, nei jų kančių ir skausmų naštos, kurią jiems suteikia gyvenimiški nepritekliai. Tačiau ir tokie turtingi jūsų sielos broliai ir sesės jau ima kitus mokyti, kad reikia teigiamai žvelgti į aplinką, patys savo gyvenimu sukurdami neigiamas tokio mąstymo pasekmes visai aplinkai.
Jie nesuvokia teigiamo mąstymo PRASMĖS. O ją sudaro ne teorinis ištartas, perskaitytas, ar mintyse deklaruotas teiginys teigiamai žvelgti į aplinką, bet JŲ SIELOS ATVĖRIMAS MUMS IR GYVO RYŠIO UŽMEZGIMAS SU MUMIS, IR ŠITO RYŠIO NUOLATINIS GILINIMAS PER MŪSŲ GARBINIMĄ IR NUOŠIRDŽIĄ MALDĄ UŽ VISUS SIELOS BROLIUS IR SESES. Tik esant tokiam gyvam ryšiui pati siela ir pradeda GYVENTI MUMIS, NES IŠ MŪSŲ GAUNA GYVUS VIRPESIUS, KURIE PRIPILDO GYVĄ SIELĄ GYVAIS MŪSŲ MEILĖS VIRPESIAIS, IR TOKIA MYLINTI SIELA MATO APLINKĄ TEIGIAMAI PATI AKTYVIAI IR RYŽTINGAI PRISIDĖDAMA PRIE TAMSOS IR BLOGIO ŠALINIMO IŠ VISOS APLINKOS SAVO ŠVIESOS IR GĖRIO DARBAIS DRAUGE SU MUMIS.
Teigiamas matymas – tai veikimas blogio gėriu ir šviesa mielės galia, kurią jums kiekvienam suteikiame MES, kada tik jūs atsiveriate mums garbindami ir nuoširdžiai melsdamiesi už kitų gerovę.
Mes tave pasirinkome Mūsų vardo gyvosios religijos įkūrimui Urantijoje, nes rengėme tave šiam žingsniui nuo pat kūdikystės. Tačiau kiek praėjo daug metų, kol tu atsisakei blogo žvilgsnio į aplinką, kada pats norėjai joje suspindėti sportiniais pasiekimais, politiniais postais, ir net atitinkamu turtiniu statusu. Tačiau Mes tau sudarėme tokias sąlygas ir tavo vaikystėje, ir mokykloje, ir aukštojoje mokykloje, ir darbo aplinkoje, ir tavo dvasiniame veikime, kad jos vis toliau ir toliau vedė tave į vis gilesnius apmąstymus ir blogio nuostatų atsisakymą, tačiau patį blogį patyrus tiek dėl savo klaidingo ir tuo pačiu blogį sukeliančio mąstymo, tiek ir kitų klaidingo mąstymo ir klaidingų nuostatų ir veiksmų tavo atžvilgiu iš kitų tavo sielos brolių pusės nuo pat vaikystės. Tačiau visuose tavojo rengimo epizoduose tu likdavai šviesos ir tiesos pusėje, todėl visada likdavai mažai suprastas, arba iš viso nesuprastas. Tas nesupratimas tave skaudino ir tuo pačiu diktavo klaidingas nuostatas kitų atžvilgiu ir neigiamą požiūrį į konkrečius asmenis, kurie tau sukeldavo daug kančios ir skausmo. Tu žvelgei per daug siauru matymu, nebuvai pakilęs virš savo ego matymo lygio, todėl kiekvienas šitokio ego intereso pažeidimas sukeldavo tavo gyvų virpesių lauko pažeidimą, todėl ir kildavo pyktis, nepasitenkinimas kitų veiksmais, ir savo veiksmais. Tačiau tokios pasekmės skatino tavo protą savianalizei – kodėl buvo tokios pasekmės, koks buvo klaidingas žingsnis – ir didžiulis tavo troškimas tiesos ir pojūtis teisingumui vėl iš naujo tau diktuodavo naujus žingsnius, kurie vėl būdavo pilni klaidingų nuostatų, todėl likdavo nesuprasti. Tu gyveni pralenkdamas savosios kartos laiką jau nuo vaikystės, todėl tau anksčiau dar šitų dalykų nesuvokiant dvasiniu pagrindu – MŪSŲ PAGRINDU – o vien tik intelektualiai analizuojant savo veiksmus, tu ir padarydavai klaidingus žingsnius. O klaidingi žingsniai – tai BLOGIS. Ir kiekvienas klaidingas žingsnis yra BLOGIS.
