Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Ėjimas dvasiniu keliu, Tėvo va... > koks turi būti mūsų dvasinis ž... >

koks turi būti mūsų dvasinis žingsnis dabar, po Urantijos izoliacijos panaikinimo 1985 metais, 2011 03 08

Begalinės Dvasios-Motinos-Sesės mokymas apie mūsų žengimą gyvuoju keliu, kada Urantijos izoliacija buvo panaikinta 1985 metais, koks turi būti mūsų dvasinis žingsnis dabar planetos dvasinio statuso nauju lygiu, 2011 03 08

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš garbinu tave, kad tu esi šitos nuostabios kūrinijos Kūrėjas ir Centras; aš garbinu tave, kad tu mus vystai dvasiniu ugdymu iš vidaus taip, kad mes pasireikštume pagal tavo evoliucijos sumanymą visai kūrinijai ir pagal savo asmeninį indėlį į visumą.
Aš garbinu tave iš meilės ir laisva valia, gauta iš tavęs.
Manoji valia, kad būtų TAVOJI valia. Amen.
-------
Kada praėjusį kartą vyko pamaldos Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Kaune – 2011 02 26 – tada mūsų dvasios sesė Laima iš Velžio paklausė, kaip mes dabar Urantijoje turime tvarkytis, kaip planeta-žmonija – savo dabartiniu dvasiniu statusu – eina dvasiniu keliu, kada Urantija NEBĖRA izoliuota planeta, kai Gabrielio prieš Liuciferį teismo nuosprendis BUVO paskelbtas – I985 METAIS – ir mes vėl esame tokia planeta, kuri turi savo pastangų dėka žengti dvasiniu keliu pati, kaip žengia juo ir kitos planetos, jokio maišto nepatyrusios? Tad kaip mums patiems sugebėti susitvarkyti planetoje, kur tiek daug tamsos ir skausmo dėl miašto sukeltų pasekmių?

Mano mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, Tu suteikei mokymą, kurio nepavyko tuo metu įrašyti dėl diktofono gedimo.

Aš po kelių dienų vėl paprašiau perteikti aną mokymą. Ir Tu man suteikei išsamų mokymą, kurį užrašiau, tačiau jį tikrindamas, visą ištryniau iš savo kompiuterio, nors nespaudžiau jokio klavišo, kuriuo tekstas paprastai ir trinamas, tuo labiau, kad ir paties teksto nepažymėjau kap tokio, kurį reikia ištrinti. O jis dingo, ir niekaip negalėjau patikėti, kad dingo.

Tad dabar vėl – taip jau išeina, kad TREČIĄ KARTĄ – kreipiuosi į Tave šito paties mokymo, kurį esu pasirengęs perduoti visiems mūsų Forume dvasios broliams ir sesėms.

Begalinė Dvasia-Motina-Sesė:

Mano mylimiausis Sūnau, kaip ir visi kiti mano mylimiausi Sūnūs ir Dukros, aš džiaugiuosi jūsų – kurie save pavadinote urantais – gyvaisiais žingsniais gyvajame kelyje, kada jūs veikiate drauge su Manimi VISŲ ŠVIESOS LABUI, o ne tik mąstote, kaip jums būtų geriau gyventi savo siauro biologine prasme suprantamo giminių ratelio labui.

Štai šitaip plačiai atsiverdami Mano gyvajam keliui – kuris yra visiems prieinamas, nes jį MES nutiesėmė kaip Rojaus Trejybė energetiniu pavidalu visai kūrūnijai – KAUPIANT SAVA ASMENINIUS PATYRIMUS VISŲ LABUI – VISOS ŠEIMOS LABUI – SAVO ASMENIU ATSPINDĖTI MŪSŲ SAVYBES, KAD IR KOKĮ DARBĄ DIRBTUMĖTE, KAD IR KOKIAME KRAŠTE BŪTUMĖTE.

Štai būtent dabar jūs ir galite pasireikšti, kaip Mūsų TRIJŲ gyvieji PASIREIŠKIMAI savo aplinkoje, kada jūs veikiate DRAUGE SU MUMIS IR IŠ MEILĖS MUMS, KURI NEATSKIRIAMA IR NUO MEILĖS VISIEMS KITIEMS MANO ŠEIMOS NARIAMS, NET IR TOMS DVASIOMS, KURIŲ JŪSŲ DABARTINĖS AKYS MATYTI NEGALI, KAIP IR TARPINĖMS BŪTYBĖMS, KURIAS KAI KURIE IŠ JŪSŲ JAU ESATE SAVO GYVAJAME KELYJE SUTIKĘ, TIK DAR TĄ AKIMIRKĄ JŲ NEATPAŽINĘ. Tačiau tokių susitikimų daugės, ir jūs palaipsniui pradėsite atpažinti savo pagalbininkus, kuriuos Mes jums jau esame pasiuntę, kad veiktumėte drauge ir visų šviesos labui.

