Urantija > Urantijos Knyga > I DALIS. Centrinė visata ir su... > 13 Dokumentas. Rojaus šventosi... > 1. Tėvo Septyni Šventieji Pasa... >

1. Tėvo Septyni Šventieji Pasauliai

(144.1) 13:1.1 Šventųjų gyvybės sferų Tėvo grandinė turi vieninteles neatskiriamas nuo visatų visatos asmenybės paslaptis. Šitie Rojaus palydovai, iš šių trijų grandinių pati vidinė grandinė, yra vienintelės uždraustos sferos, kurios yra susijusios su asmenybe, centrinėje visatoje. Apatinis Rojus ir Sūnaus pasauliai yra lygiai taip pat uždaryti asmenybėms, bet nė viena iš šitų valdų nėra kokiu nors būdu tiesiogiai susijusi su asmenybe.

(144.2) 13:1.2 Tėvo Rojaus pasauliams tiesiogiai vadovauja Trejybės Stacionarių Sūnų aukščiausioji kategorija, Sutrejybintos Aukštybės Paslaptys. Apie šituos pasaulius aš mažai ką galiu ir papasakoti; apie jų daugiapusę veiklą man leidžiama papasakoti dar mažiau. Tokia informacija yra susijusi tiktai su tomis būtybėmis, kurios veikia juose ir kurios išvyksta iš jų. Ir nors su šešiais iš šitų ypatingų pasaulių aš esu kažkiek ir susipažinęs, bet niekada iš tikrųjų nebuvau nusileidęs Dieviningtone; tas pasaulis man yra visiškai uždraustas.

(144.3) 13:1.3 Viena iš priežasčių, kodėl šitie pasauliai yra slapti, yra ta, jog kiekviena iš šitų šventųjų sferų turi ypatingą šių Dievybių, sudarančių Rojaus Trejybę, atstovavimą, arba pasireiškimą; ne asmenybės, bet unikalų Dieviškumo buvimą, kurį gali įvertinti ir suvokti tiktai tos konkrečios protingų būtybių grupės, kurios gyvena toje konkrečioje sferoje arba kurios yra įleidžiamos į tą konkrečią sferą. Aukštybės Paslaptys yra labai asmenės būtybės, nuostabiai apdovanotos ir puikiai pritaikytos išaukštintam ir reikliam savo darbui.

(144.4) 13:1.4 1. DIEVININGTONAS. Šitas pasaulis, unikalia prasme, yra “Tėvo krūtinė,” Visuotinio Tėvo asmeninės komunijos sfera, ir joje yra jo dieviškumo ypatingas pasireiškimas. Dieviningtonas yra Minties Derintojų susitikimo vieta Rojuje, bet taip pat jis yra ir daugelio kitų esybių, asmenybių, ir kitokių būtybių, kilusių iš Visuotinio Tėvo, namai. Be Amžinojo Sūnaus yra daug asmenybių, tiesiogiai kilusių iš Visuotinio Tėvo atskirų veiksmų. Šitoje buveinėje broliaujasi ir veikia tiktai Tėvo fragmentai ir tos asmenybės ir kitos būtybės, tiesiogiai ir išimtinai kilusios iš Visuotinio Tėvo.

(144.5) 13:1.5 Dieviningtono paslaptys apima Minties Derintojų padovanojimo ir jų misijos paslaptį. Jų prigimtis, kilmė, ir jų ryšio su evoliucinių pasaulių žemaisiais tvariniais metodas yra šitos Rojaus sferos paslaptis. Šitos nuostabą keliančios transakcijos nėra asmeniškai susijusios su likusiais mumis, ir dėl to iš tiesų Dievybės mano, jog yra tinkama paslėpti nuo mūsų šitos didžios ir dieviškosios tarnystės tam tikrus bruožus, kad mes jų nesuprastume iki galo. Bet tiek, kiek mes esame susiję su dieviškosios veiklos šituo aspektu, tai mums yra leidžiama visiškai pažinti šitas transakcijas, bet kas susiję su šito padovanojimo visais niuansais, tai iki galo nesame informuoti.

(145.1) 13:1.6 Šita sfera taip pat turi Tėvo visų kitų formų fragmentų, Gravitacijos Žinianešių, ir kitų būtybių gausybių, jums neapreiškiamų, prigimties, tikslo, ir veiklos paslaptis. Visiškai įmanoma, jeigu tos susijusios su Dieviningtonu tiesos, kurios yra nuo manęs paslėptos, būtų apreikštos, tai jos tiesiog mane supainiotų ir trukdytų man dabartiniame darbe, ir dar, ko gero jos pranoksta manosios kategorijos būtybės suvokimo ribas.