Tačiau dabar jau tu puikiai suvoki, kad blogis yra tik dėl tavo netobulumo, todėl ir žengi pas MUS Į ROJŲ, kad būtum ištobulintas ir nebedarytum BLOGIO – NEBEKLYSTUM.
Iki tol tu VISĄ LAIKĄ DARYSI KLAIDAS, IR TOS KLAIDOS TAIP PAT BUS BLOGIS. O kad jos būtų ne tokios skausmingos yra tik vienintelis kelias – MŪSŲ GYVASIS KELIAS, KURIS TAVE PRIPILDO MŪSŲ ŠVIESOS IR MEILĖS TUO DAUGIAU, KUO LABIAU ATSIVERI MUMS GARBINDAMAS MUS, BENDRAUDAMAS SU MUMIS MALDOJE IR DRAUGE SU MUMIS KURDAMAS GĖRĮ VISŲ LABUI IŠ MEILĖS, BET NE IŠ PAREIGOS.
Tad tavo kai kurių sielos brolių ir sesių teiginiai į viską žvelgti teigiamai, o ne neigiamai yra ne tik neatitinkantys MŪSŲ TIKROVĖS IR MŪSŲ SUMANYTI EVOLIUCINIO PLANO, bet jie iš viso yra tik teoriniai teiginai, kurių neįmanoma pritaikyti praktikoje, nes tokios aplinkos tiesiog nėra, kad būtų galima žvelgti JŪSŲ PLANETOJE į aplinką teigimu žvilgsniu. Jūs turite žvelgti į aplinką MŪSŲ ŽVILGSNIU PER SAVO ATSIVĖRIMĄ MUMS. Net ir jūsų pats tas pasakymas į viską žvelgti teigiama nuostata rodo, kad siela viduje nori teigiamų emocijų, ne neigiamų, o tai jau savaime rodo, kad ji nėra patenkinta aplinka, nes ji ją suskirto į du požiūrius – į teigiamą požiūrį ir į neigiamą, neigiamą stengiasi atmesti kaip nepriimtiną protui, o teigimu vadovautis, kaip padedančiu savo būsenai ir gyvenimui. Tačiau tai LABAI SIAURAS matymas, kuriame kai kurie iš tavo sielos brolių ir sesių iš akiračio išleidžia MUS, IR STENGIASI VIEN TIK INTELEKTUALIAI PROPAGUOTI TEIGIAMAS NUOSTATAS, BET SIELA JOSE NEDALYVAUJA SAVO ATSIVĖRIMU MUMS,. KAD PATI, SAVO ATSIVĖRIMU, PATVIRTINTŲ, KAD JI PATI TROKŠTA VEIKTI TEIGIAMAIS SPRENDIMAIS IR DARBAIS KARTU SU MUMIS, KAD TAMSA IŠ JŪSŲ APLINKOS KUO DAUDIAU TRAUKTŲSI. O atsivėrusi siela MŪMS ir išdrįsta šviesti ten, kur yra TAMSA – BLOGIS. Tačiau ji negali be patyrimo savo šviesą paskleisti be suklydimo. O kiekvienas suklydimas jai taip pat yra blogis, kurį ji ir pati pajunta, kada sulaukia neigiamos reakcijos iš kitų savo sielos brolių ir sesių. Būtent tam Mes ir suteikiame jums pagalbinių priemonių, kad padėtume jums net ir darant klaidas – tuo pačiu darant blogį – kad jomis pasinaudotumėte ir taptumėte išmintingesni ir savo klaidingus sprendimus ir jų įgyvendinamus veiksmus koreguotumėte, kad tas blogis ir jūsų veiksmų pasireiškime MAŽĖTŲ, kad ŠVIESA STIPRĖTŲ VISOJE APLINKOJE. Be ryšio su MUMIS jums šitos aplinkos tamsos NEĮVEIKTI NIEKADA.
Štai kodėl vien tik teorinis teiginys – mąstykite teigiamai – neturi prasmės, nes jis nepritaikomas, ir net nėra tikras, nes jau pats tokio teiginio egzistavimas parodo, kad toks tavo sielos brolis ar sesė nėra patenkintas savo aplinka ir nori ją pakeisti teigiamu mąstymu, o tai savaime jau sudaro blogio apraišką tame mirtingajame, nes jis atsiremia ne į MUS – meilės ir šviesos šaltinį visai kūrinijos šeimai – bet į savo proto galias, kad savo asmeninės laisvos valios dėka jis mėgins tokią teoriją įgyvendinti. Tačiau tai ir yra tik SAUSO INTELEKTO TEORIJA, BET NE MŪSŲ KŪRINIJOS ŠEIMOS BROLYSTĖS PRAKTINIS PASIREIŠIMIAS KURIANT GĖRĮ DRAUGE SU MUMIS VISOJE KŪRINIJOJE IR VISOS KŪRINIJOS LABUI. TAI AMŽINYBĖS TIKROVĖS VEIKIMAS PER KIEKVIENĄ IŠ MŪSŲ SŪNŲ IR DUKRĄ. Tai jau nebe teorinis teiginys, bet praktinis veikimas ir gyvenimas amžinybėje drauge su MUMIS.
O tokios sausos teorinės ir negyvos teigiamo mąstymo nuostatos jus pasiekė iš Gautamos Sidhartos Budos laikų, kad jis pats nesugebėjo savyje atrasti Tėvo, nors ir jame veikė MŪSŲ DVASIA – MINTIES DERINTOJAS – todėl jis pats nuskendo intelektualiuose moraliniuose teiginiuose, kuriuos siekė pritaikytri praktiniame gyvenime BE MŪSŲ GYVO DALYVAVIMO JO BEATSIVERIANČIOJE SIEIOJE, BET PASIKLYDUSIOJE INTELEKTUALIUOSE APMĄSTYMUOSE APIE ABSOLIUTĄ, GĖRĮ, GROŽĮ, IR MORALŲ GYVENIMĄ.
Be MŪSŲ GYVO DALYVAVIMO JŪSŲ KASDIENIUOSE VEIKSMUOSE MORALĖS LYGIS SMUNKA, ir visada smuks dar labiau su kiekviena kita karta.
Todėl ir dabartinis budizmas, kuris jau susiskaidė į savo sektas, nebeturi net ir ano laiko Budos nušvitimo lygio. Todėl ir patys mirtingieji pritaikė jau savo intelektulias nuostatas dėl teigiamo mąstymo, dėl gyvenimo šią akimirką, dėl susiiejimo su visata, su Absoliutu, net dėl susiliejimo su SAVO NEBUVIMU, šitaip siekiant nusiraminimo ir vadinamosios NIRVANOS BŪSENOS. Tačiau niekur – net menkiausia mintimi – neužsimenant apie sielos atsivėrimą MUMS ir MŪSŲ – kaip ASMENŲ – ATRADIMĄ SAVYJE, ir drauge su MUMIS gyvenant kasdienį gyvenimą vis labiau paskleidžiant šviesą tamsos aplinkoje ir šituo vis mažiau darant sukydimų, kurie ir sudaro BLOGIO APRAIŠKAS TIKROVĖJE.
