Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Ryšys su Trejybe, kitomis dvas... > Begalinės Dvasios mokymas apie... >

Begalinės Dvasios mokymas apie ištikimybę Rojaus Trejybei, 2008 11 24

Mano mylima Begaline Dvasia-Kūrinijos Motina-Sese, ką tik garbinau Rojaus Trejybės jus visus Tris Asmenis, ką tik meldžiausi už mūsų asmeninę ištikimybę Rojaus Trejybei mūsų kolektyvinėje pirmadienio maldoje. Ir mano siela trokšta sužinoti Tavo mokymą apie mūsų ištikimybę JUMS TRIMS, kada mes esame dar pačiame evoliucijos dugne, dar tebesame materialiu žmogišku pavidalu. Ar labai svarbu dar tebesant šitokiu pavidalu kreiptis į Rojaus Trejybę, ne tik į Tėvą, būti ištikimiems Rojaus Trejybei, net tik Tėvui?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mano mylimas sūnau-broli, kokia yra nuostabi jūsų kolektyvinė ką tik nuskambėjusi maldos daininga virpesių harmonija, apėmusi jūsų atsivėrusių sielų pačią esmę, kuri tik nedaugeliui dvasinių būtybių, pačiu pradiniu jų vystymosi savo dvasiniu žengimu pirmyn, yra taip drąsiai ir ryžtingai pareiškiama, kaip šitoks ryžtas skambėjo jūsų maldoje.

Jūs džiaukitės savo atsivėrimu Mums Trims, patirkite dar iki tol nepatirtus palaimos virpesius per didesnę pilnatvę Mūsų meilės jums jau suteiktų meilės virpesių ir džiaukitės dėl to, kad jau šiandien jūs galite tvirtai stovėti ne tik ant vis tvirtėjančių savo dvasinių pamatų, bet ir vis gilesnio suvokimo, jog Mes egzistuojame TRISE, ne tik vienas Tėvas, kurį jūs tiek tūkstančių metų buvote užteršę savo sielų apnašomis dėl nesupratimo ir nežinojimo, kad Tėvas ir Amžinasis Sūnus, kurį dabar dar vadinate Motina ir Broliu, drauge su Manimi, kurią jūs vadinate Kūrinijos Motina ir Sese turi nedalinamą valdžia ir organizaciją visoje kūrinijoje, kuri plėsis amžinai, augs amžinai visada atsiremdama vien tik į Mūsų trijų begalinį Potencialą ir Absoliutumą visose energijos pasireiškimo sferose.

Būtent dėl tokio tikrovės sampratos išplėtimo savo sąmonėje, jūs, kiekvienas, vis labiau gryninate, skaistinate ir savo pasąmonę, kad joje nebeliktų baimės teršalų, kurie jus žeidžia ir sargdina.

Nebijokite išplėsti savo sampratos apie Mus TRIS, apie Mūsų atskirus asmenis, bet visada veikiančius absoliučiu vienovės pagrindu, kokiu neveikia, ir negali veikti, jokie kiti kūrinijos tvariniai, net ir kilę tiesiogiai iš Mūsų.

Todėl tavo pats klausimas, ar reikia jums garbinti Mus TRIS, ar reikia jums būti ištikimiems Mums TRIMS netenka prasmės, kada jūs patys atsiveriate savo siela Tėvui, tada ji pati ima pajausti, kad VIENO TĖVO ASMENS JAI NEUŽTENKA, JAI TRŪKSTA IR MOTINOS, IR BROLIO, IR SESĖS POJŪČIO.

Ir tik iš Mūsų TRIJŲ jūs ir tegalite gauti šitokio gyvo ryšio pilnatvę, kada jūsų žmogiškuoju supratimu mylinčioje šeimoje vyrauja meilė ir tokia šeima jus žavi, kada joje yra ir ABU tėvai, ir abiejų fizinių lyčių vaikai. Būtent iš Mūsų TRIJŲ jūs ir galite pajausti tokios žmogiškosios laimingos ir mylinčios šeimos harmoningų ryšių poveikį jūsų sielai, kai tik atsiversite Mums trims kaip Rojaus Trejybei.

