Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Apie žmogų ir jį sudarančius d... > Tėvo mokymas apie sielos parda... >

Tėvo mokymas apie sielos pardavimą, 2009 09 19

Tėvo mokymas - atsakymas perduotas Rojaus Trejybės šventovėje po gyvąsias pamaldas, 2009 09 19.
Violeta:
Mylimas Tėve, per televizorių girdëjau vieną aktorę sakant: “Už gerą vaidmenį nebūtų gaila ir sielą parduoti.“ Mes žinome, kad siela nëra materialus daiktas ir neįmanoma jos parduoti už materialius pinigus, bet nepaisant šito vis dëlto siela yra parduodama. Mylimas Tėve, tai kokios pasekmës laukia to, kuris parduoda savo sielą?
Algimantas:
Mylimas Tëve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave iš meilës. Kada siela atsiveria, ji trokšta garbinti, ir garbina, laisva valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.
Mylimas Tëve, aš esu pasirengęs perteikti Tavo atsakymą mums visiems į šitą klausimą - kas laukia to, kuris parduoda sielą, kaip mano sielos sesë ką tik pasakë girdëjusi kaip aktorë ištarė tokius žodžius, kad dël kažkokio vaidmens yra pasirengusi parduoti sielą.
Tëvas:
Mano mylimi vaikai, Aš jus sveikinu ir šlovinu, kada jūs kreipiatės į Mus, į visus Tris Lygiaverčius Rojaus Trejybës Asmenis, garbindami ir šlovindami. Šituo jūs susiliejate su kiekvienu iš Mūsų. Mes esame neatskiriami, kaip ir jūs esate neatskiriami, kada atveriate savo sielą. Iš tikrųjų jūs esate dvasios, AMŽINOSIOS DVASIOS. Siela tiktai yra tarpinė pakopa tarp to, kai jūs tapsite savo tikrąja dvasine išraiška per visą amžinybę; amžinąja Mūsų dovana – DVASIA.
Tie iš jūsų, kurie galite ištarti TOKIUS žodžius, kad pasirengę esate parduoti sielą, jûs patys NESUVOKIATE, kad stovite ties kosminės beprotybės riba, nes jûs nesate tokiame patyrime, dvasiniame patyrime, kad suvoktumëte ką šnekate.
Iš tikrųjų siela nėra materialus objektas, kurį galima būtų parduoti už materialius vaidmenis, už materialius pinigus, už bet kokias materialias dovanas. Tiktai jūsų materialus protas trokšta kažkokios išskirtinës teisës sau, populiarumo sau, turtų sau, nesuvokdamas, kad jis nėra tas visagalis išminčius.
Išmintis ateina iš Manęs. Manoji išmintis yra DVASINĖ.
Jūs turite suvokti, kad siela tai yra pirmoji jūsų tikrosios asmenybės pasireiškimo pakopa, tikrojo jūsų aš pradinė pakopa, kuri gali vertinti daugiau, negu gali vertinti jūsų materialus protas, negu jis gali išreikšti savo mintis ir suprasti ką jis sako. Todël toji jūsų sielos sesė, Mano mylimiausia dukra, pasakë labai neišmintingus ir pilnus tamsos, žemų virpesių žodžius.
Kaip ji gali atsisakyti pati savęs?! Parduoti sielą, tai reiškia nebebūti savimi; būti tuo, kuo dar iš tikrųjų tu nesi. Tai, kad jūs pasireiškiate materialiais darbais tiktai savo interesų tenkinimo labui, tai nesate jūs tikrieji!
Kada jūs pradėsite pasireikšti visumos labui, tada jūs pradėsite išsiskleisti savo tikruoju asmenybės daigu, kuris, kaip materialus augalo daigas stiebiasi į saulę, į šviesą, taip ir jūs stiebiatės į TIKRĄJĄ ŠVIESĄ, į Mus, Rojaus Trejybės Asmenis arba, kad jums būtų lengviau, į Mane, jūsų Tëvą.
Tai kaip jūs galite parduoti save? Nejaugi jums patiktų gyventi be savęs? Tik su kauke? Bet juk, kaukę nuplėšus, KAS LIKS? TAMSA. TUŠTUMA.
Tuštuma ir tamsa eina iš jūsų pasąmonės. Pasąmonė TIEK yra jūsų sujaukta, jūs nežinote KĄ jūs darote! Juk jūs vieni kitus žudote, prievartaujate, niekinate, ir šmeižiate, varote jiems baimę, skersai kelio stojate šviesai, net ir Manajai šviesai jūs stojatės skersai kelio vien dël to, kad kad jūs nesate atsivërę Man, ir dar nesate tas tikrasis, net ir pradinis, jūsų asmenybės aš, pasireiškiantis nors menka šviesos dalele.
Tai kaip jūs galite tarp tokių savo sielos brolių ir sesių semtis šviesos?
