Urantija > Mokymai, paaiškinimai ir pasid... > Gimimas, mirtis, reinkarnacija > Tėvo mokymas apie žmonių išlik... >

Tėvo mokymas apie žmonių išlikimą dabar, kada kiekvienas turi Minties Derintoją, 2011 07 31

Tėvo atsakymas-mokymas, į Laimos iš Velžio samprotavimą-klausimą, jog evoliucijos metu daug žmonių buvo paaukota, nebuvo prikelti, nes jie neturėjo Minties Derintojų, o kaip yra dabar, kada Minties Derintoją turi kiekvienas žmogus, perteiktas Rojaus Trejybės gyvojoje šventovėje po urantų gyvųjų pamaldų Kaune, 2011 m. liepos 31 d.

Algimantas:

Mylimas Tėve, Amžinasis Sūnau-Motina-Broli, Begaline Dvasia-Motina-Sese, aš esu pasirengęs perduoti Jūsų pateikiamą mokymą-atsakymą į mano dvasios sesės Laimos iš Velžio klausimą.

Tėvas:

Mano mylimieji, Aš Esu Pirmasis Šaltinis ir Centras, jūsų vadinamas Tėvu – VISŲ Tėvu, VISUOTINIU Tėvu, VISOS KŪRINIJOS Tėvu, MEILĖS Tėvu.

Aš esu jūsų viduje ir šlovinu jus iš vidaus taip, kaip jūs šlovinate Mane, būdami Mano viduje ir jausdami Mane savyje. Mes SUSILIEJAME per garbinimą ir šlovinimą ir tampame VIENA, kad NIEKAS mūsų negali išskirti.

Ir pabandykite dabar patys patikrinti save – KIEK jūs jaučiate TĄ TIKROVĘ, kuri suteikia jums iš vidaus RAMYBĘ, PALAIMĄ, STIPRYBĘ, RYŽTĄ, KAD TA ŠVIESA DAR LABIAU SKLISTŲ APLINKOJE, kur tiek jos STINGA, ir patys PATIRSITE, kiek jūs NORITE – tikrai nuoširdžiai – prisidėti, kad šviesa viešpatautų jūsų
aplinkoje.

Štai šitas noras ir patyrimas – jūsu viduje – TOS BŪSENOS PATYRIMAS – IR LIUDIJA JŪSŲ GYVĄJĮ RYŠĮ SU MANIMI – ĮTIKĖJIMĄ.

Įtikėjimas nėra ritualas, nėra dogmos išpažinimas. Įtikėjimas – tai yra jūsų TIKRASIS AŠ, kaip jisai pasireiškia iš potencialaus į aktualų. Štai ŠITOKIO PASIREIŠKIMO ir reikia, kad Mes suteiktume jums prisikėlimą jau trečią dieną po šito pasaulio palikimo.
Kada jūs turite vidinę būseną, TOKIĄ BŪSENĄ, KURI ATVERTA MUMS, TAI IR YRA GYVASIS KOMUNIJOS RYŠYS TARP JŪSŲ – KIEKVIENO ASMENIŠKAI – IR MŪSŲ, ESANČIŲ ROJAUS TREJYBĖS ASMENŲ DVASINĖJE SĄJUNGOJE IR ABSOLIUČIOJE VIENOVĖJE.
Šitas ryšys nėra stiprus; jis yra trūkinėjantis, seklėjantis, vėl gilėjantis, tačiau nepriklausomai nuo jo seklumo ar gelmės, užtenka net VIRPTELĖJIMO JŪSŲ VIDUJE, KAD JŪS ĮTIKĖJOTE, ir jūs turite tą nuostabų visraktį, atrakinantį visas spynas ir duris, per kurias ir galite patekti pas Mus.

Įtikėjimas – tai nėra tai, kuo jūs galite patikėti klausydamiesi kitų arba skaitydami. ĮTIKĖJIMAS – TAI JŪSŲ GYVENSENA, jūsų gyvasis tikrasis dvasinis AŠ, atsivėręs Mums visa savo nuoširdžia išraiška, ir juntantis GYVĄ MŪSŲ TEKĖJIMĄ Į JO VIDŲ.
Todėl įtikėjimo pakeisti negalima NIEKUO. Negalima jo niekaip kitaip įtakoti, TIKTAI PER GYVĄ ATSIVĖRIMĄ MUMS, NES MES JUS PRIPILDOME GYVASTIMI IR GYVYBINE ENERGIJA, kad jūsų kūnas taptų veiklus dabartiniame pasaulyje.

