Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Vertybės, būdo bruožai, gyveni... > Amžinojo Sūnaus mokymas apie P... >

Amžinojo Sūnaus mokymas apie PASITIKĖJIMĄ IR NUOLANKUMĄ, paprašius Nijolei iš Darsūniškio, 2011 08 14

Amžinojo Sūnaus-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Brolio mokymas-atsakymas, suteiktas Rojaus Trejybės GYVOJOJE šventovėje Kaune, po GYVŲJŲ pamaldų, 2011 08 14, kada gyvosios maldos metu Nijolė iš Darsūniškio paprašė mokymo apie PASITIKĖJIMĄ IR NUOLANKUMĄ.

Algimantas:

Mylimas Tėve, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu Tave, garbinu, kad Tu sukūrei kūriniją, ir suteikei Savąją šviesą meilės gyvais virpesiais. Tu suteikei evoliuciją per gyvybės vystymąsi. Aš garbinu Tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs suteikti Tavąjį mokymą savo lūpomis, kad jį išgirstų ir kiti mano dvasios broliai ir sesės, o taip pat galėtų su juo susipažinti mūsų Forumo lankytojai. Kas yra tas tikrasis pasitikėjimas Tavimi, mūsų nuolankumas? Ką mes galėtume iš Tavęs išgirsti, kad galėtume savo kasdienėje aplinkoje šitais pačiais mokymais vadovautis ir gyventi didesnėje šviesoje?

Amžinasis Sūnus-Motina-Brolis:

Mano mylimieji vaikai, Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamas Amžinuoju Sūnumi-Motina-Broliu. Aš garbinu JUS, kada jūs garbinate MANE, ir MUS VISUS TRIS –LYGIAVERČIUS Rojaus Trejybės Asmenis.

Aš džiaugiuosi jūsų DVASINIU žingsniu realiame TIKROVĖS kelyje. Jūs jį pavadinote GYVUOJU keliu. Jis iš tikrųjų yra GYVASIS JŪSŲ GYVENIMAS SU MUMIS, kada PAJUNTATE Mus viduje, ATSIDUODATE Mūsų vedimui iš vidaus, ir tada šituo gyvenimu jūs PATVIRTINATE, kad Tikrovė yra jūsų viduje prasidedanti, bet pasireiškianti jūsų išorėje – aplinkoje – jūsų paties asmeniniais veiksmais, kurie prieš tai būna teoriniai – priimti – sprendimai; ir kada tuos sprendimus priimate, jūs norite juos įgyvendinti. Tačiau, kad juos įgyvendintumėte, jūs norite nenorite turite žengti praktinius veiksmus, praktinius žingsnius.

Kada jūs manęs klausiate apie PASITIKĖJIMĄ Mumis, Aš jums galiu atsakyti tai, ką jūs jau iš tikrųjų žinote, bet dabar tik šiek tiek primiršote.

Mes jums padovanojome ASMENYBĘ, tikrąjį dvasinį aš. Todėl ir tapkite SAVIMI, tapkite savo TIKRUOJU aš, ne užsidėta vaidmens kauke, kurią jūs galite pavadinti savo žemuoju aš, kuris jums trukdo tapti jūsų tikruoju aš, kuris ir jaučia kaip mažylis pasitikėjimą savo žemiškaisiais tėvais, kurie jį myli ir jis juos myli. Taip ir jūs, nusiėmę savo žmogiškojo aš kaukę, kuri jus varžo, kuri jums nereikalinga, ir tapę savo tikruoju dvasiniu aš, jūs tą pat akimirką PAJAUSITE PASITIKĖJIMĄ Mumis; pajausite, kad Mes jums suteikiame sustiprinimą, atnešame džiaugsmą, laimę, pagijimą iš tų jus kamuojančių dvasinių, psichologinių, ir fizinių negalavimų, kurie jums sukelia įtampą, net fizinę kančią; sukelia NEPASITIKĖJIMĄ Mumis vien dėl to, kad jūs nesate Mums atsivėrę VISA SAVO DVASINE GELME, Mūsų jums suteikta DVASINE ASMENYBE, todėl jūs ir turite kenčiantį fizinį kūną tą akimirką.

Jūs prisiminkite savo vaikystę, savo paauglystę, jaunystę, savo praeitį, prisiminkite savo patyrimus, kiek jūs per visą šitą kelią – iki šios akimirkos – buvote savo tikruoju, Mūsų jums padovanotu, asmenybės aš, kuris būtų šviesus, gaivus, kaip rasos lašelis, kuris jus skaidriai, vaiskiai, skaisčiai peršviestų iš vidaus – jūsų tikrąjį aš. Jūs iš tikrųjų ir esate skaidrus, tyras! Jeigu jame nėra priemaišų, tai jūs susiliejate su Mūsų skaisčiu, tyru, meilės kupinu vandenynu, nes tas lašas yra iš Mūsų vandenyno jums padovanota asmenybė.

