Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Ėjimas dvasiniu keliu, Tėvo va... > Tėvo mokymas apie dabartinį pa... >

Tėvo mokymas apie dabartinį pasimetimą ir bendrą su Juo gėrio kūrimą, 2009 01 17

Šis Tėvo mokymas buvo suteiktas per mūsų gyvąsias, šeštadienines, pamaldas Rojaus Trejybės šventovėje 2009m. sausio 17 dieną.
Aš, kasdien, bendraudamas su Tėvu ir gaudamas iš Jo asmeninių mokymų, paprašiau Tėvo mokymo apie dabartinę padėtį, kada vis labiau pasaulį apima sustingimas ir pasimetimas, kada žmonės nebežino, ką daryti, kai visose valstybėse užsidaro tūkstančiai įmonių, milijonai žmonių netenka darbo, o naujo darbo nėra kur gauti, kada auga karinių konfliktų grėsmė, o kai kur tokie konfliktai ir suliepsnoja, žūsta žmonės. Net ir išvakarėse, eidamas į Urantijos grupės užsiėmimą, negalėjau pereiti per senąjį Žvėryno tiltą, kuris buvo užblokuotas, nes ten prieš tai vyko riaušės tarp viešosios policijos dalinių ir žmonių, atėjusių protestuoti prie parlamento.
----------------------------------------------------------------------------------------
Mano mylimi vaikai, Mane žavi jūsų meilės reiškiami virpesiai. Jie pasiekia kiekvieną iš Mūsų. Jie pasiekia Mus Rojuje. Pasiekia kiekvieną visoje kūrinijoje.
Nė vienas, net menkiausias, jūsų meilės virptelėjimas, neprapuola. Jis išlieka per visą amžinybę.
Ir šitoji amžinybė yra supinta iš kiekvieno iš jūsų skleidžiamų meilės virpesių tiek šią akimirką, tiek ateityje per visą amžinybę.
Ir jūs niekada nepasiųsite nė vieno meilės virptelėjimo, kol viduje siela, o vėliau ir dvasia, nepatiria, ir nepatirs, šito paties meilės virpėjimo savo viduje per atsivėrimą Man, per atsivėrimą iš vidaus.
Dėl to ir dabar jūsų pasimetimas yra ne dėl to, kad jūs esate kupini nuostabių meilės virpesių ir troškimų savo viduje, kaip šitą pasimetimą įveikti; šitas pasimetimas yra dėl to, kad tiek daug jūsų sielos brolių yra nusigręžusių nuo Manęs, neatradusių Manęs savo viduje.
Ir jūs taip pat, net ir turėdami jau gyvą ryšį su Manimi, turite jį vis gilinti ir plėtoti.
Tik šitaip, per šitą išplėtotą gyvąjį jūsų sielos kanalą, pritekės vis daugiau Mano meilės virpesių, kurie jums suteiks ir nusiraminimą, ir didesnį horizontą, kuriame pamatysite, kas aplinkui jus supa ir kam reikalinga jūsų, jau ištiesta, pagalbos ranka.
Jūs pamatysite, kad jūsų siela, kuo daugiau prisigėrusi iš Manęs ir Mano Gyvų meilės virpesių, pati savaime trokšta ištiesti savo pagalbos ranką, sustiprindama tą, kuris yra apimtas panikos, pasimetęs.
Kada jūs žvelgiate į visą savo planetą, jūs matote visos planetos pakrikusios sistemos blogą veikimą. Jūs matote, kaip sistema NEVEIKIA.
Kūrinija, jeigu būtų tokia, kokią jūs matote planetą, jinai pati negalėtų egzistuoti, negalėtų joje vykti jokia veikla. Negalėtumėte net ir jūs, šitos dvasinės komunijos metu, patirti palaimą atsivėrusioje jūsų, kiekvienoje, sieloje; negalėtumėte pajausti meilės virpesių, jeigu šitaip veiktų Manoji kūrinija, kaip veikia suaižėjusi jūsų žmonijos sistema. O suaižėjimas yra dėl to, kad jūs neatsiveriate Man savo viduje, neatsigręžiate į Mane.
