Urantija > Urantijos Knyga > II DALIS. Vietinė visata > 35 Dokumentas. Vietinės visato... > 8. Sūnūs Lanonandekai >

8. Sūnūs Lanonandekai

(392.1) 35:8.1 Sukūrus Vorondadekus, Sūnus Kūrėjas ir Visatos Motina Dvasia susivienija tam tikslui, kad būtų sukurta visatos sūnystės trečioji kategorija, Lanonandekai. Nors užimti įvairiomis užduotimis, susijusiomis su sistemų administravimu, bet geriausiai jie yra žinomi kaip Sistemų Aukščiausieji Valdovai, vietinių sistemų valdytojai, ir kaip Planetų Princai, administraciniai apgyvendintų pasaulių vadovai.

(392.2) 35:8.2 Būdamos sūnystės kūrimo vėlesne ir žemesne—kas susiję su dieviškumo lygiais—kategorija, šitos būtybės turėjo lankyti tam tikrus mokymo kursus Melkizedekų pasauliuose, besirengdamos vėlesniajai tarnystei. Jie buvo pirmieji studentai Melkizedekų universitete, ir savo mokytojų ir egzaminuotojų Melkizedekų buvo parengti ir patvirtinti pagal sugebėjimą, asmenybę, ir pasiekimą.

(392.3) 35:8.3 Nebadono visata savo egzistavimą pradėjo lygiai su dvylika milijonų Lanonandekų, ir kada jie buvo perėję per Melkizedekų sferą, baigiamųjų bandymų metu jie buvo suskirstyti į tris klases:

(392.4) 35:8.4 1. Pirminiai Lanonandekai. Aukščiausiojo rango buvo 709.841. Šitie yra tie Sūnūs, kurie būna paskiriami Sistemų Aukščiausiaisiais Valdovais ir žvaigždynų aukščiausiųjų tarybų padėjėjais ir patarėjais visatos aukščiausiame administraciniame darbe.

(392.5) 35:8.5 2. Antriniai Lanonandekai. Šita kategorija, parengta Melkizedeke, turėjo 10.234.601 narį. Jie yra paskiriami Planetų Princais ir į šitos kategorijos rezervą.

(392.6) 35:8.6 3. Tretiniai Lanonandekai. Šitoje grupėje buvo 1.055.558 nariai. Šitie Sūnūs veikia kaip pavaldūs padėjėjai, žinianešiai, saugotojai, įgaliotiniai, stebėtojai, ir atlieka įvairias pareigas sistemoje ir ją sudarančiuose pasauliuose.

(392.7) 35:8.7 Šitiems Sūnums neįmanoma, kaip įmanoma evoliucinėms būtybėms, žengti į priekį iš vienos grupės į kitą. Kada jie gauna Melkizedeko mokymą, kada būna kartą išbandyti ir suklasifikuoti, tada jie visą laiką tarnauja suteiktose pareigose. Taip pat šitie Sūnūs nereprodukuoja; visatoje jų skaičius yra pastovus.

(392.8) 35:8.8 Suapvalintais skaičiais Sūnų Lanonandekų kategorija Salvingtone yra klasifikuojama šitaip:

(392.9) 35:8.9 Visatos Koordinatoriai ir Žvaigždynų Patarėjai . . 100.000
(392.10) 35:8.10 Sistemos Aukščiausieji Valdovai ir Padėjėjai. . . . 600.000
(392.11) 35:8.11 Planetų Princai ir Rezervas.. . . . . . . . . . . .10.000.000
(392.12) 35:8.12 Žinianešių Korpusas.. . . . . . . . . . . . . . . . 400.000
(392.13) 35:8.13 Saugotojai ir Registruotojai.. . . . . . . . . . . 100.000
(392.14) 35:8.14 Rezervo Korpusas.. . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000

(392.15) 35:8.15 Kadangi Lanonandekai yra kažkuria prasme sūnystės žemesnė kategorija negu Melkizedekai ir Vorondadekai, todėl jie tuo labiau pasitarnauja visatos pavaldžiuose vienetuose, nes sugeba labiau priartėti prie protingų rasių žemesniųjų tvarinių. Jie taip pat yra didesniame pavojuje dėl to, jog galėtų nuklysti, atsitraukti nuo priimto visatos valdymo metodo. Bet šitie Lanonandekai, ypač pirminė kategorija, yra sumaniausi ir visapusiškiausi iš visų vietinės visatos administratorių. Vykdymo sugebėjimu juos pranoksta tiktai Gabrielis ir neapreikšti jo padėjėjai.