Ir būtent toks atsivėrimas gali prasidėti tik nuo jūsų pasąmonės valymo ir joje Mūsų sampratos diegimo. Tegu kuo giliau jūsų pasąmonėje leidžia šaknis ši samprata, kuri šiandien jums yra dar per daug nauja ir todėl turi labai netvirtas ir trumpas šaknis, tačiau kaskart, kada tik jūs melsitės Mums, kada garbinsite Mus, tos šaknys vis tvirtės ir gilės į jūsų pasąmonę, o tuo pačiu jos išstums visus nereikalingus iki šiol esamus teršalus, nes šios šaknys yra ŠVIESOS IR MEILĖS ŠAKNYS, NES JOS YRA GIRDOMOS IR MAITINAMOS MŪSŲ GYVUOJU VANDENIU IR GYVĄJA DUONA.

Ir dėl tokios sampratos tvirtėjančių šaknų jūsų pasąmonėje, ir tuo pačiu dėl pačios pasąmonės skaidrėjimo, ir pati jūsų sąmonė ims vis dažniau ir dažniau patirti gyvą ryšį su Mumis ir išgirsti Mūsų jums suteikiamus mokymus, kurie stebins ne tik jus pačius, bet ir kitus jūsų sielos brolius ir seses, kuriems tokias mintis išsakysite, nes jie nustebs dėl jose esamos išminties, kurios nesurasite jokiose dabar skaitomose knygose.

Štai dėl ko jūsų samprata apie Mūsų TRIJŲ ASMENŲ DVASINĘ VIENOVĘ IR LYGYBĘ SAVOJOJE AMŽINYBĖS ARENOJE jums turi vis labiau ir akivaizdžiau pasitvirtinti jums pasineriant į TARNYSTĘ MUMS TRIMS, nes tarnaudami, jūs aiškinsite ir kitiems savo sielos broliams ir sesėms apie Mūsų TRIJŲ AMŽINUMĄ IR BEGALUMĄ. O tai padės ištaisyti klaidas, kurias iki šiol kartoja jūsų pačių sukurta krikščioniškoji religija ir kuri pati susiskaidė į mažytes tarp savęs nesusieinančias grupes.

Ir šitos klaidos labai brangiai kainavo jūsų civilizacijai. Jos klaidino kitus savo sielos brolius, kurie patikėjo, o tie, kurie nepatikėjo tokiais klaidinimais, ėmė kurti savas sampratas apie Mus, ir dar daugiau pripainiojo ir suraizgė dvasinio rašto metmenis.

Būtent dėl šito mes tave ir parinkome Mūsų ambasadoriumi, kad galėtum pradėti išpainioti šituos sumazgytus mazgus, kurie neleidžia kitiems pamatyti spindinčio Mūsų Trijų ir Lygiaverčių Amžinųjų Partnerių-Kūrinijos Šaltinių ir Centrų dvasinių metmenų vientisumo ir subtilumo, kad jūs ir patys galėtumėte prisidėti prie šito kūrinijos rašto nuspalvinimo, kiekvienas įnešdamas savo patirtinį indėlį ir šviesos spindulį, atstatydami kūrinijos šviesą tarp jūsų tamsoje iki šiol tebeklaidžiojančių sielos brolių ir sesių.

Ir šitos pamaldos, kada jūs kreipiatės į Mus jūsų gyvojoje šventovėje, pavadintoje Mūsų vardu, ir jūsų tokios vienintelės ir unikalios jūsų planetai maldos, kada jūs kas savaitę meldžiatės vienu metu būdami skirtingose vietose, taip pat stiprina jūsų sampratą apie Mus TRIS, NE TIK APIE TĖVĄ.
Ir tokių Mūsų garbinimo ir prašymų maldų metu jūsų pasąmonė dar daugiau gauna Mūsų meilės virpesių per jūsų veikiančią labai intensyviai viršsąmonę, ko negalite taip lengvai pasiekti, kada meldžiatės ritualinėse pamaldose, nes ten jūs tik atskiromis akimirkomis atsiveriate savo siela ir jūsų viršsąmonė suaktyvėja, kad kuriam akimirksniui užsimezga gyvas ryšys su Mumis per jūsų viršsąmonę. Tačiau tuoj pat tą gyvo ryšio akimirksnį nutraukia jums būtino ritualo atlikimas fiziniam kūnu, o vėl atstatyti prarastą prieš minutę gyvą ryšį su Mumis jums tikrai neužtenka laiko, nes kitas ritualas įsiveržia kaip vėjo gūsis. Ir jūs vėl savo dėmesį sutelkiate į šito ritualo atlikimą visiškai nebeturėdami laiko gyvam jūsų ryšiui su Mumis per jūsų viršsąmonę.

