Urantija > Urantijos Knyga > II DALIS. Vietinė visata > 37 Dokumentas. Vietinės visato... > 4. Patys Aukštieji Padėjėjai... >

4. Patys Aukštieji Padėjėjai

(409.6) 37:4.1 Patys Aukštieji Padėjėjai yra grupė savanorių būtybių, kurių kilmė yra už vietinės visatos ribų ir kurios laikinai yra paskirtos centrinės supervisatos atstovais ar stebėtojais į vietinius kūrinius. Jų skaičius nuolat svyruoja, bet visada jų yra daugybė milijonų.

(409.7) 37:4.2 Kartas nuo karto mes šitokiu būdu gauname naudos iš tarnystės ir pagalbos, suteikiamos tokių Rojuje kilusių būtybių, kaip Išminties Tobulintojai, Dieviškieji Patarėjai, Visuotiniai Cenzoriai, Trejybės Įkvėptosios Dvasios, Sutrejybinti Sūnūs, Atsiskyrusieji Žinianešiai, supernafimai, sekonafimai, tertiafimai, ir kiti maloningi tarnai, kurie su mumis gyvena turėdami tikslą padėti mūsų vietinėms asmenybėms joms stengiantis visą Nebadoną labiau suderinti su Orvontono idėjomis ir Rojaus idealais.

(410.1) 37:4.3 Bet kuri iš šitų būtybių gali savanoriškai tarnauti Nebadone, ir dėl to formaliai yra už mūsų jurisdikcijos ribų, tačiau kada veikia paskyrimo būdu, tada tokios super- ir centrinės visatų asmenybės nėra visiškai nepriklausomos nuo vietinės visatos, kurioje gyvena, taisyklių, nors jos ir toliau veikia kaip aukščiausiųjų visatų atstovai ir dirba pagal instrukcijas, kurios sudaro jų misiją mūsų sferoje. Jų bendroji būstinė yra Dienų Sąjungos sektoriuje Salvingtone, ir Nebadone jos dirba būdamos pavaldžios šiam Rojaus Trejybės Ambasadoriui. Kada tarnauja nepriskirtose grupėse, tada šitos asmenybės iš aukščiausiųjų sferų paprastai save valdo pačios, tačiau, kada veikia paprašytos, tada jos dažnai savanoriškai tampa visiškai pavaldžios tos sferos, į kurią yra paskirtos veikti, vadovaujantiems reguliuotojams.

(410.2) 37:4.4 Patys Aukštieji Padėjėjai tarnauja vietinės visatos ir žvaigždyno lygiu, bet tiesiogiai nėra priskirti prie sistemos ar planetos vyriausybių. Bet vietinėje visatoje jie gali veikti bet kur, ir gali būti paskirti į bet kurią Nebadono veiklos fazę—administracinę, vykdomąją, švietimo, ir kitas.

(410.3) 37:4.5 Dižioji šito korpuso dalis yra skirta tam, kad padėtų Nebadono Rojaus asmenybėms—Dienų Sąjungai, Sūnui Kūrėjui, Dienų Ištikimiesiems, Sūnums Arbitrams, ir Trejybės Sūnums Mokytojams. Retkarčiais, vietinio kūrinio riekalams besivystant, būna išmintinga neatskleisti, laikinai, kai kurių niuansų, kad jų nežinotų tos vietinės visatos iš esmės visos ten kilusios asmenybės. Kai kuriuos išvystytus planus ir sudėtingus nurodymus taip pat geriau suvokia ir visapusiškiau supranta labiau subrendęs ir toli numatantis Pačių Aukštųjų Padėjėjų korpusas, ir būtent tokiose situacijose, ir daugelyje kitokių, jie labai pasitarnauja visatos valdovams ir administratoriams.