Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Garbinimas, malda > Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio... >

Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio mokymas apie garbinimą, 2011 06 18

Amžinojo Sūnaus-Kūrinijos Motinos-Kūrinijos Sesės mokymas apie garbinimą, suteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje Vilniuje, 2011 06 18

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš noriu paklausti Tavęs, kada man daug kas sako, jog tau nereikalingas garbinimas, kodėl aš kviečiu savo dvasios brolius ir seses dalyvauti kolektyvinėje dvasinėje komunijoje ir garbinti Tave. Aš noriu iš jūsų mokymo su kuriuo galėtų susipažinti ir kiti dvasios broliai ir sesės.

Amžinasis Sūnus:

Mylimas mano sūnau, Aš esu Antrasis Šaltinis ir Centras, kurį tu vadini Amžinuoju Sūnumi-Kūrinijos Motina-Kūrinijos Broliu. Aš esu Rojaus Trejybės Antrasis Asmuo ir Asmenybė. Mes TRYS esame SUVIENYTI NEIŠSKIRIAMAME, ABSOLIUČIAME VIENOVĖS DVASINIAME RYŠYJE – PIRMASIS ŠALTINIS IR CENTRAS, AŠ, IR TREČIASIS ŠALTINIS IR CENTRAS.

Nesvarbu KAIP jūs Mus vadinate. Svarbu – jūsų DVASINIS NUOŠIRDUS ATSIVĖRIMAS MUMS.

Jūs puikiai žinote, koks yra GLEŽNAS JŪSŲ DVASINIS ŽIEDAS – jūsų TIKRASIS ASMUO, kuris labai trumpam yra gavęs iš Mūsų materialų apvalkalą, šitą materialų – jūsų akims regimą – kūną. Todėl tam dvasiniam asmeniam aš SUSTIPRĖTI reikalingas NUOŠIRDUS ATSIVĖRIMAS VIDUJE, ne tariamos garsiai mintys, pavirstančios žodžiais, turinčios taip pat savo prasmes, kokias jūs joms suteikiate atitinkamu savo supratimu, bet reikalingas NUOŠIRDUS ATSIVĖRIMAS TAM ŠALTINIUI, KURĮ JŪS IR GARBINATE.

Mums nereikia jūsų garbinimo, nes jūs iš tikrųjų nesate Mūsų vergai, kuriems prisakyta – GARBINKITE ŠEIMININKĄ, nes jūs esate PAKLUSNŪS IR PRIVALOTE tą daryti! NE. Mes esame jūsų AMŽINIEJI VISOS KŪRINIJOS TĖVAI. Mes esame jūsų MYLINTYS TĖVAI, kurie dovanoja jums DVASINĘ gyvastį – ASMENYBĘ – ir pripildo ją gaiviais ryto aušros MEILĖS VIRPESIAIS.

Ir kada jūs nubundate – dvasine prasme jūs nubundate – tada ir GERIATE GYVUS Mūsų jau jums suteiktus Amžinojo Ryto Aušros GYVUS MEILĖS VIRPESIUS. Ir tada, kaip ir žemiškasis kūdikėlis pradeda krykštauti – jausdamas viduje palaimos pilnatvę, matydamas palinkusį mylintį žemiškojo tėvo ar motinos veidą – jis krykštauja, ir tėvai džiaugiasi šituo gyvu krykštavimu, džiaugiasi GYVU RYŠIU, taip ir jūs, pabudę dvasinio ryto aušroje, ir patyrę Mūsų jums jau pasiųstų gyvų meilės virpesių poveikį, GYVU RYŠIU jūs imate krykštauti Mums.

O MEILĖS krykštavimas yra kaip ir kūdikio – tai, ką jisai junta, išreiškia savo ir menko, silpno kūnelio visais judesiais, visa mimika, ir garsu, kiek jis sugeba tą akimirką tą garsą moduliuoti atitinkamu tembru, atitinkama garsine tonacija, virpesių dažniu. Taip ir jūs šitą krykštavimą išreiškiate to atsivėrimo akimirkos jūsų dvasiniu tikrojo, Mūsų jums padovanoto, aš krykštavimu, ir atitinkama tonacija, ATITINKAMU ENERGETINIU DAŽNIU.

Jūs NIEKO NEPRAŠOTE iš Mūsų. JŪS DŽIAUGIATĖS! JŪS KRYKŠTAUJATE! Jūs džiaugiatės šita DVASINIO RYTO GAIVA, kokią PATIRIA jūsų tikrasis šito materialaus kūno gyventojas, tikroji Mūsų jums padovanota DVASINĖ ASMENYBĖ.

Todėl, kuo daugiau jūs pripildote savąjį DVASINĮ ASMENĮ Mūsų GYVAIS MEILĖS VIRPESIAIS, TUO DAŽNIAU jūs Mus pagarbinate, tuo dažniau jūs atsiveriate nieko neprašydami ne dėl to, kad Mes šito norėtume, bet JŪS NORITE KRYKŠTAUTI ŠITOKIU BŪDU, JŪSŲ VIDINĖ BŪSENA TIESIOG DIKTUOJA ŠITĄ ATSIVĖRIMĄ IR ATSIGRĘŽIMĄ Į MUS – kaip mažyliams, pamačius mylinčio tėvo ar motinos veidą. Kol jis nematė šito veido, tol gulėjo ramus. Taip ir jūs, kada tiktai pabundate, pajuntate dvasinį impulsą, per šito impulso pojūtį jūs ir pamatote Mūsų DVASINĮ VIRPESIŲ – NE MATERIALŲ, BET DVASINĮ – MŪSŲ PAVIDALĄ, KURĮ PAJUNTATE SAVO VUDUMI, IR TADA JŪS LIEJATE SAVO VIRPESIUS – KAIP ATSAKYMĄ MUMS Į JŪSŲ PAŽADINIMĄ.

