Urantija > Mokymasis atsiverti ir palaiky... > Mokymai susiję su bendravimu > Tėvo mokymas-kvietimas bendrau... >

Tėvo mokymas-kvietimas bendrauti asmeniškai su JUO, 2008 05 22

Mano mylimieji, šitą mokymą šiandien (2008 05 22) Tėvas mane paprašė užrašyti ir nusiųsti mano sielos broliams iš Mokymo Misijos Jungtinėse Valstijose.
Tą aš ir padariau.
--------------------
Mano mylimi vaikai, kuriuos visus Aš myliu nesuteikdmas pirmenybės niekam. Nėra nė vieno, kuris galėtų nusiskųsti, kad iš Manęs gauna mažiau ar iš viso negauna meilės, jeigu ši siela palaiko nuolatinį ir gyvą ryšį su Manimi.
Šį kartą Aš noriu kreiptis į jus, Mano mylimi vaikai, per savo pasiuntinį Algimantą, jūsų sielos brolį, ir kuris yra toks pat žmogus, kaip ir jūs. Bet tikrai jis Manimi pasitiki daugiau negu jūs. Tai nėra priekaištas jums, bet vietoje šito kvietimas Manimi PASITIKĖTI daugiau, ir tikrai jūs patirsite dvasinių pasikeitimų savo pačių viduje.

Jūs turite šlovingą planetą ir kiekvienam skirtą nuostabią misiją, Mano mylimi vaikai. Aš noriu, kad savo potencialą jūs panaudotumėte iki galo šituo lygiu, savo dabartinio gyvenimo planetoje. Tam, kad šitą pasiektumėte, jūs turite kreiptis asmeniškai į MANE, kadangi Aš visą laiką esu jūsų viduje.

Kada jūsų ŠEIMININKAS Sūnus Kūrėjas, kaip Jėzus iš Nazareto, gyveno Urantijoje, tada jis mokė jus bendrauti su MANIMI, ne su juo. Bet tuometiniams jūsų sielos broliams buvo sunku priimti tokią žinią, kad Dievą, tokį stiprų ir galingą, galėtų pasiekti toks silpnas žmogus, dėl to Jėzus paliko žinią, jog jis ir Aš esame VIENA, ir kas tik matė šį Sūnų, tas matė Tėvą, ir kad visos prašymų maldos Man gali būti siunčiamos per jį, nes jis žinos, net ir taip, kaip žinau Aš, kokie yra kiekvieno iš jūsų poreikiai ir ko jam prašyti Manęs vietoje jūsų.

Bet Jėzus niekada nemokė jūsų, kad jeigu jūs bendraujate su juo, tai jūs bendraujate su MANIMI. Jis mokė jus, kad jis viską žino apie jus, net ir taip, kaip žinau Aš. Bet jūsų Šeimininkas Sūnus Kūrėjas ir Aš esame du skirtingi asmenys, nors dvasioje esame viena.

Dėl to atėjo laikas jums sužinoti, kad jūs bendraudami su Jėzumi-Mykolu, jūs bendraujate asmeniškai su juo, nors Aš taip pat žinau apie jūsų bendravimą. Bet šitoks bendravimas neatstoja jūsų bendravimo su MANIMI kaip su asmeniu, visos kūrinijos Pirmuoju Šaltiniu ir Centru.
Jūsų Šeimininkas Sūnus Kūrėjas taip pat bendrauja su MANIMI, nors Aš ir jis esame VIENA dvasioje. Bet šita VIENOVĖ dvasioje nereiškia, kad mums nebereikia mūsų tarpasmeninio bendravimo.

Jūsų dvasinis kelias jūsų lygiu taip pat jums suteikia ir programą palaikyti komuniją su Manimi, priedo prie jūsų komunijos su jūsų Šeimininku Sūnumi Kūrėju. Ir būtent savosios komunijos su MANIMI dėka jūs ir pradėsite augti savuoju MANO ASMENS pažinimu per savo PATYRIMĄ su Manimi.