Ir šitaip praeina jūsų pamaldos, o siela taip ir lieka nenumalšinusi savo troškulio, kad nors kiek gurgštelėtų gyvojo Mūsų vandens.

Štai tokiems jūsų sielos broliams ir sesėms jūsų nauji patyrimai bendraujant su Mumis TRIMIS taip pat padės palaipsniui susimąstyti giliau, net jeigu iš karto tam ir priešinsis jų gyvulinis protas. Tačiau pasąmonėje jūs jau būsite pasėję sėklą apie MUS TRIS.
O šitoji sėkla yra GYVA. Ji ir toliau pasąmonėje bręs, nes ir Tėvo dvasia savo tobulą darbą dirbs. Tačiau jai sunku dirbti savo darbą tokiame baugščiame žmogaus prote, dėl to ir tokiame neramiame, todėl žmogaus protas ir negali taip lengvai išgirsti Mūsų jam suteikiamų mokymų. O jūs juos imsite pateikti iš išorės, kaip jų matomi sielos broliai ir sesės, kad apie Mus išgirstų iš jūsų lūpų, nors jūsų lūpos kalbės Mūsų jums pateikiamomis sampratomis, kurias jūsų vis labiau atsiveriančios sielos per Mūsų garbinimą ir gyvąsias maldas gaus į jūsų pasąmonę, bet kuo dažniau Mus garbinsite, ir kuo dažniau Mums melsitės, tuo greičiau ir gausiau Mūsų sampratos iš jūsų pasąmonės prasiverš ir į jūsų sąmonę. Ir tada jūs savo lūpomis jas pagarsinsite savo sielos broliams.
Šitaip jūs padėsite Mums TRIMS ištaisyti iki šiol daromas klaidas.

Štai toks kelias ir bus jūsų ištikimybė Mums – TRIMS ROJAUS TREJYBĖS ASMENYBĖMS.

Tai naujas ir kokybiškai milžiniškas šuolis dvasiniame mokyme, kuris prilygsta net Sūnaus Kūrėjo, jums žinomo Jėzaus iš Nazareto vardu, mokymui, kada jis mokė savo sielos brolius ir seses ne apie Izraelio Tėvą, ne apie baudžiantį Tėvą, bet apie kiekvieno Tėvą, apie visus ir kiekvieną mylintį Tėvą, ir net pagonio Tėvą.

Todėl jūsų asmeninė ištikimybė Mums prilygsta Jėzaus demonstruotai asmeninei ištikimybei Tėvui.

Jėzus ėjo savo asmeninio patyrimo ir tarnavimo keliu. Jis nešė savo žinią apie Dievo Tėvystę ir žmonių brolystę.
Šitą jo žinią tu išplėtei iki visos kūrinijos tvarinių brolystės.
Ir būtent tu buvai pirmasis Urantijoje pavadinęs Amžinąjį Sūnų – Mūsų Trejybės Antrąjį Amžinąjį Asmenį – savo BROLIU. Ar prisimeni, kaip iš pradžių tau buvo baugu šitaip jį pavadinti? O juk šitaip buvo. Tau atrodė, kad per daug familiariai pavadini JĮ, Rojaus TREJYBĖS ANTRĄJĮ ASMENĮ, NETURINTĮ NEI PRADŽIOS, NEI PABAIGOS.

Tačiau ši mintis vis stiprėjo, o baimė silpo, tuo tarpu meilė vis stiprėjo. Ir atėjo tokia akimirka, kada baimė visai išnyko. Ir Amžinasis Sūnus tavo maldose tvirtai užėmė Kūrinijos Motinos-Brolio vietą.

Tačiau šitoji mintis buvo tau perteikta MŪSŲ, tik tu šito nesuvokei. Tau ji buvo nusodinta į pasąmonę. Bet ji visą laiką buvo vis stiprinama, ir galų gale kaip gležnus daigas prasikalė į sąmonės paviršių, kada tu ir pamėginai, nedrąsiai, šitaip Amžinąjį Sūnų pavadinti savo ir VISŲ BROLIU.