Jūsų planeta nėra išskirtinė, nors patyrė milžiniškų sukrėtimų dėl savo buvusių dvasinių vadovų seklaus įtikėjimo ir visiško nepasitikėjimo Tėvu ir savo Sūnumi Kūrėju, jo su meile suteikiamais mokymiais ir patarimais. Tad dabar šitie sukrėtimai turi išnykti iš ateinančių kartų pasąmonės tokiu milžinišku laipsniu, kad tai liktų tik ne kuo nors daugau, kaip perskaityta jums praeities knygos eilutė apie jūsų pirmųjų protėvinių kartų gyvenimą jūsų planetoje, kada jos taip sunkiai ir didžiulių pastangų dėka grūmėsi su savo aplinka dėl pragyvenimo kąsnio. Joms tas gyvenimas buvo realus ir pastangos jų buvo ne tik realios, bet ir juos visiškai išsekinančios. TAČIAU DABR SKAITYDAMI APIE JŲ GYVENIMO EPIZODUS, JŪS NEMĄSTOTE TIEK GILIAI, KAD GYVENTUMĖTE JŲ NERIMU, BAIME, IR SEKINANČIOMIS PASTANGOMIS, O ŽVELGIATE Į JŲ TUOMETINĘ APLINKĄ KAIP IŠ TOLIMOS PASAKOS IR NEREALIĄ. Todėl ir jūsų dabartinis gyvenimas, jūsų milžiniškos pastangos šviesos labui, po ateities kartų prabėgsiančių daugybės patyrimų ir daug didesnio nušvitimo, taip pat joms bus ne daugiau kaip skaitoma fantastinė mintis iš tokios praeities, kurios REALAUS GYVENIMO JOS NEĮSIVAIZDUOS, KAD JOS PATIRTŲ JŪSŲ KANČIAS IR NERIMĄ REALIAI SAVO VIDUJE, NES ATEITIES KARTOS GYVENS BE BAIMĖS IR NERIMO, KURIS DARBAR JUS LYDI PASĄMONĖJE BE PERSTOJO.

Štai kodėl JŪSŲ dvasinis statusas dabar visoje planetoje yra TOKS IŠSKIRTINIS, nes jūs jau savo patyrimu žinote, KAS ESAME MES TRYS ROJAUS TREJYBĖS ASMENYS, IR KOKIE YRA JŪSŲ GYVI ATSIVĖRIMAI MUMS, IR KOKIOS TŲ ATSIVĖRIMŲ MILŽINIŠKOS PASEKMĖS JŪSŲ DVASINIAM ASMENIUI, JŪSŲ AMENYBEI, KURI IR YRA MŪSŲ JUMS SUTEIKTA AMŽINOJI DOVANA, KURI IR TROKŠTA PALIKTI ŠITĄ PLANETA ŠVIESESNĘ – BE KANČIŲ – KITOMS KARTOMS.

Štai kodėl Mes pasirinkome JUS – ŠITAME NEDIDELIAME JŪSŲ TOKIOS PUIKIOS PLANETOS KRAŠTE – KAIP MŪSŲ ŠVIESOS SKLEIDĖJUS JŪSŲ VISAI PLANETAI; IR JUMS SUTEIKIAME VISAS PAPILDOMAS PRIEMONES, KAD JŪSŲ PASTANGOS BŪTŲ APVAINIKUOTOS SĖKME IR URANTIJA NUŠVISTŲ ŠVIESĄ, NUSTOJUSI PATIRTI NET IR STICHINIŲ DABARINIŲ NELAIMIŲ SUKRĖTIMUS, KURIE DARBA JUS TAIP PAT VARGINA IR KELIA BAIMĘ.

