Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 9 Dokumentas. Begalinės Dvasio... > 8. Begalinės Dvasios asmenybės... >

8. Begalinės Dvasios asmenybės

(105.6) 9:8.1 Begalinė Dvasia turi visišką galią tam, kad didelę dalį savo galių ir teisių perduotų savo lygiavertėms ir pavaldžioms asmenybėms ir agentūroms.

(105.7) 9:8.2 Begalinės Dvasios pirmasis Dievybę sukuriantis veiksmas, veikiant be Trejybės, bet tam tikrame neapreikštame susivienijime su Tėvu ir Sūnumi, įasmenino egzistencijoje Rojaus Septynias Pagrindines Dvasias, Begalinės Dvasios paskleidėjas visatoms.

(106.1) 9:8.3 Supervisatos būstinėje tiesioginio Trečiojo Šaltinio ir Centro atstovo nėra. Kiekvienas iš šitų septynių kūrinių priklauso nuo vienos iš Rojaus Pagrindinių Dvasių, kuri veikia per septynias Atspindinčiąsias Dvasias, esančias supervisatos sostinėje.

(106.2) 9:8.4 Kitas ir tebesitęsiantis Begalinės Dvasios kūrybinis veiksmas, kartas nuo karto, yra atskleidžiamas Kuriančiųjų Dvasių sutvėrimu. Kiekvieną kartą, kada tik Visuotinis Tėvas ir Amžinasis Sūnus tampa tėvais vienam iš Sūnų Kūrėjų, tada Begalinė Dvasia tampa protėviu vietinės visatos Kuriančiajai Dvasiai, kuri tampa to Sūnaus Kūrėjo artima partnere viso vėlesniojo visatos patyrimo metu.

(106.3) 9:8.5 Lygiai taip, kaip būtina skirti Amžinąjį Sūnų nuo Sūnų Kūrėjų, taip reikia matyti skirtumą tarp Begalinės Dvasios ir Kuriančiųjų Dvasių, vietinių visatų Sūnų Kūrėjų lygiaverčių partnerių.

(106.4) 9:8.6 Trečiajam Šaltiniui ir Centrui didžiojoje visatoje atstovauja tarnaujančiųjų dvasių, žinianešių, mokytojų, teisėjų, padėjėjų, ir patarėjų didžiulės armijos, kartu su fizinės, morontinės, ir dvasinės prigimties tam tikrų grandinių prižiūrėtojais. Nevisos šitos būtybės yra asmenybės tiesiogine šio termino prasme. Ribinio-tvarinio rūšies asmenybę apibūdina:

(106.5) 9:8.7 1. Subjektyvi savimonė.
(106.6) 9:8.8 2. Objektyvi reakcija į Tėvo asmenybės grandinę.

(106.7) 9:8.9 Yra kūrėjų asmenybių ir tvarinių asmenybių, ir papildomai prie šitų dviejų fundamentalių tipų yra Trečiojo Šaltinio ir Centro asmenybių, būtybių, kurios yra asmenės Begalinei Dvasiai, bet kurios nėra besąlygiškai asmenės sutvertoms būtybėms. Šitos Trečiojo Šaltinio asmenybės nėra Tėvo asmenybės grandinės dalis. Pirmojo Šaltinio asmenybės ir Trečiojo Šaltinio asmenybės gali tarpusavyje bendrauti; ryšį galima užmegzti su visomis asmenybėmis.

(106.8) 9:8.10 Tėvas padovanoja asmenybę savo asmenine laisva valia. Kodėl jis šitaip daro, mes galime tiktai numanyti; kaip jis tą daro, mes nežinome. Taip pat mes nežinome, kodėl Trečiasis Šaltinis padovanoja ne tokią asmenybę, kokią dovanoja Tėvas, bet Begalinė Dvasia šitą daro savo vardu, kūrybiškai susijungdama su Amžinuoju Sūnumi, ir daugeliu būdų, kurie jums nėra žinomi. Dovanodama Pirmojo Šaltinio asmenybę Begalinė Dvasia taip pat gali veikti ir Tėvo vardu.