O jeigu kas nors iki tavęs tą būtų vis kartojęs ir kartojęs, argi būtų tau buvę taip baugu? Aišku, kad ne. Dėl to ir jūsų ištikimybė mums TRIMS ir yra vis garsiau ir tvirčiau pasakoti savo sielos broliams ir sesėms, mūsų sūnums ir dukroms, ir tuo pačiu jaunesniems broliams ir sesėms, kad Mes esame TRYS, ir VISI TRYS esame lygiaverčiai ir amžini, niekada neturėję pradžios ir be pabaigos, viskas sutelpa į mus, nes viskas prasideda ir baigiasi MUMIS. Nieko nėra už Mūsų.

Štai kokia išplėsta yra naujoji žinia jums – yra ne tik Tėvas, bet yra ir Motina-Brolis, ir Motina-Sesė. Ir mes TRYS esame visi lygūs ir visada veikiame absoliučiu unisonu. Ir jūs visi esate ir mūsų vaikai ir mūsų jaunesnieji sielos-dvasios broliai ir sesės.

Dėl to būdami ištikimi vien tik Tėvui, jūs tuo pačiu esate ištikimi ir Mums VISIEMS TRIMS, nes Mes niekada neturime nė krislelio nuomonių išsiskyrimo nė vienu požiūriu nė vieną akimirką.
Mūsų tobulumas yra toks absoliutus, kad jis visada absoliučiai sutampa visomis prasmėmis ir visomis akimirkomis. Ir jis yra nesikeičiantis per visą amžinybę.

Todėl ir savosios ištikimybės Tėvui sampratą atėjo metas išplėsti iki ištikimybės Mums Trims sampratos.

Viskas vystosi Mūsų kūrinijoje. Dėl to ir jūsų dvasinis augimas apsprendžia jūsų naštos dydį. Kadangi jūs jau pasiekėte tokį savo dvasinį ūgį, kada toli pranokote negyvų ritualų ir dogmų puoselėjimą, tai jūs turite žengti tolimesnius žingsnius savojo dvasinio augimo kelyje, kuris yra gyvas, dėl to jame stovėti NEĮMANOMA.

Būtent dėl jūsų tokio dvasinio išsivystymo lygio jūs ir gavote savo gyvąją mūsų vardo – Rojaus Trejybės – šventovę ir taip nuoširdžiai dalyvaujate gyvosiose pamaldose. Lygiai taip, kada dar daugiau pažengėte savo dvasiniu išsivystymu, jūs ir gavote ne vien tik Tėvo garbinimo maldas, bet Mūsų TRIJŲ.

Tai tik liudija jūsų ištikimybę Rojaus Trejybei – Mums Trims vienodu laipsniu.

Ar galėjote pamąstyti apie tokias pamaldas vos prieš keletą metų? Tikrai ne. O dabar tai tapo jūsų kasdieniu dalyku. Kaip ir jūsų savaitinės kolektyvinės garbinimo ir prašymų maldos, kada jos vyksta pirmadienį. Ar kas nors iš jūsų galėjote apie jas pagalvoti prieš keletą metų, kad tokios pamaldos iš viso gali būti kas savaitę nesusirenkant į vieną vietą ir kad net maldas gautumėte parašytas? Niekas.
Tai nejaugi jūs manote, kad tai yra Algimanto asmeninė užgaida? Ne. Tai mūsų prasmingas žaidimas su jumis, kad jūs augtumėte drąsūs ir ryžtingi tarnaudami Mums prisigėrę intymaus bendravimo su Mumis.

Tai taip pat jūsų ištikimybė Mums – Tėvui, Amžinajam Sūnui-Motinai-Broliui, ir Man, Begalinei Dvasiai-Motinai-Sesei.

Ar jums nepatinka būti tokiems ištikimiems MUMS? Tikrai patinka, nes atsivėrusi siela trokšta vis gilesnio ryšio su Mumis ir iš Mūsų gaunamos meilės trokšta visada likti Mums ištikima.

Mes žiūrime į jūsų planetos tolimą perspektyvą. Dėl to beriame sėklą, kuri duos derlių dar tik po kelių kartų. Tačiau šitais grūdais jūs esate jau šiandien, kada ištikimybę rodote mums TRIMS, ne tik Tėvui.
----------------------------------
Mylima Begaline Dvasia-Motina-Sese, ačiū tau už šitokį išsamų ir nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
Vilinius,
2008 11 25
00.35Autoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.