Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Žmogaus atliekamos veiklos > Tėvo mokymas - KAS yra MŪSŲ mo... >

Tėvo mokymas - KAS yra MŪSŲ mokymasis? 2010 01 04

Mylimas Tėve, šįkart aš noriu tavęs paklausti – kas yra mūsų mokymasis? Ar tai gilesnės žinios apie kūriniją, ar tai yra mūsų sugebėjimas perteikti didesnę šviesą kitiems sielos broliams ir sesėms, ar tai mūsų sugebėjimas padaryti teisingas išvadas iš savo ir kitų daromų klaidingų sprendimų ir pasekmių? Juk mes esame tuo pačiu ir mokytojai ir mokiniai, tik kaip tuomet mes turėtume suvokti SAVO MOKYMĄSI?
------------------------
Mano mylimas sūnau, pats mylimiausias iš visų, kaip ir visi jūs kiti esate kiekvienas Man pas mylimiausias iš visų, Aš jus mokau nuolat iš vidaus.
Ir jūs mokotės TIKROVĖS.
Mokymasis nėra informacijos kaupimas ir jos sudėliojimas į atitinkamas lentynėles, kad šitą informaciją nusėstų dulkės, kai jūs patys prie jos neprisiliečiate, bet kad nuolat ją naudotumėte VISŲ LABUI.
Mokymasis yra tikrovės ryšys su jūsų tikruoju aš, kuris yra Mano jums padovanotas kaip Asmenybės dovana neturinti pabaigos.
Tikrovė yra Mano sugalvota kosmose žaidimų arena, kurioje kiekvienas Mano padovanotas asmuo ir asmenybė gali pasireikšti tikruoju savo aspektu, koks tą akimirką jam yra prieinamas, sutinkamai su savo pasirengimu iki tos akimirkos. Ir šituo savo asmeniniu pasireiškimu jūsų tikrasis aš ir atsiskleidžia, nors dar prieš akimirką jūs net ir patys, nė vienas, nepagalvojote, kad galėsite šitaip atsiskleisti.
Iki šitos akimirkos jūs mokėtės kaupdami savo viduje sampratą apie aplinką, apie kosmosą, apie Mane, apie save, o kada atėjo jūsų pasireiškimo akimirka, jūs taip pat mokotės pasireikšti kitų labui, visų labui.
Tai nėra jums dar įprastas praktinis informacijos, sukauptos ir glūdinčios giliai pasąmonėje, panaudojimas, kuris jūsų nejaudintų, kuris jums nekeltų nerimo, nekeltų abejonių, kaip jums pavyks savo praktiniu žingsniu pasiekti tokį tikslą, kokio jūsų siela trokšta siekti. Štai šitas tikslo siekimo kelias taip pat yra mokymasis.
Jūs neturite nė akimirkos laisvos, kad nesimokytumėte iš savųjų apmąstymų, iš savo minčių, iš kito nugirstų minčių, nes Aš jus suplanavau VISUS TOKIAIS ir įgyvendinu SAVO PLANĄ VISIEMS TAIP, KAD JŪS VISĄ LAIKĄ MOKOTĖS, KAIP GALĖTUMĖTE GERIAU PASIREIKŠTI MANOJOJE TIKROVĖS ŽAIDIMŲ ARENOJE, KURIOJE PAGRINDINIAIS MOKINIAIS ESATE JŪS KIEKVIENAS, NES JŪS MOKOTĖS TO, KO MOKAU JUS AŠ.