Įsivaizduokite skaisčiausią lašą ant švaraus, žalio gėlės lapelio, ar ant žiedo – geltono, violetinio, raudono – skaistų lašą, peršviečiamą. Jūs įgyjate, kaip tyras, skaistus lašas, tokią spalvą ant kokio pagrindo yra tas lašas – ant žalio lapo jūs matote, kad skaistus lašas, peršviečiamas lašas, pasidaro žalias, ant geltono, violetinio – pasidaro geltonas, violetinis, ant raudono – raudonas. O Mūsų MEILĖS vandenynas – jis yra VISAS skaistus, skaidrus, peršviečiamas. Jūsų lašas, susiliejęs su Mumis, tampa neatskiriamu.

Todėl ir jūs, kuo giliau atsiveriate Mums, pasitikėjimas SAVAIME atkeliauja iš MŪSŲ – ne iš jūsų. Jūs gilindami savo įtikėjimo kanalą, jūs pajuntate GYVĄ Mūsų tėkmę iš Mūsų skaistaus vandenyno, spindinčio vandenyno, daugumą akinančio, net bauginančio, kadangi jis yra GYVAS VANDENYNAS. IR KUO GILESNĮ ĮTIKĖJIMĄ – VIDUJE – JŪS PATIRIATE, TUO DIDESNIS – JUMYSE – YRA PASITIKĖJIMAS.

Jūs kalbate apie nusižeminimą, nuolankumą. Nusižeminimas – tai yra tik jūsų ŽEMIŠKAJAM protui skirtas PAAIŠKINIMAS, kad jūs NETURITE PAJAUSTI PUIKYBĖS, ir tuo pačiu, pajautę savo puikybę, NEPRADĖTUMĖTE ŽEMINTI, NIEKINTI KITŲ savo dvasinių brolių ir sesių. Tačiau, kada jūs SUSILIEJATE – per atsivėrimą Mums – SU MUMIS,JŪS UŽMIRŠTATE IŠ VISO, KAD YRA KAŽKOKS NUSIŽEMINIMAS, NUOLANKUMAS – JŪS TAMPATE SAVIMI – BŪTENT TUO, KURĮ MES JUMS IR SUTEIKĖME KAIP ASMENYBĖS AMŽINĄ DOVANĄ! Jūs tampate SAVIMI, kadangi jūs geriate visą savastį iš MŪSŲ. Juk asmenybę jūs gavote iš Mūsų, reiškia – JŪS IR ATSPINDITE MUS SAVIMI.

O kaip jums paaiškinti, kad jūs tampate savo dvasiniu aš ne šituo materialiu pavidalu, ne šituo kūnu, kurį jūs matote žvelgdami vienas į kitą, bet kas yra šitame kūne. Juk kokie yra sunkūs tie žemų virpesių pasireiškimai, kada jūs žvelgiate į savo apvalkalą. Tai žemų dažnių virpesiai, suteikiantys jums tarpusavio bendravimo priemonę. Tačiau tai nėra jūsų priemonė – KAS ESATE JŪS – tikrasis aš, gyvenantis šitoje priemonėje. Jūs esate SKAISTUS, PERŠVIEČIAMAS, TYRAS. TODĖL TYRAM NEREIKIA KALBĖTI APIE NUSIŽEMINIMĄ AR NUOLANKUMĄ. Tyras, skaistus yra DĖL TO, kad jis turi skaistumą, tyrumą iš MŪSŲ jis turi gyvą komunijos ryšį su Mumis, ir šitą ryšį – pajutęs per tą gyvą saldumą – visą laiką STIPRINA IR GILINA. Todėl ta vaga, kuri mus sujungia – kol jūs tampate MŪSŲ NEATSKIRIAMU VANDENYNO GYVUOJU PASIREIŠKIMU – toji vaga jus STIPRINA, jūs jaučiate PASITIKĖJIMĄ DIDESNĮ. Reiškia, jūs tampate SAVIMI daugiau – savuoju DVASINIU AŠ.

Kada jūs einate gyvuoju dvasiniu keliu, kada jūs patiriate tą gyvą jūsų komunijos ryšį su Mumis, jūs UŽMIRŠTATE, kas yra nuolankumas, kas yra pasitikėjimas, jūs GYVENATE TUO GYVU SUSIJUNGIMU, SUSILIEJIMU SU MANIMI, SU MUMIS. Tačiau, kai jūs šitą ryšį NUTRAUKIATE – vėl sugrįžtate į SAVO SĄMONĖS BŪSENĄ – tas gyvas ryšys jus pripildė Mūsų gyvu meilės tekėjimu per jūsų viršsąmonę – tačiau viršsąmonės ryšys negali būti išlaikytas ilgą laiką, jūs turite sugrįžti į sąmonės būseną, kad pasireikštumėte Mumis savojoje aplinkoje būtent tų sprendimų, kuriuos jūs priimate, ĮGYVENDINIMU, ir štai TADA, KADA JUMS REIKIA ĮGYVENDINTI PRIIMTĄ SPRENDIMĄ, ATSIRANDA NEPASITIKĖJIMAS MUMIS, ABEJONĖS, RYŽTAS IŠGARUOJA KAIP RŪKAS!