(106.9) 9:8.11 Trečiojo Šaltinio asmenybių yra daugybė tipų. Begalinė Dvasia padovanoja Trečiojo Šaltinio asmenybę dideliam skaičiui grupių, kurios nėra įtrauktos į Tėvo asmenybės grandinę, tokios, kaip kai kurie energijų reguliuotojai. Lygiai taip Begalinė Dvasia iš tikrųjų asmenybėmis laiko didelį kiekį būtybių grupių, tokių, kaip Kuriančiosios Dvasios, kurios pačios atskirai sudaro klasę, pagal savo ryšius su įtrauktais į grandinę Tėvo tvariniais.

(106.10) 9:8.12 Tiek Pirmojo Šaltinio, tiek Trečiojo Šaltinio asmenybės yra apdovanotos viskuo ir dar daugiau negu tai, ką žmogus sieja su asmenybės samprata; jos turi protą, kuris apima atmintį, protingumą, samprotavimą, kūrybinę vaizduotę, idėjų suvienijimą, sprendimą, pasirinkimą, ir daugybę kitokių intelekto galių, visiškai nežinomų mirtingiesiems. Su keliomis išimtimis tos kategorijos, kurios yra apreikštos jums, turi formą ir aiškią individualybę; jos yra realios būtybės. Didžiąją jų daugumą mato visos dvasinės egzistencijos kategorijos.

(107.1) 9:8.13 Net jūs galėsite matyti žemesniųjų kategorijų savo dvasinius partnerius, kada tik būsite išlaisvinti iš savo dabartinių materialių akių riboto matymo ir būsite apdovanoti morontine forma su jos išplėstu jautrumu dvasinių dalykų tikrovei.

(107.2) 9:8.14 Trečiojo Šaltinio ir Centro funkcinė šeima, kaip ji yra atskleidžiama šituose pasakojimuose, yra suskaidyta į tris didžiules grupes:

(107.3) 9:8.15 I. Aukščiausiosios Dvasios. Sudėtinės kilmės grupė, kuri apima, tarp kitų, tokias kategorijas:

(107.4) 9:8.16 1. Rojaus Septynias Pagrindines Dvasias.
(107.5) 9:8.17 2. Supervisatų Atspindinčiąsias Dvasias.
(107.6) 9:8.18 3. Vietinių Visatų Kuriančiąsias Dvasias.

(107.7) 9:8.19 II. Energijų Reguliuotojai. Grupė kontroliuojančiųjų tvarinių ir agentūrų, veikiančių visoje organizuotoje erdvėje.

(107.8) 9:8.20 III. Begalinės Dvasios Asmenybės. Šitas įvardijimas nebūtinai pažymi, kad šitos būtybės yra Trečiojo Šaltinio asmenybės, nors kai kurios iš jų yra unikalios kaip valiniai tvariniai. Jos paprastai yra grupuojamos į tris pagrindines klasifikacijas:

(107.9) 9:8.21 1. Begalinės Dvasios Aukščiausiosios Asmenybės.
(107.10) 9:8.22 2. Erdvės Žinianešių Gausybės.
(107.11) 9:8.23 3. Tarnaujančiosios Laiko Dvasios.

(107.12) 9:8.24 Šitos grupės tarnauja Rojuje, centrinėje arba gyvenamojoje visatoje, supervisatose, ir jos apima tokias kategorijas, kurios veikia vietinėse visatose, net iki žvaigždynų, sistemų, ir planetų.

(107.13) 9:8.25 Dieviškosios ir Begalinės Dvasios milžiniškos šeimos dvasinės asmenybės yra amžinai atsidavusios Dievo meilės veikimo ir Sūnaus gailestingumo tarnystei laiko ir erdvės evoliucinių pasaulių visiems protingiems tvariniams. Šitos dvasinės būtybės sudaro gyvas kopečias, kuriomis mirtingasis žmogus lipa iš chaoso į šlovę.


(107.14) 9:8.26 [Urantijoje apreikšta Uversos Dieviškojo Patarėjo, įgalioto Dienų Senųjų, kad pavaizduotų Begalinės Dvasios prigimtį ir darbą.]