Tačiau Aš gi puikiai žinau, kad jūs Mano jums skirtų mokymų nei matote, nei girdite, todėl aš juos jums ir pasiūlau per visus kitus Mano vaikus, kurių veiksmus, mintis, sprendimus galite tiek pamatyti, tiek išgirsti, galite tiek jiems pritarti, tiek juos atstumti. Jūs MOKOTĖS DIDESNĖS MANO ŠVIESOS MANOJOJE KOSMOSO TIKROVĖJE IR VIENŲ MINTIS IR VEIKSMUS ATSTUMIATE, KAIP SAU NETINKAMUS, KITUS SAU PRIPAŽĮSTATE VERTAIS DĖMESIO IR NET JŪSŲ ASMENINIO SIEKIMO. Tačiau juk tai AŠ jus mokau, nesvarbu, kad jūs negirdite Mano balso, o girdite savo sielos brolio ar sesės sakomą mintį, skaitomą tekstą, vis tiek tai yra MANO MOKYMAS IR JŪS ESATE MANO MOKINIAI, O SAVO VAIKUS AŠ TIK PANAUDOJU KAIP INSTRUMENTUS, KAD JUMS SUTEIKČIAU PAMOKYMĄ JUMS PRIEINAMA IR GIRDIMA FORMA.
Mano vaikai yra – VISI – MANO PRIEMONĖS, KURIOS JŪSŲ SIELĄ MOKO MANO MEILĖS IR GĖRIO KUO DIDESNĖS ŠVIESOS SPINDULIŲ APSUPTYJE.
Tai ir yra MANOJI TIKROVĖ APLINK JUS VISUR – ARTI IR TOLI – VISAME KOSMOSE, VISJOJE KŪRINIJOJE.
Kūrinija visą laiką savo šviesa vis labiau ir labiau atitinka Mano sumanytą MOKYMO PROCESĄ, todėl ji visą laiką įgauną vis didesnę ir ryškesnę šviesą, kad artėtų iki Manosios spindėjimo šviesos, kuri yra prieinama tik Rojuje, visos kūrinijos geografiniame centre ir Mūsų – Rojaus Trejybės – gyvenamoje buveinėje.
Todėl jūs visą laiką ir turėsite MOKYTIS – PER VISĄ AMŽINYBĘ – NES KAI TIK PASIEKIATE JAU VIENĄ SAVOJO IŠMOKIMO LAIPTELĮ – KADA RYŠKESNE ŠVIESA SUSPINDITE JŪS KIEKVIENAS VISIEMS – TADA AŠ VĖL PADIDINU JUMS SAVO SPINDULIO PASIREIŠKIMO RYŠKUMĄ, IR JŪS VĖL TAMPATE MANO MOKINIU, KAD PALAIPSNIUI, PO TRUPUTĮ MANO RYŠKESNĮ SPINDULĮ ATPAŽINTUMĖTE, PRIE JO PRIPRASTUMĖTE, IR PRISIDERINTUMĖTE, O TADA SU JUO SUSILIETUMĖTE IR JĮ JAU PASIŲSTUMĖTE KITIEMS SAVO SIELOS BROLIAMS IR SESĖMS, KURIE DAR YRA ANT ŽEMESNIO SAVO MOKYMOSI LAIPTELIO.
Šitaip jūs Mano jums patiems suteikiamą mokymą įsisavinate ir dėl to tik ir tegalite tapti Mano gyvuoju instrumentu, pasiųsdami Mano ryškiausios šviesos spindulį į aplinką, kurioje tokio spindulio ne tik dar nėra, bet jo labai trūksta ir labai jo laukia daug jūsų sielos brolių ir sesių, Mano kitų vaikų, kurie dar bijo patys tapti Mano sąmoningais ir gyvais gyvosios šviesos instrumentais visai kūrinijai. Šitaip jie gyvnea ne tik tamsoje, bet ir baimėje, o tai ne tas pats, ką Aš esu sumanęs ir jiems, kaip ir visiems – gyventi kuo ryškesnėje šviesoje, kuri yra GYVA ir kuri neturi jokių šešėlių, sukeliančių baimę, nes MANO gyvoji šviesa yra ir jūsų viduje, o jos patyrę, jūs paskleidžiate tą pačią Mano šviesą ir išorėje.
Aš jos PATS negaliu paskleisti, nes ji jus išgąsdins ir apakins, todėl Aš ir turiu veikti per jus – Mano įvairius sūnus ir dukras – nes tik jie, gyvai nužemindami Mano šviesą ir mokymus, pasieks ir tas dar tamsoje ir baimėje gyvenančias sielas. Ir jos taip pat mokysis, nes kito kelio, kito pasirinkimo Aš nesuteikiau nė vienam.
