Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Žmogaus atliekamos veiklos > Tėvo mokymas apie tarnavimą, p... >

Tėvo mokymas apie tarnavimą, perduotas per pamaldas mūsų šventovėje - Dievo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus šventovėje - 2008 03 01

Tėvo mokymas perduotas 2008 03 01 dieną, DievoTėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus šventovėje.


Algimantas: Maldos pabaigoje aš paprašiau Tėvo, kad Jis pasakytų mums tai, ką Jis mano, kad šiandien yra tinkama proga pasakyti.
--------------------------------------------
Tėvas: Mano mylimi vaikai, visa kūrinija yra iš Manęs, dėl to jūs negalite išsiveržti iš Manosios Kūrinijos, ir joje jūs gyvenate, ir joje patiriate tai, ką patys trokštate patirti. Jeigu jūs trokštate patirti gėrį, jūs patirsite vien tik gėrį, nes Manojoje kūrinijoje nėra blogio.

Aš spinduliuoju meilės virpesius, kurie nežino, kas yra blogis.

Tik toji kūrinijos maža dalelė, kuri nesupranta šitos nuostabios tiesos, jinai, iš nesupratimo, mėgina priešintis Mano meilės virpesiams, o šitie meilės virpesiai jiems yra nepavaldūs. Vis tiek blogis yra nustelbiamas Mano meilės virpesių. Jie negali pažeisti Mano meilės virpesių. Jie gali pažeisti tiktai jus, neatsivėrusius Man, ir nepatiriančius Mano meilės virpesių. Dėl to ir jūs, tuomet, tampate tokie gležnūs, pažeidžiami. Net ir fizinių ligų tampate pažeidžiami dėl to, kad neatsiveriate Man.

Tačiau, atsivėrimas Man nereiškia, kad turite visą laiką su Manimi palaikyti nuolatinį ryšį. Jūs turite būti nuolatinio gyvo ryšio su Manimi būsenoje, bet jūs turite būti aktyvūs kasdieniame darbe, kasdienėje veikloje.

Jūs neturite užsidaryti, kaip vienuoliai, arba, jūsų vadinami, išminčiai, pasišalinę į izoliaciją, atsiriboję nuo visuomenės. Tokia saviizoliacija yra žalinga asmenybei.

Kadangi Aš jums padovanoju asmenybės dovaną ne tam, kad jūs ją izoliuotumėte, bet, kad šitoji asmenybė perteiktų Mano meilės virpesius, transformuotųsi į kasdienius darbus jūsų sielos broliams, kad jūs galėtumėte tuos meilės virpesius, kuriuos jums siunčiu, paversti konkrečiais materialiais darbais visų labui, ir tų labui, kurie nėra atsivertę, ir, kurie sulaužo Mano jiems siunčiamų meilės virpesių kontūrą; ir dėl to meilės virpesių sulaužyto kontūro kenčiate ir jūs, ir dėl to kankinate kitus.

Jūs turite suvokti, kad visa sistema, kurią Aš esu pateikęs kaip kūriniją prieš jūsų akis, yra gyva. Joje nėra nieko, kas būtų nesusieta į vientisą ir ištisą iš Manęs išplaukiančią kūrinijos meilės virpesių struktūrą, ir šitoje struktūroje, net menkiausia, grandis suardyta turi poveikio visai sistemai; o kadangi Mano sistema yra tokia milžiniška ir galinga, tai šitas poveikis nėra juntamas tiems, kurie yra pažengę dvasiniu keliu, gyvuoju dvasiniu keliu, toli.

Tačiau jūs – tie, kurie tiktai pradedate žengti šituo keliu, tai šitoji suardyta jūsų aplinka, Mano meilės kontūro suardyta aplinka, jus tiek išbalansuoja, kad veikia lygiai taip pat, kaip uraganas veikia menkiausią namelį, nuplaudamas nuo žemės paviršiaus.

Ir kad jūs galėtumėte šitoje aplinkoje išlikti Mano sūnumis ir dukromis, turite ne tik su Manimi bendrauti, bet šitą bendravimą perkelti į tarnavimą.

Aš jums tarnauju. Aš jums dovanoju savo dalelę, savo dvasią, ne tiktai, kad galvoju apie jus, ne tiktai trokštu, kad ir jūs galvotumėte apie Mane, bet Aš jums dirbu. Aš atiduodu jums savo dalelę. Aš jums padovanoju jūsų pačių tą dieviškąjį aš, kaip asmenybės dovaną. Aš jums sukuriu veiklos areną, aplinką – planetas, saulę, žvaigždes, įvairias gyvybės formas.

Tai yra Mano darbas.

Aš veikiu per kitus savo vaikus, nes Aš esu galingas, ir esu tokia galia, jeigu Aš veikčiau pats tiesiogiai, tai Aš pažeisčiau visos kūrinijos turimą, iš Manęs padovanotą, laisvą valią. Aš tada padaryčiau už jus, tačiau, padaryčiau viską tobulai, nes Aš nieko nedarau, kas būtų netobula. Bet Manoji kūrinija vystosi pagal Mano sukurtą evoliucijos planą, o evoliucija tai yra tai, kas vystosi į vis aukštesnį laiptelį, į didesnį grožio pasireiškimą, į didesnį tarnavimą, į didesnį gailestingumą.
Todėl Aš ir turiu veikti per jus, per jūsų laisvos valios pasireiškimą kasdieniuose darbuose.

Kada jūs iš Manęs prisipildote ir meilės virpesių, kada jūs pasisemiate žinių iš įvairių šaltinių, jūs turite šitas žinias pritaikyti savojo aš stiprinimui, savojo charakterio grūdinimui, pritaikyti darbui, kurį Aš vadinu jums suprantamu žodžiu – tarnavimu.

Tarnavimas – tai yra gėrio darymas vienų kitiems.

Dėl to jūs neturite likti izoliacijoje, kurioje lieka atsiskyrėlis.

Jūs turite sugrįžti iš atsiskyrėlio pozicijų į visuomenę, ir daryti visuomenėje gerą darbą.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algimantas: Ačiū Tau, Tėve, už šitą nuostabią pamoką. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.

Nuoširdus ačiū Violetai, kuri įrašė Tėvo mokymą į vaizdo kamerą ir namuose viską iššifravo ir suteikė galimybę jį skaityti visiems.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas