Urantija > Susipažinimas su Urantijos Kny... > Urantijos Knygos ir su ja susi... > 1 >

Vertinimas pagal Dievo sampratos išplėtimą. Apreiškimai, kaip vientisas kurinys (apimantis, kad ir daugkartinius perteikimus) būna dviejų tipų: 1) Išplečiantis Dievo sampratą; 2) Neišplečiantis Dievo sampratos arba net nekalbantis apie Dievą visiškai, tačiau suteikiantis dvasinio žengimo kryptį. Antrąjai kategorijai priklauso galbūt daugiau apreiškimų – yra tokių kur apie dievą nekalbama, tik skatinamos tam tikros vertybės, arba siūloma konors atsisakyti, pasiekti tyrą protą. Yra tokių kur kalbama apie Dievą, tačiau nepasakoma nieko nauja lyginant su kitais jau egzistuojančiais šaltiniais. Urantijos Knyga yra „penktas epochinis apreiškimas“ išplečiantis Dievo sampratą. Per Dievo kartu kuriamą kūriniją, ryšius su asmenybėmis, charakterio ir dėsningumų perteikimu; kaip ir realiais pavyzdžiais su artimu charakteriu (ir esančiu viena dvasioje su Tėvu) Nebadono Mykolu (Jėzumi iš Nazareto) – leidžia pamatyti kad žvelgiant mūsų dabartinės vaizduotės ir sampratų atžvilgių Dievas kaip ir Mykolas (Jėzus) yra „perdaug geri“ (pranokstantys visokiausius lūkesčius, norus, viltis).

Pavadinimas ir dokumentų skirsniai. Urantijos Knyga dar vadinama „penktuoju epochiniu apreiškimu“, kitur Urantijos Dokumentais. Pastarasis pavadinimas pasako daugiausia apie rašytinio veikalo pobudį. Angliškai: Urantia Book, Urantia Papers, Urantia Documetns. Knygą sudaro 196 dokumentai suskirstyti į keturis knygos skyrius. Terminas „Urantija“ yra interpretuotinas kaip mūsų gyvenamosios planetos pavadinimas. Urantijos Dokumentai pirmą kartą išgirdusiam Urantijos Knygos pavadinimą turėtų būti suprantami kaip mūsų planetos dokumentai.

I dalis. CENTRINĖ VISATA IR SUPERVISATOS. – Visuotinis Tėvas, kiti Trejybės asmenys ir jų ryšys su visata, individu. Amžinoji Rojaus sala, centrinė Havonos visata, septynios evoliucinės supervisatos ir septynios pagrindinės dvasios, aukščiausių kategorijų dvasių aprašymas. (31 dokumentas)

II dalis. VIETINĖ VISATA. – vietinių visatų vystymasis, administracija, gyvybės kūrimas apgyvendinant planetas, vietinių visatų reikšmės dvasinių kategorijų dvasių aprašymas, mažesnių vietinės visatos sektorių (hierarchijos) aprašymas, pomirtinio – morontinio gyvenimo gyvenimo aprašymas, Liuciferio maištas ir jo sukeltos problemos, šviesos ir gyvenimo sferos, visuotinė vienybė. (24 dokumentai)

III dalis. URANTIJOS ISTORIJA. – mūsų gyvenamos planetos istorija. Nuo planetos susidarymo ir gyvybės įkūrimo Urantijoje per išsamią gyvybės evoliuciją planetoje pereinama prie žmonių atsiradimo, žmonių rasių maišymosi, planetos administracija, Adomo ir Ievos misija, įvairių sampratų civilizacijoje evoliucija, tarpinių tvarinių ir kitų dvasių bei esybių kaip kad Minties Derintojai tarnavimas, Dievas aukščiausiasis ir Kristaus Mykolo savęs padovanojimo laikai. (62 dokumentai)

IV dalis. JĖZAUS GYVENIMAS IR MOKYMAI. – kol kas išsamiausias Jėzaus gyvenimo ir mokymų aprašymas, to nėra žmonių užrašytoje biblijoje ar kitoje literatūroje. Apima Jėzui duotus nurodymus dar prieš įsikūnijimą, kaip ir trumpas kitų jo šešių įsikūnijimų ne žmogumi aprašymas, Jėzaus vaikystė, paauglystė, suaugusiojo gyvenimas, jo veikla ir kelionės, dvylika Jėzaus apaštalų, kelionės kartu ir mokymai, Jėzaus išdavimas ir suėmimas, visa kas buvo teisme, prieš ir nukryžiavimo metu, apaštalų aplankymai jau po prisikėlimo, Tiesos Dvasios padovanojimas, Jėzaus įtikėjimas. (76 dokumentai)

Rašoma nuo sudėtingiausio ir esančio kūrinijos centre (Rojus, Trejybė, Centrinė visata) link paprastesnių (Supervisatos, Vietinės visatos) ir esančiu vis toliau nuo kūrinijos centro darinių (Žmonėmis apgyvendintos planetos, mūsų pačių planeta). Sunkiausia vieta knygoje – įvadas, esantis knygos pradžioje. Jeigu žmogus nenusprendė perskaityti visos knygos nuosekliai, tuomet skaityti įvado nerekomenduoju. Ateityje jau perskaičius kad ir tris pirmasias knygos dalis įvadas bus gan paprastas ir natūraliai suprantamas.

Dokumentų atsiradimas. Natūralu, kad laikas nuo laiko žmonėms yra perteikiama ryškesnės apreiškimo tiesos pagal tai kiek jas sugeba įsisavinti tuo metu. Dvasinės būtybės apreikšti naują apreiškimą tekstinių dokumentų pavidalu norėjo jau nuo viduramžių, užmegztas kontaktas tarp dvasinių butybių ir žmonių 1906 metais, tokia forma jog – kiek klausiate tiek gaunate atsakymų. Iš žmonių grupės buvo sudarytas „forumas“ kuris studijavo perteiktą medžiagą ir užduodavo naujus klausimus – o atsakymai dokumentų pavidalu tiesiog atsirasdavo seife „tarsi iš niekur“. Dokumentai priskirti pirmoms trims knygos dalims priimti 1925-1935 metais Čikagoje, JAV. Po to forumo dalyvius nustebino ko jie tikriausiai nesitikėjo – ketvirtoji knygos dalis apimanti visą Jėzaus gyvenimą ir mokymus (tris kartus ilgesnis aprašymas nei pateikta atspausdintame knygos variante), tačiau matyt nuo to kaip žmonės gebėjo priimti ir įsisamoninti Jėzaus gyvenimą ir mokymus toji dalis trigubai sutrumpinta. Knyga buvo parengta, tačiau dvasinės butybės dar nedavė leidimo ją spausdinti. Pirmoji knygos versija pasirodė leidus atspausdinti 1955 metais.

Reikšmingumas. Pripažinkime, kad mūsų planetoje išties yra didelis susipainiojimas dėl terminų: kas yra Dievas, kokios dvasinės asmenybės yra danguje, o tuo labiau jų tarpusavio ryšys. Mažai kas žinoma apie tarnaujančias mums (dėl visumos gerovės) butybes, tuo tarpu ir angelus (o jų yra įvairių kategorijų). Labai mažai yra žinoma apie Rojų, apie tai kaip yra organizuota visa kūrinija, kaip ji administruojama, ką veikia mūsų protui nesuskaičiuojama galybė įvairių dvasinių kategorijų tvarinių mūsų protui neįsivaizduojamo dydžio kūrinijoje, nežinoma kaip susiformavo mūsų saulės sistema (Monmatija), kaip iš tikrųjų vystėsi mūsų planeta, kaip vyko organizmų, vėliau augalų ir gyvūnų evoliucija. Kaip atsirado pirmieji žmonės, kaip vystėsi žmonių sampratos einant amžiams, kas iš tikro buvo Jėzus iš Nazareto, koks buvo Dievo charakterį pavaizduojantis jo gyvenimas mūsų planetoje ir daugybė jo mokymų, vietoj menkučių nuotrupų žmonių rašytoje biblijoje ar atskirų temų kituose apreiškimuose. Tuo labiau kaip žvelgti į daugybę žmonių sukurtų religijų – su kokiu kontekstu ir iš ko jos atsirado. Taip pat kas buvo tie Adomas ir Ieva, iš kur atėjo atgarsis apie Liuciferio maištą. Kokia yra numatoma mūsų planetos, o ir visų evoliucinių mirtingųjų ateitis ir likimas amžinybėje. Visus šiuos neaiškumus pašalina Urantijos Knygos dokumentai. Žmogui suteikiamas platus tikrovės kontekstas tam, kad pasirinkdamas savo gyvenimo tikslą ar veiklos motyvus atliekant kad ir paprasčiausią darbą žemėje, tai atliktų žvelgdamas visumos žvilgsniu.