Tačiau Mes turime jums suteikę Savo dalelę, KAD PER JĄ SUTEIKTUME IŠMINTĮ, IŠMINTĮ, KAIP JŪS TURITE GYVENTI VISŲ ŠVIESOS LABUI. Kada jūs atsiveriate Mums ir imate jausti fizinio kūno stiprėjimą, jūs taip pat imate jausti ir skvarbesnę, šviesesnę išmintį jūsų prote, kuriame ir veikia Mūsų jums padovanota dvasia, pavadinta Minties Derintojo vardu. Neveltui toks suteiktas jai apibūdinimas, nes ji derina jūsų mintis, kurios yra sujauktos, chaotiškos, derina, kad jums PALENGVINTŲ ĮTIKĖJIMĄ, KAD PALENGVINTŲ ŠITO RAKTO PASIĖMIMĄ JŪSŲ VIDINIAM TIKRAJAM DVASINIAM AŠ, kad jis ir atrakintų tą prisikėlimo salės spyną ir duris.

Šiandieniniame tamsiame – kol kas – pasaulyje ABSOLIUTI DAUGUMA jūsų nesirūpina savojo gyvenimo prasmingumu; nemato prasmės šviesoje, teisingume, tiesoje, meilėje, tarpusavio brolystėje; visiškai nekreipia dėmesio į gyvą atsivėrimą, kad PAJAUSTŲ MŪSŲ TĖVYSTĘ IR MOTINYSTĘ, IR IŠNYKTŲ NAŠLAIČIO POJŪTIS. Būtent našlaičio pojūtis sukuria nepasitikėjimą – net ir girdimais žodžiais, kad Mes IŠ TIKRŲJŲ EGZISTUOJAME – todėl atsiranda baimės proveržiai. Baimės proveržiai neleidžia pasireikšti jūsų pačių dvasiniame viduje Mūsų gyviems meilės virpesiams. Ir kada jūsų dvasiniai broliai ir sesės, NEPATIRDAMI ŠVIESOS POJŪČIŲ VIDUJE, ir veikiami ypač jų protui neatlaikomų stresų, kančių, įtampų, palaipsniui ima užsisklęsti, surambėti, ir degraduoti – NEBENORI SIEKTI NIEKO! Gėris juos ima erzinti. Šviesa ir meilė ciniškai išjuokiama. Ir dėl to tokie Mūsų vaikai – palaipsniui – vietoje to, kad savo asmenybę atskleistų šviesos aktualu, ima užverti tas duris, ir rakinti naujomis spynomis, ir net nebando ieškoti raktų nuo šitų spynų, nes jie net NESUVOKIA, KAD BAUDŽIA TIK SAVE.

Todėl didelė dalis Mūsų vaikų ima MAIŠTAUTI prieš Mus pačius, ir priima GALUTINĮ sprendimą neiti šituo keliu – ATSISAKO ŠVIESOS GYVOJO GYVENIMO, ATSISAKO ŽENGTI Į AMŽINYBĘ SAVO LAISVA VALIA, IR PRIIMA ŠITOKĮ SPRENDIMĄ GALUTINAI. TODĖL ŽINODAMI VISKĄ NUO PABAIGOS, MES IR ATŠAUKIAME SAVO PASIUNTINĮ IŠ JŲ ŽMOGIŠKOJO PROTO. Todėl jūs turite daugybę vis agresyvėjančių veiksmų tų jūsų dvasios brolių ir sesių prote, kurie imasi agresyvių veiksmų naikindami net ir fizinę gyvybę, kurią patys yra sukūrę – išleidę į šitą nuostabų šviesos pasaulį.

Anksčiau tokių pasireiškimų nebuvo. Anksčiau buvo dogmatinio, Mūsų tikrovėje neegzistuojančio, tokio dogmatišku pavidalu Dievo – baudžiančio, kerštaujančio, reikalaujančio paklusimo - samprata. Tačiau net ir tokia samprata leisdavo žmogui palaikyti tam tikrą drausmės lygį, savęs suvaržymo lygį.
Dabar, kada jūs išvystėte materialią civilizaciją tiek aukštai BE DVASINIO PAGRINDO, JŪS VISIŠKAI ATITRŪKOTE NUO MŪSŲ. Todėl dauguma nebetiki Mūsų egzistavimu iš viso, ir nenori pripažinti Mūsų buvimo ne tik jų viduje, bet išvis Kosminėje Kūrinijoje. Jie džiaugiasi tuo, ką šią akimirką yra sukaupę bet kokia sąskaita, materialia prasme; ir šituo džiugesiu mėgina savąjį gyvenimą pripildyti, nesuvokdami, kokia tai yra praraja, kada stovi ant bedugnės krašto ir nemato, kad jie per pusę žingsnio – JAU NEBE PER ŽINGSNĮ! – PER PUSĘ ŽINGSNIO – KAD ĮKRISTŲ Į PAČIĄ BEDUGNĘ, IR SAVA VALIA.