Jūs ieškote žmonijos ne savyje, bet tarsi ji būtų toli nuo jūsų. Tarsi visa, kas yra už jūsų, yra žmonija.
Todėl jūs pradedate galvoti, kad nuo jūsų mažai kas priklauso. Yra kažkokie sprendėjai, kurie sėdi aukštuose sostuose, kurie užima aukštas pareigas. Štai jie jau yra žmonijos vedliai, o jūs nesat tam sutverti, jūs esate menkučiai. Ir kada jūs šitokia nuostata nugyvenate visą savo gyvenimą, iš kartos į kartą, ir šitokias nuostatas diegiate savo vaikams, kad jūs turite būti NISIŽEMINĘ, turite būti MENKI, taip ir prieinate prie šitos akimirkos, kada jūsų visos žmonijos sistema nustoja veikusi, nes ji sutrūkinėja.
Kiekviena grupė siūlo savo receptus. Kiekviena religija siūlo savo dogmas ir ritualus. Dėl to nėra gyvų jungčių tarpusavyje. Nėra gyvų jungčių, kurios susietų jus kaip sielos brolius ir seses į vieną žmonijos šeimą, kuri prasideda nuo kiekvieno iš jūsų atverto vidaus Man.
Žmonija esate kiekvienas JŪS.
Neieškokite žmonijos TOLI nuo savęs.
Dėl to jūs turite suvokti, kad tas laikmetis, kuris laukia dabar pasaulio, yra SUMAIŠTIES laikmetis, nes jūs suaižėte visą žmonijos sistemą, nusigręždami nuo Manęs, nors Mano Sūnus, jums žinomas Jėzaus iš Nazareto vardu, jus mokė, kad Aš esu visiems vienas ir visi tarpusavyje esate broliai, bet jūs jo mokymą iškraipėte. Ir iškraipę mokymą jūs negalėjote prieiti kitokios pasekmės negu ją patiriate dabar. Ir tai, kas vyksta ir jūsų šalyje, yra tiktai menki impulsai to, kas vyks visame pasaulyje.
Jūs neturėsite kur pasislėpti.
Nebus tokios vietos, kuri būtų saugi.
Kiekviena vieta kels nerimo.
Ir nerimo kels dėl to, kad jūs matysite kitame žmoguje savo priešą, kuris nori nuskriausti. Ir iš tikrųjų jis nori nuskriausti jus.
Tačiau jūs NEBIJOKITE.
Nebijokite to, kas laukia, nes jūs esate Mane atradę Mano vaikai ir ruošiatės būti iš tikrųjų Mano ŠVIESOS spinduliais, GYVAIS spinduliais. Dėl to šitie spinduliai turės ŠVIESTI, nes Aš be jų negaliu pakeisti jūsų suaižėjusios sistemos, kad ji taptų lygiai tokia pati veikianti nuostabiai, kaip ir visos kūrinijos šeimos sistema, pasklindanti iš Manęs. Jūs negalite tapti abejingi tiems įvykiams, kurie netrukus prasidės jūsų planetoje. Šitie įvykiai laukia kiekvieno iš jūsų, ir jūs jiems turite ruoštis atsiverdami, atsiverdami Man, atsiverdami visa savo sielos gelme.
Jūs neturite apsiriboti ir menkinti save, kad jūs esat senas, fiziniu pavidalu, arba ligotas, taip pat fiziniu pavidalu. Aš jums suteikiu sveikatą, apie kurią kalbėjo jums jūsų sielos brolis Algimantas, kada Aš suteikiu gyvybę, ir toje gyvybėje yra sveikata fiziniu pavidalu. Pasiimkite iš Manęs jums suteikiamą sveikatą.
Jeigu jūs jos neimsite, čia – ne Mano kaltė. Aš ją jums suteikiau.