Tai yra jūsų NATŪRALI DVASINIO asmens reakcija, ir jūsų GYVAS BENDRAVIMAS SU MUMIS. Jis reikalingas JUMS, KAD STIPRĖTUMĖTE, O MUMS – KAD JUS DAR LABIAU STIPRINTUME.

Todėl, Mano mylimieji vaikai, jūs turite žinoti, kad GARBINIMAS – tai yra jūsų tos akimirkos ATSIVĖRIMO BŪSENA IŠ MEILĖS MUMS – ne iš pareigos – liudijanti jūsų tikrojo DVASINIO AŠ TOS AKIMIRKOS BRANDĄ. O Mes, kaip ir žemiškieji vaikai, džiaugiamės tuo krykštavimu, džiaugiamės.

Argi žemiškieji tėvai sako kūdikiui: “Krykštauk dabar tu, krykštauk?“ Jie tiesiog džiaugiasi tuo krykštavimu.

Lygiai taip pat ir Mes – Mes jums nesakome: “ Krykštaukite! Garbinkite!” Bet MES DŽIAUGIAMĖS JŪSŲ ATSIVĖRIMU PER JŪSŲ GARBINIMĄ.

Mes džiaugiamės jūsų PRAŠYMŲ maldos AUGIMU, kada jūs – jau vis daugiau ir daugiau atsiverdami – prašote gerovės KITIEMS. Jūs save SULIEJATE SU MUMIS. Ir jūs trokštate, kad IR KITI PATIRTŲ TĄ GEROVĘ. Ir neprašote, kad MES PADARYTUME, SUKURTUME TĄ GĖRĮ, bet jūs jau prašote, kad jūsų KITI dvasios broliai ir sesės PAJAUSTŲ šitą Mūsų JAU SUTEIKTĄ GYVĄ MEILĖS BANGOS ANTPLŪDĮ, kad JIE įdėtų pastangas.
Jūsų maldos kokybė pakilo į aukštesnį lygį. Jūs neprašote, kad neįdedant jokių pastangų, Mes už kitus padarytume, kai Mes jau viską tobulai darydami padarome, ir ESAME PADARĘ VISAI AMŽINYBEI Į PRIEKĮ VISKĄ.

Tiktai įdėjus asmeninių pastangų, toji asmenybė tampa tikrove, kokią jūs sukuriate savoje aplinkoje.

Jūs esate STATYBININKAI, Mes esame ARCHITEKTAI. Jeigu jūs statote pagal Mūsų projektą, statinys – PRIPILDYTAS meilės gyvų virpesių – harmoningai derinasi su landšaftu, su aplinka, ne tiktai jūsų vadinamąja negyva gamta, bet ir su tais Mūsų gyvais vaikais, ir pačiais mylimiausiais, kiek tiems vaikams reikalingi TOKIE statiniai.

Todėl projektuodami statinius be Mūsų, jūs pridarote daug klaidų. Kurdami su Mumis, jūs kuriate TĄ statinį, kuris bus priimtinas visiems.

Todėl garbinimo ir maldos poveikis reikalingas JUMS, kad GERIAU galėtumėte PATIRTI iš Mūsų GYVUS MEILĖS IMPULSUS, kaip KŪRINIJOS ARCHITEKTŲ, kaip JŪSŲ KURIAMO GYVENIMO ARCHITEKTŲ, kad jūs galėtumėte tapti iš tikrųjų SAVOJO GYVENIMO STATYBININKAIS, pasikliaudami Mūsų projektais, nes Mes esame TOKIE Architektai, kurie darome IŠ MEILĖS – iš meilės jums, ir visiems – GYVUS PROJEKTUS, ir kviečiame dalyvauti bendrame evoliucijos projekte, taip pat iš meilės suplanuotame, įgyvendinamame, ir kviečiame dalyvauti taip pat iš meilės.

Ir kuo giliau jūs patiriate savo kasdienio gyvenimo epizoduose Mūsų buvimą jūsų viduje, ir Mūsų kitų vaikų dalyvavimą šitame bendrame evoliucijos projekte Apvaizdos pasireiškimu, tuo daugiau stiprėja jūsų dvasinis asmuo, tuo labiau jis nori garbinti Mus, krykštauti kūdikio krykštavimu, PAČIU TYRIAUSIU IR SKAISČIAUSIU, kuris dar yra NESUTERŠTAS, NESUGADINTAS.

Todėl, Mano Mylimieji vaikai, NETERŠKITE SAVO DVASINIO kūdikio krykštavimo.

Dvasinis kūdikis turi krykštauti tyrai, ir augti dvasiniu pilnatvės ūgiu stiprėdamas, ryžtą vis didindamas, drąsos prisigerdamas, ir vis aktyviau veikdamas – nešdamas Mūsų GYVĄ ŠVIESĄ GYVAIS MEILĖS VIRPESIAIS DRAUGE SU MUMIS, bet tuo pačiu visą laiką likdamas krykštaujančiu kūdikiu, garbindamas Mus IŠ MEILĖS, nes tai yra JO NATŪRALI BŪSENA, Mūsų jau suteikta.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylimas Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, už šitą mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
---------------------
Nuoširdus ačiū Violetai už Amžinojo Sūnaus-Motinos-Brolio šito nuostabaus mokymo įrašymą ir išrašymą, kad su juo galėtų susipažinti, ir jį išstudijuoti ir kiti mūsų broliai ir sesės dvasioje.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2011-06-24 11:01:00