Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Dvasinių mokymų supratimas, pe... > Tėvo mokymas-atsakymas apie dv... >

Tėvo mokymas-atsakymas apie dvasinius mokymus, kuriais yra gąsdinami žmonės, 2011 05 21

Tėvo mokymas-atsakymas apie apreiškimus, kupinus – ne meilės šviesos – bet pasąmoninės baimės, suteiktas Rojaus Trejybės šventovėje po gyvųjų pamaldų Vilniuje, 2011 05 21

Algimantas:

Mylimas Tėve, aš kreipiuosi į Tave mokymo, kaip suprasti tokius dvasinius mokymus, kuriuos Mokymo Misijos dalyviai Jungtinėse Amerikos Valstijose sklaidžia kaip gautus iš mūsų Sūnaus Kūrėjo ir jame pilna gąsdinimų, nieko konkrečiai nepasakant, neatskleidžiant, bet visas mokymas suvedamas į tai, kad kažkas turi nepaprasto ir siaubingo nutikti visoje planetoje, ir kad to kažko, ko NEGALI atskleisti Sūnus Kūrėjas, pasekmės bus tikrai tokios skaudžios, kad privers visus susimąstyti, o tie, kurie jau eina dvasiniu keliu, kad jie nebijotų šitų pasekmių.
Kada aš skaičiau šitą mokymą, man atsiųstą, jis man daugiau atrodė, jog tai yra kupinas SUPAINIOTOS PASĄMONĖS BAIMĖS PASIREIŠKIMAS, bet ne Sūnaus Kūrėjo tikrasis šviesos mokymas.
Aš noriu Tavo paaiškinimo TOKIEMS apreiškimams, kurie yra labai dažnai pasirodantys įvairiuose pasaulio kraštuose.

Tėvas:

Mano mylimasis sūnau, kaip ir Mano visi kiti mylimieji sūnūs ir dukros, Aš jums nepaprastai esu dėkingas, kada jūs atsiveriate Man – ir Mums Visiems Trims – šlovindami, garbindami Mus.

Per šitą GYVĄ ATSIVĖRIMĄ jūs esate tikrieji Mūsų DVASINIAI VAIKAI, nes jūs patiriate iš Mūsų į jus įtekančią Mūsų visą DVASINĘ GYVASTĮ, kuri pasireiškia jūsų vidine ramybės ir palaimos BŪSENA. Mes kupini palaimos Šaltiniai daliname jums šitą BŪSENĄ per jūsų ATSIVĖRIMĄ, kad jūs iš tikrųjų stiprėtumėte ir patirtumėte – net jeigu aplinkui ir byra pasaulio mūrų sienos – jūsų viduje taip yra ta pati palaima, jeigu jūs esate GYVAJAME RYŠYJE su Mumis.

Žinokite, materiali civilizacija NĖRA SUSTABDOMA. Evoliucija tai nėra stagnacinis taškas. Mes sumanėme VYSTYMĄSI Į ŠVIESĄ; ir šitas VYSTYMASIS reiškia, kad jūs TURITE kopti ant NAUJO – AUKŠTESNIO – laiptelio negu iki tol buvote užkopę. EVOLIUCIJA TAI YRA ŠVIESA. Jūs gi NETURITE BIJOTI ŠVIESOS, jeigu ją Mes skleidžiame jums, kada jūs patiriate palaimą, tai tą pačią šviesą Mes skleidžiame ir visai materialiai civilizacijai.

KURKITE CIVILIZACIJA DRAUGE SU MUMIS IR NEPATIRSITE JOKIŲ SUKRĖTIMŲ

Kada jūs stengiatės viską daryti savo pastangomis – savo vien tik žmogiškosios valios pastangų dėka – labai dažnai jūs priimate klaidingus sprendimus, o tie sprendimai padiktuoja jums klaidingus veiksmus. Ir natūralu, gaunate tokius rezultatus-vaisius, kurie nėra ilgalaikiai – jie turi išnykti iš materialios civilizacijos dabar esamų rėmų.