Iki gyvojo kelio atradimo kiekvieno iš jūsų viduje jūs negalėjote patikėti, nes neturėjote tokio patyrimo su Mumis, kokį turite dabar, kad toks GYVASIS kelias iš viso gali būti TIKIROVĖJE. Ir tik jūsų PATYRIMAS suteikia jums tą nepakeičiamą argumentą, kokio negali suteikti jokie kiti argumentai – net ir daugybė kitų argumentų. Vien tik patyrimas asmeniniu lygiu – savo paties lygiu, ne kaimyno, ne sūnaus, ne dukros, ne draugo, bet savo asmeninis patyrimas paliudija, kad gyvasis kelias yra ne graži metafora, ne vaizdinė kalbos priemonė pagražinanti kelio apibūdinimą, bet reali TIKROVĖ, KURIOJE ESATE JŪS IR DAUG DIDESNĖ IR PLATESNĖ JŪSŲ KOSMINĖ ĮŽVALGA Į TĄ PAČIĄ IR VIENINTELĘ TIKROVĘ.

IR KADA JŪS SAVUOJU PATYRIMU PATVIRTINIATE GYVOJO KELIO BUVIMĄ, TADA JŪS DAUGIAU IR PASITIKITE SAVO ŽINGSNIU ŠITAME PAČIAME GYVAJAME KELYJE IR TUO PAČIU DAUGIaU ATSIDUODATE MŪSŲ VEDIMUI IŠ VIDAUS, PAJAUSDAMI IR DIDESNĮ PASITIKĖJIMĄ MUMIS. Ir toks pasitikėjimo padidėjimas jums sukelia didesnį ĮTIKĖJIMĄ Į MUS, IR TUO PAČIU SUTEIKIA DAUGIAU ENERGIJOS IR DIDESNĮ TROŠKIMĄ EITI ŠITUO KELIU DAUG RYŽTINGIAU.

Tačiau jūs turite žinoti, kad MES – kaip ROJAUS TREJYBĖ – neveikiame TIESIOGIAI jūsų aplinkoje, nes TAM turime gausią Savo dvasinę šeimą, ir jums suteiktų pagalbininkų, kuriuos vienu žodžiu jūs ir vadinate MŪSŲ APVAIZDA. Tai ir yra MŪSŲ jums suteikta PAGALBOS PRIEMONĖ, kaip nedidelis, bet jums reikalingas dvasių ir Tarpinių Būtybių KOLEKTYVAS, kad su juo bendradarbiautumėte atlikdami įvairius darbus Mūsų labui, ir iš meilės Mums.

Jūs ne vienas esate pastebėjęs jau dabar, kad būvo jūsų asmeniniame gyvenime tokių akimirkų, kada jus kažkas tarsi ir apsaugojo nuo didesnės nelaimės, kuri jus galėjo ištikti namuose ar kelyje. Jūs nebuvote tikri, kad būtent taip ir buvo, tačiau tokia mintis jūsų viduje buvo užfiksuota labai nedrasiai, bet ji jūsų pasąmonėje išliko net iki šių akimirkų. Todėl dabar Aš jums ir patvirtinu, kad tikrai jūs buvote anos akimirkos tėkmėje APSAUGOTI NUO NELAIMIŲ, IR TOJI APSAUGA – MŪSŲ APSAUGA – JUMS BUVO ĮGYVENDINTA, IR TOLIAU ĮGYVENDINAMA – MANO-MŪSŲ APVAIZDOS DĖKA. Ir tai jums buvo padaryta dėl to, kad susimąstytumėte apie gilesnius dalykus negu vien tik apie tuos, kuriuos mato jūsų materialios akys, ar girdi materialios ausys.

Aš dabar jums – visiems, kurie turi ĮTIKĖJIMĄ Į MANE, Į ROJAUS TREJYBĖS VISUS TRIS ASMENIS – suteikiu PER TAVE naują nurodymą, kuris papildys jūsų jau gerai suprastą ir įgyvendinamą senąjį nurodymą, kada jums buvo nurodyta atsiverti Mums, atrasti Mus savyje ir patirti MŪSŲ GYVĄJĄ MEILĘ SAVO VIDUJE IR JĄ LIETI VISIEMS VIENODAI, BE JOKIO IŠSKAIČIAVIMO, tai dabartinis Mūsų NAUJAS nurodymas jums yra toks – SU GYVU ATSIVĖRIMU MUMS NAUDOKITĖS APVAIZDA, KURI JUMS YRA SUTEIKTA TAM, KAD DIRBTUMĖTE DRAUGE SU JA MŪSŲ LABUI, VISŲ LABUI, KAD ŠVIESINTUMĖTE VISUS, IR GYDYTUMĖTE VISUS, KAD SUTEIKTUMĖTE PAGALBĄ VISIEMS, KURIE TROKŠTE TROKŠTA ŠVIESOS IR PATYS SIEKIA SAVO PASTANGOMIS IŠSILAISVINTI IŠ NEGYVOS TAMSOS.