Jeigu jūs neatsiversite Man pakankamai giliai, jūs taip pat pasimesite, nežinosite ką daryti, kada vis daugiau ir daugiau aplinkui pasireikš prievartos, vis daugiau apims panika jūsų sielos brolius, jūsų šeimas; bet jeigu jūs taip pat patirsite paniką, tai bus tik dėl to, kad jūs Man nepakankamai atsivėrėte; ir dėl to nepasiruošėte šitai misijai, kuriai Aš jus, kiekvieną, rengiu.
Bet, KIEK klauso šviesos žodžių, kad atsivertų Man kiti jūsų sielos broliai ir sesės, net ir tie, kurie turi daug intelektualių žinių? Jie iš jūsų šaiposi. Bet tos žinios nepadės, kada reikės pajausti iš Manęs vedimą atsivėrusia siela. Pajausti meilės virpesius, kurie yra GYVI, kad galėtumėte juos DALINTI, nuramindami kitus savo sielos brolius ir seses, kurie puls į depresiją, kels ranką vieni prieš kitus ir prieš save; ir jums REIKĖS tos Mano meilės virpesių GYVYBINĖS energijos ir stiprybės. Jos nesuteiks nė viena knyga, kaip jūs ją beiškeltumėte aukštai. Ją suteiks tiktai GYVAS ryšys tarp Manęs ir jūsų.
Todėl jūsų poelgiai priklausys nuo jūsų atsivėrimo Man. Nuo tos gelmės, KIEK sieloje bus Manosios meilės virpesių GYVOSIOS bangos.
Tik šitoji meilės gyvoji banga jums leis išeiti prieš minią, net ir sukilusių, ir pasakyti jiems meilės žodį. Be šitokio atsivėrimo jūs neišdrįsite šitai padaryti. Jūs išsigąsite ir abejingai stebėsite, melsdami Mane pagalbos, kai Aš pagalbą suteikiu kiekvienam iš jūsų per visą amžinybę, bet tie akli jūsų vedliai, net ir tie, kuriuos jūs vadinate prezidentais, premjerais, karaliais, karalienėmis, princais, jie yra akli.
Nėra pasaulyje išskirtinių žmonių.
Žinokite, net ir jums dabar taip atrodantis pilnas suteikiančios vilties naujas Amerikos prezidentas, Obama, nėra didesnis negu esate jūs.
Tiktai gyvas atsivėrimas Man leis jums patiems pajausti, kad nė vienas žmogaus sukurtas luomas, postas nėra aukštesnis už jūsų statusą, kaip mano sūnaus ar dukros, atradusio Mane savo viduje.
Dėl to Aš jums dabar sakau didesnę šviesą – keiskite žodį tarnystė, nustokite sakę “tarnauti,“ nes jūs nesate TARNAI. Jūs esate Mano VAIKAI, Mano SŪNŪS ir DUKROS.
Tarnas tarnauja už atlygį. Jūs esate Mano vaikai ir iš meilės esate su Manimi gėrio darbų bendrakūrėjai. Jūs kuriate gėrio darbais kūriniją drauge su Manimi, ir mes esame bendrakūrėjai, kaip VIENA DARNI ŠEIMA.
Todėl pradėkite vis giliau ir giliau į savo pasąmonę įsileisti šitą didesnę šviesą –:nebe tarnystę, bet kartu su Manimi gėrio ir meilės darbų BENDRAKŪRĖJO vaidmenį, kaip Mano sūnaus ar dukros.