Visa planeta yra sumanyta kaip šviesos planeta nuo pat pirmojo gyvybės plazmos implantavimo jūsų pasaulyje. Tačiau kiek vystėsi civilizacija, šuoliuodama kokybiškais šuoliais, tarp kurių nėra jokių jungiamųjų grandžių, nors jūsų mokslininkai veltui mėgina atsekti tas grandis, ir toji civilizacijos eiga demonstravo daugybę prievartos veiksmų, karų pasireiškimo tarp genčių, tarp klanų, tarp valstybių, tarp INDIVIDŲ. Šiandien jūs taip pat KARIAUJATE daugybę karų ne tiktai tarp individų, bet ir SAVO VIDUJE. Tai jums suprantama terminologija vidinis pilietinis karas, kada kariaujate savo viduje tarp aukštesniojo dvasinio aš ir jūsų žemesniojo žmogiškojo aš interesų patenkinimo. Kol jūsų vidus neturi įsiviešpatavusio šviesos dvasinio Mūsų padovanoto kaip asmenybės dovanos aš, tol, natūralu, jūs darote daugybę suklydimų. Tačiau juos galite ištaisyti su mažesnėmis sąnaudomis ir ne tokiomis skaudžiomis pasekmėmis.

Mes nesame TIE, KURIE jums siųstume katastrofas, stichines nelaimes, įvairias epidemijas, kad jus kankintume, kad griūtų miestai, upės išsilietų taip, kad nebūtų vietos kur jūs galėtumėte tvirtai žengti toje vietoje, kur nėra užlieta potvynio, kad jūs jaustumėte saugumą tiek viduje, tiek ir išorėje. Todėl bet kokie mokymai, kurie yra priimami iš dvasinių mokytojų ir kuriuose skamba konkretūs pasaulio pabaigos aprašymai su konkrečiomis datomis, tai nėra tie tikrieji dvasiniai mokymai, kurie bus įgyvendinti Mūsų sumanytoje evoliucijoje. Mes NIEKADA jums nesame pateikę KONKREČIŲ metų, KONKREČIŲ datų.

MES KURIAME ŠVIESĄ.

Tačiau kaip jūs įgyvendinsite Mūsų jums suteikiamą šviesą savajame pasaulyje, priklauso nuo jūsų atsivėrimo, kiekvieno jūsų atsivėrimo Mums. Ir jūs nesate patys užtikrinti, kad įveiksite milžiniškus povandeninius rifus jūsų pasąmonėje, jūsų sąmonėje. Todėl jūs net negalite suvokti, kokiais konkrečiais įvykiais jūs galėsite pasireikšti vienais ar kitais metais. Todėl Mes niekada jums nepateikiame metų, kad jūs tų metų nepaverstumėte prakeiktais ar šventaisiais, kad nesusikoncentruotumėte ties konkrečiais metais, konkrečiu terminu, kad neblaškytumėte savo žengimo gyvuoju keliu proceso į atskirų gairių sukoncentravimą kaip savojo dėmesio sutelkimą.

JŪSŲ PAGRINDINIS SIEKINYS TURI BŪTI ATSIVĖRIMAS MUMS IR MĖGAVIMASIS ŠITUO ŽENGIMU.

Todėl Mes jums TIKRAI nesuteikiame tokių katastrofiškų pasireiškimų, kokius jūs dažnai priskiriate, kad jie ištiks planetą.

Planeta nėra sumanyta tam, kad ji kaip kortų namelis sugriūtų per akimirką kažkokiais konkrečiais metais.

Ir dabartiniu metu planetos civilizacija – materiali civilizacija – nėra vienodai išvystyta visoje planetoje. Jos išsivystymas yra labai netolygus. Todėl priklausomai nuo konkrečių sąlygų, konkrečios kultūros, gyvojo įtikėjimo gelmės, materialios ekonomikos išvystymo, atitinkamai tose valstybėse ir gali pasireikšti – ir pasireikš – sutrikimai tiek ekonomikos, tiek finansų sferose. Tačiau tai nebus AKIMIRKSNIU subyrėjimas VISOS pasaulio ekonominės-finansinės sistemos. Tai bus panašu į atskirų segmentų suirimą visoje grandinėje.
Natūralu, kad ta grandinė negali be kai kurių segmentų normaliai vystytis, normaliai funkcionuoti. Ir tie sutrikimai bus jaučiami. Tačiau jums gąsdintis nėra ko – PASAULINĖS katastrofos jūs NEPATIRSITE, nes pasaulinė katastrofa turėtų apimti visus kontinentus, ir vienu metu. Tačiau toji katastrofa nėra TOKIOS jėgos, kuri sugebėtų organizuoti.

Mes jums siunčiame tiktai MEILĘ IR APSAUGĄ, ir darome VISKĄ, kad jums būtų kuo ŠVELNESNĖS pasekmės net ir tų dabar pasireiškiančių stichinių nelaimių atveju.

Todėl JŪS PATYS galite tas pasekmes arba dar labiau ŠVELNINTI, arba jas AŠTRINTI. Visa tai yra jūsų rankose. JŪS esate savosios planetos tvarkytojai-tvarkdariai, TODĖL priklauso nuo JŪSŲ, KOKIOS bus pasekmės jūsų materialios civilizacijos požiūriu, kokia bus jūsų gyvenimo aplinka, kiek jūs toje aplinkoje patirsite skausmo ir kančios, ir palaimos ir džiaugsmo.