Jūsų sielos brolis, kurį jūs vadinate Algimantu, visiškai pašventė savąjį aš ir savojo aš veikimą Man. Tai nėra tik taip, kad jis sutiko tarnauti Man vykdydamas Mano valią, ką ir jūs darote, bet taip pat jis priėmė sprendimą mirti dėl Manęs, jeigu kiltų tokios aplinkybės, net ir taip, kaip mirė Jėzus ant kryžiaus. Bet tokių aplinkybių TIKRAI NEBUS. Nereikia Man jokių mirčių daugiau. Man reikalingi gyvi ambasadoriai, kurie būtų pasišventę Man savo atsivėrusios Man sielos virpesiais, o ne intelektualiai sutiktų vykdyti Mano valią.

Pasišventimas nėra koks ritualas, kaip jį galėtumėte suvokti savo protu. Tai sielos ryšio su Manimi kokybės kryptis ir veikimas šita kryptimi bet kokiomis gyvenimo aplinkybėmis. Bet tai nepašalina klaidų. Klaidos yra neišvengiamos jūsų dvasinio išsivystymo lygiu, tol, kol pasieksite MANE ir stovėsite MANO AKIVAIZDOJE Rojuje. Štai šitam ir yra skirtas Manasis planas – kad atverdami savo sielą MAN jūs PAŠVĘSTUMĖTE savo gyvenimą ir visą savo veiklą, kokia ji bebūtų, MAN. Šitai padės jums išvengti daugelio problemų ir sunkumų jums gyvenant savo dabartinį gyvenimą. Ir jūs tikrai patirsite šitame kelyje palaimą, nes tikrai atversite sau naujus horizontus, apie kurių egzistavimą šiandien nežinote nieko.

Ką sako Algimantas jums, tą jūs atmetate dėl to, kaip jis tai jums pateikia. Bet jūs turite prisiminti, kad jis vartoja dirbtinę, jam, kalbą, kad perteiktų jums žinią, net ir taip, kaip ir dabar jis priima šitą žinią ne savo gimtąja kalba. Dėl to, nekreipkite dėmesio į jokius kalbos barjerus ir pažvelkite į patį reikalą, į jo branduolį, į esmę tų idėjų, kurias jis išreiškia, ir darykite tą atsivėrusia širdimi.
Jūs darote klaidą tuoj pat reaguodami, leiskite savo atsakymui ateiti vėliau, kitą dieną, arba net kitą savaitę, leiskite savo sielai pajausti jo meilės virpesius jums visiems.
Šitos žinios jis neplanavo jums rašyti net ir prieš minutę. Tą dabar jis daro Mano prašymu.

Klausykitės jo idėjų, o ne banguotų žodžių ir stiliaus, kokiu jis savo idėjas išreiškia, nes iš tikrųjų jos yra Mano, perduodamos jums tam, kad JUS VISUS SUVIENYTŲ į VIENA DVASIOJE. Ir jo meilės virpesius pajauskite savo atsivėrusia MAN siela, pasimelskite prieš skaitydami jo tekstus, kad juos suvoktumėte savo atsivėrusios sielos meilės virpesių šviesoje, o ne jūsų sutrikdyto žmogiškojo intelekto šviesoje.

Net ir tam, kad mokytumėte apreiškimo šviesos, net ir tokios ryškios, kaip Urantijos Knygos, jūs turite žinoti kažką, net apie ką nekalba Urantijos Knyga, ir kas vis vien yra tikra. Todėl net ir kai kurios idėjos, kurias jūs girdite iš Algimanto, galėtų skambėti kaip prieštaraujančios Urantijos Knygos išreikštoms idėjoms, bet tikrovėje jos neprieštarauja.

Jūs gerai žinote iš Urantijos Knygos, kad galite būti teisūs FAKTO požiūriu, bet klysti TIESOS požiūriu. Ir net dar daugiau Aš jums dabar pasakysiu – jūs suvoksite, kad net Urantijos Knygos apreiškimas pateikia jūsų protui net ir FAKTĄ labai supaprastintu būdu tam, kad jūsų protas galėtų bent jau išplėsti savo sampratą apie Mane ir Mano kūriniją.

Nėra MANOJO ASMENS PRADINĖS PIRMENYBĖS prieš Amžinąjį Sūnų ir Begalinę Dvasią, nors visas Urantijos Knygos tekstas yra kuriamas ant MANOSIOS, kaip Tėvo, PIRMENYBĖS šio Sūnaus ir šios Dvasios, kaip kitų dviejų Rojaus Trejybės asmenų, atžvilgiu. Tuo tarpu tai NĖRA NEI FAKTAS, NEI TIESA.

