Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 24 Dokumentas. Begalinės Dvasi... > 6. Absolventų Vadovai >

6. Absolventų Vadovai

(269.5) 24:6.1 Absolventų Vadovai, kaip grupė, organizuoja techninio mokymo ir dvasinio lavinimo aukštąjį universitetą, kuris yra toks svarbus mirtingajam, kad pasiektų amžių tikslą: Dievą, poilsį, ir tuomet ištobulintos tarnystės amžinybę, ir vadovauja šitam universitetui. Šitos labai asmenės būtybės savo vardą gauna dėl savo darbo pobūdžio ir tikslo. Jos išimtinai yra atsidavusios toms užduotims, kad laiko supervisatose baigusius mokymą mirtinguosius vestų per Havonos mokymo ir lavinimo kursą, kuris turi tikslą kylančiuosius piligrimus perengti priėmimui į Rojų ir į Užbaigtumo Korpusą.

(269.6) 24:6.2 Man nėra uždrausta imtis užduoties jums papasakoti apie šitų Absolventų Vadovų darbą, bet jis yra toks ultradvasinis, jog mane apima neviltis, kad negaliu materialiam protui adekvačiai pavaizduoti sampratos apie jų daugiapusę veiklą. Gyvenamuosiuose pasauliuose, po to, kada jūsų matymo spektras būna išplėstas ir kada esate išlaisvinti iš materialių palyginimų pančių, tada jūs galite pradėti suvokti prasmę tų realybių, kurių “nei akis gali pamatyti, nei ausis gali išgirsti, ir kurios žmogui niekada nebuvo atėjusios ir mintin,” net ir tuos dalykus, kuriuos “Dievas paruošė tiems, kurie myli tokias amžinąsias tiesas.” Nevisą laiką jūsų regėjimo ir dvasinio suvokimo diapazonas bus toks apribotas.

(270.1) 24:6.3 Absolventų Vadovai yra įsitraukę į laiko piligrimų vedimą per Havonos pasaulių septynias grandines. Tas vadovas, kuris jus pasveikina tada, kada atvykstate į Havonos išorinės grandinės priėmimo pasaulį, su jumis pasiliks per jūsų visą karjerą dangiškosiose grandinėse. Nors per savo gyvenimą viename milijarde pasaulių jūs bendrausite su nesuskaičiuojama gausybe kitų asmenybių, bet jūsų Absolventų Vadovas eis su jumis iki pat jūsų žengimo į priekį Havonoje pabaigos ir matys, kaip jūs užmiegate baigiamuoju laiko miegu, tuo miegu, kada jūs amžiams pereinate į Rojaus tikslą miegodami, kur, jums atsibudus, jus pasveikins Rojaus Kompanionas, paskirtas tam, kad jus pasveikintų ir galbūt pasiliktų su jumis tol, kol būsite priimtas į Mirtingųjų Užbaigtumo Korpusą.

(270.2) 24:6.4 Absolventų Vadovų skaičius pranoksta žmogiškojo proto suvokimo galią, o jie ir toliau atsiranda. Jų kilmė yra kažkokia paslaptinga. Jie neegzistavo nuo pat amžinybės; jie paslaptingai atsiranda, kada būna reikalingi. Apie Absolventų Vadovą nėra jokio įrašo nė vienoje centrinės visatos valdoje iki tos tolimosios praeities dienos, kada visų laikų pirmasis mirtingasis piligrimas prasiskynė sau kelią į centrinio kūrinio išorinę juostą. Tą patį akimirksnį, kada jis atvyko į šios išorinės grandinės pagrindinį pasaulį, jį draugiškai pasveikino Malvorianas, pirmasis iš Absolventų Vadovų, kuris dabar ir vadovauja jų aukščiausiajai tarybai ir yra jų milžiniškos švietimo organizacijos vadovas.

(270.3) 24:6.5 Rojaus dokumentuose apie Havoną, skyriuje, pavadintame “Absolventų Vadovai,” atsiranda šitas pirminis įrašas:

(270.4) 24:6.6 “Ir Malvorianas, pirmasis iš šitos kategorijos, iš tiesų pasveikino ir mokė Havoną suradusį piligrimą ir iš tikrųjų jį vedė iš išorinių pradinio patyrimo grandinių, žingsnis po žingsnio ir grandinė po grandinės, kol jis stovėjo pačioje visų asmenybių Šaltinio ir Likimo akivaizdoje, vėliau peržengdamas per amžinybės slenkstį į Rojų.”

(270.5) 24:6.7 Tuo tolimu metu aš buvau paskirtas į Dienų Senųjų tarnystę Uversoje, ir mes visi džiūgavome dėl to užtikrinimo, jog, galų gale, piligrimai ir iš mūsų supervisatos pasieks Havoną. Per amžius mes buvome mokomi, jog erdvės evoliuciniai tvariniai pasieks Rojų, ir neapsakomas visų laikų susižavėjimas nuvilnijo per dangiškąsias ribas, kada pirmasis piligrimas iš tikrųjų atvyko.

(270.6) 24:6.8 Šito Havoną suradusio piligrimo vardas yra Grandfanda, o jis gimė pirmosios supervisatos 1.131 vietinės visatos 62 žvaigždyno 84 sistemos 341 planetoje. Jo atvykimas buvo ženklas tam, kad būtų sukurta visatų visatos programų transliavimo tarnyba. Iki to laiko programos buvo transliuojamos tiktai supervisatose ir vietinėse visatose, bet paskelbimas apie Grandfandos atvykimą prie Havonos vartų, reiškė, jog prasidėjo “erdvės pranešimai apie šlovę,” šitaip pavadinti, nes pirmoji visatos transliuota programa pranešė apie pirmosios iš evoliucinių būtybių atvykimą į Havoną tam, kad patektų į kylančios egzistencijos tikslą.

(270.7) 24:6.9 Absolventų Vadovai niekada neišvyksta iš Havonos pasaulių; jie yra atsidavę laiko ir erdvės absolventų pilgrimų tarnystei. Ir jūs kada nors akis į akį susitiksite su šitomis kilniomis būtybėmis, jeigu neatstumsite tvirto ir visiškai ištobulinto plano, sumanyto tam, kad įgyvendintų jūsų išlikimą ir pakilimą.