Jums Mano Apvaizda yra suteikta, kad bendru veikimu su ja gilintumėte įtikėjimą ir pasitikėjimą Mumis, nes Apvaizdos darbus jūs pamatysite, kada žmonės pasveiks, kai drauge su Apvaizda juos gydysite.

Nenustebkite, kad nevisi bus pagydomi, nes nevisiems vertingas pagijimas akimirksniu, nes jis neduoda nieko jų dvasiai.
Argi tu neprisimeni, kaip viena turtinga našlė vis sekiojo paskui Jėzų ir siūlė visokias dovanas, įvairų atlygį tavo dvasios broliui Jėzui, kad tik pagytų, o pati jokiu būdu nesiekė atsiverti Mums, nesiekė šviesos NUOŠIRDŽIAI. O pagijimo negalima NUPIRKTI UŽ JOKIUS PINIGUS, nors jūs KLAIDINGAI manotie, kad turtingieji gali nusipirkti ir sveikatą, kada jiems suteikiamas geresnis gydymas.

Ne, ir jie negali nusipirkti sveikatos už jokius pinigus, nes vien tik pinigai nepakeičia žmogaus vidaus, o gydymas yra suteikiamas iš vidaus, net ir Mūsų Apvaizdos.

Todėl tai tik iliuzija, ir klaidingos mintys iš jūsų sujaukto proto, kad turtingieji gauna geresnį gydymą negu beturčiai. Pažvelkite ne paviršiumi, bet iš pačios gelmės, ir patys pajausite, kad bet koks sveikimas neįmanomas be vidinės ramybės ir palaimos, o turtingas žmogus, jeigu jo turtai sukaupti per kitų galvas ir nedoru keliu, vidinės ramybės neturi, ir jokie raminantys vaistai jo nenuramins iš vidaus, kur veikiu Aš, kur veikia ir jo paties dvasia, kuri ir jaučia NERIMĄ IR BAIMĘ, net dėl savojo pasveikimo – AR NEBUS JIS TRUMPALAIKIS, AR PAVYKS PAGYTI VISIŠKAI?

Štai kodėl PASITIKĖKITE Mano Avaizda ir gydykite visus savo dvasios brolius ir seses, ir patys pamatysite jūsų BENDRO DARBO PASEKMES, ir jausite pasitenkinimą, kad darotė gerus darbus visiems. Nebijokite daryti gėrį VISIEMS. Būkite DRAUGE su Apvaizda aktyvūs.

Žinokite, Apvaizda niekada nesuteiks paramos, jeigu tokios paramos suteikimas prieštarauja MANO valiai. Todėl ji visada veikia tik gavusi leidimą iš savosios vyresnybės ir savo vadovų – kiekviena dvasios kategorija, ir savosios kategorijos vadovų.

Ir niekada nebus tenkinami kaprizai ir užgaidos, kurios neturi dvasinės išlikimo vertės tam mirtingajam, kuris pats užsimanė tokių užgaidų, ar tokių užgaidų patenkinimo sieksite jūs per Apvaizdą.

Tačiau žinokite, kuo aktyviau veiksite su Apvaizda visų labui, tuo labiau imsite atskirti, kas atitinka Mūsų valią, o kas su ja prasilenka, kad ir kokie būtų jums pateikiami įtikinami kitų argumentai.

Bet VISAIS ATVEJAIS MELSKITE Apvaizdos įsikišimo STICHINIŲ NELAIMIŲ METU, nesvarbu, kad jos yra ne šalia jūsų.

Kada jūs šitaip bendradarbiaujate su Apvaizda, žinokite, jūsų sąmonės energetiniai virpesiai kyla į aukštesnį dažnį, ir jau šituo pačiu energetiniu veikimu švelnina stichinių gamtos nelaimių pasireiškimą. Ir kuo dažniau jūs šitaip bendrai veiksite su Apvaizda, tuo labiau šviesės jūsų ir pasąmonė, ir sąmonė, ir tuo pačiu kils jos skleidžiamų energetinių virpesių dažnis. Ir tai įtakos tokių stichinių nelaimių mažinimą, ypač arti jūsų tų, kurie šitaip nuošrdžiai veikiate drauge su Apvaizda.