MES JUMS SUTEIKIAME VISAS PRIEMONES, JŪS JAS TURITE PANAUDOTI.

Tačiau jeigu jūs naudosite SU ATSIDAVIMU Mums, Apvaizdai, tuomet jūsų aplinkoje tų skaužių pasekmių nebus, kokios bus net ir netoli esančiuose dabartiniu politiniu terminu vadinamuose teritoriniuose junginiuose – valstybėse. Reiškia, jūs tuo pačiu demonstruosite, kad net ir toje aplinkoje, kur gali būti skausmingi pasekmių pasireiškimai, šalia gali būti RAMYBĖ; ramybė ir palaima, kurią jausite jūs viduje, o Apvaizdos dėka tas pasekmes švelninsite ir tiems, kurie nieko nežino net ir apie pačios Apvaizdos egzistavimą.

DĖL TO Mes jus ir vedame Į ŠVIESĄ ir mokome BENDRADARBIAUTI SU MUMIS, ir PASINAUDOTI VISOMIS JUMS SUTEIKIAMOMIS PRIEMONĖMIS.

Ir jūs JAU DABAR – SAVO MALDOJE – panaudojate Apvaizdą, kad ji švelnintų pasekmes tose valstybėse, kur dabar pasireiškia prievarta: Egipte, Turkijoje. Stichinių nelaimių atveju jūs taip pat kreipkitės į Apvaizdą, kad būtų suteikiama pagalba tiems, kurie yra patekę į stichinių nelaimių epicentrą, kur yra daug nukentėjusių fizine prasme, psichologine-dvasine prasme.

Todėl tie dvasiniai mokymai, kuriuos gauna kiti Mūsų vaikai, iš tikrųjų turi daugybę psichologinių, pasąmoninių srautų, kurie tuos mokymus paverčia menkaverčiais ir gąsdina kitus, manant, kad iš tikrųjų turi ištikti pasaulį AKIMIRKSNINĖ KATASTROFA, kada visą dangų užtrauks juodi debesys ir dūmai, ir nebebus kur jums slėptis. Vien tik toks vaizdas jau kelia sąmyšį daugybei žmonių.

O MES JUMS SUTEIKIAME PALAIMĄ IR RAMYBĘ.

Kaip gi Mes galėtume jums siųsti TOKIUS mokymus, kurie NERODYTŲ JOKIOS PROPERŠOS, JOKIOS ŠVIESOS PROPERŠOS, NEPARODYTŲ JUMS KRYPTIES, IŠEITIES? Mes esame vieninteliai tie, kurie galime visą pasaulį apglėbti ir laikyti jį savajame glėbyje. MŪSŲ GLĖBYS YRA MEILĖ. Jūs nesate TIE, KURIE galėtumėte išlaikyti pasaulį savajame glėbyje.

MES JUMS KATASTROFŲ NESIUNČIAME.

Reiškia jūsų priimami veiksmai, priimami sprendimai, ir tų sprendimų įgyvendinimai sukelia atitinkamas pasekmes, kurios gali turėti įtakos jūsų materialiai civilizacijai. Tačiau jūs nesate tie, kurie galėtumėte tas pasekmes per akimirksnį paskleisti visam pasauliui. Reiškia, globalios katastrofos jūs NEPATIRSITE. Todėl ir nebijokite tokių PASĄMONINIŲ SRAUTŲ suteikiamų mokymų, kurie UŽTERŠIA iš tikrųjų ŠVIESOS mokymus.

Mes jums visuomet sakome, KO jums reikėtų saugotis ir KAIP saugotis.

Jeigu Mes jums suteiktume mokymą, kad jis jums keltų grėsmę, tai Mes pasirinktume tą kelią, kad šito mokymo neatskleistume iš viso, kad nekiltų jums prasimanymų, nes ten, kur nėra suteikta pakankama informacija, jūs VISUOMET IŠ BAIMĖS DAUGIAU PRIDEDATE TAMSIŲ SPALVŲ, ir jūsų vidus tampa dar labiau užterštas ir paralyžiuotas.

Štai kodėl TOKIE mokymai turi būti ATSARGIAI vertinami – ne vienprasmiškai, kad tai yra – kaip tu, Mano mylimasis sūnau, skaitei – iš Sūnaus Kūrėjo mokymas; mokymas iš Sūnaus Kūrėjo, bet taip pat ir pilnas to, kuris priiminėjo, pasąmoninių srautų; o tie pasąmoniniai srautai, patekę į mokymo turinį, kitiems suteikia šimtaprocentinį pasitikėjimą, jog visa tai yra iš Mūsų Sūnaus Kūrėjo.

