Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Išbandymai ir sunkumai gyvenim... > Begalinės Dvasios mokymas KODĖ... >

Begalinės Dvasios mokymas KODĖL MES PATIRIAME TIEK DAUG SKAUSMO IR KANČIOS? 2010 06 05

Begalinės Dvasios-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas – KODĖL MES PATIRIAME TIEK DAUG SKAUSMO IR KANČIOS? – perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje, 2010 06 05
Algimantas:
Mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš noriu paklausti Tavęs, kodėl mes patiriame daug kančių patyrimų, skausmingų patyrimų? Kodėl mes turime tiek daug nerimo ir nepasitikėjimo savo viduje, kuris užkerta kelią, labai dažnai, mums žengti naują žingsnį?
Begalinė Dvasia:
Mano mylimieji vaikai, Aš jus šlovinu; šlovinu iš meilės, kadangi NEGALIU nešlovinti.
Kas yra šlovinimas? Tai yra tikrovės išraiška, kada jūs atsiveriate Mums, NIEKO NEPRAŠYDAMI – tiesiog atsiveriate – tuomet jūs SUSILIEJATE su Mūsų Trimis Asmenimis SAVO VIDUMI, ir, per šitą susiliejimą, jūs tampate TIKROVĖS išraiška – MŪSŲ išraiška. Ir dėl to, kada jūs atsiveriate Mums, jūsų siela ir taria garbinimo žodžius. Ji nurimsta iš vidaus. Ir tokia siela prisipildo Mūsų gyvojo meilės virpesių vandens vis giliau ir giliau, ir šitokiu gyvuoju vandeniu, malšindama troškulį, siela stiprėja, drąsėja. Ji jaučia gilesnį pasitikėjimą Mūsų vedimu iš vidaus, ir tuo pačiu pasitiki vis daugiau ir daugiau savuoju žingsniu, net ir savo priimamais sprendimais. Ji vis labiau artėja link Mūsų sumanymo, kaip ji turi pasireikšti.
Todėl jūsų kartūs, skaudūs patyrimai yra dėl jūsų menko patyrimo šitame pasaulyje, o jūsų viduje sukaupta, per kartų kartas, per šimtus tūkstančių metų, išsaugota jūsų pasąmonėje informacinė sujaukta sistema, duoda savo poveikį, kad jūs negalite atlikti teisingai tų veiksmų, kokių iki tol nebuvote atlikę VISUMOS LABUI. Jūsų pasąmonė neleidžia jums patirti tos galios, kurią ji iš tikrųjų turi savyje – bet patirti tą galią VISUMOS LABUI – ir dėl to, turėdami savo per kartų kartas užpildytą pasąmonę ne tiktai šviesa, bet ir milžiniška tos šviesos iškreiptų virpesių galia šitą galią pateikia jūsų materialiam protui, kuris stengiasi įsiviešpatauti vis giliau jūsų sielos morontinio proto atžvilgiu.
Aš jus net prašyčiau DAR IŠPLĖSTI savo požiūrį – žvelkite ne tiktai sielos požiūriu, morontinio proto išminties požiūriu, bet ir Mūsų suteiktos jums amžinosios dovanos DVASINĖS ASMENYBĖS PROTO IŠMINTIES POŽIŪRIU.
PER GARBINIMĄ jūs PRANOKSTATE savosios sielos MORONTINĮ išminties protą. Jūs SUSILIEJATE su Mumis – Dvasios Šaltiniu – su Mumis, kaip su Dvasiomis, jau būdami DVASINIO PROTO išraiška garbinimo akimirką, kada jūs nuoširdžiai atsiveriate Mums visa savo gelme. Tai yra DVASINIS GYVASIS RYŠYS. Ir šitokia garbinimo būsena jūs valote per šimtus tūkstančių metų pripildytą jūsų, per kartų kartas, dabar kiekvieno asmens pasąmonę. Jūsų pasąmonė trikdo jūsų materialų protą, kol jūsų dvasinis protas arba, jums dabar įprasta sakyti, sielos morontinis protas, nėra įsigalėjęs, įsiviešpatavęs jūsų materialaus proto atžvilgiu, kol jūs nesate apvalę pasąmonės tamsos, kol jūs nesate susisteminę savosios informacinės struktūros, kuri talpinama milžiniškame jūsų pasąmonės lobyne.
Tai dėl to jūs patiriate kančią; patiriate tos kančios proveržius savo veiksmuose. Jums atrodo, kad tai yra kančia, kada jūs su šita kančia susitapatinate tos akimirkos tėkmėje, tos akimirkos fragmente, tos akimirkos apskritime, tos akimirkos taške. Tada jūs juntate tą kančią.
Išsiveržkite iš šito taško, iš šito apskritimo – IŠSIVERŽKITE Į GYVĄ RYŠĮ SU MUMIS – MES APIMAME JŪSŲ VISĄ AMŽINYBĘ.
