Urantija > Urantijos Knyga > III DALIS. Urantijos istorija > 71 Dokumentas. Valstybės išsiv... > 4. Besivystanti civilizacija >

4. Besivystanti civilizacija

(804.1) 71:4.1 Ekonomika, visuomenė, ir valdymas turi vystytis dėl to, kad išliktų. Statinė padėtis evoliuciniame pasaulyje rodo smukimą; išlieka tiktai tos institucijos, kurios juda pirmyn su evoliucine srove.

(804.2) 71:4.2 Pažangią besiplečiančios civilizacijos programą sudaro:

(804.3) 71:4.3 1. Individualių laisvių išsaugojimas.
(804.4) 71:4.4 2. Šeimos apsauga.
(804.5) 71:4.5 3. Ekonominio saugumo skatinimas.
(804.6) 71:4.6 4. Kelio užkirtimas ligoms.
(804.7) 71:4.7 5. Privalomas švietimas.
(804.8) 71:4.8 6. Privalomas įdarbinimas.
(804.9) 71:4.9 7. Naudingas laisvalaikio panaudojimas.
(804.10) 71:4.10 8. Rūpinimasis nelaimingaisiais.
(804.11) 71:4.11 9. Rasės pagerinimas.
(804.12) 71:4.12 10. Mokslo ir meno skatinimas.
(804.13) 71:4.13 11. Filosofijos—išminties—skatinimas.
(804.14) 71:4.14 12. Kosminės įžvalgos—dvasingumo—plėtimas.

(804.15) 71:4.15 Ir šita pažanga civilizacijos veiklos srityse tiesiogiai veda į mirtingojo pastangas įgyvendinti aukščiausius žmogiškuosius ir dieviškuosius tikslus—žmogaus brolystės visuomeninį pasiekimą ir Dievo-sąmonės asmeninį statusą, kuris atsiskleidžia kiekvieno individo aukščiausio laipsnio troškimu vykdyti Tėvo danguje valią.

(804.16) 71:4.16 Tikros brolystės atsiradimas pažymi, jog prasidėjo tokia visuomeninė tvarka, kurioje visi žmonės patiria palaimą nešdami vienas kito naštą; jie iš tikrųjų trokšta gyventi laikydamiesi auksinės taisyklės. Bet tokia ideali visuomenė negali egzistuoti, kada arba silpnieji, arba nedorieji lūkuriuoja, kad neteisingai ir nedorai pasinaudotų tais, kurių pagrindinis stimulas yra pasišventimas tarnauti tiesai, grožiui, ir gėriui. Esant tokiai situacijai praktiškas yra tiktai vienas kelias: Gyvenantieji pagal “auksinę taisyklę” gali įkurti pažangią visuomenę, kurioje jie gyvens remdamiesi savo idealais, tuo pačiu metu deramai apsigindami nuo savo intelektualiai ir moraliai tamsių draugų, kurie gali stengtis arba pasinaudoti jų taikingais polinkiais, arba į priekį besiveržiančią jų civilizaciją sugriauti.

(804.17) 71:4.17 Idealizmas niekada negali išlikti besivystančioje planetoje, jeigu kiekvienoje kartoje šitie idealistai leidžiasi sunaikinami žmonijos žemesniosios kategorijos. Ir štai koks yra didysis idealizmo išmėginimas: Ar išsivysčiusi visuomenė gali palaikyti tokį karinio parengimo laipsnį, kuris ją apsaugotų nuo bet kokio karingų kaimynų užpuolimo, nepasiduodama pagundai šita karine jėga pasinaudoti puolamosiose operacijose prieš kitas tautas siekdama savanaudiškos naudos ar nacionalinio išaukštinimo tikslų? Nacionalinis išlikimas reikalauja parengties, o užkirsti kelią parengties ydingam peraugimui į agresiją gali tiktai vienintelis religinis idealizmas. Tiktai meilė, brolystė, sugeba užkirsti kelią tam, jog stiprusis neengtų silpnojo.