Jūs turite vis giliau pažvelgti į aplinką MŪSŲ ĮŽVALGA, MŪSŲ ŽVILGSNIU.

Nėra tokios pasaulyje vietos, kurioje Mes nesiųstume gyvų meilės virpesių jus sustiprinti, o ne gąsdinti. Mes jums suteikiame šviesos mokymą, bet tarp to mokymo atitinkamų teiginių, Mes taip atkreipiame ir jūsų dėmesį, kad jūs darote daug klaidų, neatsivėrę Mums, nestovėdami ant Mūsų dvasinio pagrindo; o tos klaidos skaudžiai žeidžia ir kitus, kurie iš viso nežino, kad yra tokie mokymai, kurie nežino, kad yra gyvasis kelias, bet jie junta tų skaudžių pasekmių pasireiškimą jų kasdienybėje per vis sunkėjantį fizinį materialų gyvenimą, tarpusavio įtampą, vis menkėjančią aplinką dvasine prasme.

VISA TAI TAIP PAT YRA JŪSŲ SPRENDIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO PASEKMIŲ PASIREIŠKIMAS.

BET MES JUMS SUTEIKIAME KRYPTĮ, KAIP IŠ ŠITO UŽBURTO RATO IŠEITI.

Todėl jeigu jūs būtumėte ĮŽVALGESNI, jūs pastebėtumėte, kad ta aplinka materialioje civilizacijoje, jau ne pirmas dešimtmetis kaip kunkuliuoja didžiulėmis audromis jūsų gyvensenoje. Jūs turite jau dabar pastebėti, kiek daug jūsų asmeniniame gyvenime pasireiškia tokių pokyčių, kurie jus arba stiprina, arba žlugdo. Ir jūs galite taip pat pastebėti, kiek JŪS atliekate veiksmų, kurie prieštarauja meilės pasireiškimui arba priešingai – išreiškia meilės pasireiškimą. Jūsų įžvalga jau pranoksta daugelio jūsų dvasios brolių ir sesių įžvalgą. Todėl jūs galite pamatyti, kad iš tikrųjų turite poveikio įvairių pasireiškiančių pasekmių arba sušvelninimui, arba dar papildomai užaštrinimui.

Todėl būkite, mano mylimiausieji vaikai, ramūs ir užtikrinti – globalios katastrofos šita planeta nepatirs, nes jūs nesate tie, kurie galėtumėte šitą planetą sunaikinti, materialią civilizaciją pažeisti tokiu laipsniu, kad ji išnyktų nuo žemės paviršiaus.

Jūs einate gyvuoju keliu, SKLEISDAMI MEILĘ. Reiškia, jūs JAU KURIATE MATERIALIĄ CIVILIZACIJĄ.

Naikinti gali tiktai tas, kuris savyje neturi meilės, kuris neturi gyvo ryšio su Mumis. Tačiau be Mūsų – be ryšio su Mumis – jis yra bejėgis. Todėl jo veiksmai negali apimti visos civilizacijos, kad ji sugriūtų per akimirką.

O jūs esate panaudojami tam, kad šita civilizacija būtų pakeista aukštesne, kad jūs kurtumėte drauge su Mumis materialią civilizaciją, atremtą ant DVASINIO pagrindo.

Štai kodėl jūs esate panaudojami kaip APSAUGA šitai materialiai civilizacijai, kad ji NEIŠNYKTŲ, O BŪTŲ ŠVIESINAMA IR KELIAMA Į AUKŠTESNĮ LYGĮ.

TAM JŪS ESATE PANAUDOJAMI. Ir kuo toliau, tuo aktyviau būsite ne tik panaudojami, bet ir patys įsitrauksite SU MIELE IR NORU į šitokio jūsų asmeninio pasireiškimo aukštesnį laiptelį ir laipsnį.

ŠTAI KODĖL NEBIJOKITE NIEKO, KAS GALI LAIKINĄ PAVEIKTI, NES JŪS EINATE AMŽINUOJU GYVUOJU KELIU.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylimas Tėve už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen
-----------------
Ačiū Violetai už šito TĖVO mokymo įrašymą ir išrašymą, kad su juo galėtų susipažinti ir kiti mūsų svetainės lankytojai, ir jį STUDIJUOTI IR PLATINTI DAR KITIEMS, KURIE Į MŪSŲ SVETAINĘ NET NEUŽSUKA.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2011-05-23 14:23:00