Tačiau jums tai pateikiama tokiu būdu tam, kad padėtų jums tikrovę suprasti plačiau negu jūs ją pažinote iki šiol. Būtent dėl to, kad Manoji tikrovė yra tokia sudėtinga, Aš ir parengiau tokį ilgą jūsų vystymosi kelią, einant Mano GYVUOJU keliu pas Mane į Rojų. Ir nepraraskite drąsos dėl to, kad tai, ką jūs sužinote iš Urantijos Knygos, ištirpdysite dar ryškesnėje šviesoje, kuri ištaisys tai, ką dabar jūs sužinote iš Urantijos Dokumentų apreiškimo.
Todėl studijuokite Urantijos Apreiškimo šviesą, palaikykite komuniją su Manimi savo atsivėrusios sielos gyvu bendravimu ir Aš nuraminsiu jūsų protą, kad jūsų sielos-morontinis protas pradės viešpatauti jūsų intelekto atžvilgiu net ir taip, kaip jis viešpatauja Algimanto prote, ir tada jūs tikrai pradėsite siekti dvasinės VIENOVĖS per MANE, o ne intelektualių žinių savo žmogiškajam protui, kuris turi polinkį paversti sustabarėjusiu kiekvieną tiesos lygį, kuriame jis jaučiasi patogiai.
Tuo tarpu Manoji kūrinija yra skirta jūsų augimui, o ne jūsų patogiam trypčiojimui vietoje.
Jūs turite įvairų žaidimų su kamuoliu – regbį, beisbolą, golfą, futbolą, amerikietišką futbolą, tinklinį, krepšinį, ir kitus – kurie turi savo skirtingas taisykles ir priemones žaisti su tuo kamuoliu, kuris turi skirtingą dydį, ir net formą. Nepaisant šito, jeigu tiktai nebūtų KAMUOLIO, tiesiog to VIENO SKIRTINGŲ žaidimų elemento, kad ir kokios būtų išradingos šitų žaidimų taisyklės, kad ir kokia būtų panaudojama brangi įranga, joks žmogus žaidimo nežaistų.

Taigi, Aš esu jūsų KAMUOLYS. Žaiskite su MANIMI, kad ir kokio dydžio ar formos jūs įsivaizduotumėte jį esant ir kad ir kokias priemones jūs galėtumėte sumanyti tam, kad Mane valdytumėte, tiesiog ŽAISKITE su šituo GYVU KAMUOLIU, ESANČIU JŪSŲ VIDUJE. Ir jūs patirsite šitokį džiaugsmą, net ir tokį, kokį patiriate žiūrėdami šituos skirtingus žaidimus su kamuoliu, jeigu jais domitės. Jūs turite turėti omeny, kad jus į šeimą sujungia šis KAMUOLYS, o ne tos priemonės, kurių pagalba jį valdote.

Dėl to, kad jaustumėte tokią bendruomeninę dvasią, jūs turite ŽAISTI su MANO KAMUOLIU. Kuo daugiau žaisite, tuo daugiau įgysite patyrimo tam, kad pastebėtumėte skirtumą tarp žodžių ištartų ir idėjų išreikštų ir meilės virpesių, kurie yra šituose žodžiuose ir idėjose.
-----------------------
Ačiū Tėve, už Tavo nuostabų mokymą, kurį aš pasiųsiu savo sielos broliams Mokymo Misijos elektroninėje konferencijoje, ir kurį išversiu į lietuvių kalbą, kad būtų įdėtas mūsų svetainėje abiem kalbomis.
Priėmiau iš Tėvo:
2008 05 22
13.40
Iš anglų kalbos į lietuvių kalbą išverčiau:
2008 05 22
23.40

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
AlgimantasAutoriaus anketa

Grįžti į Autorių Sąrašas

Šioje srityje, prisijungus, galima:
  • Peržvelgti informaciją apie autorių
  • Parašyti autoriui asmeninę žinutę
  • Pradėti susirašinėjimą su autoriumi.

Tai galimybė ne tik gauti patarimą ar atsakymą, bet ir būdas susipažinti - susirasti naujų draugų ir bendraminčių, o galbūt bendrakeleivių dvasinio augimo kelyje.