Kas jų laukia? Jų laukia tolimesnis patikrinimas, nes šitie sesës žodžiai buvo pasakyti neišmintingai dël to, kad ji nežino ką sako. Ji nežino ką daro. Ji dar nëra priëmusi galutinio sprendimo atstumti Mane, nusigręžti nuo Manęs galutinai, kad Aš atšaukčiau Savo dalį, Savo dvasią iš josios net ir mirtingosios proto. Ji dar nëra tam apsisprendusi galutinai. Tai yra tiktai neišmintingas pasakymas, kad ji pasiruošusi parduoti sielą. Jeigu jai būtų paaiškinta, kad sielos pardavimas, galutinis pardavimas, atsisakant Manęs, atsisakant To, kuris yra jos pačios viduje, ją taip pat sudrebintų, net ir materialų protą, ko ji galëtų netekti; savęs, TIKROSIOS SAVĘS. Tada ji tų žodžių neištartų. Todël šitas neišmintingas pasakymas liudija kokia yra jūsų aplinka, kiek jai stinga supratimo.
Kaip galima žongliruoti žodžiais, nesuvokiant jų prasmės?
Kada Mano vaikas iš tikrųujų priima galutinį sprendimą parduoti savo sielą, atsisakant Mavęs, maištaujant prieš Mane, šmeižiant Mane, nusigręžiant nuo Manęs, ir daugiau niekada nebesiruošiant paneigti savo šitą sprendimą, Aš iš savo sūnaus atšaukiu Savo dvasią.
Ir, žinokite, jūsų pasaulyje yra daug tokių vaikų, kurie šitaip jau yra priëmę galutinį sprendimą, ir Aš esu atšaukęs Savo dvasią iš jų materialaus proto. Kad ir kaip Man bûtų gaila, bet jų sprendimas yra galutinis.
Dël to jūs ir esate Mano mylimi vaikai, šlovinantys Mane, kaip Trejybę, einantys šituo guvuoju keliu, kad nebūtų tokių Mano skausmingų, per vaikus suteikiamų, patyrimų, kada jie nusigręžia nuo savo Amžinųjų Tėvų; nusigręžia sąmoningai, priimdami galutinį laisva valia sprendimą. Taip jiems yra priimtiniau gyventi; gyventi prievartos ir komforto gyvenimą materialiam kūnui ir materialiam protui, sëjant mirtį ir baimę kitiems.
Jie nebus šitame kelyje Mano vaikai. Šitą kelią jie nutraukia patys, įkrisdami į bedugnę, iš kurios pakilimo Aš nebegaliu suteikti, nes jų laisva valia yra Man pačiam įstatymas. Aš negaliu vardan pataikavimo šitiems silpnavaliams ir tamsiems, bet laisvą valią turintiems ir ja besinaudojantiems Mano vaikams pataikauti visos kūrinijos sąskaita.
LAISVA VALIA YRA NEPAŽEIDŽIAMA. Jų sprendimas taip pat nepažeidžiamas. Aš negaliu jiems pataikauti ir siûlyti dar kartą prisikelti, galutinai apsisprendus maištauti prieš Mane.
Tačiau šitoji jūsų sielos sesė, Manasis mylimiausias vaikas, šituos žodžius tarė ne ŠITA prasme. Jinai bus pažadinta. Jinai bus ta, mylimiausioji Mano dukra - ŠVIESOS VAIKAS, kada ji suvoks po prisikëlimo kokia yra nuostabi aplinka, kada Mano vaikai vis daugiau ir daugiau, atsiduodami Mano vedimui, patys būdami sielos – morontiniu pavidalu – mato, kokie jie yra savo vidine ir išorine išraiška, savo darbais; savo darbais įprasminantys Mane ir tikrajame savyje, tada ir suvoks, koks tamsus jos buvo žvilgsnis į savo sielą; į savo tą pirminį daigą, tampant amžinąja dvasia. Todël ir jûs turite vertinti tokius pasakymus, kaip neišmanymo pasireiškimą.
IŠ GALUTINIO APSISPRENDIMO PAKILIMO NËRA.
Dël to Aš jus ir naudoju, Mano mylimiausi vaikai, kad šita tamsa užleistų vietą Mano šviesai per jūsų išsiskleidimą dvasinais ir fiziniais pasireiškimais, matomais jūsų sielos broliams ir sesëms, kad jie galëtų pamatyti, jog yra ir kitokie Mano vaikai, kurie yra ryžtingi, drąsūs, ir visą laiką šviečiantys Manąja šviesa.
Aš jus vedu šituo keliu ne šiaip sau. Šitas kelias yra Manasis kelias – KŪRINIJOS KELIAS. Šitame kelyje jūs nesate vieniši. Jūs nesate tie, kurie būtumėte palikti likimo valiai. Jūs esate tiek globojami, stiprinami, ir saugomi, kaip jūs net nesaugot savo akies vyzdžio.
AŠ – JŪSŲ APSAUGA. Todėl būkite ryžtingi ir drąsūs remtis į Mane. Kada atsiremsite į Mane, tada jūs prisipildysite Manęs, GYVOJO, kuris yra jūsų viduje, per savo dvasią. Tada jūs tapsite ryžtingi ir drąsūs, darydami materialius darbus Mano labui, nes jūs gi Mane mylite.
Darykite viską Mano labui iš meilės, be jokios baimės, ir visą laiką jauskite Mane savo viduje. TAI JUS STIPRINS.
Algimantas:
Ačiū tau, mylimas Tėve. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen
------------
Nuoširdus ačiū Violetai už šio mokymo įrašymą į videokamerą ir teksto iššifravimą, kad galėtume jį perskaityti visi.
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2009-09-25 11:32