Gėris nėra inercinis. Jis visada yra aktyvus ir visada yra judėjime, priklausomai, kiek kiekvienas iš jūsų jo paskleidžiate. Todėl BE MŪSŲ ATRAMOS jūs gėrio ilgai vien tik savo valios pastangomis nepaskleisite. Labai greitai pavargiste, kad niekas už jį jums nesuteikia atlygio, o labai dažnai dar net neigiamai įvertina jūsų pastangas gėrį skleisti. Tada jūsų protas labai greitai įsižeidžia ir nusivilia, kad jo gėrio pastangos ne tik neįvertinamos, bet ir lieka visiškai nesuprastos. Ir toks žmogus – be gyvo ryšio su MUMIS – labai greitai nustoja iš viso daryti gėrį kitiems, o savo protą nuramina, jog neverta perdaug stengtis dėl kitų, užtenka PIRMAIU PASIRŪPINTI SAVO ŠEIMA. Tai jau savaime yra BLOGO IR NEIGIAMO MĄSTYMO ŽMOGIŠKOJO GYVULINIO PROTO NUOSTATOS. Todėl jos yra labai siauros ir savanaudiškos, o tai sukuria naujas klaidingas nuostatas ir naujus suklydimus atliekant praktinius veiksmus.
Tol, kol jūs savo šeimą vertinate labiau negu visus kitus savo sielos brolius ir seses, tol toks jūsų mąstymas yra NEIGIAMAS ir neturi nieko bendro su MŪSŲ MEILE VISIEMS VIENODAI.
Todėl jūs ir turite mokytis BENDRAVIMO SU MUMIS TIEK ASMENIŠKAI, TIEK IR KOLEKTYVIAI. O čia jūs be MŪSŲ negalėsite apsieiti, nes visa kūrinija yra mokoma bendravimo MŪSŲ MEILĖS PAGRINDU.
O kaip gi jūs mokysitės gyvo ir kupino meilės bendravimo su savo sielos broliais ir sesėmis, jeigu neatsiveriste MUMS? Ir kada atsiveria siela – iš pradžių viena būdama – kada ji prisipildo tiek gyvų meilės virpesių, ateina tokia akimirka, kada ji trokšta KOLEKTYVINĖS GYVOS KOMUNIJOS SU MUMIS.
Štai dėl to tau ir buvo patikėta MŪSŲ GYVOSIOS RELIGIJOS – ROJAUS TREJYBĖS RELIGIJOS – SUKŪRIMAS URANTIJOJE.
Tavo sielos broliai ir sesės turi turėti galimybę ateiti garbinti MUS TRIS KOLEKTYVIAI.
Ir tie tavo sielos broliai ir sesės, kurie šitą gyvąją MŪSŲ ŠVENTOVĘ jau lanko, jie ir gyvena tuo dvasiniu gyvu ryšiu su MUMIS ir savo kasdieniuose darbuose daro mažiau klaidingų sprendimų negu tie tavo sielos broliai ir sesės, kurie jos nelanko. Todėl jų ir mąstymas yra NEIGIAMAS MŪSŲ ŠVENTOVĖS ATŽVILGIU, NORS JIE PATYS SIŪLO MĄSTYTI TEIGIAMAI. Šituo jie patys prieštarauija net savo teorinėms nuostatoms. Tačiau tai tik liudija jų sielos menką ryšį su MUMIS dėl jų žemiškojo intelekto viešpatavimo jų asmenybėje. Todėl jie savaime darys daugiau klaidingų sprendimų ir veiksmų savo kasdieniuose santykiuose su kitais sielos broliais ir sesėmis ir tuo pačiu daugiau prisidės prie tamsos ir didesnio blogio išsilaikymo ilgesniam laikui Urantijoje.
Tu turi savo kelią, kuris skirtas VISOS ŽMONIJOS ŠVIESINIMUI, todėl ženk juo drąsiai ir ryžtingai ir vadovaudamasis tik MŪSŲ vedimu iš vidaus ir niekada nieko nebijok, nes tavyje esame MES, kad tave saugotume ir gintume, kada tu rūpiniesi MŪSŲ reikalu šitoje planetoje, net ir taip, kaip MES šitą esame numatę visai žmonijai.
--------------------
Ačiū tau, mano mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, už tokį apšviečiantį požiūrį ir manęs sustiprinimą. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Vilnius,
2010 03 29
13.30
-----------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2010-03-29 15:08:49