Kiek kūrinijoje yra PASAULIŲ, KIEK YRA GYVYBĖS RŪŠIŲ, KIEK YRA ASMENYBIŲ, JOS VISOS TURI TIK VIENĄ VIENINTELĮ KELIĄ – VIS LABIAU IR RYŠKIAU ATSTOVAUTI MAN TIKROVĖS ATSPALVIAIS, kurie yra vis labiau ir stipriau ryškėjantys visuose pasauliuose ir kiekvienoje sieloje ir dvasioje. Ir jos be perstojo MOKOSI, KAIP TIKROVĖJE ATITIKTI NAUJĄ TIKROVĖS ĮSISAVINTĄ ATSPALVĮ, KAD KITĄ AKIMIRKĄ NUŠVISTŲ DAR RYŠKIAU.
IR TAIP PER VISĄ AMŽINYBĘ.
Aš jums leidžiu ir save vadinti Dvasiniais mokytojais, nors MOKYTOJAS ESU TIK AŠ, o jūs visi esate MANO MOKINIAI, NES NĖRA KITO MOKYTOJO, KURIS ŽINOTŲ BE MANĘS TAI, KO JIS GALI MOKYTI. Todėl jus visus Aš ir panaudoju kaip savo laisvą valią turinčius pagalbininkus padėti kitiems savo sielos broliams ir sesėms MOKYTIS ĮSISAVINTI MANO ŠVIESĄ, KURIĄ JŪS JAU ESATE ĮSISAVINĘ KAIP MOKINIAI.
Todėl šitai jau įsisavintai Mano gyvai šviesai pašviesti kitiems Aš jus pasirenku kaip savo gyvus instrumentus, kaip gyvas lempas, gyvus šviestuvus, kad APŠVIESTUMĖTE APLINKĄ, O IŠ TIESŲ, KAD ATSPINDĖTUMĖTE TIKRĄJĮ MANE TOKIOJE SAVO TIKROVĖJE, KURI JAU YRA PAJĖGI TOKĮ MANO SPINDULĮ PRIIMTI.
Ir niekada nebus pabaigos jūsų MOKYMUISI, NES JUMS REIKĖS ATSPINDĖTI VIS NAUJAI ATRASTUS MANO ASMENS NIUANSUS, KOKIŲ DAR IKI TOL JŪS NEĮTARĖTE, KAD TURITE SAVYJE.
SPINDĖKITE MANIMI, ir siekite naujų Mano aspektų įsisavinimo, kad juos atskleistumėte kitiems savo sielos broliams ir sesėms.
MAN atsivėrusi siela pati trokšte trokšta MOKYTIS, KAD GALĖTŲ MANE PERTEIKTI APLINKAI.
Štai kodėl Mes jums suteikėme ir apreiškimus, kad jūs galėtumėte langviau MOKYTIS. O tada ir Mane atspindėti KUO RYŠKIAU IR TIKSLIAU, NES JŪS JAUSITE MANO RYŠKIĄ ŠVIESĄ IR SAVO VIDUJE IR JOS AKINIMO NEBEBIJOSITE, BET NORĖSITE DAR RYŠKESNIO MANO SPINDESIO JŪSŲ VIDUJE, KAD JUO PASIDALINTUMĖTE SAVO APLINKOJE SU TAIS, KURIE JAU PATYS, SAVO ATSIVĖRUSIA SIELA, TAIP PAT NUOŠIRDŽIAI TROKŠTE TROKŠTA KUO RYŠKESNĖS MANOSIOS ŠVIESOS, MANOJO MOKYMO.
----------
Ačiū tau mylimas Tėve už tokį giluminį mokymą, kuris mums padės geriau įsisąmoninti, KAS yra mūsų mokymasis – dabar ir ateityje.
Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
2010 01 04
13.40
----------------------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas

Algimantas
2010-01-04 13:46:35