(145.2) 13:1.7 2. SŪNARINGTONAS. Šitoji sfera yra “Sūnaus krūtinė,” Amžinojo Sūnaus asmeninis priėmimo pasaulis. Tai yra besileidžiančiųjų ir kylančiųjų Dievo Sūnų Rojaus būstinė, kada ir po to, kai jie būna visiškai akredituoti ir galiausiai patvirtinti. Šitas pasaulis yra Rojaus namai Amžinojo Sūnaus visiems Sūnums ir jo lygiaverčiams ir partneriams Sūnums. Yra daug dieviškosios sūnystės kategorijų, pritvirtintų prie šitos dieviškosios buveinės, kurios nebuvo apreikštos mirtingiesiems, kadangi jos nėra susijusios su žmogiškojo dvasinio žengimo į priekį per visatas ir tolyn į Rojų kilimo schemos planais.

(145.3) 13:1.8 Sūnaringtono paslaptys apima dieviškųjų Sūnų įsikūnijimo paslaptį. Kada vienas iš Dievo Sūnų tampa Žmogaus Sūnumi, tiesiogine prasme gimsta iš moters, kaip tas įvyko jūsų pasaulyje prieš devyniolika šimtmečių, tai yra visuotinė paslaptis. Tai vyksta ištisai visose visatose, ir tai yra dieviškosios sūnystės Sūnaringtono paslaptis. Derintojai yra Dievo Tėvo paslaptis. Dieviškųjų Sūnų įsikūnijimas yra Dievo Sūnaus paslaptis; tai yra paslaptis, užrakinta Sūnaringtono septintajame sektoriuje, valdoje, į kurią neprasiskverbia niekas, išskyrus tuos, kurie asmeniškai perėjo per šitą unikalų patyrimą. Jūsų dėmesiui buvo pateiktos tiktai tos įsikūnijimo fazės, kurios reikalo turi su jūsų kilimo karjera. Paslapties apie neapreikštų tipų Rojaus Sūnų įsikūnijimus, atliekant visatos tarnystės misijas, kurios jums neatskleidžiamos, yra daug ir kitų aspektų. Yra dar ir kitokių Sūnaringtono paslapčių.

(145.4) 13:1.9 3. DVASINGTONAS. Šitas pasaulis yra “Dvasios krūtinė,” Rojaus namai toms aukštoms būtybėms, kurios išimtinai atstovauja Begalinei Dvasiai. Čia susirenka Septynios Pagrindinės Dvasios ir kai kurie jų palikuonys iš visų visatų. Šitoje dangiškojoje buveinėje taip pat galima surasti ir daug neapreikštų dvasios asmenybių kategorijų, būtybių, kurios yra paskirtos į daugiapuses visatos veiklas, nesusietas su laiko mirtingųjų tvarinių vystymo planais iki Rojaus amžinybės lygių.

(145.5) 13:1.10 Dvasingtono paslaptys apima atspindėjimo paslaptis, į kurias negalima įsiskverbti. Mes jums pasakojame apie atspindėjimo milžinišką ir visuotinį reiškinį, ypač kai jis veikia septynių supervisatų pasauliuose, kurie yra supervisatų sostinės, bet mes niekada šito reiškinio nepaaiškiname iki galo, nes jį suprantame ne iki galo. Daug, labai daug ką mes iš tikrųjų suprantame, bet vis tiek daug pagrindinių niuansų mums tebėra paslaptingi. Atspindėjimas yra Dievo Dvasios paslaptis. Jūs buvote informuoti apie atspindėjimo funkcijas, sąsajoje su mirtingojo išlikimo kilimo planu, ir iš tiesų šitai veikia šitokiu būdu, bet atspindėjimas taip pat yra nepakeičiama savybė visatos veiklos didelio kiekio kitų aspektų normaliam veikimui. Šitas Begalinės Dvasios padovanojimas yra taip pat panaudojamas ir kituose kanaluose, ne tik informacijos rinkimo ir informacijos platinimo kanaluose. Yra dar ir kitokios Dvasingtono paslaptys.

(145.6) 13:1.11 4. VICEGERINGTONAS. Šita planeta yra “Tėvo ir Sūnaus krūtinė” ir yra tam tikrų neapreikštų būtybių, kilusių iš Tėvo ir Sūnaus veiksmų, slaptoji sfera. Jis taip pat yra Rojaus namai daugeliui pašlovintų būtybių, kilusių iš sudėtinių protėvių, kurių kilmė yra sudėtinga dėl daugelio įvairių metodų, veikiančių septyniose supervisatose. Šitame pasaulyje susirenka daug būtybių grupių, kurios nebuvo apreikštos Urantijos mirtingiesiems.