Šitoje amžinybėje IŠNYKSTA tas taškas, kuriame jūs pajuntate skausmą, kartų patyrimą. Tas patyrimas, arba tas skausmo taškas, yra tiktai impulsas jūsų materialiam protui, o jūsų sielai tai nėra skausmas, dvasiai – tuo labiau. Tai yra tiktai per materialų, jums suprantamą, smegenų pojūtį, susimąstymo gairė; gairė, kuri leidžia jums padaryti kitokį sprendimą, bet, kad jums būtų padaryti lengviau tokį sprendimą, iškart kreipkitės į Mus; kreipkitės tą pačią akimirką, kada jūs juntate tą skausmą ir kančią. Padarėte suklydimą, pasekmė buvo karti jūsų materialiam kūnui, jūsų materialiam protui, ir tą pačią akimirką jūs kreipkitės į Mus kaip į savo dvasinius Tėvus, atverdami savo dvasią, Aš net jums dabar nesakau sielą – SAVO DVASIĄ, SAVO TIKRĄJĮ AŠ. Atverkite, ir jūs patirsite ne tik nusiraminimą, bet patirsite tokią to skausmo, tos kančios įvertinimo išraišką, kad ji nustos tapti jums kančia ar skausmu. Jūs pažvelgsite DAUG PLATESNIU ŽVILGSNIU į šitą akimirkos TAŠKĄ, SUKĖLUSĮ JUMS SKAUSMĄ, į šitą patyrimą, kuris buvo jums kartus, bet jūs pažvelgsite PLATESNIU POŽIŪRIU, o platesnis požiūris jums leis pamatyti platesnį ir gilesnį kontekstą.
Todėl valydami savo pasąmonę, tyrindami ją, švarindami ją, skaistindami ją, PER ATSIVĖRIMĄ MUMS, GARBINANT MUS IŠ MEILĖS, NUOŠIRDŽIAI, jūs pamatysite, kaip vis mažiau ir mažiau belieka karčių patyrimų net ir jūsų materialiam protui, nes jis užleidžia savo valdas jūsų aukštesniam šviesos ir išminties protui, kurį ir suteikiu Aš, kaip Proto Šaltinis.
AŠ JUMS SUTEIKIU TĄ GAUSYBĘ TRANSFORMACIJŲ. Jūs gaunate iš Manęs ne iš karto tą protą. Aš jums negaliu suteikti savojo proto išminties. Todėl jūs gaunate tą protą iš Manęs per nužeminimą. Pirmiausia per Pagrindinę Proto Dvasią, kuri yra paskirta jūsų supervisatai. Orvontonija – Pagrindinė Dvasia. Dėl to jūs turite supervisatos pavadinimą pagal ją – Orvontono supervisata. Vietinėje visatoje jūs turite net ir šito nužeminto Mano proto dar savo vietinės visatos modelį, pagal Vietinės Visatos Motinos Dvasios – Nebadonijos – dėl to ir jūsų vietinė visata vadinasi Nebadonas – proto išraišką.
Todėl tas dvasinis protas, kuris yra jūsų viduje, ir kuris turi amžinybės potencialą, jisai šito skausmo arba kančios patyrimo, nejaučia. Jį jaučia tiktai jūsų materialus protas, kol jūs visą laiką atsitrenkiate į barjerus, kurie jums sukelia tą nemalonų patyrimą. Tai yra tarsi didesnis žadinimas, garsesnis žadinimas.
Būkite RYŠYJE su Mumis. Būkite GYVAME ryšyje su Mumis. Būkite NUOŠIRDŽIAME ryšyje su Mumis. Būkite toje gyvoje jungtyje su Mumis NUOLAT.
Ir jūs pamatysite, kad tie patyrimai tarsi bus kilstelėti į aukštesnį lygį. Ta kančia, skausmas išnyks lygiai taip pat, kaip jūs kentėjote, būdami biologiniai vaikai materialiu vaiko pavidalu; kentėjote, kada jus kažkas įskaudino, kentėjote, kada jus kažkas sužeidė, materialų pavidalą, kada jūs pats susižeidėte, kentėjote tą – tos akimirkos – skausmą, kančią, bet ar šiandien jūs dėl to jaučiate skausmą ir kančią, kad tuo metu, tą akimirką, jūs natūraliai iš tikrųjų kentėjote? Tai lygiai taip pat ir dabartinė jūsų patyrimų kančia ir skausmas jūsų sielos arba, tikraja prasme, dvasios išminties protui neegzistuoja.
Todėl kilkite į savo sielos-dvasios išminties protą, ir jūs pranoksite tos akimirkos skausmą. Kaip vaikystė negali būti sustabdyta toje akimirkoje, kad tą skausmą jaustumėte dabartiniai jūs – suaugę Mano vaikai – tuo tarpu DVASINIU POŽIŪRIU, jūs esate tie vaikai savo vaikystėje.
Todėl AUKITE; aukite, kaip iš vaiko, biologine prasme, suaugote į biologiškai suaugusį mirtingąjį, taip ir dvasine prasme, aukite, ir neliks jums karčių patyrimų, ir nejausite jūs JOKIO skausmo.
Algimantas:
Ačiū tau, mylima Begaline Dvasia, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.
---------------
Nuoširdus ačiū Violetai už šito mokymo įrašą ir išrašymą, kad galėtume jį skaityti visi norintys skaityti.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2010-06-11 12:18:06