Kada jūs vis giliau pajausite, kad tarnystė nustoja jums tapti tokia svarbi, kaip iki šiol buvo labai svarbi, ir vis giliau ir giliau įsismelkia, jau į jūsų sąmonę, o tai reiškia, jau į jūsų sielą, pabudusią sielą, įsismelkia, kad su Manimi jūs kuriate gėrį kaip bendrakūrėjai, tada jūs nustosite Manęs BIJOTI. Nustosite manyti, kad Aš neturiu skirti jums laiko, kadangi jūs esate perdaug menki, kad jūsų prašymai yra perdaug smulkūs, kad Aš užsiėmęs esu rimtesne veikla. O kada jūs žinosite, kad mes kuriame drauge gėrį, kiekvienas iš jūsų ir Aš, tada jūs suvoksite, kad kiekvieną akimirką jūs galite kreiptis į Mane, kad kartu su Manimi kurtumėte gėrį; kurtumėte gėrį, stabdydami aklą minią, kurią veda akli vadovai, nesvarbu kokiais vardais jie save bevadintų –: premjerai ar prezidentai, karaliai ar princai, jie yra akli, dvasios žvilgsniu žvelgdami, ir dėl to jie atveda pasaulį prie tokios aplinkos, kurioje jūs pradedate nepasitikėti vienas kitu, o tada nustojate pasitikėti ir jūsų pačių sukurtomis institucijomis, ir tos institucijos nustoja veikti. Visa sistema susiskaldo, sutrūkinėja, ir jūs nebesurandate išeities, kadangi jūsų tie šviesuliai, kurie užima tuos postus, kurie įpareigoja juos skleisti šviesą savo valstybei, jie tos šviesos neturi savyje ir nežino priemonių, kaip atstatyti suskeldėjusią, suaižėjusią visą, ir neveikiančią, sistemą.
Dėl to ateis laikas, kada jūs turėsite tarti savo šviesos žodį. Dabar jūs jam dar nesate pasirengę. Todėl jums dabar pasirengimas yra per gilesnį bendravimą su Manimi, didesnį atsivėrimą Man, kad vis daugiau pritekėtų Mano meilės virpesių jums, kad jūs daugiau patirtumėte jog esate Mano sūnus ar dukra. Ir patiriate tai, jaučiate tai, ir jaučiate tiek, kad siela pati pajaučia, jog daugiau nebegali ištverti ir nori Mano šviesos žodį išsakyti atvirai, be baimės, nes ji nori, kad Manoji šviesa sklistų.
Ji yra NESUSTABDOMA. Yra nesustabdoma tiek, kiek esate nesustabdomi kiekvienas iš jūsų, kada siela atsiveria Mano meilei.
Aš veikiu per kiekvieną atsivėrusią sielą. Aš neveikiu, kaip burtininkas, be jūsų pagalbos.
Juk Aš jums ir sakiau, ką tik sakiau, mes esame meilės ir gėrio darbų BENDRAKŪRĖJAI. Aš esu jūsų Tėvas. Jūs esate Mano vaikai. Ir mes kuriame bendrą gėrį VISOS KŪRINIJOS ŠIEMAI. Todėl mes veikiame vieni per kitus, vieni su kitais, ir vieni kitiems, netarnaudami, bet kurdami daugiau gėrio negu kūrėme vakar. Rytoj kursime daugiau gėrio negu kūrėme šiandien; ir taip per visą amžinybę. Ir tie gėrio darbai niekada nesikartos. Jie vis bus galingesni ir galingesni.
Dėl to jūs prisiminkite, kada Mano Sūnus, jums žinomas Jėzaus iš Nazareto vardu, prieš du tūkstančius metų jums sakė, kad jūs darysite net tą, ką jis darė, ir net daugiau, negu jis darė.
Dabar Aš jums tą taip pat kartoju –:jūs darysite daugiau negu darė Kristus prieš du tūkstančius metų.
Bet jūs tam turite ruoštis. Ruoštis gyvu ryšiu su Manimi bendraudami KASDIEN.
Aš jums, nė vienam, per prievartą nesuteiksiu jokios užduoties. Tik jūsų laisva valia ir atsivėrusi Man siela, patirianti Mane savo viduje, šitą naštą prisiims.
----------------------------------------------------------------------
Ačiū tau Tėve. Ačiū už šitą mokymą. Aš meldžiu, kad mes turėtume dar didesnį norą bendrauti su Tavimi, atsivert Tau. Atsiverti, kad mes iš tikrųjų kurtume drauge su Tavimi gėrį, ne tarnautume, kaip tarnai, bet kurtume gėrį. Vis daugiau gėrio kartu su Tavimi, Tėvu, kaip Tavo vaikai, iš meilės Tau ir laisva valia, gauta iš Tavęs. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
AlgimantasAutoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.