(146.1) 13:1.12 Vicegeringtono paslaptys apima sutrejybinimo paslaptis, o sutrejybinimas sudaro turinčios atstovauti Trejybei valdžios, kuri turi veikti kaip Dievų vicegerentai, paslaptį. Valdžia, turinti atstovauti Trejybei, yra priskiriama tiktai toms būtybėms, apreikštoms ir neapreikštoms, kurios yra sutrejybintos, sukurtos, atsiradusios, arba įamžintos Rojaus Trejybės bet kurių dviejų ar visų trijų asmenų. Asmenybės, kurios yra sutvertos tam tikrų pašlovintų tvarinių tipų sutrejybinimo veiksmais, išreiškia ne daugiau kaip konceptualų potencialą, mobilizuotą tame sutrejybinime, nors tokie tvariniai gali pakilti ir iki Dievybės apkabinimo, nuėję tą kelią, kuris yra atviras jų rūšies visiems nariams.

(146.2) 13:1.13 Nesutrejybintos būtybės nevisiškai supranta sutrejybinimo metodą, kurį įgyvendina bet kurie du arba trys Kūrėjai arba tam tikri tvariniai. Jūs niekada iki galo nesuprasite tokio reiškinio, nebent jūsų pašlovintos karjeros tolimoje ateityje, jūs turėtumėte pabandyti ir toks jaudinantis patyrimas jums pavyktų, nes priešingu atveju šitos Vicegeringtono paslaptys jums visada bus uždraustos. Bet man, aukštai būtybei, kilusiai iš Trejybės, Vicegeringtono visos paslaptys yra atviros. Aš visiškai suprantu, ir lygiai taip pat visiškai ir šventai saugau, savo kilmės ir lemties paslaptį.

(146.3) 13:1.14 Yra dar ir kitos sutrejybinimo formos ir fazės, kurios nebuvo pateiktos Urantijos tautoms, ir šitie patyrimai, savo asmeniniais aspektais, yra deramai saugomi Vicegeringtono slaptajame sektoriuje.

(146.4) 13:1.15 5. ATSISKYRINGTONAS. Šitas pasaulis yra “Tėvo ir Dvasios krūtinė” ir yra susitikimų vieta nuostabiai gausybei neapreikštų būtybių, kilusių iš Visuotinio Tėvo ir Begalinės Dvasios bendrų veiksmų, būtybių, kurios turi Tėvo bruožų, papildomai prie savo paveldėjimo iš Dvasios.

(146.5) 13:1.16 Taip pat tai yra Atsiskyrusiųjų Žinianešių ir kitų superangeliškųjų kategorijų asmenybių namai. Jūs žinote apie nedaugelį iš šitų būtybių; yra didžiulės Urantijoje neapreikštų kategorijų gausybės. Kadangi jos gyvena penktajame pasaulyje, nebūtinai tai reiškia, jog Tėvas kokiu nors laipsniu buvo susijęs su Atsiskyrusiųjų Žinianešių ar jų superangeliškųjų partnerių sukūrimu, bet šitame visatos amžiuje jis iš tiesų yra susijęs su jų funkcija. Dabartiniame visatos amžiuje tai yra ir Visatos Energijos Reguliuotojų statuso sfera.

(146.6) 13:1.17 Yra daug dvasinių asmenybių papildomų kategorijų, mirtingajam žmogui nežinomų būtybių, kurios Atsiskyringtoną laiko savo gimtąja sfera Rojuje. Reikėtų prisiminti, jog visatos veiklos visi skyriai dvasiniais tarnais yra aprūpinti kaip tik tiek, kiek ši konkreti sfera yra iš tiesų susijusi su tuo, kad mirtingajam žmogui padėtų kilti į savo dieviškąjį Rojaus likimą.

(146.7) 13:1.18 Atsiskyringtono paslaptys. Be tam tikrų sutrejybinimo paslapčių, šitas pasaulis turi ir Begalinės Dvasios asmeninio ryšio su Trečiojo Šaltinio ir Centro aukštesniaisiais palikuonimis paslaptis. Atsiskyringtone iš tikrųjų yra laikomos paslaptys apie daugybės neapreikštų kategorijų artimą susivienijimą su Tėvo, Sūnaus, ir Dvasios dvasiomis, su Trejybės triguba dvasia, ir su Aukščiausiojo, Galutiniojo, ir Aukščiausiojo-Galutiniojo dvasiomis.