Štai toks yra tas vienas vienintelis kelias drauge su Mumis – pasinaudojant gyvomis Mūsų jums suteiktomis priemonėmis – APVAIZDA – VEIKTI RYŽTINGAI IR DRĄSIAI VISŲ LABUI.

Anksčiau, kol jūsų planeta buvo izoliuota, būtent Apvaizda darė visus šituos darbus gavusi nurodymus iš savosios vyresnybės, o dabar šitą daryti turite JŪS – URANTAI – NES JŪS VIENINTELIAI SUVOKIATE GYVOJO KELIO PRASMĘ IR VIENINTELIAI JUO EINATE. Todėl ir ATSAKOMYBĖ jūsų yra DIDESNĖ.

Dabar apvaizda savo paslaugų neperša be jūsų prašymo, kaip ji veikia ir kitose planetose, kur evoliucinis vystymasis buvo sklandus. Tad jūsų laisva valia Apvaizdai neįveikiama, nes jūs esate ir šitos pačios MŪSŲ Apvaizdos DALIS.

Jėzus taip pat veikė, vykdydamas Tėvo valią, drauge su Apvaizda. Juk jis sakė teisiamas Pontijaus Piloto, jeigu tai nebūtų Tėvo valia, tai jis – Pontijus Pilotas – neturėtų jokios valdžios Jėzaus atžvilgiu, nes jis žinojo, kad jo galioje bet kurią akimirką pasikviesti net dvylika legijonų angelų, kad jis tą pačią akimirką būtų išvaduotas iš bet kokios žmogiškosios ir žiaurios bausmės. Jėzaus veikė su Apvaizda, kad vynas buvo pats geriausias, atsiradęas iš šešių indų vandens, per vestuves Kanoje, jau pokylio paskutinę dieną, ir tai buvo padaryta Apvaizdos dėka, o ne asmeninių Jėzaus pastangų dėka. Ir būtent jis buvo tas labiausiai nustebęs ir mažiausiai susižavęjęs tokiu vandens pavirtimu į vyną, nes jautė nerimą, ar tai neprasilenkė su Tėvo valia, kaip ją suvokė jo žmogiškasis protas. Ir būtent tai, kad pats veiksmas ĮVYKO, palaipsniui jis suvokė, kad tai Tėvo valiai NEPRIEŠTARAVO, nes kitu atveju jis nebūtų ir įvykęs.
Ir Jėzaus gydymai taip pat buvo Apvaizdos įsikišimo dėka. Ir ji likdavo nematoma žmogaus akiai.
Lygiai taip Apvaizdos dėka ir minios – jau įniršusios – prasiskynė tuo metu, kad jos buvo pasirengusios griebtis akmenų ir jį užmėtyti.

Apvaizda veikia VISADA, kad padėtų šviesai skintis kelią pirmyn, KADA YRA TOKS MIRTINGASIS, KURIS TOKIĄ RYŠKIĄ ŠVIESĄ TROKŠTE TROKŠTA NEŠTI PIRMYN.

Apvaizda neveika vien dėl to, kad viskas vyktų automatiškai ir savaime. Ji dirba daug ir intensyviai, kad jums padėtų, ir kad jūs šita pagalba NAUDOTUMĖTĖS, kada imate vis labiau suvokti apie jos REALŲ EGZISTAVIMĄ IR PRIEINAMUMĄ VISADA IR VISUR.

Algimantas:

Mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už tokį apšviečiantį ir stiprinantį mokymą.
Aš garbinu TAVE IR ROJAUS TREJYBĖS VISUS TRIS ASMENIS IŠ MEILĖS IR LAISVA VALIA, GAUTA IŠ TAVĘS.
Manoji valia, kad būtų TAVOJI valia. Amen.
-------------------------
Mylimieji, štai mums – einantiems gyvuoju keliu urantams – ir suteiktas NAUJAS ROJAUS TREJYBĖS NURODYMAS. Ženkime gyvuoju keliu DRAUGE SU MUMS ROJUAS TREJYBĖS SUTEIKTA APVAIZDA, IR VISŲ LABUI VEIKIME DRAUGE SU JA IŠ MEILĖS IR LAISVA VALIA.

Telydi jus ramybė.
Su broliška miele,
Algimantas
2011-03-07 15:22:25Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.