Todėl yra SKIRTUMAS, kada jūs pajuntate savo gyvąjį dvasinį aš gyvajame komunijos ryšyje su Mumis – tai yra tarsi tas dvasinis EMBRIONAS, kuris yra Mūsų dvasinėse įsčiose – štai šitame gyvajame ryšyje, šitame giliame kanale, kuris iš vandenyno kaip tik ir gauna tą savąjį aš, o jis UŽGIMSTA PASIREIŠKIMU išorėje; užgimsta tuo pasireiškimu jūsų priimtų sprendimų įgyvendinimu.

Štai kada iš motinos įsčių gimsta materialus kūdikis, jūs matote kūdikį. Įsčiose kūdikio nematote.

Taip ir dabar: ĮTIKĖJIMO GYVAS KANALAS yra jūsų DVASINIO AŠ pasireiškimas – tiktai MŪSŲ DVASINĖSE įsčiose – ir kada jūs pradedate veikti savo aplinkoje MATERIALIAIS DARBAIS, štai tada jūs ir GIMSTATE SAVO TIKRUOJU DVASINIU AŠ, atliekančiu materialius veiksmus materialios priemonės – jūsų materialaus fizinio, matomo jūsų materialioms akims, kūno – dėka.

Jeigu jūs taip savo mažylius vaikus nuo pat mažumės mokytumėte tokios tikrovės, tada jums nekiltų ir klausimas: “Kaip mums daugiau pasitikėti Jumis, kaip mums nusižeminti, kaip mums būti nuolankiems?“ Jūs tiesiog natūraliai gyventumėte kiekvienas savo gyvenimą savojoje aplinkoje, bet MŪSŲ jums suteiktu DVASINIU ASMENIU, DVASINE ASMENYBE, kuri tiktai labai laikinai turi šitą materialų apvalkalą, materialų žmogiškąjį kūną. Tas kūnas NĖRA JŪSŲ. Jūs gaunate iš Mūsų tą kūną LAIKINAI. Mes jums IŠNUOMOJAME jums šitą kūną labai trumpam akimirksniui, kad jūs jame ĮTIKĖTUMĖTE DVASIOJE, PATIRTUMĖTE GYVĄ RYŠĮ SU MUMIS, IR VEIKTUMĖTE DRAUGE SU MUMIS GERAIS DARBAIS, o už tą nuomą jūs gaunate pasitenkinimą, ir šito kūno sveikatą, bet jūsų yra pastangos, asmeninės pastangos.

Štai kodėl pasitikėjimas iš tikrųjų reikalingas žodis tiems, kurie turi nepasitikėjimo, kadangi jie žino ką reiškia nepasitikėti.

O dabar mažyliams vaikučiams – paklauskite, kurie gyvena mylinčioje šeimoje su juos mylinčiais tėvais, ir kuriuos jie patys myli, paklauskite, ką reiškia nepasitikėti tėvais. Jie nežinos kaip paaiškinti, kas yra nepasitikėjimas, nes jie jais pasitiki, nes tai yra nuoširdus ryšys tarp tėvų ir mažylių.

Todėl jums jau reikia gyvajame kelyje, stojantis ant aukštesnio laiptelio, net ir sampratą “nepasitikėjimas“ tirpinti kaip rūką, kylant saulei ir temperatūrai, kad išgaruotų tas rūkas, kad jūs taptumėte SAVIMI –- DVASINIU AŠ – turinčiu GYVĄ ryšį su MUMIS, NUŠVITUSIU, SKAISČIU, TYRU tuo pačiu lašeliu, kuris SUSILIEJA su Mūsų SKAISČIU VANDENYNU, KUPINU MEILĖS. Ir tada jums nebėra to klausimo, kaip tapti nuolankiu, kaip nusižeminti, kaip pasitikėti. Jūs TIESIOG GYVENATE SU MUMIS.

O kaip jūs galite gyventi su Mumis be pasitikėjimo? O jeigu pasitikėjimas JUS APIMA VISĄ – jūsų savastį – savaime jis ištirpina nepasitikėjimą, ir jums nebekyla tas klausimas: “Kaip mes turėtume daugiau pasitikėti?“

TAPKITE SAVO TIKRUOJU – MŪSŲ PADOVANOTU – ASMENYBĖS DVASINIU AŠ, IR JŪS BŪSITE SVEIKI, JAUSITE PALAIMĄ, GYVENSITE ILGAI. ŠITĄ JUMS PAŽADU.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylimas amžinasis Sūnau-Motina-Broli, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų TAVOJI valia. Amen.
------------------------
Nuoširdus ačiū už šio mokymo įrašymą Daliai – Kaune – o jo išrašymą Violetai – Vilniuje – kad galėtume jį studijuoti mūsų svetainėje VISI NORINTYS.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2011-08-22 12:22:51Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.