(146.8) 13:1.19 6. SERAFINGTONAS. Šitoji sfera yra “Sūnaus ir Dvasios krūtinė” ir yra gimtasis pasaulis neapreikštų būtybių milžiniškoms gausybėms, kurias sukūrė Sūnus ir Dvasia. Taip pat tai yra visų tarnaujančiųjų angeliškųjų gausybių kategorijų, įskaitant supernafimus, sekonafimus, ir serafimus, likimo sfera. Taip pat centrinėje visatoje ir tolimose visatose tarnauja daug nuostabių dvasių kategorijų, kurios nėra siunčiamos “tarnauti tiems, kurie tikrai bus išgelbėjimo įpėdiniai.” Visi šitie dvasiniai darbininkai visatos veiklos visuose lygiuose ir visose sferose Serafingtoną laiko savo namais Rojuje.

(147.1) 13:1.20 Serafingtono paslaptys apima trigubą paslaptį, iš kurių man yra leidžiama paminėti tiktai vieną—serafinio transporto paslaptį. Serafimų ir asocijuotų dvasinių būtybių įvairių kategorijų sugebėjimas apgaubti savo dvasinėmis formomis nematerialių asmenybių visas kategorijas ir jas nugabenti toli į ilgas tarpplanetines keliones, yra tokia paslaptis, kuri yra užrakinta Serafingtono šventuosiuose sektoriuose. Transporto serafimai suvokia šitą paslaptį, bet jos neperduoda likusiems iš mūsų, arba galbūt jos perduoti negali. Kitos Serafingtono paslaptys yra susijusios su tam tikrų rūšių dvasinių tarnų, dar neapreikštų mirtingiesiems, asmeniniais patyrimais. Ir mes susilaikome nuo to, kad aptarinėtume tokių artimai susietų būtybių paslaptis, nes jūs beveik galite suvokti tokias egzistencijos artimas kategorijas, o mūsų žinių apie tokius reiškinius pateikimas net iš dalies būtų panašus į pasitikėjimo išdavystę.

(147.2) 13:1.21 7. KILIMINGTONAS. Šitas unikalus pasaulis yra “Tėvo, Sūnaus, ir Dvasios krūtinė,” erdvės kylančiųjų tvarinių susitikimų vieta, laiko piligrimų, kurie vyksta per Havonos visatą į Rojų, priėmimo sfera. Kilimingtonas yra laiko ir erdvės kylančiųjų sielų tikrieji Rojaus namai tol, kol jie pasiekia Rojaus statusą. Jūs mirtingieji didžiąją dalį savo “atostogų” Havonoje praleisite Kilimingtone. Per savo gyvenimą Havonoje Kilimingtonas jums bus tuo, kuo praeities vaizdo reguliuotojai jums buvo per kilimą vietinėje visatoje ir supervisatoje. Čia jūs įsitrauksite į tūkstančius veiklų, kurios yra nesuvokiamos mirtingojo vaizduotei. Ir kaip ir per kiekvieną ankstesnį žengimą į priekį, kylant link Dievo, jūsų žmogiškasis aš čia užmegs naujų ryšių su savo dieviškuoju aš.

(147.3) 13:1.22 Kilimingtono paslaptys sudaro ir tą paslaptį, kaip palaipsniui ir užtikrintai materialiame ir mirtingame prote ugdomas dvasinis ir potencialiai nemirtingas charakterio ir tapatybės ekvivalentas. Šitas reiškinys sudaro vieną iš labiausiai gluminančių paslapčių visatose—mirtingojo ir materialaus tvarinio prote nemirtingos sielos evoliuciją.

(147.4) 13:1.23 Jūs niekada iki galo nesuprasite šitos paslaptingos transakcijos, kol nepasieksite Kilimingtono. Ir kaip tik dėl to visas Kilimingtonas bus atviras jūsų besistebinčiam žvilgsniui. Kilimingtono vienas septintadalis man yra uždraustas—tas sektorius, kuris yra susijęs su šita pačia paslaptimi, yra (arba bus) jūsų būtybės tipo išimtinis patyrimas ir nuosavybė. Šitas patyrimas priklauso jūsų žmogiškosios egzistencijos kategorijai. Manosios asmenybės kategorija nėra tiesiogiai susijusi su tokiomis transakcijomis. Dėl to man jis yra uždraustas, ir galiausiai jis yra atskleidžiamas jums. Bet net ir po to, kada jis yra atskleidžiamas jums, dėl kažkokios priežasties jis amžiams lieka jūsų paslaptimi. Jos jūs neatskleidžiate nei mums, nei bet kokioms kitoms būtybių kategorijoms. Mes žinome apie dieviškojo Derintojo ir žmogiškosios kilmės nemirtingos sielos amžinąjį susiliejimą, bet pakilusieji užbaigtieji šitą patį patyrimą pažįsta kaip absoliučią tikrovę.