Todėl, mano mylimieji vaikai, nė vieno AŠ jūsų neatstumiu, tačiau TOKIA DIDŽIULĖ DALIS jūsų dvasinių brolių ir sesių PATI SAVO VALIA apsisprendžia atsisakyti šito Mūsų pasiūlyto tikrovės gyvojo pasireiškimo ir augimo visų – ir jų – labui kelio –. TIKROVĖS PAŽINIMO, MŪSŲ ATRADIMO VIS AUKŠTESNIU LYGIU, IR SAVĘS ĮPRASMINIMO ĮVAIRIAIS PATYRIMAIS IR DARBAIS DRAUGE SU MUMIS – šito kelio, kuris jiems yra, atrodytų, neapsakomai sunkus, neįveikiamas, nesuprantamas, neegzistuojantis.

Todėl DĖL SAVO DVASINIO AKLUMO JIE TAMPA PRIEŠAIS SAU PATIEMS. Pavargsta nuo šitokio gyvenimo, kokį jie gyvena materialiu pavidalu šitoje kartoje ir šitame amžiuje.
Ir dėl to Mes negalime prieštarauti JŲ valiai, PRIĖMUS GALUTINĮ SPRENDIMĄ, ATSISAKYTI ŠITO KELIO.

BET MES TAIP PAT MATOME NUO PABAIGOS IR ŠVIESĄ ŠITOJE PLANETOJE. Šitoji šviesa yra JŪSŲ-MŪSŲ mylimieji vaikai, rankose ir širdyse. Jūs esate tie, kurie PRIPILDYSITE PLANETĄ GYVĄJA ŠVIESA, GYVUOJU KELIU LIUDYDAMI KITIEMS JO PRASMINGUMĄ, TIKRUMĄ, IR AMŽINYBĘ.
Ir JŪSŲ DĖKA bus tokia akimirka, kada šitame pasaulyje KIEKVIENAS šituo gyvuoju keliu žengs BE ABEJONIŲ, kaip natūraliai – šiandien – absoliuti jūsų dauguma žengia materialios civilizacijos sukurta, iliuzinės tikrovės pasiūlyta, labai trumpa iškrėipto kelio atkarpa.

Mano mylimieji vaikai, Aš jus raginu – kaskart – iš vidaus, nors jūs Mūsų raginimo neišgirstate, EIKITE AMŽINYBĖS KELIU, NEATSISAKYKITE JO, NEBIJOKITE NIEKO! ŠITAME KELYJE NĖRA SKAUSMO IR KANČIOS, LIGOS IR BET KOKIO JŪSŲ SUNAIKINIMO.
NEBIJOKITE!
NIEKAS JUMS NEGALĖS PAKENKTI, KADA JŪS BŪSITE GYVAME RYŠYJE SU MUMIS IR ATSIDAVĘ MŪSŲ VEDIMUI.

ŽINOKITE, JŪS ESATE MŪSŲ MYLIMIEJI VAIKAI – KAIP IR VISI YRA MŪSŲ MYLIMIEJI VAIKAI – BET JŪS ESATE APVAIZDOS SAUGOMI DĖL TO, KAD JŪS ESATE MŪSŲ EVOLIUCIJOS DRUSKA ŠITAI PLANETAI ŠITOJE KARTOJE IR ŠITAME AMŽIUJE. TODĖL MES JUS GLOBOJAME IR VEDAME IŠSKIRTINĖMIS APSAUGOS SĄLYGOMIS.

DĖL NIEKO NESIJAUDINKITE, BET BŪKITE VEIKLŪS.

PASITIKĖKITE MUMIS, IR VEIKITE DRAUGE SU MUMIS.

IR APVAIZDA JUMS JAU YRA SUTEIKTA, KAD BENDRADARBIAUDAMI SU JA JŪS SAVE ĮPRASMINTUMĖTE VISŲ ŠVIESOS LABUI.

Algimantas:

Ačiū Tau, mylimas Tėve, už tą nuostabų mokymą. Manoji valia, kad būtų Tavoji valia. Amen.
--------------------------
Nuoširdus ačiū Rimantui iš Kauno už šito mokymo įrašymą ir išrašymą, kad galėtų su juo susipažinti visi mūsų svetainės lankytojai.

Telydi jus ramybė.
Su broliška meile,
Algimantas
2011-08-09 16:05:11