Urantija > Urantijos Knyga > III DALIS. Urantijos istorija > 71 Dokumentas. Valstybės išsiv... > 8. Valstybingumo pobūdis >

8. Valstybingumo pobūdis

(806.14) 71:8.1 Bet kokio žmogiškojo valdymo vienintelis šventas bruožas yra valstybės instituto padalinimas į vykdomosios, įstatymdavystės, ir teisminės funkcijų tris sferas. Visata yra administruojama pagal funkcijų ir valdžios atskyrimo planą. Be šitos veiksmingo visuomeninio reguliavimo arba pilietinio valdymo dieviškosios sampratos, mažai ką reiškia, kokią valstybės formą tauta gali pasirinkti tam, jog piliečiams užtikrintų nuolatinį vystymąsi į padidintos savikontrolės ir didesnės visuomeninės tarnystės tikslą. Tautos intelektualų įžvalgumą, ekonominę išmintį, visuomeninį protingumą, ir moralinę ištvermę patikimai atspindi valstybės institutas.

(806.15) 71:8.2 Valstybingumo evoliucija nulemia vystymąsi iš vieno lygio į kitą, tokia tvarka:

(806.16) 71:8.3 1. Sukuriamas vykdomosios, įstatymų leidžiamosios, ir teisminės atšakų trigubas valdymas.
(806.17) 71:8.4 2. Visuomeninės, politinės, ir religinės veiklos laisvė.
(807.1) 71:8.5 3. Visų vergovės ir žmogiškojo pavergimo formų panaikinimas.
(807.2) 71:8.6 4. Piliečiams suteikiama galimybė kontroliuoti mokesčių lygį.
(807.3) 71:8.7 5. Visuotinės švietimo sistemos sukūrimas—mokymasis išsitęsia nuo lopšio iki kapo.
(807.4) 71:8.8 6. Tinkamas suderinimas tarp vietinės ir nacionalinės valdžios.
(807.5) 71:8.9 7. Mokslo skatinimas ir ligų nugalėjimas.
(807.6) 71:8.10 8. Deramas lyčių lygybės pripažinimas ir suderinta vyrų ir moterų veikla namuose, mokykloje, ir bažnyčioje, su moterų specializuota tarnyste pramonėje ir valdyme.
(807.7) 71:8.11 9. Sekinančios vergovės panaikinimas, išradus mašinas ir vėliau įsisavinus mašinų amžių.
(807.8) 71:8.12 10. Tarmių pašalinimas—visuotinės kalbos triumfas.
(807.9) 71:8.13 11. Karo pabaiga—nacionalinių ir rasinių skirtumų tarptautinis nagrinėjimas kontinentiniuose nacijų teismuose, kuriems vadovauja aukščiausiasis planetinis tribunolas, kuris automatiškai pasipildo periodiškai pasitraukiančiais į atsargą kontinentinių teismų vadovais. Kontinentiniai teismai turi valdžios galią; pasaulinis teismas yra patariamasis—moralinis.
(807.10) 71:8.14 12. Pasaulinio masto noras siekti išminties—filosofijos išaukštinimas. Pasaulinės religijos išsivystymas, kas taps pranašaujančiu ženklu prieš tai, kada planeta įžengs į šviesos ir gyvenimo ankstyvąsias fazes.

(807.11) 71:8.15 Tai yra pažangaus valdymo būtinos sąlygos ir idealaus valstybingumo skiriamieji požymiai. Urantijai toli iki šitų išaukštintų idealų įgyvendinimo, bet civilizuotos rasės pradžią padarė—žmonija žengia link aukštesniųjų evoliucinių tikslų.


(807.12) 71:8.16 [Parengta Nebadono Melkizedeko.]